Mechatronika

Pri výučbe v tomto študijnom programe je mechatronika chápaná ako interdisciplinárny vedný odbor, zaoberajúci sa počítačovo riadenými elektromechanickými sústavami, vyznačujúcimi sa účelovým riadením zovšeobecneného pohybu ich časti, riadením energetických interakcií a transformácie rôznych foriem energie.  Absolventi:

Budú schopní analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach priemyslu, navrhovať časti mechatronických sústav tak, aby spĺňali požiadavky na ne kladené  a implementovať ich.

Získajú schopnosti a zručnosti vo využívaní informatiky v úlohách odboru      a zručnosti v laboratórnej práci. Budú mať znalosti o podnikaní, organizácií práce, ekonomiky a manažmente.Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia pri zabezpečovaní prevádzky elektromechanických, elektrohydraulických a iných mechatronických sústav s počítačovým riadením, v podnikoch zaoberajúcich sa stavbou strojov, prístrojov a zariadení.

Firmy, v ktorých absolvent môže pracovať:

 • v automobilovom priemysle a v subdodávateľských podnikoch naň nadväzujúcich,
 • v podnikoch ťažkého strojárenstva,
 • v hutníckej výrobe,
 • v energetických podnikoch,
 • v spracovateľskom priemysle.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímanie na štúdium sa uskutoční formou výberového konania, prijímacie skúšky sa nekonajú.

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium inžinierskych študijných programov (druhý stupeň štúdia) je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa.

Na prihláške je možné uviesť iba jeden študijný program.Doplňujúce informácie

Študenti môžu absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.Forma prijímacej skúšky

bez • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  23.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. – janette.brezinova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.11.2018 10:35

Upozorniť na neaktuálne údaje