Priemyselná mechatronika

Charakteristika

Absolvent študijného programu Priemyselná mechatronika má vedomosti o mechanických, elektronických a riadiacich systémoch, ktoré dokáže synergicky integrovať do funkčného celku s využitím dostupných technológií senzorov, prevodníkov a aktuátorov a riadiacich systémov. Navrhnuté štruktúry dokáže dimenzovať a verifikovať s využitím simulačných a experimentálnych metód. Aplikuje metodiku návrhu automatizovaných a robotizovaných pracovísk s využitím vhodných riadiacich algoritmov.

Ciele vzdelávania

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia priemyselnej mechatroniky získa znalosti v oblasti mechatroniky umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.  Rovnako získa schopnosti aplikovať integráciu mechaniky, elektroniky a riadenia do jedného funkčného celku a aplikovať teoretické poznatky a postupy pre riešenie detailných projektových problémov a úloh spojených s podnikovými aktivitami.
Absolvent získa vedomosti a zručnosti analyzovať a aplikovať návrhové stratégie pre koncepcie riešenia výrobkov, má skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Získa tiež schopnosti analyzovať a aplikovať pracovne postupy pri inžinierskom experimente. Získa vedomosti nevyhnutné pre modelovanie, simuláciu a optimalizáciu mechatronických systémov.
Absolvent získa vedomosti a schopnosti aplikovať metodiku projektovania, postupy a nástroje a aplikovať rozšírené schopnosti pri používaní CAx systémov a numerických metód mechaniky a mechatroniky pri návrhu výrobkov.
Získa tiež vedomosti a schopnosti porozumieť a aplikovať elektronické zapojenia a verifikovať ich s podporou výpočtových systémov a vytvoriť analýzu logického správania sa výrobku a prípadne aj syntézu logického systému a aplikovať ho vo forme riadiaceho algoritmu do štruktúry vnoreného riadiaceho systému.
Absolvent získa vedomosti a schopnosti navrhovať pokročilé systémy s priemyselnými a kolaboratívnými robotmi a podporou strojového videnia a umelej inteligencie a neurónových sieti.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Priemyselná mechatronika je schopný orientovať sa v rôznych oblastiach a tvorivo aplikovať nadobudnuté vedomosti pri komplexnom návrhu mechatronickej sústavy. Dokáže porozumieť teoretickým vedomostiam,  analyzovať problémovú úlohu a aplikovať praktické zručnosti pre riešenie problému a tiež dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce mechatronické sústavy, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.
Absolvent má schopnosť tvorivého a systémového prístupu k analýze a syntéze mechatronických objektov, na druhej strane je prístup k analýze a syntéze odvodený od matematicko-fyzikálneho popisu jednotlivých funkčných blokov týchto systémov, následne verifikovaných simuláciami a experimentmi na reálnych objektoch.
Absolvent má vedomosti a zručnosti navrhovať súčiastky a zostavy pomocou CAD programov a aplikovať unifikované postupy pri tvorbe technickej dokumentácie s podporou CA metód a aplikovať zásady dimenzovania a výpočtov súčiastok s podporou MKP metódy. Správne aplikuje metodiku voľby tvaru a voľby technického materiálu navrhnutej súčiastky.
Absolvent má schopnosti analyzovať a navrhovať zložitejšie elektronické systémy a aplikovať metodické postupy návrhu meracích reťazcov so snímačmi, prevodníkmi, aktuátormi a ďalšími podpornými elektronickými systémami.
Absolvent má vedomosti a je schopný analyzovať mechanické vlastnosti sústavy z hľadiska princípov riadenia jeho pohybov až po systémovú tvorbu hardvéru a softvéru riadiaceho systému. Algoritmizuje úlohy a vytvára programy v programovacom jazyku a má schopnosť aplikovať riadiace systémy na báze jednočipových mikrokontrolérov a PLC systémov, ktoré následne integruje do navrhovaných riešení mechatronických sústav.
Absolvent má schopnosti navrhnúť pracoviská s priemyselnými a kolaboratívnými robotmi s podporou vizuálnych systémov pre riadenie týchto robotov a ich navigáciu v pracovnom prostredí.
Absolvent má tiež schopnosť tímovej práce a spolupráce a je pripravený podieľať sa aktívne a zodpovedne na práci aj v medzinárodných tímoch.

Obsadzované profesie

- strojársky špecialista konštruktér, projektant,

- hlavný projektový manažér,

- konštruktér neštandardných meracích systémov,

- strojársky špecialista konštruktér, projektant,

- strojársky špecialista automatizácie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2022 - 31.05.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.02.2023 16:29

Upozorniť na neaktuálne údaje