Počítačová podpora strojárskej výroby

Charakteristika

Absolvent bakalárskeho študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby má základné vedomosti zo strojárskej výroby, programovania výroby na NC  a CNC strojoch,  navrhovania výrobkov a procesov s využitím CAD systémov. Rozumie princípom technologických procesov, inžinierskych materiálov, aplikuje CAx systémy pre konštrukciu a technológiu. Je schopný vykonávať profesiu výrobného technológa, konštruktéra prípravkov a výrobných nástrojov v oblasti technickej prípravy výroby, programátora výroby na NC a CNC strojoch s použitím výpočtovej techniky a vhodných softvérov, pracovníka v IT útvaroch strojárskych podnikov a tiež ako špecialista pre skúšobné a testovacie prevádzky. Uplatní sa vo výrobných podnikoch so strojárskym zameraním, v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, vo firmách s vlastným vývojom nových výrobkov, v servisných prevádzkach a firmách zameraných na predaj strojárskych výrobkov.

Ciele vzdelávania

Absolvent bakalárskeho študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby získa vedomosti a zručnosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti strojárskych technológií, technických materiálov, konštruovania výrobkov, nástrojov a prípravkov, mechaniky, programovania NC a CNC techniky, modelovania a simulácie technologických procesov, z aplikácie CAx systémov pre návrh konštrukcie a technológie, z oblasti uplatňovania nových, moderných systémov pre počítačovú podporu činností v strojárstve.Uplatnenie absolventov

Výstupy vzdelávania

Absolvent bakalárskeho študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby dokáže riešiť problémy súvisiace so zavádzaním a prevádzkou výrobno-technologických systémov. Má všeobecné vedomosti a potrebné znalosti o výrobných technológiách, materiáloch, výrobných strojoch, prostriedkoch operačnej a medzioperačnej manipulácie a dopravy, kontrole výrobných procesov a o ich riadení.  Má potrebné zručnosti aplikovať informačné technológie a nástroje počítačovej podpory v konštrukcii prípravkov a náradia v technologickej príprave výroby. Uvedené špeciálne znalosti a zručnosti má rozšírené o vedomosti z CAx systémov používaných pri príprave a riadení výroby. Absolvent má ďalšie znalosti, na báze ktorých je schopný komunikovať s ostatnými profesiami a zložkami participujúcimi na zabezpečení výroby (ekonomika, manažment, konštrukcia, zásobovanie, atď.).
Pri návrhu konkrétnych riešení aplikuje znalosti z oblasti konštrukčno‐technických  disciplín a počítačového navrhovania výrobkov a procesov.  Dokáže  použiť  informácie  o  koordinácii  práce  špecialistov participujúcich disciplín a v primeranej miere ich využije pri spracovaní vlastných návrhov.  Má dostatočné vedomosti pre analýzu problémov a ich následnú špecifikáciu pre príslušnú participujúcu profesiu. Pri navrhovaní využíva vedomosti o metódach a technikách počítačovej podpory výroby. Je schopný pod odborným dohľadom vyhotovovať jednoduchšie návrhy technologických postupov výroby. Samostatne dokáže vyhotoviť konštrukčnú a technologickú dokumentáciu počítačovými  technikami.  Absolvent  disponuje schopnosťou prezentovať svoje návrhy a zdôvodňovať ich riešenia odbornému publiku. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu.

Obsadzované profesie

- strojársky špecialista technológ,

- výrobný technológ,

- programátor výroby na NC a CNC strojoch,

- CAD konštruktér.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Doplňujúce informácie

Úplné podmienky prijatia na štúdium sú na: http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studium

Vybraným študentom fakulty je umožnené

  • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 5,000.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2022 - 31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.02.2023 16:42

Upozorniť na neaktuálne údaje