Univerzita

Technická univerzita v Košiciach

Logo univerzity

Profil univerzity

Technická univerzita v Košiciach ponúka vzdelanie na deviatich fakultách:

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Uchádzač vyplní prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom Akademického informačného systému. Elektronická forma vyplnenia prihlášky je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ. Na prihlasovanie použite túto linku: https://eprihlaska.tuke.sk

Termíny na podanie prihlášky nájdete na tomto odkaze.

Podrobnosti o e-prihláške a podmienky prijímacieho konania na jednotlivých fakultách TUKE nájdete na tomto odkaze.

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Pre bližšie informácie uchádzača so špecifickými potrebami kontaktujte Bezbariérové centrum TUKE. Hlavnou oblasťou činnosti Bezbariérového centra TUKE je vykonávať technicko-poradenskú, metodickú, znalostnú a výcvikovú činnosť pre podporu študentov so špecifickými potrebami pred a počas vysokoškolského vzdelávania.

TUKE priznáva študentom motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch (motivačné štipendium odborové), ak študent splní podmienky určené v Štipendijnom poriadku TUKE. Motivačné štipendium odborové sa priznáva v príslušnom akademickom roku najviac 50 % študentom vybraných študijných odborov jednorazovo. Pri rozhodovaní o  priznaní štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole.
V akad. roku 2023/2024 mohol študent TUKE získať motivačné štipendium odborové vo výške 1000 €.

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uzná­vanou výskumnou a vzdelávacou inšti­túciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. TUKE sa zaradila do najvýznamnejších celosvetových univerzitných rebríčkov akými sú: QS World University Rankings, kde sa TUKE umiestnila po prvý krát a v tisícke najlepších, URAP-University Ranking by Academic Performance, SCIMAGO, Webometrics a ďalších. S celko­vou rozlohou 43 hektárov a tromi kampusmi v dvoch krajských mestách patrí k najväčším univerzitám na Slo­vensku.

TUKE ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov od rýdzo technických cez ekonomické až po umelecké zameranie. Niektoré z nich majú medzinárodnú akreditáciu. Medzi posledné aktívne prírastky patrí letectvo a kozmonautika. 

V roku 2022 TUKE oslávila 70. výročie svojho založenia.

Na TUKE v súčasnosti študuje viac ako 11-tisíc študentov, ktorí môžu využiť unikátne možnosti medzinárodných mobilít a stáží v rámci 360 partnerstiev v takmer 31 krajinách sveta. Okrem krajín EÚ zahŕňa aj svetové destinácie, ako USA, Brazíliu, Nový Zéland, Indiu, Čínu, Taiwan, Japonsko a iné. Benefitom je tiež možnosť získať dvojitý diplom s niektorou z partnerských univerzít vo Francúzsku. Medzinárodný nádych cítiť aj medzi študentmi, takmer 41 percent z nich pochádza zo zahraničia, konkrétne z 34 krajín sveta. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM prostredníctvom Startup centra TUKE a Inkubátora TUKE.

V súčasnosti má TUKE akreditovaných 9 študijných programov, ktoré majú udelenú značku kvality EUR-ACE®. Na Strojníckej fakulte ide o študijné programy Strojné inžinierstvo v prvom a druhom stupni vzdelávania, Protetika na prvom stupni vzdelávania, Biomedicínske inžinierstvo na druhom stupni vzdelávania a Priemyselná mechatronika v prvom a druhom stupni vzdelávania. Študijný program Pozemné stavby a architektúra v prvom stupni vzdelávania a Pozemné stavby v druhom stupni vzdelávania na Stavebnej fakulte a ďalej na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove študijný program Počítačová podpora výrobných technológií v druhom stupni vzdelávania.

Certifikát  EUR-ACE® garantuje kvalitu študijného programu a súčasne zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu. Certifikát tiež potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie. 

Technickej univerzite v Košiciach bolo udelené ministerstvom školstva oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“.

Za povšimnutie určite stojí aj ponuka mimoštudijných aktivít:

  • rôzne druhy športov (basketbal, bedminton, body work, florbal, futbal,  stolný tenis, nordic walking, horská cykloturistika, turistika, volejbal, tabata, SM-Systém, pilates, fitnes, telovýchovné kurzy);
  • atletický štadión, 8 telocviční, 6 fitness, 2 ihriská, baseballové ihrisko, squash, tenisové kurty;
  • športový klub Slávia TU, Akademik TU;
  • spevácky zbor Collegium Technicum;
  • folklórne súbory Jahodná a Borievka;
  • študentská televízia a rádio;
  • členstvá v organizáciách AIESEC, AZU, BEST a IAESTE.

Podrobnejšie informácie o mimoškolských aktivitách nájdete na tomto odkaze.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Letná 9, 042 00, Košice

055/6022040

 

Ekonomická fakulta

Němcovej 32, 040 01, Košice

055/602 3261, 055/602 3257

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Letná 1/9, 042 00, Košice

055/602 2200, 602 2210

 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2421, 602 2429, 602 2580

 

Fakulta umení

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2177, 602 2170

055/602 2177

 

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Bayerová 1, 080 01, Prešov

055/6026452, 055/6026384, 055/6026389

 

Letecká fakulta

Rampová 7, 041 21, Košice

+ 421 (55) 602 6102, + 421 (55) 602 6109, +421 918 691177

 

Stavebná fakulta

Vysokoškolská 4, 042 00, Košice

+421 55 602 4003

 

Strojnícka fakulta

Letná 1/9, 042 00, Košice-Sever

055/602 2168

Kalendár termínov

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk