Strojárske technológie a materiály

Charakteristika

Absolvent  študijného  programu  Strojárske  technológie  a materiály získa hlboké vedomosti  o materiáloch, znalosti z procesov konvenčných a progresívnych strojárskych technológií. Rozumie  a vie hodnotiť a optimalizovať technologické procesy a výrobné postupy využitím inovačných riešení a vedeckých metód. Je schopný vytvárať simulačné modely a riešiť úlohy s využitím CAx technológií, navrhovať materiálové riešenia pre konkrétne konštrukcie a aplikovať  experimentálne a inovačné metódy odboru.

Ciele vzdelávania

Doktorand sa naučí charakterizovať a chápať zákonitosti fyzikálnej metalurgie, fyziky materiálov a cielene využívať získané poznatky pri navrhovaní technologických procesov vo vede, výskume a v praxi. Rozvinie svoje poznatky hlavne z oblasti súčasných metód skúšania materiálov, hodnotenia ich štruktúr, predikcie vlastností materiálov na základe ich vnútornej stavby, z oblasti zavádzania moderných technológií a optimalizácie výrobných procesov s ohľadom na kvalitu a ekonomickosť výroby. Štúdium umožní doktorandovi získať ucelené teoretické vedomosti, praktické skúsenosti a zvládnuť metodiky samostatnej vedeckej práce v oblastiach strojárskych technológií. Počas štúdia si osvojí zručnosti a metódy vedeckého výskumu spojené s odborom, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu vedeckého poznania a vlastnou tvorivou činnosťou prispeje k získaniu nových poznatkov v tejto oblasti. Absolvent je schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových komplexných konceptov inžinierskych riešení. V priebehu prvého nominálneho ročníka študent nadobúda znalosti najmä teoretického charakteru, ktoré nadväzujú na vedomosti II. stupňa štúdia. Získa hlboké znalosti z predmetov širšieho vedného základu z oblasti náuky o materiáloch a moderných spracovateľských technológií, ako aj pokročilé znalosti z procesov konvenčných a progresívnych strojárskych technológií. Časťou teoretickej prípravy je aj modelovanie a simulácia technologických procesov s využitím CAx technológií, projektovanie výrobných procesov a systémov, posudzovanie technologickosti a kvality výrobkov.  V ďalších ročníkoch štúdia aplikuje experimentálne, vedecké a inovačné metódy odboru pri riešení dizertačnej práce. Súčasťou štúdia je aj jazyková príprava doktoranda s dôrazom na odbornú terminológiu s cieľom zabezpečiť možnosť prezentácie výsledkov vlastného výskumu medzinárodnej vedeckej komunite ako aj laickej verejnosti.Uplatnenie absolventov

Výstupy vzdelávania

Absolventi ŠP strojárske technológie a materiály majú kompetentnosti:
• aplikovať odborné a vedecké poznatky z materiálových a technologických vedných disciplín
• analyzovať materiálové a technologické problémy a tvoriť inžinierske riešenia aplikáciou nadobudnutých znalostí
• hodnotiť a optimalizovať technologické procesy a výrobné postupy využitím inovačných riešení a vedeckých metód
• vytvárať simulačné modely a riešiť úlohy s využitím CAx technológií
• navrhovať materiálové riešenia pre konkrétne konštrukčné uzly
• aplikovať experimentálne a inovačné metódy odboru
• navrhovať a optimalizovať procesné parametre moderných spracovateľských technológií
• navrhnúť a realizovať inžiniersky experiment pre identifikáciu neznámych parametrov alebo verifikáciu vlastností výrobku alebo procesu
• komunikovať v jednom svetovom jazyku na odbornej úrovni
• využívať informačné technológie pri kontrole a riadení technologických procesov.

Obsadzované profesie

- vedecko-výskumný pracovník
- pracovník v oblasti skúšania vlastností materiálov
- manažér strojárskej výroby
- vývojový pracovník
- koordinátor výroby.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky doktorandského štúdia (III. stupeň vysokoškolského štúdia) upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímanie na doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte TUKE sa uskutočňuje na základe Vnútorného predpisu Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 49 ods. 4 písm. c) Štatútu TUKE – Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborných komisií doktorandského štúdia na TUKE.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia a úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.
V prihláške je potrebné uviesť názov študijného programu, názov témy jednej dizertačných práce (vypísanej v príslušnom študijnom programe v danom akademickom roku) spolu s menom školiteľa, formu štúdia (denná, externá) a jazyk štúdia (slovenský, anglický). Taktiež je potrebné uviesť znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 7,000.

Fees for studying an external study program in a non-national language are € 5,000.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum: https://accesscentre.tuke.sk

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: alena.galajdova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377Všeobecné informácie k prijímacej skúške

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

 • životopis
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov štúdia
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác.


Forma prijímacej skúšky

ústnaTesty

cudzí jazyk • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  16.06.2023 - 16.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, poštová poukážka) (elektronická forma)
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (VŠ diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) (elektronická forma)
 • výpis výsledkov štúdia (elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 9

Adresát: Technická univerzita v Košiciach,

Strojnícka fakulta,

Letná 1/9,

042 00 Košice-Sever

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Ján Slota, PhD. – jan.slota@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 09.02.2023 23:27

Upozorniť na neaktuálne údaje