Biomedicínske inžinierstvo

Charakteristika

Absolvent študijného odboru BMI má dôkladné vedomosti o moderných technických prostriedkoch biomedicínskeho inžinierstva, ovláda princípy ich činnosti, podmienky ich prevádzky a bezpečné použitie pre diagnostické, implantačné a liečebné účely. Má vedomosti z teoretických a vybraných klinických lekárskych disciplín pre pochopenie cieľa aplikácie technických prostriedkov. Taktiež je schopný posúdiť funkčnosť technických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach  zdravotníckych zariadení alebo iných výrobných prevádzok a laboratórií a súčasne je schopný kvalifikovane komunikovať s lekármi a inžiniermi.

V študijnom odbore Biomedicínske inžinierstvo  sú spôsobilí vykonávať profesie:
- samostatne pracujúci tvorivý inžinier s uplatnením vo výrobnej, klinickej praxi a v nadväzných obchodných a servisných organizáciách;
- samostatne pracujúci tvorivý inžinier s uplatnením v centrách podpornej technológie pre zdravotne postihnutých a v nadväzných obchodných a servisných organizáciách;
- vývojový, vedecký a výskumný pracovník najmä biologických, biofyzikálnych, biomechanických laboratóriách a v oblasti počítačovo podporovaných technológií v interdisciplinárnych výskumných kolektívoch,
- vedúci pracovník manažmentu vo výrobných a zdravotníckych zariadeniach,
- pedagóg a výskumník na univerzitách.

Ciele vzdelávania

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z odboru, hlavne z oblasti ako je návrh, vývoj a výroba zdravotníckych pomôcok a zariadení, ich kategorizácie, verifikácia a validácia. Ovláda teoretické základy javov v lekárskej elektronike, pri meraní elektrických a neelektrických veličín, biomechanike, pri vývoji biomateriálov, digitalizačných technológií a medicínskych digitálnych výrobných technológií. V závislosti od osobného záujmu v odbore vie získať vedomosti a zručnosti s využívaním laboratórnej prístrojovej techniky, vie zaznamenávať, analyzovať a vyhodnocovať namerané údaje a vyvodzovať závery na základe získaných poznatkov.

Kvalifikácia druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Biomedicínske inžinierstvo je udeľovaná študentom, ktorí:
- preukážu praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktoré budú slúžiť ako základ pre prax, resp. výskumnú činnosť v oblasti inžinierskych vied a biovied,
- preukážu schopnosť modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických problémov,
- sú schopní tvorivo používať metódy, nástroje, prístroje a materiály,
- preukážu schopnosť realizovať riešenia metodických, odborných  alebo praktických problémov v medicínskej a bioinžinierskej praxi,
- sú schopní dospieť k optimálnemu riešeniu využívaním metód, techník a systémového prístupu pri riešení problémov.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Absolventi druhého stupňa v študijnom programe Biomedicínske inžinierstvo ovládajú problematiku základov funkčnej anatómie, biomechaniky, základy konštruovania a technického kreslenia. Zároveň disponujú vedomosťami o materiáloch používaných v oblastiach technických a bioinžinierskych vied. Absolventi sú kvalifikovaní pracovať v rôznych oblastiach technického a biomedicínskeho zamerania.
- sú schopní vedomosti integrovať a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov medicínskej a biomedicínskej praxe, ako aj náročnejších úloh, ktoré sú v kontexte vyštudovaného programu Biomedicínske inžinierstvo
- vedia použiť získané vedomosti a tvorivo riešiť problémy vyplývajúce z interdisciplinárneho zamerania programu Biomedicínske inžinierstvo s presahom do iných odborov
- sú schopní zvládať riešenia zložitých problémov a formulovať variantné riešenia pre nadchádzajúci proces rozhodovania pri neúplných alebo obmedzených informáciách
- sú schopní dospieť k optimálnu riešeniu využívaním metód, techník a systémového prístupu pri riešení problémov  
- majú rozvinuté vzdelávacie zručnosti, ktoré determinujú ich ďalší odborný rast v treťom  stupni štúdia, resp. samoštúdia v praxi,
- budú schopní využívať pri riešení konštrukčných a inžinierskych úloh moderné softvérové prostriedky (MATLAB, Solid Works, špecializované softvéry pre medicínske modelovania a návrh implantátov a pod.),
- budú mať predpoklady, aby po získaní praktických riadiacich skúseností sa stali koordinátormi vývojových tímov, predovšetkým v klinickom a bioinžinierskom priestore
- získajú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním  hypotéz a analýzou získaných údajov.

Obsadzované profesie

- strojársky špecialista konštruktér, projektant,

- projektový špecialista (projektový manažér),

- laboratórny diagnostik so špecializáciou,

- klinický inžinier.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Termín podania prihlášky: 31. 05. 2022
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 04.12.2023 15:11

Upozorniť na neaktuálne údaje