Univerzita

Technická univerzita v Košiciach

Logo univerzity

Profil univerzity

Dôležité informácie počas obmedzení spôsobených šírením vírusu COVID-19

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Uchádzač vyplní prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom Akademického informačného systému. Elektronická forma vyplnenia prihlášky je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ. Na prihlasovanie použite túto linku: https://eprihlaska.tuke.sk

Termíny na podanie prihlášky nájdete na tomto odkaze.

Technická univerzita v Košiciach (ďalej TUKE) prijíma prihlášky na štúdium na akademický rok 2020/2021 už iba v elektronickej verzii. Uchádzačovi o štúdium na TUKE odpadá povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej podobe poštou.

Podrobnosti o e-prihláške a podmienky prijímacieho konania na jednotlivých fakultách TUKE nájdete na tomto odkaze.

Pre uchádzačov, ktorým vyhovuje podanie prihlášky v písomnej podobe sme túto možnosť ponechali a môžu tak doručiť písomnú prihlášku na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Pre bližšie informácie uchádzača so špecifickými potrebami kontaktujte Bezbariérové centrum TUKE. Hlavnou oblasťou činnosti Bezbariérového centra TUKE je vykonávať technicko-poradenskú, metodickú, znalostnú a výcvikovú činnosť pre podporu študentov so špecifickými potrebami pred a počas vysokoškolského vzdelávania.

TUKE priznáva študentom motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch (motivačné štipendium odborové), ak študent splní podmienky určené v Štipendijnom poriadku TUKE. Motivačné štipendium odborové sa priznáva v príslušnom akademickom roku najviac 50 % študentom vybraných študijných odborov jednorázovo. Pri rozhodovaní o  priznaní štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole.
V akad. roku 2018/2019 mohol študent TUKE získať motivačné štipendium odborové vo výške 1000 €.

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uzná­vanou výskumnou a vzdelávacou inšti­túciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. TUKE sa zaradila do najvýznamnejších celosvetových univerzitných rebríčkov akými sú: QS World University Rankings, kde sa TUKE umiestnila po prvý krát a v tisícke najlepších, URAP-University Ranking by Academic Performance, SCIMAGO, Webometrics a ďalších. S celko­vou rozlohou 43 hektárov a tromi kampusmi v dvoch krajských mestách patrí k najväčším univerzitám na Slo­vensku. TUKE vďaka prepojeniu devia­tich fakúlt s rozmanitým zameraním vytvára unikátne prostredie pre tisícky študentov. Takmer 18% z nich tvo­ria poslucháči zo 47-tich krajín sveta.

TUKE ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov. Úzko spolupracuje s inými vzdelávacími inštitúciami a s priemyselným zázemím doma i v zahraničí (95 univerzitných partnerstiev s 27 krajinami sveta a 281 platných zmlúv umožňujúcich mobility našich pedagógov a študentov v rámci programu Erasmus+ do 31 krajín sveta). Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM prostredníctvom Startup centra TUKE a Inkubátora TUKE.

V súčasnosti má TUKE akreditovaných 5 študijných programov, ktoré majú udelenú značku kvality EUR-ACE®. Ide o študijné programy Strojné inžinierstvo v prvom a druhom stupni vzdelávania na Strojníckej fakulte, študijný program Pozemné stavby a architektúra v prvom stupni vzdelávania a Pozemné stavby v druhom stupni vzdelávania na Stavebnej fakulte a ďalej na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove študijný program Počítačová podpora výrobných technológií v druhom stupni vzdelávania.

Certifikát  EUR-ACE® garantuje kvalitu študijného programu a súčasne zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu. Certifikát tiež potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie. 

Technickej univerzite v Košiciach bolo udelené ministerstvom školstva oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“.

Za povšimnutie určite stojí aj ponuka mimoštudijných aktivít:

  • vyše 25 druhov športov (atletika, basketbal, bedminton, body work, florbal, futbal, jachting, karate, lyžovanie, joga, lezenie na umelej stene, skin-diving, softbal, stolný tenis, šport pre všetkých, plávanie, turistika, volejbal, vodné pólo, tabata, kondičný tréning, squash, pilates, fitnes);
  • atletický štadión, 8 telocviční, 6 fitness, 2 ihriská, baseballové ihrisko, squash, tenisové kurty;
  • športový klub Slávia TU, Akademik TU;
  • spevácky zbor Collegium Technicum;
  • folklórne súbory Jahodná a Borievka;
  • študentská televízia a rádio;
  • členstvá v organizáciách AIESEC, AZU, BEST a IAESTE.

Podrobnejšie informácie o mimoškolských aktivitách nájdete na tomto odkaze.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Letná 9, 042 00, Košice

055/6022040

 

Ekonomická fakulta

Němcovej 32, 040 01, Košice

055/602 3261, 055/602 3257

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Letná 9/A, 042 00, Košice

055/602 2200, 602 2210

 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2421, 602 2429, 602 2580

 

Fakulta umení

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2177, 602 2170

055/602 2177

 

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Bayerová 1, 080 01, Prešov

055/6026452, 055/6026384, 055/6026389

 

Letecká fakulta

Rampová 7, 041 21, Košice

+ 421 (55) 602 6102, + 421 (55) 602 6109, +421 918 691177

 

Stavebná fakulta

Vysokoškolská 4, 042 00, Košice

055 602 4175, 4176, 4242

055 62 332 19

 

Strojnícka fakulta

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2168

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk