Automobilová výroba

Študijný program Automobilová výroba je určený na prípravu inžinierov strojárskeho zamerania pre tvorbu nových výrobkov, projektovanie výrobných procesov a riadenie výroby automobilov a ich komponentov. Absolvent má znalosti a spôsobilosť ich použitia z oblastí technológií výroby komponentov, montáže agregátov a automobilov a ich skúšania, výrobnej techniky, štruktúry výrobných pracovísk, logistiky a organizácie dodávateľských reťazcov automobilového priemyslu. Obsahová náplň programu je realizovaná prostredníctvom výučby tak, aby boli poskytnuté teoretické, výskumné, odborné a praktické poznatky v celom inovačných trendov automobilovej výroby. Absolventi majú znalosti na tvorbu nových a inovovaných výrobkov najmä techník počítačom podporovaného dizajnu a konštruovania, virtuálnej reality, tvorby prototypov a ich testovania. Ovládajú metódy štíhlej a agilnej výroby a implementácie vysokých technológií. Súčasťou profilu absolventa je aj znalosť cudzieho jazyka a primerané vedomosti z ekonomiky, manažmentu, environmentalistiky a bezpečnosti. Absolventi majú ďalšie znalosti, na báze ktorých sú schopní pracovať v tíme s ostatnými profesiami participujúcimi na zabezpečení výroby (marketing, servisné služby, logistika, atď.).Uplatnenie absolventov

Absolventi majú uplatnenie v širokom spektre profesií automobilovej výrobe, vo výskumne vývojových centrách automobiliek a dodávateľov agregátov a komponentov, v útvaroch prípravy výroby a ako projektanti výrobných procesov a systémov. Pracujú ako výrobní inžinieri schopní zabezpečovať kvalitu a efektívnosť výroby a jej kontinuálne inovácie.

Absolvent študijného programu získa schopnosť:

-          riešiť zložité problémy z oblasti výpočtov, navrhovania a overovania konštrukcií s využitím moderných numerických, experimentálnych a simulačných metód , vrátane informačných technológií

-          analyzovať a porozumieť konštrukčným, technologickým a organizačným  procesom v strojárstve so špecializáciou na automobilový priemysel,

-          špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať integrované inovačné riešenia v tvorbe, výrobe a prevádzke automobilovej techniky,

-          riadiť procesy zmien výrobkov, technológií a riadenia z pohľadu globalizácie, skracovania inovačných cyklov, vývoja techniky a rastúcich požiadaviek na produktivitu, kvalitu a ekonomiku výrob

-          pracovať na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení výrobných systémov spolu s testovaním a tvorbou dokumentácie, s uplatnením jednotlivých hľadísk kvality ako aj ich vplyvu na životné prostredie,

-          pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu ,

-          udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne s kontinuálnym samovzdelavaním.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/inzinierske-studiumDoplňujúce informácie

Vybraným študentom fakulty je umožnené

 • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na viac študijných programov, pričom

 • kópiu ústrižku o zaplatení administratívneho poplatku je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky,
 • k prihláške je potrebné doložiť overené fotokópie bakalárskeho diplomu a dodatku k diplomu obsahujúceho podrobnosti o absolvovanom študijnom programe vrátane výpisu vykonaných skúšok s hodnotením,
 • k prihláške je potrebné doložiť životopis
 • fakulta si na základe obsahu absolvovaného bakalárskeho štúdia vyhradzuje právo uchádzača neprijať alebo prijať so stanovením diferenčných predmetov
 • podmienkou otvorenia študijného programu v dennej forme je minimálne 10 uchádzačov, v externej forme 15 uchádzačov.


Forma prijímacej skúšky

bez • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 29.06.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 19.12.2019 09:56

Upozorniť na neaktuálne údaje