Strojné inžinierstvo

Absolvent študijného programu Strojné inţinierstvo v I. stupni vysokoškolského štúdia nadobudne hlboké znalosti z oblasti prírodovedného základu, znalosti z teórie strojárskych systémov a z ich aplikovania na výpočtárske, konštrukčné a technologické problémy. Výborná znalosť cudzieho jazyka poskytne absolventovi široké moţnosti ďalšieho uplatnenia. Vie navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať a prevádzkovať moderné strojárske zariadenia, pričom spolupracuje s manaţérmi a špecialistami iných profesií. Má teoretické a metodické znalosti v oblastiach vzťahujúcich sa k technike, strojom a strojárstvu, zdokonalí sa vo vyuţívaní výpočtovej techniky, hlavne v oblasti počítačového konštruovania a vyuţívania CAD systémov. Nadobudne praktické schopnosti a zručnosti z práce v oblasti konštruovania a dokumentovania strojárskych systémov, dokáţe účinne a efektívne pracovať ako člen vývojového a výrobného tímu s dostatočnými znalosťami v odbornej, organizačnej a manaţérskej oblasti.



Uplatnenie absolventov

Štruktúra študijného programu Strojné inžinierstvo je orientovaná predovšetkým ako príprava ku štúdiu na vyššom stupni vysokoškolského štúdia a s možnou profiláciou absolventov pomocou povinne voliteľných predmetov a to predovšetkým na oblasť konštruovania a strojársku technológiu. Absolventi budú mať všeobecné technické vzdelanie z oblasti strojárstva, nie sú úzko profilovaní, čo im umožňuje širšie uplatnenie aj na trhu práce. Dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach strojárskeho priemyslu, navrhovať časti systémov aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky, vytvárať takéto systémy a implementovať ich na mieste. Absolventi študijného programu Strojné inžinierstvo nájdu uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, a to nie iba v čisto strojárskych podnikoch ale aj v skoro všetkých technických a priemyselných podnikoch. Dokážu navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a umiestňovať strojné systémy. Vedia sa uplatniť na miestach vývojárov, technológov a pracovníkov v prevádzke.



Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studium



Doplňujúce informácie

Úplné podmienky prijatia na štúdium sú na: http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studium

Vybraným študentom fakulty je umožnené

  • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 5,000.



Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijatie na bakalárske štúdium je bez prijímacích skúšok. Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium v bakalárskych študijných programoch (prvý stupeň štúdia) je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač o bakalárske štúdium na SjF TUKE bude hodnotený na základe týchto kritérií, ktoré sú vyjadrené bodovými hodnotami:

a) Celkové výsledky štúdia na strednej škole

b) Typ strednej školy

c) Štúdium matematiky a fyziky, maturitná skúška z matematiky,

d) Počet úspešných účastí v okresnom, krajskom, celoštátnom alebo vyššom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej súťaže.



Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Vedúci BBC:

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
dusan.simsik@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2654
Fax: +421 55 602 2654



Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.



Forma prijímacej skúšky




  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2019 - 31.03.2020

  • Zaslanie vysvedčenia do

    31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Fakultná web adresa: www.sjf.tuke.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. – kral.jan@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 08.11.2019 19:53

Upozorniť na neaktuálne údaje