Automobilová výroba

Študijný program Automobilová výroba je zameraný na prípravu vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníkov, ktorí dokážu riešiť problémy súvisiace s projektovaním, inštaláciou a prevádzkou výrobno-technologických systémov v oblasti automobilovej produkcie. Majú potrebné znalosti na zabezpečenie racionálnej prevádzky takýchto pracovísk
pri zachovaní požadovanej kvality produkcie. Absolventi študijného programu Automobilová výroba majú znalosti z problematiky technologických procesov výroby polovýrobkov a súčiastok, montáže, skúšobníctva, logistiky, výrobných zariadení, o riadení výrobných procesov a prevádzok. Špecializované
znalosti sú z oblasti stavby automobilov a automobilových komponentov, organizácie a riadenia výroby v dodávateľských závodoch a prevádzok automobiliek, v servisných a skúšobníckych organizáciách. Zároveň získajú schopnosti a zručnosti pre projektovanie výrobných procesov
a prevádzok, montovanie automobilových komponentov, ich vývoj a testovanie. Budú spôsobilí pripravovať inovačné projekty a riadiť výrobu v prevádzkach automobilového
priemyslu. Uvedené špeciálne znalosti majú rozšírené o vedomosti z počítačovej techniky, CAx systémov a informačných technológií používaných pri príprave a riadení výroby. Súčasťou študijného programu je aj znalosť cudzieho jazyka a primerané vedomosti z ekonomiky, manažmentu, environmentalistiky a bezpečnosti.Uplatnenie absolventov

Absolventi majú schopnosť uplatniť sa pri implementácii a prevádzkovaní výrobnotechnologických systémov ako projektanti, plánovači a riadiaci pracovníci. Majú znalosti
potrebné na zabezpečenie racionálnej prevádzky a na riešenie neštandartných situácii vznikajúcich pri prevádzke. Majú tiež dostatočné vedomosti na projektovanie ucelených častí výrobných postupov automobilových komponentov.
Študijný program Automobilová výroba je zameraný na prípravu odborníkov strojárskeho zamerania pre riešenie výroby, servisu a testovania. Absolvent s profiláciou
automobilovej výroby ovláda metódy projektovania výrobných procesov a systémov, pozná technológie na výrobu automobilových komponentov, montáž agregátov a skúšanie, výrobnú techniku, štruktúru výrobných pracovísk, logistiku a organizáciu dodávateľských závodov automobilového priemyslu.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studiumDoplňujúce informácie

Úplné podmienky prijatia na štúdium sú na: http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studium

Vybraným študentom fakulty je umožnené

  • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 5,000.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Vedúci BBC:

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
dusan.simsik@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2654
Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2019 - 31.03.2020

  • Zaslanie vysvedčenia do

    31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Fakultná web adresa: www.sjf.tuke.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. – kral.jan@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 08.11.2019 19:53

Upozorniť na neaktuálne údaje