Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

22 študijných programov Strojníckej fakulty TUKE patrí medzi TOP 100  najperspektívnejších študijných programov v SR.

Strojnícka fakulta TUKE od akademického roku 2015/16 vyplácala študentom (aj v prvých ročníkoch) motivačné "odborové" štipendium vo výške 1000 € za to, že študujú perspektívne študijné odbory!

Strojnícka fakulta TUKE sa stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2015 - Dňa 7.októbra 2015 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uskutočnilo zasadnutie hodnotiteľskej komisie súťaže. Hodnotiteľská komisia v súlade so štatútom súťaže a na základe výsledkov posúdenia na mieste na našej fakulte rozhodla, že Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2015 v kategórii C (organizácie verejného sektora). V roku 2018 získala prestížne ocenenie Národná cena Slovenskej republiky za Spoločenskú zodpovednosť. Strojnícka fakulta je držiteľom medzinárodnej akreditácie Strojné inžinierstvo v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia.

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa hrdo hlási k historickému odkazu Banskej Akadémie založenej Máriou Teréziou v roku 1762. Za obdobie svojej existencie si fakulta výrazne upevnila postavenie významnej vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti strojárstva na Slovensku i v zahraničí. Úlohou fakulty je výchova odborne a jazykovo zdatných absolventov, ktorí sú schopní zabezpečovať duchovný a ekonomický rozvoj Slovenska a sú pripravení prijímať výzvy, ktoré sú súčasťou integračných a globalizačných procesov vo svete. Absolventi všetkých študijných odborov sa úspešne uplatňujú nielen doma, ale aj na európskom a svetovom trhu práce. Strojnícka fakulta TU v Košiciach poskytuje vzdelávanie vo všetkých stupňoch štúdia nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku (najmä pre zahraničných študentov).

Študenti denného štúdia majú možnosť študovať v príslušnom akademickom roku na zahraničnej univerzite. Štúdium v rámci programu ERASMUS, Individuálne štipendiá a granty (www.saia.sk). Študent môže v rámci programu ERASMUS študovať v zahraničí od 3 do 12 mesiacov.

• tradícia – SjF TUKE je zakladajúcou fakultou TU v Košiciach, ktorá je historicky druhou technickou vysokou školou v novodobej histórii Slovenska;

• jedinečnosť – fakulta ponúka unikátne študijné programy so širokým prírodovedným a technickým základom,  profilované pre potreby praxe;

• kvalita – príprava absolventov so znalosťou informačných technológií a nástrojov počítačovej podpory v konštrukcií a v technologickej príprave výroby, plánovaní a riadení strojárskej výroby, schopných pracovať v medzinárodných tímoch;

• výučba cudzích jazykov

• špičkové vybavenie laboratórií, posluchární a počítačových učební s najmodernejším softvérovým vybavením a využitím high-tech technológií;

• využitie moderných informačných a edukačných foriem vzdelávania typu e-learning a learning by doing;

• uplatnenie - absolventi sú erudovaní, flexibilní a na trhu práce žiadaní domácimi aj zahraničnými firmami z priemyselnej a spoločenskej praxe v širokom spektre firemného, verejného a štátneho sektora;

• vzdelávanie talentov - najlepší študenti sú zapojení do vedecko-výskumného procesu fakulty;

• zahraničné pobyty s možnosťou absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách;

• ubytovanie v študentských domovoch s možnosťou stravovania a športových aktivít.

Prijímacie konanie

Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky:

Kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky:

Prosthetics and orthotics (Protetika a ortotika) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky:

Strojné inžinierstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky:

Priemyselné inžinierstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky:

Kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky:

Automobilová výroba Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky:

Priemyselné inžinierstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky:

Priemyselná mechatronika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky:

Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

http://www.sdaj.tuke.sk/index.php/ubytovanie

Stravovanie

http://www.sdaj.tuke.sk/index.php/stravovanie

Ostatné služby

http://www.sdaj.tuke.sk/index.php/informacie

Bezbariérové centrum: http://web.tuke.sk/AC/indexbbc.html

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. (peter.frankovsky@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 18.02.2021 09:10

Upozorniť na neaktuálne údaje