Priemyselné inžinierstvo

Charakteristika

Absolvent študijného programu priemyselné inžinierstvo v 3. stupni vysokoškolského štúdia disponuje komplexnými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami v oblasti strojárstva a priemyselného inžinierstva. Pri riešení konkrétnych úloh výskumu, resp. priemyselnej praxe dokáže zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu. Vychádzajúc z bázy poznatkov, ktorými absolvent  disponuje je schopný vytvoriť vlastnú algoritmizáciu riešenia a navrhovať vlastné metodické postupy, ktoré vedú k nachádzaniu variantných a detekovaniu optimálnych riešení. Absolvent je schopný  formulovať nové hypotézy a strategické smerovania pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru strojárstvo v študijnom programe priemyselné inžinierstvo. Je schopný pracovať ako líder a  koordinovať tím pri riešení konkrétnych úloh  postavených na vedeckej báze a v prepojení na priemyselnú prax. Absolvent študijného programu priemyselné inžinierstvo v 3. stupni vysokoškolského štúdia je schopný uplatniť dosiahnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie na najvyšších stupňoch riadenia v rámci organizačnej štruktúry priemyselných podnikov.

Ciele vzdelávania

Študijný program priemyselné inžinierstvo v 3. stupni štúdia je určený pre uchádzačov, ktorí sú schopní pracovať samostatne v oblasti projektovania, modelovania a simulácie, zvyšovania efektívnosti a optimalizácie podnikových procesov a systémov s akcentom na Industry 4.0. Študenti si  zvyšujú úroveň znalostí a zdokonaľujú zručnosti nadobudnuté v 1. a 2. stupni štúdia v oblasti softvérovej podpory zameranej na digitalizáciu, konštruovanie, technickú prípravu výroby, v oblasti 3D technológií, v oblasti modelovania a simulácie výrobných a logistických procesov a systémov a v oblasti ergonómie. Majú možnosť pracovať s najnovšími technológiami a softvérmi v oblasti reverzného inžinierstva (3D skenovanie a 3D tlač),  modelovania a simulácie procesov, virtuálnej a zmiešanej reality a koncipovaní a testovaní digitálnych dvojčiat. Študenti 3. stupňa štúdia sa podieľajú na vedecko-výskumných aktivitách pracoviska, participujú na publikačných aktivitách a spracovaní výstupov z výskumnej činnosti, aktívne sa zúčastňujú vedeckých konferencií, workshopov. Majú možnosť odborných školení pre zvyšovanie kompetencii v intenciách svojej vedeckej profilácie. Sú súčasťou vzdelávacieho procesu študentov v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia a sú zapájaní ako konzultanti do riešenia bakalárskych a diplomových prác. V súčinnosti so svojou vedeckou profiláciou majú možnosť pracovať v  špecializovaných laboratóriách KPaDI (Testbed 4.0, a iné) a v podnikoch priemyselnej praxe, s ktorými školiace pracovisko spolupracuje.Uplatnenie absolventov

Výstupy vzdelávania

Kvalifikácia 3. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe priemyselné inžinierstvo je udeľovaná študentom, ktorí:
- disponujú vysoko odbornými kompetenciami v študijnom programe priemyselné inžinierstvo
- sú schopní systematicky pristupovať k riešeniu problémov vyplývajúcich z priemyselnej praxe
- sú schopní využívať vedecký prístup pri nachádzaní optimálnych riešení prostredníctvom kritického myslenia a syntézy nových a zložitých konceptov
- sú schopní komunikovať svoje názory a poznatky v priestore laickej aj odbornej verejnosti
- sú schopní ďalej rozvíjať a podporovať predmetnú oblasť v širších dimenziách t.j. aj vo sfére technického, spoločenského a kultúrneho pokroku.

Hlavné oblasti profilácie absolventa tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe priemyselné inžinierstvo sú:
o koncepčné projektovanie a modelovanie
o digitalizácia a virtuálna realita
o simulácie výrobných systémov
o logistika
o priemyselná a digitálna ergonómia.

Obsadzované profesie

- procesný inžinier
- plánovač výroby
- manažér ľudských zdrojov
- ptojektový manažér
- manažér logistiky.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky doktorandského štúdia (III. stupeň vysokoškolského štúdia) upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímanie na doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte TUKE sa uskutočňuje na základe Vnútorného predpisu Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 49 ods. 4 písm. c) Štatútu TUKE – Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborných komisií doktorandského štúdia na TUKE.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia a úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.
V prihláške je potrebné uviesť názov študijného programu, názov témy jednej dizertačných práce (vypísanej v príslušnom študijnom programe v danom akademickom roku) spolu s menom školiteľa, formu štúdia (denná, externá) a jazyk štúdia (slovenský, anglický). Taktiež je potrebné uviesť znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 7,000.

Fees for studying an external study program in a non-national language are € 5,000.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum: https://accesscentre.tuke.sk

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: alena.galajdova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377Všeobecné informácie k prijímacej skúške

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

 • životopis
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov štúdia
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác.


Forma prijímacej skúšky

Písomná, ústnaTesty

Cudzí jazyk (anglický jazyk) • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  16.06.2023 - 16.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, poštová poukážka) (elektronická forma)
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (VŠ diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) (elektronická forma)
 • výpis výsledkov štúdia (elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 9

Adresát: Technická univerzita v Košiciach,

Strojnícka fakulta,

Letná 1/9,

042 00 Košice-Sever

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Ján Slota, PhD. – jan.slota@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 09.02.2023 22:50

Upozorniť na neaktuálne údaje