Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby

Charakteristika

Absolvent bakalárskeho študijného programu Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby má vedomosti  z odboru, popisuje a  vie tvorivo riešiť úlohy zamerané na inovačné návrhy technológií, je schopný projektovať varianty výrobných pracovísk, prepojenie materiálových a informačných tokov vo výrobe. Má schopnosť aplikovať informačné technológie a nástroje počítačovej podpory v konštrukcii prípravkov a náradia v technologickej príprave výroby, plánovaní a riadení výroby a v skúšobníctve.

Ciele vzdelávania

Absolvent študijného programu Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby  má výnimočné postavenie v tom, že získal hlboké vedomosti z predmetov tvoriacich matematické a fyzikálne základy strojárstva, ako aj zodpovedajúce znalosti z technológie, prevádzky a konštrukcie strojov a zariadení. To mu umožňuje pracovať ako operátor výroby a na úrovni riadenia výroby na nižšej a strednej úrovni vo všetkých typoch výrobných podnikov. Absolvent tohto programu má možnosť uplatnenia vo všetkých strojárskych podnikoch, pričom svoje analytické schopnosti a znalosti môže uplatniť aj pri návrhu výroby a jej inovácií.
Absolventi sa uplatnia ako výrobní technológovia, konštruktéri prípravkov a náradia, pracovníci v útvaroch CAx technológií, špecialisti pre skúšobne, prevádzku a údržbu, ďalej najmä v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, pri vývoji komponentov, riadení výroby v servise strojov a zariadení. Uplatnenie môžu nájsť aj v riadiacich útvaroch nižšieho stupňa, technických útvaroch prevádzok a závodov, môžu byť aj členmi manažmentov jednotiek väčších organizácií.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Absolvent bakalárskeho študijného programu Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby:
- preukáže vedomosti a ich chápanie v odbore strojárskych technológií, manažmentu a inovácií strojárskej výroby a to na úrovni pokročilých učebníc, ktoré sú pre tento odbor určené a sú doplnené o najnovšie poznatky z predmetného odboru štúdia,
- vie použiť získané vedomosti z oblasti strojárskych technológií, manažmentu a inovácií strojárskej výroby spôsobom, ktorý naznačuje profesionálny prístup k práci,
- má kompetentnosti tvorivo riešiť úlohy zamerané na inovačné návrhy technológií, vie ich preukázať aktívnym kladením a obhajovaním argumentov, ktoré vyúsťujú k vyriešeniu problémov a úloh,
- je schopný projektovať varianty výrobných pracovísk a prevádzok, koncepciu prepojenia materiálových a informačných tokov vo výrobnom systéme, vie interpretovať fakty a na ich základe sa vie eticky zodpovedne rozhodovať,
- má schopnosť získavať údaje a následne aplikovať informačné technológie a nástroje počítačovej podpory v konštrukcii prípravkov a náradia v technologickej príprave výroby, plánovaní a riadení výroby a v skúšobníctve a na ich základe sa spoločensky zodpovedne rozhodovať,
- je schopný riešiť špecifiká vývoja súčiastok a komponentov pre stroje a zariadenia, implementovať poznatky z technických materiálov pri ich dimenzovaní, pracovať s informáciami a technickými normami, komunikovať a prezentovať odborné témy s odbornou ale aj laickou verejnosťou, prezentovať výsledky na verejnosti,
- má rozvinuté vzdelávacie zručnosti, ktoré sú potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu v odbore strojárstvo a to s vysokým stupňom samostatnosti.

Obsadzované profesie

- majster (supervízor) v strojárskej výrobe,

- kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe,

- strojársky technológ.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Doplňujúce informácie

Úplné podmienky prijatia na štúdium sú na: http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studium

Vybraným študentom fakulty je umožnené

  • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 5,000.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 02.04.2024 16:11

Upozorniť na neaktuálne údaje