Biomedicínske inžinierstvo

Charakteristika

Študijný program obsahuje informácie a znalosti zo študijného odboru elektrotechnika obohatené o znalosti z odboru strojárstvo. V rámci študijného odboru sú reflektované aj poznatky o biomedicínskom inžinierstve, v ktorom študenti nadobudnú znalosti z oblasti snímačov elektrických a neelektických veličín, programovania procesorov, konštrukcie a funkčnosti lekárskych prístrojov a ich fyzikálnych princípov. Zároveň získajú vedomosti z prírodných a lekárskych vied.
Uvedené vedomosti, zručnosti a kompetentnosti absolventa študijného programu Biomedicínske inžinierstvo v treťom stupni štúdia sú v súlade s nosnými témami jadra znalostí študijného odboru elektrotechnika.

Ciele vzdelávania

Kvalifikácia tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Biomedicínske inžinierstvo je udeľovaná študentom, ktorí:
- disponujú vysoko odbornými kompetenciami v študijnom programe biomedicínske inžinierstvo
- učia sa systematicky pristupovať k riešeniu problémov vyplývajúcich z medicínskej a biomedicínskej praxe
- rozvíjajú tvorivý vedecký prístup pri hľadaní optimálnych riešení prostredníctvom kritického myslenia a tvorby nových a zložitých konceptov
- rozvíjajú schopnosť komunikovať svoje názory a poznatky v priestore laickej aj odbornej verejnosti
- získavajú skúsenosti v prezentovaní výsledkov svojich vedeckých výstupov a pedagogických znalostiach.Uplatnenie absolventov

Výstupy vzdelávania

Absolvent tretieho stupňa v študijnom programe Biomedicínske inžinierstvo ovláda problematiku anatómie a fyziológie, biomechaniky, implantológie a merania. Absolventi sú kvalifikovaní pracovať v biomedicínskych laboratóriách a nemocniciach ako medicínsky technik a pod.
- sú schopní systematicky pristupovať k riešeniu problémov vyplývajúcich z medicínskej a biomedicínskej praxe
- sú schopní využívať vedecký prístup pri nadchádzaní optimálnych riešení prostredníctvom kritického myslenia a syntézy nových a zložitých konceptov
- sú schopní komunikovať svoje názory a poznatky v priestore laickej aj odbornej verejnosti
- sú schopní ďalej rozvíjať a podporovať predmetnú oblasť v širších dimenziách t.j. aj vo sfére technického, spoločenského a kultúrneho pokroku
- disponujú schopnosťami komunikovať, riešiť a implementovať výsledky výskumu v interdisciplinárnych oblastiach
- absolvent odboru biomedicínske inžinierstvo (3. stupeň) ovláda vedecké formulácie problémov riešenia, ktoré vidí a chápe v interdisciplinárnych súvislostiach daných technickými, právnymi, ekonomickými, etickými i environmentálnymi hľadiskami riešenej komplexnej úlohy.
- prispeli základným a aplikovaným výskumom k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom publikovania vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch v databáze Current Content.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky doktorandského štúdia (III. stupeň vysokoškolského štúdia) upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímanie na doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte TUKE sa uskutočňuje na základe Vnútorného predpisu Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 49 ods. 4 písm. c) Štatútu TUKE – Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborných komisií doktorandského štúdia na TUKE.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia a úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.
V prihláške je potrebné uviesť názov študijného programu, názov témy jednej dizertačných práce (vypísanej v príslušnom študijnom programe v danom akademickom roku) spolu s menom školiteľa, formu štúdia (denná, externá) a jazyk štúdia (slovenský, anglický). Taktiež je potrebné uviesť znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 7,000.

Fees for studying an external study program in a non-national language are € 5,000.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum: https://accesscentre.tuke.sk

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: alena.galajdova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné údaje k PS:

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

 • životopis
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov štúdia
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác.


Forma prijímacej skúšky

písomná, ústnaTesty

cudzí jazyk (anglický) • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  16.06.2023 - 16.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, poštová poukážka) (elektronická forma)
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (VŠ diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) (elektronická forma)
 • výpis výsledkov štúdia (elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 9

Adresát: Technická univerzita v Košiciach,

Strojnícka fakulta,

Letná 1/9,

042 00 Košice-Sever

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Ján Slota, PhD. – jan.slota@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 09.02.2023 23:09

Upozorniť na neaktuálne údaje