Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)

Charakteristika

Absolvent študijného programu Priemyselná mechatronika v treťom stupni vysokoškolského štúdia má vedomosti z oblasti mechaniky, elektroniky, riadenia, senzorov, prevodníkov, aktuátorov a ďalších oblasti, ktoré dokáže integrovať do funkčných celkov so synergickým efektom.
Ovláda nástroje vedeckej činnosti analýzy, návrhu, simulácie a optimalizácie mechatronických sústav. Absolvent je schopný samostatne a aj tímovo vedecký pracovať a prinášať nové poznatky pre vedný odbor a prax.

Ciele vzdelávania

Absolvent študijného programu Priemyselná mechatronika v treťom stupni vysokoškolského štúdia získa poznatky o vedeckých metódach výskumu a vývoja priemyselnej mechatroniky. Štúdium je orientované na absolventov inžinierskeho, respektíve magisterského štúdia, inklinujúcich k riešeniu teoretických inžiniersko-vedeckých problémov v oblastiach mechatroniky, elektrotechniky, elektroniky, mechaniky, strojárstva, informatiky a automatického riadenia až do úrovne umelej inteligencie. Absolvent získa vedomosti, schopnosti a zručnosti analyzovať a abstraktne myslieť, a schopnosti aplikovať poznatky z jednotlivých vedných oblasti pri riešení technických a vedeckých problémov, schopnosti pre ovládanie moderných analytických a numerických metód a metód matematického modelovania a simulačných nástrojov a experimentálnych metód.
Absolvent získa ucelené teoretické vedomosti a praktické skúsenosti a zvládnuť metodiky vedeckej práce, a pripraví ho na samostatnú vedeckú prácu v oblastiach synergeticky kooperujúcich s elektrotechnikou, mechanikou, informatikou, automatizáciou a riadením, meracou technikou a senzorovou technikou. Získa poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a vlastnou tvorivou vedeckou činnosťou prispeje k novým poznatkom v tejto oblasti. Osvojí si zásady vedeckej práce vo väzbe výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.
Získané poznatky zahŕňajú predovšetkým vybrané statí z matematiky týkajúce sa parciálnych diferenciálnych rovníc, maticového počtu, Laplaceovej transformácie, numerických metód, optimalizačných metód, variačného počtu, štatistických metód a regresnej a korelačnej analýzy a pod. Nezanedbateľnú časť teoretickej prípravy tvorí modelovanie mechatronických systémov, riadené kmitanie mechanických sústav, experimentálne metódy v mechanike, vybrané state z dynamiky strojov, teória automatického riadenia, riadiace systémy, senzory a senzorové systémy, pohybové systémy, robotika, umelá inteligencia a mikrosystémová technika. Nezanedbateľnú časť teoretickej prípravy tvorí štúdium cudzieho jazyka.Uplatnenie absolventov

Výstupy vzdelávania

Absolvent študijného programu Priemyselná mechatronika v treťom stupni vysokoškolského štúdia má odborné teoretické vedomosti a metodologické znalosti pre schopnosť riešiť zložité úlohy s využitím odborných teoretických a metodologických znalostí.
Absolvent má schopnosti identifikovať, hodnotiť a riešiť vedecko – technické problémy a schopnosť dokázať problém včas rozpoznať, správne pomenovať, posúdiť ho, zvoliť správny postup riešenia, svoj zámer realizovať a dotiahnuť ho do konca a následne zhodnotiť výsledok. Má schopnosť samostatne vedecký pracovať a prichádzať s novými myšlienkami. Má schopnosť využívať moderne vedecké postupy a nástroje pri návrhu výrobku a procesov. Má tiež schopnosť používať matematické myslenie na riešenie úloh a problémov pri riešení vedeckých problémov vo výskumnej činnosti a aj vo vývoji v technickej praxi.
Absolvent má schopnosti tvoriť riešenia s aplikáciou znalosti o inžinierskom projektovaní a výskumnej činnosti (ciele, štruktúra, komponenty, funkcie, vlastnosti, výskum a rozvoj. Dokáže aplikovať odborné a vedecké znalosti z technických, technologických, manažérskych, ekonomických, organizačných, riadiacich a servisných vedných disciplín. Tiež dokáže vytvoriť analýzu logického správania sa výrobku a syntézu logického systému a aplikovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre riešenie optimalizačných úloh priemyselnej mechatroniky a na základe výsledkov tvoriť inovatívne riešenia.
Absolvent má schopnosti navrhnúť a realizovať inžiniersky experiment pre identifikáciu neznámych parametrov alebo verifikáciu vlastnosti výrobku alebo procesu, schopnosti vytvárať simulačné modely a riešiť simulačné úlohy výrobkov a procesov. Absolvent má schopnosti navrhovať konštrukčné uzly a celky pomocou CAx programov s možnosťou parametrizácie modelov s následnou aplikáciou v simulačných prostrediach a ovláda nástroje pre tvorbu virtuálnych prototypov.
Absolvent má schopnosti vytvárať subsystémy riadenia a regulácie a testovať ich s virtuálnymi prototypmi mechatronických sústav s možnosťou vizualizácie činnosti virtuálneho prototypu.
Absolvent má schopnosť tímovej práce a spolupráce a schopnosť podieľať sa aktívne a zodpovedne na skupinovej práci pri tvorbe inovatívnych riešení a má prezentačné zručnosti a zvláda vytvárať celú škálu prezentácií.

Obsadzované profesie

- procesný inžinier
- plánovač výroby
- manažér ľudských zdrojov
- ptojektový manažér
- manažér logistikyVždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

The basic conditions of doctoral studies (III. degree of higher education) are regulated by § 54 of Act No.131/2002 Coll. on Higher Education and on Amendments and Supplements to Certain Acts, as amended.

Admission to doctoral studies at the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Košice is carried out on the basis of the Internal Regulation of the Technical University of Košice pursuant to Article 49(4)(c) of the Statute of the Technical University of Košice - Principles of the organisation, evaluation and termination of doctoral studies and the principles of the establishment of expert committees of doctoral studies at the Technical University of Košice.

The basic condition for admission to doctoral studies is the completion of the second cycle of university studies and successful completion of the admission procedure.

Application is submitted in electronic form - e-application.
In the application form it is necessary to indicate the name of the study programme, the title of the topic of one dissertation (written in the relevant study programme in the given academic year) together with the name of the supervisor, the form of study (full-time, part-time) and the language of study (Slovak, English). Knowledge of at least one foreign language should also be indicated.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/en/study-programs/phd/Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 7,000.

Fees for studying an external study program in a non-national language are € 5,000.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Barrier-free centre: https://accesscentre.tuke.sk

Prof. Eng. Alena Galajdová, PhD.
email: alena.galajdova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377Všeobecné informácie k prijímacej skúške

The completed application form for doctoral studies must be accompanied by:

 • resume
 • certified copies of documents certifying completion of studies (university diploma, state examination certificate, diploma supplement)
 • statement of results of studies
 • proof of payment of the admission fee (postal order, bank statement)
 • list of professional and scientific works published so far.


Forma prijímacej skúšky

Written, oralTesty

Foreign language (English) • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2024 - 14.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, poštová poukážka) (elektronická forma)
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (VŠ diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) (elektronická forma)
 • výpis výsledkov štúdia (elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 7000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 7000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

The fee can be paid by transfer order or by U-type postal order.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variable symbol: 9

Address: Technical University of Košice,

Faculty of Mechanical Engineering,

Letná 1/9,

042 00 Košice-North

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Ján Slota, PhD. – jan.slota@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 04.12.2023 12:45

Upozorniť na neaktuálne údaje