Aplikovaná mechanika

Charakteristika

Absolvent študijného programu Aplikovaná mechanika v 3. stupni vysokoškolského štúdia disponuje vedomosťami z oblasti modelovania, simulácie a optimalizácie strojov a strojných zariadení.  Dokáže analyzovať fyzikálne procesy prebiehajúce v strojoch a zariadeniach a vyhodnocovať ich správanie teoretickými aj experimentálnymi metódami. Vie aplikovať moderné počítačové postupy na simuláciu správania sa výrobku, prípadne procesu. Absolvent disponuje  kompetenciami v oblasti analýzy, modelovania a simulácie strojov, zariadení, procesov a systémov v kontexte digitálneho priemyselného inžinierstva a reverzného inžinierstva. Je schopný tvorivo a systematicky pristupovať k riešeniu problémov priemyselnej praxe (t.j. analyzovať, syntetizovať, dedukovať, indukovať jednotlivé prvky systému).

Ciele vzdelávania

Absolvent má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom, má hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám, vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii i praktických aplikáciách pre rozvoj odboru, dokáže aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore a vytvárať nové, dokáže identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí, dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov/projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja v odbore, vie posudzovať a modifikovať vlastnú odbornú činnosť v širšom kontexte, vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti a z hľadiska sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších kritérií, je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť rozsiahle výskumné úlohy a tímy.
Absolvent študijného programu:
- Preukazuje systematické porozumenie odboru štúdia a osvojil si zručnosti a metódy vedeckého výskumu spojené s daným odborom zodpovedajúcim aktuálnemu stavu poznania v odbore.
- Preukazuje schopnosť koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať podstatnú časť výskumu s vedeckou integritou.
- Prispieva vedeckým výskumom k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác, z ktorých niektoré sú hodné recenzného publikovania na národnej alebo medzinárodnej úrovni.
- Je schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a zložitých konceptov.
- Dokáže komunikovať s kolegami, širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou svoju oblasť expertízy.
- Je schopný v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technický, spoločenský alebo kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach.

Štúdium je zamerané na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov vedeckého výskumu, vývoja a praxe vo všetkých odboroch a pracoviskách, kde sa aplikujú vedecké poznatky mechaniky. Ich vedecká erudícia je vzťahovaná najmä na tieto oblasti mechaniky: vývoj a zdokonaľovanie analytických a numerických výpočtových metód (metóda konečných prvkov, metóda hraničných prvkov, bezsieťové metódy), teória modelovania a analýzy mechanických sústav a konštrukcií, konštitutívne vzťahy s dôrazom na lineárne i nelineárne správanie sa materiálu, podmienky medzných stavov materiálov a telies, mechanika kompozitov, smart a MEMS materiály, analýzy napätosti, viazaných deformácií a dynamickej odozvy vybraných tried telies vrátane zložených telies, inverzné úlohy mechaniky telies a identifikácia materiálových, technologických a iných parametrov, modelovanie napätosti a deformácie vybraných technologických procesov (napr. tvárnenie plechov, kovanie, pretláčanie, zváranie, zmena stavu, stabilita konštrukcií), optimalizácia a kontaktné úlohy, interakcia konštrukcií a prostredia, expertné systémy, mechanika mikro - a nanosystémov, dynamika interaktívnych a mechatronických sústav, dynamika vozidiel a strojných zariadení, riešenie vybraných problémov vibroakustiky, stabilita a dynamika stavebných konštrukcií, biomechanika, aplikácia numerických metód na žiarenie a šírenie svetla, riešenie viazaných elektro-termo-mechanických úloh, lomová mechanika, životnosť a spoľahlivosť konštrukcií, atď.
Experimentálna mechanika: rozvoj a aplikácia existujúcich metód a vývoj nových metód, mechanické, optické a akustické metódy overovania fyzikálnych charakteristík materiálov a konštrukcií, testovanie mechanických modelov a konštrukcií in situ, interaktívna diagnostika mechanických javov experimentálnymi a numerickými metódami, rozvoj experimentálnych metód overovania ochrany človeka a konštrukcií pred hlukom a vibráciami od dopravy a technológie.

 

 

 Uplatnenie absolventov

Výstupy vzdelávania

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja Aplikovanej mechaniky. Štúdium je orientované na absolventov inžinierskeho, respektíve magisterského štúdia, inklinujúcich k riešeniu teoretických inžiniersko-vedeckých problémov v oblastiach aplikovanej mechaniky a strojárstva. Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je schopnosť doktoranda abstraktne myslieť, jeho záujem a schopnosť aplikovať poznatky rôznych odborov pri riešení technických problémov, ovládanie moderných analytických a numerických metód a metód matematického modelovania.
Doktorand sa naučí charakterizovať a chápať fyzikálne javy a experimentálne poznatky o týchto javoch, hľadať adekvátne modely a nové aplikácie v špecifikovaných disciplínach, vo vede, výskume a praxi.
Doktorandské štúdium umožní doktorandovi získať ucelené teoretické vedomosti a praktické skúsenosti a zvládnuť metodiky vedeckej práce, a pripraví ho na samostatnú vedeckú prácu v oblastiach výpočtu konštrukcií v celej škále činností.

Absolventi tretieho stupňa študijného programu Aplikovaná mechanika v študijnom odbore Strojárstvo:

- dokážu analyzovať, optimalizovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť strojárstva,
- vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,
- majú hlboké znalosti v oblasti strojárstva umožňujúce im riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,
- sú schopní vedeckého prístupu k riešeným problémom. Majú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov,
- uplatňujú moderné metódy a techniky návrhu a vývoja v oblasti strojárstva,
- nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní, konštruovaní a výrobe v strojárstve a pri využívaní strojárskych výrobkov,
- tvorivo aplikujú získané poznatky v praxi,
- kriticky analyzujú a aplikujú celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazujú efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, technológií a prostriedkov,
- vedia zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov,
- preukazujú dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie konštruovania strojárskych systémov, spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov, súvisiacich s týmito systémami,
- vedia analyzovať a porozumieť konštrukčným, technologickým a iným procesom v strojárstve s možnosťou aplikácie na jednotlivé odvetvia strojárstva,
- vedia špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce strojársku výrobu pre rôzne druhy aplikácie,
- vedia riadiť procesy zmien technológie z pohľadu vývoja techniky, prispôsobovania a implementácie progresívnej strojárskej činnosti,
- vedia pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení strojárskych systémov a činností spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, s uplatnením jednotlivých hľadísk kvality ako aj ich vplyvu na životné prostredie,
- sú schopní pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu,
- udržiavajú kontakt s moderným vývojom vo svojej disciplíne,
- riadia sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.

Absolventi študijného programu našli uplatnenie v týchto podnikoch:

- Automobilový priemysel: Volkswagen Bratislava, Hyundai/KIA Žilina, PSA Peugeot Citroën Trnava, resp. v subdodávateľských podnikoch naň nadväzujúcich, Getrag Ford Transmissions, Molex, Gilbos Kechnec, Yazaki Michalovce

- Ťažké strojárenstvo: VSS Košice, Tatravagónka Poprad, Strojárne Piesok, SES Tlmače

- Hutnícka výroba: US Steel Košice, ZSNP Žiar nad Hronom, Železiarne Podbrezová

- Energetické podniky: SE Vojany, Vodné elektrárne Trenčín, Tepláreň Košice, SPP Nitra, Veľké Kapušany,  Jablonov nad Turňou

- Podniky vyrábajúce domáce spotrebiče: Whirlpool Poprad, BSH Siemens Michalovce

- Spracovateľský priemysel: SCP Ružomberok.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky doktorandského štúdia (III. stupeň vysokoškolského štúdia) upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímanie na doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte TUKE sa uskutočňuje na základe Vnútorného predpisu Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 49 ods. 4 písm. c) Štatútu TUKE – Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborných komisií doktorandského štúdia na TUKE.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia a úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.
V prihláške je potrebné uviesť názov študijného programu, názov témy jednej dizertačných práce (vypísanej v príslušnom študijnom programe v danom akademickom roku) spolu s menom školiteľa, formu štúdia (denná, externá) a jazyk štúdia (slovenský, anglický). Taktiež je potrebné uviesť znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 7,000.

Fees for studying a external study program in a non-national language are € 5,000.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum: https://accesscentre.tuke.sk

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: alena.galajdova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377Všeobecné informácie k prijímacej skúške

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

 • životopis
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov štúdia
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác.


Forma prijímacej skúšky

ústnaTesty

cudzí jazyk • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  16.06.2023 - 16.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, poštová poukážka) (elektronická forma)
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (VŠ diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) (elektronická forma)
 • výpis výsledkov štúdia (elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 9

Adresát: Technická univerzita v Košiciach,

Strojnícka fakulta,

Letná 1/9,

042 00 Košice-Sever

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Ján Slota, PhD. – jan.slota@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 09.02.2023 23:05

Upozorniť na neaktuálne údaje