Priemyselná mechatronika

Charakteristika

Absolvent študijného programu Priemyselná mechatronika má vedomosti najmä z oblasti mechaniky, elektroniky, informatiky a riadenia. Je schopný analyzovať problémy a aplikovať postupy pre vytvorenie konceptu mechatronickej sústavy. Má schopnosti riešiť statickú, kinematickú a dynamickú analýzu riešených sústav a ich častí a dokáže navrhnúť, dimenzovať časti a konštrukčné celky. Je schopný analyzovať a vytvárať návrh elektrických podsystémov a vytvárať jednoduché riadiace systémy.

Ciele vzdelávania

Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom programe Priemyselná mechatronika získa vedomosti a zručnosti v prírodovedných a vo všeobecných technických disciplínach a to najmä v technológiách a metodikách programu zameraných na stavbu a prevádzkovanie strojov, prístrojov, zariadení a sústav spadajúcich do triedy mechatronických sústav a ich súčastí. Zároveň získa schopnosti a zručnosti vo využívaní informatiky v úlohách programu a zručnosti v laboratórnej práci. Súčasne získa znalosť cudzích jazykov a primerané vedomosti z oblasti ekonomiky, práva a ďalších. Štúdiom programu absolvent získa schopnosť špecializovať sa a predpoklady trvalo sa vzdelávať.
Študijný program Priemyselná mechatronika, ktorý je chápaný ako interdisciplinárny študijný program, je zameraný na prípravu odborníkov strojársko-elektrotechnického zamerania so znalosťou základov informatiky a automatizácie pre prevádzku, výrobu, skúšobníctvo a čiastočne aj navrhovanie mechatronických sústav so zameraním na výrobnú techniku a ďalšie príbuzné oblasti. Ide o stroje, strojné zariadenia a sústavy vyznačujúce sa vysokou funkčnosťou, pohybovou a manipulačnou schopnosťou, ktoré sú ovládané a riadené modernou automatizačnou a počítačovou technikou, číslicovými, väčšinou distribuovanými riadiacimi systémami.
Získané znalosti sú najmä z oblasti ak je materiálové inžinierstvo, základy konštruovania, konštruktívna a počítačová geometria, konštruovanie strojov a strojných súčiastok, strojárska technológia, statika, kinematika, dynamika, pružnosť a pevnosť, hydromechanika, termomechanika, štruktúra a vlastnosti materiálov, programovacie techniky, prototypy mechatronických sústav, základy technického dizajnu, technická dokumentácia, informatika, metodika technickej tvorivosti, základy mechatroniky, výrobná technika, informatická bezpečnosť mechatronických sústav, kybernetika a informatika, mechatronické sústavy, automatizované systémy riadenia, priemyselná automatizácia, strojárska metrológia, elektrotechnika, priemyselná mechatronika, modelovanie dynamických systémov, výrobné systémy, mechatronika sústav, automatizácia a automatizačná technika, odolnosť prvkov mechanických sústav.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Absolvent študijného programu Priemyselná mechatronika (1. stupeň) je schopný analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach priemyslu, navrhovať časti mechatronických sústav tak, aby spĺňali požiadavky na ne kladené a tiež vytvárať takéto sústavy a implementovať ich. Sú schopní aplikovať postupy pre vytvorenie konceptu priemyselnej mechatronickej sústavy – riešiť návrh koncepcie budúceho mechatronického výrobku.
Absolvent je schopný pracovať s manažérmi, s užívateľmi mechatronických systémov a špecialistami iných profesií. Má tiež schopnosti dokončiť navrhované riešenie do konečného štádia a spolupracovať pritom v riešiteľskom tíme s ostatnými spolupracovníkmi a je schopný prezentovať vhodnou formou navrhované riešenia a zaujať tak potenciálneho zákazníka. Rovnako má schopnosti vyhľadávať a analyzovať literárne pramene aj v anglickom jazyku, komunikovať a prezentovať svoje riešenia v anglickom jazyku.
Má schopnosti pre porozumenie a návrh jednoduchých elektrických zapojení – návrh a vytvorenie prototypu elektrickej sústavy alebo jej časti a následne pre tvorbu technickej dokumentácie – aktívna a samostatná práca pri tvorbe výkresov a postupov. Dokáže vytvárať algoritmizované úlohy v programovom prostredí – aktívna a samostatná práca pri tvorbe jednoduchých vývojových diagramov a zdrojových kódov v programovacom jazyku. Následne je potom schopný navrhnúť jednoduché riadiace systémy – návrh a implementácia riadiaceho algoritmu jednoduchej sústavy.
Má zručnosti vytvoriť statickú, kinematickú a dynamickú analýzu riešených sústav a ich častí – samostatne vytvoriť výpočtovú analýzu konštrukčných uzlov z hľadiska statiky, kinematiky a dynamiky. Dokáže navrhnúť, dimenzovať a posúdiť mechanickú odolnosť častí - aplikovať kontrolné výpočty súčiastok a konštrukčných celkov a spracovať svoje návrhy s využitím CAD systémov. Je pripravený správne navrhnúť technologický postup a materiál navrhnutej mechanickej časti – návrh technológie výroby súčiastky z hľadiska technologickosti a ekonomiky výroby.

Obsadzované profesie

- špecialista elektrokonštruktér,

- systémový programátor,

- aplikačný programátor,

- technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Doplňujúce informácie

Úplné podmienky prijatia na štúdium sú na: http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studium

Vybraným študentom fakulty je umožnené

  • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 5,000.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2022 - 31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.02.2023 16:42

Upozorniť na neaktuálne údaje