Elektronická prihláška na VŠ

Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy


Centrálny rozvojový projekt, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Účel projektu:
Splnenie Uznesenia vlády číslo 677 z 15. 8. 2007, v ktorom vláda SR schválila návrh Elektronizácie prihlasovania na vysoké školy - Štúdia uskutočniteľnosti ako súčasť cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy.

Na základe schválenia uvedeného materiálu vznikla požiadavka na vypracovanie projektu Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy, ktorý sa zaoberá možnosťou zavedenia služby centrálneho elektronického prihlasovania uchádzačov o štúdium na vysokej škole na všetky stupne štúdia s využívaním prostriedkov informačných a komunikačných technológií z prostredia Portálu vysokých škôl.

V roku 2009 bola spustená Pilotná prevádzka, ktorá sa bude týkat 3 vysokých škôl a 10 stredných škôl. Viac informácií nájdete priamo na stránke projektu http://www.prihlaskavs.sk

Dôležité informácie pre uchádzačov

Prejsť na centrálnu prihlášku na vysoké školy


Cieľ vyplývajúci z uznesenia vlády:

Navrhnúť systém na zavedenie centrálnej elektronickej prihlášky na vysoké školy, ktorý

 • uchádzačom o vysokoškolské štúdium vytvorí organizačne a technicky nové riešenie umožňujúce transparentné prostredie a jednotný spôsob prihlasovania na vysoké školy,
 • vysokým školám prispeje k zjednodušeniu administrácie prijímacieho konania, integrácii údajov, ktoré získavajú ŠVS a vysoké školy a realizácii princípov e-govermentu

Ciele centrálneho elektronického prihlasovania na VŠ:

 • Vytvorenie transparentného prostredia pre všetkých uchádzačov o štúdium na VŠ.
 • Zjednotenie administrácie prihlášky.
 • Uľahčenie a zefektívnenie práce uchádzača pri prihlasovaní sa na VŠ.

Hlavné výhody centrálneho spracovania z Portálu VŠ

(výhody pre uchádzača, výhody pre vysoké školy):

 • internetový portál dostupný 24 hodín, 7 dní v týždni prevádzkovaný na najnovších prostriedkoch
 • použitie centrálnej databázy akreditovaných študijných programov
 • použitie jednotnej databázy vysokých škôl a fakúlt
 • využitie centrálneho registra študentov (načítanie údajov)
 • zníženie administratívy na VŠ, ktoré elektronickú prihlášku nemajú implementovanú
 • zrýchlenie a skvalitnenie vnútorných procesov
 • zefektívnenie rozhodovacích procesov
 • systém autorizácie prihlášok
 • uchádzač vkladá údaje o sebe iba raz (v prípade podávania viac ako jednej prihlášky)
 • získanie informácií potrebných pre elektronickú prihlášku v krátkom čase z jedného miesta počas vypĺňania prihlášky
 • možnosť použitia údajov o uchádzačovi z predchádzajúceho roku
 • možnosť zaslania prihlášky na viacero VŠ bez nutného opakovania zadávania identických údajov
 • možnosť opráv pred zaslaním
 • on-line sledovanie stavu prihlášky
 • výmenné formáty medzi centrálnou aplikáciou a vysokými školami
 • elektronické platby
 • silná podpora používateľa – HelpDesk
 • prepojenie prihlášky a výsledkov z celoštátnej maturity, možnosť importovať výsledky štúdia z údajov Školských výpočtových stredísk
 • jednoduchšie elektronické potvrdzovanie prihlášky na VŠ riaditeľom strednej školy
 • realizácia rôznych výpočtov, štatistík