Automobilová výroba

Charakteristika

Absolvent má poznatky z oblasti riadenia výroby automobilov (ekonomiky a manažmentu výroby, manažmentu kvality a logistiky v automobilovom priemysle).
Rozumie sa stavbe ultra ľahkých automobilov využívajúcich alternatívne zdroje energie, vývoja a aplikácií nových progresívnych kovových, polymérnych a kompozitných materiálov, modelovanie a simulácia technologických procesov výroby a montáže komponentov automobilov a ich testovania.
Vie implementovať techniky reverzného a simultánneho inžinierstva pri vývoji automobilových komponentov a ich testovaní.
Výchova a vzdelávanie študentov je zameraná  na prípravu odborníkov pre pozície projektový manažér a konštruktér prípravkov v automotive.

Ciele vzdelávania

Absolvent  študijného programu Automobilová výroba  má výnimočné postavenie  v tom, že získa hlboké vedomosti z predmetov tvoriacich matematické a fyzikálne základy strojárstva, ako aj zodpovedajúce znalosti o materiáloch,  o technológiách ich spracovania, o konštrukcií stavby strojov a zariadení a ich prevádzke a údržbe. Získané  poznatky a informácie vie využiť na riešenie problémov na nižšej a strednej úrovni riadenia výroby vo výrobných podnikoch. Absolvent tohto programu vie získané schopnosti a znalosti uplatniť pri návrhu výroby a jej inovácií.
Ciele vzdelávania študentov prvého stupňa študijného programu Automobilová výroba v študijnom odbore Strojárstvo sú zamerané na:
• prepojenie teoretických vedomostí a praktických skúseností z oblasti progresívnych materiálov, technológií, analytických nástrojov  pri navrhovaní komponentov automobilov, riadení ich výroby a ich montáži s podporou CAx technológií,
• rozvoj kreatívnych a inovatívnych zručností pri aplikácii progresívnych materiálov a technológií pri riešení prípadových štúdií v rámci projektov ECO Sheel  Marathon a úprav elektromobilu Volkswagen e-up! ,
• osvojenie znalostí a zručností z oblasti skúšania, predaja automobilov, riadenia prevádzky a údržby automobilov a iných činností súvisiacich s automotive,
• prepojenie vedomostí a skúseností v oblasti plánovania a optimalizácie výrobných procesov,
• získanie vedomostí z oblasti tvorby pracovnej dokumentácie podľa štandardov kvality  ISO TS 16949,
• aplikovanie skúseností z tímovej práce pri riešení technických problémov, riadenia malých tímov a zdokonalenie sa v prezentačných a komunikačných zručnostiach.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Témy záverečných prác sú orientované jednak na riešené grantové projekty, ako aj na úlohy praxe z priemyselného zázemia fakulty. Vedenie záverečných prác je zabezpečované profesormi, docentmi a odbornými asistentmi zo Strojníckej fakulty TU v Košiciach. Je to zárukou, že absolvent prvého stupňa študijného programu Automobilová výroba vie tvorivo využívať získané teoretické aj praktické poznatky. V správach komisie pre štátne skúšky je uvedené konštatovanie, že záverečné práce sú na veľmi dobrej úrovni a podobne aj úroveň vedomostí študentov je  hodnotená kladne.


Absolvent študijného programu Automobilová výroba:
• má poznatky o stavbe automobilov  a ich údržbe,
• dokáže získavať a interpretovať informácie v oblasti procesov navrhovania a výroby automobilových komponentov,
• dokáže používať základné nástroje na riadenie výrobných procesov v automobilovej výrobe,
• dokáže aplikovať  širokú škálu vedomosti o využití CAx systémov pri navrhovaní komponentov automobilov,
• je schopný komunikovať  koncepcie, problémy a riešenia pri výrobe komponentov automobilov,
• má zručnosti potrebné pre pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti.


Absolventi bakalárskeho študijného programu Automobilová výroba nájdu uplatnenie:
• ako výrobní technológovia, vývojári komponentov automobilov s podporou CAx technológií, špecialisti pre skúšobne, prevádzku a údržbu v automotive,
• v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, v riadení servisných služieb pre automobily.

Obsadzované profesie

- predajca automobilov,

- špecialista plánovania a riadenia výroby,

- prijímací technik v autoservise.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Doplňujúce informácie

Úplné podmienky prijatia na štúdium sú na: http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studium

Vybraným študentom fakulty je umožnené

  • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 5,000.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2022 - 31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.02.2023 16:42

Upozorniť na neaktuálne údaje