Strojné inžinierstvo

Charakteristika

Absolvent študijného programu Strojné inžinierstvo nadobúda vedomosti potrebné pre prácu konštruktéra, technológa a pracovníka v celom reťazci návrhu, výroby, predaja a prevádzky strojov a strojných zariadení. Má skúsenosti s výpočtovými metódami, má vedomosti o vlastnostiach materiálov, je oboznámený s výrobnými technológiami a základnými ekonomickými vzťahmi a manažmentom vo výrobe. V študijnom programe je kladený dôraz na prepojenosť návrhu strojárskeho výrobku s jeho výrobnou fázou a prevádzkou. Absolvent ovláda počítačovú techniku a základné softvéry z oblasti CAD/CAM/CAE. Dokáže namodelovať stroje a strojné zariadenie, simulovať a optimalizovať ich správanie, realizovať návrh technologických procesov a údržby.

Ciele vzdelávania

Absolvent 2. stupňa študijného programu Strojné inžinierstvo v študijnom odbore Strojárstvo má hlboké prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom, pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore, s možným uplatnením vo vede a výskume. Vie aktívnym spôsobom získavať nové vedomosti, formulovať nové hypotézy, vyhodnocovať teórie, navrhovať nové alebo inovovať existujúce koncepty a implementovať nové postupy a poznatky získané na základe vlastnej komplexnej analýzy alebo vedeckého bádania. Dokáže tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy s využitím experimentálnych prístupov i výpočtových prostriedkov, vie formulovať odporúčania pre rozvoj danej vednej alebo pracovnej oblasti.
Absolvent študijného programu:
- sa vyznačuje inovatívnym, tvorivým myslením,
- dokáže identifikovať a riešiť technické problémy,
- koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v meniacom sa prostredí,
- je schopný prezentovať výsledky svojej tvorivej práce pred odbornou komunitou, komunikovať o odborných názoroch, pracovať na vlastnom odbornom raste, podieľať sa na technickom pokroku,
- má predpoklady pre vedenie projektov vo fáze vývoja, úpravy a inovácie technického zariadenia alebo konštrukcie,
- vie navrhovať mechanické sústavy, analyzovať a optimalizovať ich vlastnosti,
- dokáže vykonávať materiálový výskum a výskum orientovaný na oblasť aplikovanej mechaniky,
- je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Absolvovaním profilových predmetov absolvent získa podrobné znalosti z oblasti mechaniky tuhých a poddajných telies a prostredia. Naučí sa vykonávať napäťovo-deformačné analýzy súčiastok, strojov, zariadení, dopravných prostriedkov a konštrukcií, analyzovať ich dynamické vlastnosti a správanie, posudzovať ich technický stav z hľadiska bezpečnosti, prevádzkyschopnosti, zostatkovej životnosti, či identifikovať možné poruchy a poškodenia s využitím rôznych metód a prostriedkov experimentálnej a numerickej mechaniky. Bude rozumieť materiálom, ich správaniu, bude vedieť realizovať materiálové skúšky za účelom identifikácie materiálových parametrov a mechanických vlastností a bude vedieť vytvárať materiálové modely. Absolvent nadobudne poznatky z oblasti počítačového modelovania, pričom sa naučí efektívne využívať moderné softvérové prostriedky pre analýzu mechanických sústav a štruktúr. Počas štúdia získa praktické skúsenosti s aplikáciami Ansys, Abaqus, NX Nastran, MSC.Adams, Solidworks, Matlab a Simulink, ktoré sú bežne využívané v inžinierskej praxi. Oboznámi sa s modernými meracími prístrojmi a technikami, ktoré sú využívané pri napäťovo-deformačných analýzach konštrukčných prvkov a komponentov, pri meraní modálnych parametrov, vo vibrodiagnostike a analýze kmitania, pri kvantifikácií zvyškových napätí alebo na meranie kinematických veličín pohybujúcich sa telies. Bude vedieť navrhovať meracie reťazce, samostatne realizovať merania, spracovávať namerané údaje a následne implementovať a verifikovať získané výsledky. Prehĺbi si vedomostí z oblasti teoretickej a aplikovanej matematiky, digitálneho spracovania signálov, programovania, konštruovania, výroby, progresívnych technológií, riadenia a logistiky. Obsahové zamerania študijného programu vytvára predpoklady pre uplatnenie vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách pôsobiacich najmä v strojárskom, automobilovom, leteckom, energetickom a spotrebnom priemysle, príp. dáva absolventovi možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Obsadzované profesie

- vývojový inžinier,

- vedecko-výskumný pracovník,

- výpočtár,

- MKP špecialista,

- CAD dizajnér,

- testovací inžinier,

- simulačný inžinier,

- strojársky špecialista konštruktér, projektant.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2022 - 31.05.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.02.2023 16:29

Upozorniť na neaktuálne údaje