Protetika a ortotika

Charakteristika

Absolvent  môže pokračovať v II. stupni štúdia príp. nájsť svoje uplatnenie v špecializovaných pracoviskách, ktoré poskytujú starostlivosť s aplikáciou protetických, ortotických, kalceotických pomôcok a  všetkých kompenzačných pomôcok. Ide o plošné obsadenie štúdia v rámci celej SR, keďže obsah štúdia je postavený v kompatibilite v systéme ISPO, v rámci medzinárodnej úrovne, predkladaný študijný program môže byť zaujímavý aj pre najbližšie zahraničie.

Ciele vzdelávania

Absolventi bakalárskeho študijného programu Protetika a ortotika majú prierezové vedomosti odboru so zameraním na aplikačné využitie na úrovni zodpovedajúcej súčasného stavu poznania, má široké vedomosti a porozumenie v špecializovanej oblasti, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom. Absolventi získajú vedomosti v oblasti elektrotechniky, strojárstva, medicíny a prírodných vied, ktoré aplikujú v klinickej, protetickej a bioinžinierskej praxi. Súčasťou vzdelania je znalosť cudzích jazykov a primerané vedomosti z oblasti ekonómie, práva a ďalších spoločenských oblastí.

Kvalifikácia prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Protetika a ortotika je udeľovaná študentom, ktorí:
- preukazujú vedomosti a ich chápanie v odbore štúdia, nadväzujúce na všeobecné alebo odborné stredoškolské vzdelanie
- majú schopnosti získavať a interpretovať údaje v odbore štúdia
- majú rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie vo vyšších stupňoch štúdia
- v rámci medziodborovej a interdisciplinárnej spolupráce sú schopní adekvátne posúdiť konkrétny typ a funkciu pomôcky, jej správnu aplikáciu a bezpečné používanie.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Absolvent študijného programu Protetika a ortotika preukazuje vedomosti v oblasti návrhu, konštrukcie a aplikácie pomôcok technickej ortopédie v oblasti protetických, ortotických ako aj kalceotických systémov. Má vedomosti o diagnostike pohybového aparátu človeka, ktoré využíva a interpretuje pri návrhu pomôcok a interdisciplinárnej komunikácii s klinickou praxou. Pri návrhu a konštrukcii pomôcok uplatňuje aj široké znalosti z oblasti biomechaniky.  V jeho kompetencii je taktiež komunikácia s pacientom na profesionálnej úrovni, zároveň však aj schopnosť interpretovať zodpovedajúce fakty formou vhodnou pre laického poslucháča.  
Absolvent je schopný vyhľadávať, spracovať a získavať potrebné informácie z odborných publikácií v elektronických databázových systémoch a tieto poznatky ďalej uplatniť v komunikácii a argumentácii s odbornou verejnosťou na profesionálnej úrovni. Na základe týchto poznatkov a interdisciplinárnej spolupráci prijíma eticky a spoločensky zodpovedné rozhodnutia s cieľom poskytnutia a zabezpečenia čo najlepšej a najvhodnejšej starostlivosti o pacienta.  
Absolvent študijného programu má znalosti o konvenčných postupoch odoberania merných podkladov a výrobe ortopedických pomôcok, má však poznatky a zručnosti aj v oblasti inovatívnych prístupov s využitím 3D skenovania a návrhu pomôcky v softvérovom prostredí.    
Absolvent má rozvinuté vzdelávacie zručnosti s vysokým stupňom samostatnosti a je tak pripravený na základe analýzy odborných informácií navrhovať postupy komplexnej starostlivosti o pacienta ako aj tvorivo pristupovať k riešeniu prípadných problémov interdisciplinárneho charakteru.

Obsadzované profesie

- vývojár ortopedicko protetických pomôcok,

- konštruktér,

- laboratórny technik,

- ortopedický technik.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Doplňujúce informácie

Úplné podmienky prijatia na štúdium sú na: http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studium

Vybraným študentom fakulty je umožnené

  • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 5,000.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 02.04.2024 16:11

Upozorniť na neaktuálne údaje