Univerzita

Technická univerzita v Košiciach

Logo univerzity

Profil univerzity

Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 1952, no jej korene treba hľadať v hlbokej minulosti.
Už v roku 1657 bola v Košiciach založená Universitas Cassoviensis, ale technické vzdelanie bolo na úroveň vysokoškolského povýšené až v roku 1762, keď bola rakúsko-uhorskou panovníčkou Máriou Teréziou založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici. Tá poskytovala vzdelanie a vyvíjala výskumnú činnosť v celom komplexe vedných odborov, od rudného baníctva po výrobu a spracovanie kovových materiálov.

Zárodky technického vysokého školstva v Košiciach siahajú do roku 1937, keď bola Zákonom č. 170 Československej republiky zriadená Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. S vyučovaním sa malo začať už v školskom roku 1938/39, no predvojnové udalosti po Viedenskej arbitráži prinútili presťahovať ju najskôr do Prešova, potom do Martina, až nakoniec zakotvila v Bratislave a dala základ dnešnej Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
K skutočnému zrodu Vysokej školy technickej v Košiciach došlo na základe Vládneho nariadenia č. 30./1952 Zb. z 8. júla 1952, ktorým bola táto zriadená s tromi fakultami, a to fakultou ťažkého strojárenstva, baníckou a hutníckou fakultou. V roku 1969 pribudla elektrotechnická fakulta, v roku 1976 stavebná fakulta.

Významnou udalosťou bolo premenovanie školy na Technickú univerzitu v Košiciach na základe zákona SNR z 13. februára 1991. V roku 1992 bola v Prešove zriadená fakulta odborných štúdií, ktorá sa v roku 1996 pretransformovala na dnešnú fakultu výrobných technológií. V roku 1992 bola zriadená aj ekonomická fakulta, čím univerzita opustila rámec rýdzo technických disciplín a v tomto trende pokračovala aj v roku 1998, keď bola založená fakulta úžitkových umení.
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená 1. februára 2005 a je nástupníckou organizáciou Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, v Európe i vo svete renomovanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá počas vyše 30. rokov zabezpečovala vysokoškolské vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu.

V súčasnosti na deviatich fakultách TUKE študuje spolu 9 714 študentov. Z tohto počtu študuje v dennej forme 8 437 študentov - 5 050 v bakalárskom, 3 017 v inžinierskom a magisterskom a 370 v doktorandskom štúdiu. Na TUKE pracuje viac ako 700 profesorov, docentov a asistentov a rovnaký počet výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov.

Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Letná 9, 042 00, Košice

055/6022012

 

Ekonomická fakulta

Němcovej 32, 040 01, Košice

055/602 3276, 055/602 3257

fax: 055/602 8046

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Letná 9/A, 042 00, Košice

055/602 2200, 602 2210

 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2421, 602 2429, 602 2580

 

Fakulta umení

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2177, 602 2170

055/602 2177

 

Fakulta výrobných technológií; Prešov

Bayerová 1, 080 01, Prešov

055/6026452, 055/6026384, 055/6026389

051/7733453

 

Letecká fakulta

Rampová 7, 041 21, Košice

+ 421 (55) 602 6102, + 421 (55) 602 6109, +421 918 691177

 

Stavebná fakulta

Vysokoškolská 4, 042 00, Košice

055 602 4175, 4176, 4242

055 62 332 19

 

Strojnícka fakulta

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2168

Študijné programy

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk