Strojné inžinierstvo

Charakteristika

Absolventi bakalárskeho študijného programu Strojné inžinierstvo sa uplatnia ako konštruktéri,  výrobní technológovia, pracovníci údržby, špecialisti skúšobní a testovacích prevádzok  a tiež ako kvalitári vo výrobe. Absolventi sú pripravení pôsobiť v konštrukčných kanceláriách, výrobných podnikoch so strojárskym zameraním, v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, vo firmách s vlastným vývojom nových výrobkov, v servisných prevádzkach a firmách zameraných na predaj strojárskych výrobkov.

Ciele vzdelávania

Prvý stupeň študijného programu Strojné inžinierstvo v rámci študijného odboru Strojárstvo je vytvorený za účelom výchovy študentov pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania a prevažná väčšina absolventov aj pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu v druhom stupni. Štruktúra silného prírodovedného, technického a jazykového základu vytvára predpoklady pre úspešné pokračovanie v štúdiu v druhom stupni.
Absolvent má prierezové vedomosti odboru so zameraním na aplikačné využitie na úrovni  zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania, má široké vedomosti a porozumenie v špecializovanej oblasti, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom, vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v odbore, dokáže riešiť praktické úlohy v odbore s využitím obvyklých výskumných a vývojových postupov s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti, dokáže riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímu, vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.
Absolvent študijného programu:
- preukazuje vedomosti a ich chápanie v odbore štúdia, ktoré nadväzujú na všeobecné stredoškolské vzdelanie a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru štúdia,
- vie použiť svoje vedomosti a ich porozumenie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a/alebo k povolaniu a má kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a vyriešením problémov v odbore štúdia,
- má schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje v odbore štúdia a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať,
- vie komunikovať informácie, koncepcie, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku,
- má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Absolvent prvého stupňa študijného programu Strojné inžinierstvo ovláda teoretické princípy mechaniky, základy náuky o materiáloch, fyziky a aplikovanej matematiky, dokáže riešiť konštrukčné a technologické problémy realizácie strojných zariadení a systémov, má znalosti o metódach konštruovania jednotlivých súčiastok aj celých zariadení, výrobných technológiách, prevádzke a údržbe strojných zariadení. Je schopný posudzovať kvalitu a životnosť výrobkov, má prípravu na líniového manažéra vo vyššie uvedených oblastiach.

Absolventi prvého stupňa študijného programu Strojné inžinierstvo v študijnom odbore Strojárstvo sú kvalifikovaní na náročné pracovné miesta v automobilovom priemysle, strojárstve, energetickom, environmentálnom a procesnom inžinierstve, a pod.:
- dokážu analyzovať, optimalizovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť strojárstva,
- podieľať sa na technickom rozvoji v oblasti plánovania, výpočtu, návrhu a testovania výrobkov a systémov,
- uplatňujú moderné metódy a techniky návrhu a vývoja v oblasti strojárstva,
- nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia problémov pri vývoji, projektovaní, konštruovaní a výrobe v strojárstve a pri využívaní strojárskych výrobkov,
- spolupracujú pri zavádzaní zložitých technických riešeniach, používajú moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov,
- preukazujú dôkladné porozumenie nosných oblastí, znalostí a teórie konštruovania strojárskych systémov, spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich s týmito systémami,
- sú schopní pracovať vo výrobe - plánovanie, výroba, prevádzka a monitorovanie technických a procesných zariadení a systémov, testovanie výrobkov a procesov, zabezpečenie kvality,
- dokážu vykonávať činnosti vo výrobnom priemysle, spoločnostiach v súkromnom sektore a vo verejných orgánoch,
- tvorivo aplikujú získané poznatky v praxi,
- vedia porozumieť konštrukčným, technologickým a iným procesom v strojárstve s možnosťou aplikácie na jednotlivé odvetvia strojárstva,
- vedia spolupracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení strojárskych systémov a činností spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, s uplatnením jednotlivých hľadísk kvality ako aj ich vplyvu na životné prostredie,
- sú schopní pracovať efektívne ako jednotlivec aj ako člen tímu,
- udržiavajú kontakt s moderným vývojom vo svojej disciplíne,
- riadia sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.

Obsadzované profesie

- CAD dizajnér,

- technológ,

- strojársky technik,

- konštruktér,

- kvalitár, kontrolór vo výrobe.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Doplňujúce informácie

Úplné podmienky prijatia na štúdium sú na: http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studium

Vybraným študentom fakulty je umožnené

  • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 5,000.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Forma prijímacej skúšky
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 31.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 02.10.2023 14:25

Upozorniť na neaktuálne údaje