Riadenie a ekonomika podniku

Charakteristika

Absolvent bakalárskeho študijného programu Riadenie a ekonomika podniku má vedomosti a zručnosti v oblasti podnikovej ekonomiky, riadenia podnikov a strojárskych technológií. Dokáže identifikovať a riešiť operatívne problémy vznikajúce v podnikoch. Aplikuje vhodný softvér pri modelovaní a optimalizácií procesov. Uplatní sa ako samostatný odborný pracovník v mnohých podnikových útvaroch, zvládne pracovať ako riadiaci a koordinačný pracovník na nižších a stredných úrovniach riadenia.

Ciele vzdelávania

Absolvent bakalárskeho študijného programu Riadenie a ekonomika podniku získa vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, so zameraním na problematiku riadenia a ekonomiky podnikov, výrobných a informačných technológií a riadenia podnikových procesov. V priebehu štúdia získava zručnosti používať programové aplikácie orientované na informačnú podporu riadenia podnikov, projektovanie, modelovanie a simulácie podnikových procesov. Je pripravený využívať základné manažérske a ekonomické nástroje a metódy a vybrané metódy priemyselného inžinierstva v praxi.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Riadenie a ekonomika podniku má veľmi dobré faktické, konceptuálne a procedurálne vedomosti z oblasti základných technických a prírodovedných disciplín, riadenia a ekonomiky podniku, strojárskych technológií a konštruovania. Rozumie aktuálnym konceptom viažucim sa na odbor štúdia strojárstvo so zameraním na súvislosti technickej a ekonomickej stránky podniku. Má schopnosť získavať a interpretovať odborné údaje a informácie z oblasti strojárskych technológií a konštruovania, riadenia a ekonomiky podniku a vie riešiť základné problémy a ich riešenia prezentovať, diskutovať a obhajovať. Zverené úlohy je schopný riešiť v kontexte strojárskych a súčasne ekonomických súvislostí, čo vyplýva zo štruktúry predmetov. Má schopnosť aplikovať poznatky a štandardné metódy z oblasti strojárskych technológií a konštruovania, riadenia a ekonomiky podniku v hospodárskej praxi. Dokáže komunikovať a spolupracovať v tímoch a viesť menšie pracovné skupiny. Je schopný používať softvéry orientované na ekonomické výpočty, informačnú podporu riadenia podnikov a kooperáciu, technologické prepočty, konštruovanie, modelovanie a simulácie podnikových procesov a systémov. Má technické zručnosti v oblasti technickej tvorivosti, počítačovej grafiky a programovania. Má zručnosti samostatne pracovať a riešiť bežné problémy hospodárskej praxe. Dokáže využívať mäkké zručnosti (komunikácia, tímová práca, prezentácia) využiteľné na pozíciách nižšieho manažmentu. Disponuje schopnosťou aktívne komunikovať (slovom aj písmom) v anglickom jazyku. Absolvent má poznatky a zručnosti, ktoré mu umožňujú pokračovať na druhom stupni vysokoškolského štúdia.

Obsadzované profesie

- špecialista plánovania výroby,

- strategický nákupca,

- špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov,

- špecialista optimalizácie a racionalizácie práce.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

The basic condition for admission to a Bachelor study (I. level study programme) is the acquisition of a complete secondary education or a complete secondary vocational education. FME TUKE determines further conditions for admission to study in individual study programs. See Method of selection of candidates.

The application is submitted in electronic form – e-application.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/en/conditions-of-acceptance/Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/en/conditions-of-acceptance/

https://studium.tuke.sk/wps/portal/studium/uchadzaci/prijimacie-konanie/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwNDdyNTQx83X0MXQwCjQINgtzNPIw9LI30w8EKDHAARwP9KEL6o_ApCbQ0wa_AwNUYqgCPGwpyIwwyPR0VAezfbZ4!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Vu/Podmienky pre zahraničných študentov

The basic condition for admission to a Bachelor study (I. level study programme) is the acquisition of a complete secondary education or a complete secondary vocational education. FME TUKE determines further conditions for admission to study in individual study programs. See Method of selection of candidates.

The application is submitted in electronic form – e-application.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/en/conditions-of-acceptance/

https://studium.tuke.sk/wps/portal/studium/uchadzaci/prijimacie-konanie/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwNDdyNTQx83X0MXQwCjQINgtzNPIw9LI30w8EKDHAARwP9KEL6o_ApCbQ0wa_AwNUYqgCPGwpyIwwyPR0VAezfbZ4!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Vu/Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2022 - 31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.02.2023 16:42

Upozorniť na neaktuálne údaje