Slovník pojmov

Vážení používatelia Portálu VŠ,

v tejto časti používateľskej podpory nájdete stručné vysvetlenie pojmov, s ktorými sa môžete stretnúť na stránkach Portálu VŠ.

Pojmy budú priebežne dopĺňané.

Ak ste sa stretli s neznámym pojmom alebo si myslíte, že by vysvetlenie menej známeho pojmu pomohlo aj ostatným, neváhajte nám napísať.

Kliknite na začiatočné písmeno slova, ktorého hľadáte význam.

Význam pojmov začínajúcich písmenom 1

1. stupeň štúdia na vysokej škole

bakalársky študijný program, ktorý trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky. Absolvent získava akademický titul bakalár (Bc.)

Zdroj: https://www.iedu.sk/vyucovanie_a_studium/studium_na_vysokej_skole/Stranky/default.aspx

1.a 2. stupeň štúdia na vysokej škole

spojený 1.a 2. stupeň vysokošk. štúdia do jedného celku. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej 4 roky a najviac 6 rokov.

Zdroj: https://www.iedu.sk/vyucovanie_a_studium/studium_na_vysokej_skole/Stranky/default.aspx

Význam pojmov začínajúcich písmenom 2

2. stupeň štúdia na vysokej škole

magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program. Štúdium trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho programu 2. stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej 5 rokov.

Zdroj: https://www.iedu.sk/vyucovanie_a_studium/studium_na_vysokej_skole/Stranky/default.aspx

Význam pojmov začínajúcich písmenom 3

3. stupeň štúdia na vysokej škole

doktorandský študijný program. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.

Absolvent získava akademický titul

  • philosophiae doctor (PhD.)
  • artis doctor (ArtD.) v oblasti umenia
  • licenciát (katolíckej) teológie (ThLic.)
  • doktor (katolíckej) teológie (ThDr.)

Zdroj: https://www.iedu.sk/vyucovanie_a_studium/studium_na_vysokej_skole/Stranky/default.aspx

Význam pojmov začínajúcich písmenom A

absolvent

absolvent je ten, kto úspešne absolvoval štúdium.

Abstrakt (referát)

znamená skrátené, presné vyjadrenie obsahu dokumentu bez pridanej interpretácie alebo kritiky a bez ohľadu na to, kto je autorom abstraktu.

aforizmus

je stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku.

agregácia

slovo označujúce zoskupenie, spájanie, zhlukovanie alebo združovanie

AIS

akademický informačný systém (AIS) je databázový informačný systém, ktorý prevádzkujú viaceré vysoké školy v SR. Ide o informačný systém sústreďujúci predovšetkým údaje súvisiace so štúdiom.

akreditácia

Akreditácia študijného programu je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, posúdi spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať príslušný študijný program v študijnom odbore. Akreditačná komisia svoje vyjadrenie oznámi ministrovi školstva SR, ktorý následne rozhodne o priznaní práva udeľovať absolventom tohto študijného programu zodpovedajúci akademický titul. Takýto program sa v zákone o vysokých školách nazýva akreditovaný študijný program. Od akademického roka 2005/2006 môžu vysoké školy prijímať študentov len na akreditované študijné programy.

akreditačná komisia

akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorý sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovanie. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. Akreditačná komisia sa vyjadruje k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul, k spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu, k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.  Ďalej sa vyjadruje k návrhom na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej a štátnej vysokej školy alebo ich fakúlt, k návrhu na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe pôsobiť ako súkromná vysoká škola, k návrhu na začlenenie vysokej školy medzi univerzitné alebo neuniverzitné vysoké školy.  Akreditačná komisia uskutočňuje aj komplexné akreditácie činností vysokých škôl.

 

akreditovaný študijný program

akreditácia študijného programu je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, posúdi spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať príslušný študijný program v študijnom odbore. Akreditačná komisia svoje vyjadrenie oznámi ministrovi školstva SR, ktorý následne rozhodne o priznaní práva udeľovať absolventom tohto študijného programu zodpovedajúci akademický titul. Takýto program sa v zákone o vysokých školách nazýva akreditovaný študijný program.

zdroj: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=45

alopécia

je nákazlivá autoimunitná choroba spôsobujúca vypadávanie vlasov. Príčiny sú rôzne : dedičné, stres, nesprávne stravovanie.

alternatívny

zástupný, iný, náhradný, s možnosťou voľby

andragogika

je veda o výchove dospelých, o vzdelávaní dospelých a o starostlivosti o dospelých, ktorá pri tomto procese rešpektuje zvláštnosti dospelej populácie a zaoberá sa pri tom socializáciou, personalizáciou a enkulturáciou.

anotácia

je stručná poznámka alebo vysvetlenie, prípadne aj veľmi stručný popis dokumentu alebo jeho obsahu; zvyčajne sprevádza bibliografický záznam dokumentu.

antitradicionalizmus

môžeme chápať ako protitradičnosť.

antropológia

je veda alebo súbor vied o človeku a o ľudstve, o rôznorodosti vyhynutých aj dnešných ľudských populácií, o ontogenéze a fylogenéze človeka.

aplikovaná informatika

je veda, ktorej podstatu tvorí využívanie informačných a komunikačných technológií v rozhodovacích procesoch či ekonomických analýzach. Skúma automatizovateľnosť procesov v rozličných oblastiach pomocou počítača.

aplikovaná matematika

je oblasť matematiky zaoberajúca sa štúdiom matematických techník používaných pri aplikácii matematiky v nematematických odboroch.

APVV

agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet SR prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR. Napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

ARRA

skratka znamená Akademická rankingová a ratingová agentúra , ktorá je zameraná na nezávislé hodnotenie kvality vzdelávania poskytovaného v jednotlivých študijných programoch a odboroch na vysokých školách na Slovensku. Pravidelne zostavuje poradie vysokých škôl, príbuzných fakúlt a odborov podľa kvality poskytovaného vzdelávania a kvality výskumu a vývoja.

audit

znamená úradné preskúmanie a zhodnotenie dokumentov, najmä účtov, nezávislou osobou.

autodieľňa

znamená autoservis, miesto určené na opravu automobilov.

automatizácia

je prienikom poznatkov rôznych oborov ako napr. elektrotechniky, strojárstva alebo informatiky. Integruje ich a vytvára efektívnejšie riadenie technologických postupov. Vytvára možnosti rýchleho zvyšovania produktivity práce, rastu výroby, znižovania vlastných nákladov a zlepšovania kvality výrobkov, možnosti zvyšovania efektivnosti riadenia výroby.

autorské dielo

definuje sa ako dielo literárne a iné umelecké a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä slovesné dielo a počítačový program.

avionické systémy

všetky systémy na palube lietadla umožňujúce let na lietadle.

Význam pojmov začínajúcich písmenom B

bežné výdavky

ide najmä o rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, platy za trvanlivé tovary, vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov, rozpočtové výdavky určené iným právnickým osobám a fyzickým osobám.

bilaterálny

znamená dvojstranný, obojstranný

bilingvizmus

Ide o schopnosť plynule rozprávať dvojimi cudzímy jazykmy prípadne existencia dvoch rovnoprávnych jazykov v štáte.

biodegradácia

nazývame ňou rozklad odpadov pomocou mikroorganizmov alebo látkami biologického pôvodu

biodiverzita

biologická diverzita alebo biologická rozmanitosť - vyjadruje rozmanitosť a premenlivosť na všetkých organizačných úrovniach živej prírody. Od genetickej úrovne až po diverzitu spoločenstiev a ekosystémov, druhové bohatstvo organizmov, ktoré sa v danom mieste vyskytujú a vyrovnanosť v rozložení jedincov medzi druhmi spoločenstva.

biomedicínske inžinierstvo

poskytuje široký prehľad o moderných technických prostriedkoch biomedicíny, diagnostických, liečebných a rehabilitačných prístrojoch, ich bezpečného použitia a svetovom trende ich vývoja.

biometalurgia

je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá metódami a riešením problémov súvisiacich s likvidáciou odpadov z hutníckej výroby.

biotechnika

využívanie vlastností živých organizmov pri konštruovaní a vývoji technických zariadení.

biotechnológia

je technológia založená na využívaní poznatkov z biológie, ktorá sa využíva v poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle a v medicíne. Ide najmä o využívanie mikroorganizmov.

bit

ide o základnú jednotku informácie.

bitcoin

Je peňažná mena. Je navrhnutá tak, aby ju nikto nemohol falšovať, ovplyvňovať a kontrolovať. Ide o alternatívu ku konvenčným platidlám, využívajúcu informačné technológie.

Blended learning

kombinácia priameho (prezenčného – tvárou v tvár, kontaktného) vyučovania (napr. klasické prednášky, cvičenia, semináre, skupinové vyučovanie v cvičebni) alebo štúdia bez používania IKT s e-learningom.

blog

ide o webové sídlo, kde užívatelia môžu publikovať svoje názory na určitú tému.

browser

program používaný na prezeranie HTML dokumentov, prehliadač.

Význam pojmov začínajúcich písmenom C

cca

ide o skratku latinského slova circa - okolo, približne.

cestovné náhrady

môžeme chápať ako náhradu výdavkov, ktoré vzniknú pri výkone práce na pracovnej ceste

cigán

Je člen kočovnej skupiny (národa) v Európe.

cookie

súbory cookie sú súbory vytvárané navštívenými webovými stránkami za účelom ukladania informácií o prehliadaní, ako sú napríklad predvoľby webových stránok a informácie o profile. Je dôležité, aby ste poznali nastavenia súborov cookie. Súbory cookie totiž môžu webovým stránkam povoliť sledovať vašu navigáciu počas návštevy týchto stránok.

CREPČ

centrálny register Evidencie publikačnej činnosti

CRŠ

centrálny register študentov

CŽV - celoživotné vzdelávanie

cielená nepretržitá vzdelávacia činnosť, ktorej účelom je zlepšovať vedomosti, zručnosti a kompetencie.

čakry

sú predpokladané body spojenia medzi telom a astrálnym telom, energetické „centrá“, v tantrickom hinduizme, tantricko-budhistickej vadžrajáne, v joge, v tradičnej čínskej medicíne a niektorých ezoterických náukách.

Význam pojmov začínajúcich písmenom D

databáza

je množina štruktúrovaných dát alebo informácií uložených v počítačovom systéme, takým spôsobom, že počítačový program alebo človek môže použiť dopytovací jazyk (napr. SQL) na získavanie týchto informácií.

dedič

môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát. Na to, aby sa fyzická osoba alebo právnická osoba mohla stať dedičom, musí mať právnu subjektivitu (spôsobilosť mať práva a povinnosti).

dekan

akademický funkcionár, ktorý stojí na čele fakulty. Je zodpovedný za chod fakulty.

demokracia

je taký druh politického zriadenia, ktorý umožňuje všetkým dospelým a plnoprávnym občanom účasť na vláde, na spravovaní a riadení štátu. Demokracia vychádza z dvoch hlavných princípov a to je princíp uznania slobody a rovnosti občanov a podriadení sa menšiny väčšine.

deskriptívna štatistika

úlohou deskriptívnej (opisnej) štatistiky je vytvorenie prehľadu o získaných údajoch, ktoré samé o sebe predstavujú neprehľadnú zmes čísel, prípadne aj písmen. Na splnenie tohto účelu slúžia: tabuľky, grafy a opisné charakteristiky.

dieťa

chápeme nedospelého človeka do 18 rokov. Ide o potomka rodičov.

diferenciácia

ide o pojem, ktorý znamená rozlíšenie alebo odlíšenie

dištančné vzdelávanie

špecifická forma štúdia použiteľná pre väčšinu vzdelávacích programov od krátkych kurzov až po graduované vysokoškolské štúdium. Výučba sa uskutočňuje využívaním komunikačných prostriedkov špeciálne pripravených pre tento účel. Okrem klasických tlačených materiálov sa veľký dôraz dáva aj na materiály prístupne prostredníctvom Internetu, resp. na CD/DVD.

Význam pojmov začínajúcich písmenom E

e-vzdelávanie

e-vzdelávanie je systém vzdelávania, kde študujúci využíva na tvorbu, poskytovanie obsahu, riešenie úloh, komunikáciu a administráciu elektronické metódy spracovania, prenosu a uskladňovania informácií. Pojem "e-learning" sa používa cca. od roku 1997. Základným nástrojom e-vzdelávania sú textové editory.

ekológia

vedná disciplína zaoberajúca sa vzájomnými vzťahmi a procesmi prebiehajúcimi medzi živými organizmami navzájom a ich prostredím.

ekonometria

je aplikácia matematických a štatistických metód na riešenie ekonomických problémov.

ekonomická súvaha

ide o finančný výkaz zahrňujúci aktíva, záväzky a vlastné imanie. Usporiadanie majetku (aktív) a zdrojov krytia (pasív) v peňažnom vyjadrení k určitému času.

elektrická trakcia

je sústava elektrických zariadení, ktoré slúžia na pohon dopravných prostriedkov.

elektroenergetika

je odbor elektrotechniky, ktorý sa zaoberá otázkami výroby, prenosu a distribúcie elektrickej energie.

elektrotechnika

je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a využitím elektrickej energie.

environmentalistika

vedný odbor, ktorý sa zaoberá vzťahmi a procesmi medzi všetkými
druhmi ľudskej spoločnosti a prostredím, v ktorom sa tieto činnosti realizujú.

environmentálne manažérstvo

predstavuje riadené pôsobenie na činnosti a výrobky podniku, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na životné prostredie. Jeho cieľom je ochrana prírodných zdrojov, obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok a environmentálnych rizík a ochrana zdravia ľudí.

ergonómia

je veda, ktorá sa zaoberá tvarom predmetov s cieľom, čo najviac prispôsobiť predmety tvaru ľudského tela a tak zabezpečiť jeho prirodzené držanie.

esej

je žáner náučnej literatúry, úvaha, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika. Zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne a vecne chce presvedčiť alebo poučiť čitateľa.

etnológia

je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou vysvetľuje, ako kultúra vznikla, ako sa formuje, a ako sa prostredníctvom nej človek prejavuje aj v súčasnosti. Študuje prejavy človeka, spôsob, akým si vysvetľuje svet, ako žije a komunikuje ako člen určitej spoločnosti.

evalvácia

znamená zhodnotenie, ocenenie alebo určenie hodnoty.

externá časť maturitnej skúšky

Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Dozor pri vykonávaní externej časti maturitnej skúšky a oprave testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa externá časť maturitnej skúšky koná.

Zdroj: Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Význam pojmov začínajúcich písmenom F

fakulta

(z lat. faculta = možnosť, schopnosť, zásoba, fakulta) je základný organizačný útvar vysokej školy na riadenie výchovno-vzdelávacej činnosti a na vykonávanie a kontrolu zverenej vedeckej, odbornej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti

FAQ

Frequently Asked Questions - v preklade často kladené otázky

firma

rozumieme obchodný alebo priemyselný podnik, obchod alebo závod. Ide o organizačnú jednotku ekonomiky.

forma

všeobcne označujeme ako tvar, spôsob spracovania, podania prejavu.

funkčnosť

ide o synonymum slova účelnosť; slúžiaci k  nejakému účelu

fytológia

je náuka o rastlinách.

fyzioterapia

liečba fyzikálnymi metódami, napr. teplom, ultrazvukom

Význam pojmov začínajúcich písmenom G

geodézia

geodézia alebo zememeračstvo je vedný odbor zaoberajúci sa zisťovaním polohy objektov na Zemi, ich tvarov a tvaru samotnej Zeme.

geotechnika

široké spektrum prác zahrňujúce rozličné činnosti oborov geológie (inžinierska geológia, užitá geofyzika, hydrogeológia) a techniky (mechanika zemín, hornín, statika, dynamika) vo vzájomnej interakcií aj samostatne.

google

Google je internetový vyhľadávač. Okrem webových stránok dokáže vyhľadávač prehľadávať aj obrázky, diskusné skupiny, spravodajské servery, videá a ponuky on-line predaja. Google ponúka svoje rozhranie v mnohých jazykoch, vrátane slovenčiny a češtiny. Popularita Googlu dosahuje také rozmery, že sa dnes už používa aj sloveso googlovať, alebo googliť v zmysle hľadať na Internete. 

Význam pojmov začínajúcich písmenom H

habilitácia

je dosiahnutie akademickej hodnosti docenta na vysokej škole alebo skrátené označenie pre habilitačné pokračovanie. Habilitácia je výsledkom habilitačného pokračovania, ktorého súčasťou je obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška. Podmienky vymenúvania docentov presne neupravuje zákon, ale je v pôsobnosti vedeckej rady tej ktorej vysokej školy.

helpdesk

v širokej škále informačných systémov zameraných na zlepšenie komunikácie a podpory medzi zákazníkmi a poskytovateľmi služieb existuje skupina, ktorá sa prioritne zameriava na riešenie problémov s informačnými technológiami (počítačmi, softvérovými produktami, a pod.) Tieto sú súhrnne označované ako helpdesk systémy. Ich realizácia sa líši v závislosti od požiadaviek spoločnosti. Vo svete sa však najčastejšie stretávame s helpdeskami vo forme:

  • Telefonického centra (call centrum)
  • Internetovej aplikácie
  • E - mailovej podpory
hipológia

je náuka o koňoch.

HTML

HTML (Hypertext Markup Language)

je značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných
informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači

hutníctvo

je priemyselné odvetvie výroby a spracovania kovov a zliatin. Je praktickou aplikácou poznatkov náuky takisto nazývanej metalurgia.

Hypertext

je nelineárne (nesekvenčné) usporiadanie textu, v ktorom sú
jednotlivé časti navzájom prepojené hypertextovými väzbami
reprezentujúcimi najčastejšie krížové odkazy

Význam pojmov začínajúcich písmenom I

IČŠ

identifikačné číslo školy (organizačnej jednotky školy), skrátene nazývané IČŠ, je 9 miestny číselný identifikačný kód, ktorý sa používa k jednoznačnej identifikácií školy vrátane jej organizačných jednotiek (útvarov, zložiek). V súčasnosti IČŠ prideľuje ÚIPŠ Bratislava vysokým školám a neškolským organizáciám nezávisle na ich právnej subjektivite.

IKT

informačné a komunikačné technológie

imatrikulácia

ide o slávnostné prijatie nových študentov na univerzitu.

interná časť maturitnej skúšky

sa môže konať formou:

a) ústnou,
b) praktickou,
c) predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu,
d) obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu alebo úspešnej súťažnej práce,
e) realizácie a obhajoby experimentu,
f) kombinácie foriem podľa písmen a) až e).

Zdroj: Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

internet

hovorovo net alebo sieť je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta pomocou prepínania paketov za použitia štandardizovaného Internet Protocolu (IP) a mnohých ďalších protokolov. Pozostáva z tisícok menších komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí. Slúži ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby ako napr. elektronická pošta, chat a systém vzájomne prepojených webstránok a dokumentov World Wide Webu (WWW).

interpersonálny

môžeme nazvať aj ako medziľudský napr. vzťah

inzerent

je osoba, ktorá inzeruje.

ISCED

medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED (International Standard Classification of Education) bola vypracovaná a vydaná UNESCOm v roku 1975 pre zber, spracovávanie a porovnávanie štatistík z oblasti vzdelávania v jednotlivých štátoch a aj v medzinárodnom meradle.
Pre vypracovanie štátnych vzdelávacích programov sa používa klasifikácia ISCED, podľa ktorej sa postupuje v Európe a je akceptovaná aj inými medzinárodnými organizáciami (UNESCO, OECD).

Význam pojmov začínajúcich písmenom J

JavaScript

je skriptovací programovací jazyk. Jazyk je používaný najmä pri tvorbe webových stránok.

Význam pojmov začínajúcich písmenom K

kartografia

je vedný odbor zaoberajúci sa znázorňovaním zemského povrchu, nebeských telies a objektov, javov na nich a ich vzájomných vzťahov.

katedra

pre vychovnovzdelávaciu, vedeckú, výskumnú alebo umeleckú činnosť v rámci stanovených študijných predmetov alebo študijných a vedných odborov zodpovedajúcich náplni výchovno-vzdelávacej činnosti fakulty alebo vysokej školy. Na čele katedry je vedúci katedry, ktorý riadi činnosť katedry a zodpovedá za ňu dekanovi.

katechetika

je náuka o vyučovaní náboženstva.

KEGA

kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA) Ministerstva školstva SR je vnútornou grantovou agentúrou Ministerstva školstva SR zameranou na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva SR v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

kognitívna veda

je veda, ktorá skúma a modeluje princípy organizácie a fungovania prirodzených a umelých intelektuálnych systémov.

kognitívny

majúci poznávací význam. 

Kombinačný študijný program (študijný program v kombinácii)

Kombinačný študijný program alebo študijný program v kombinácii je študijný program, ktorý pozostáva z kombinácie dvoch študijných programov.

komplementárne, komplementárny

navzájom sa doplňujúci, doplnový, doplnové

komunikácia

výmena informácií, názorov a pocitov medzi živými bytosťami prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov

konvencia

Môže ísť o dohovor, dohodu alebo zmluvu. Prípadne zvyklosť alebo obyčaj.

kreditový systém

znamená, že študent musí získať dosť kreditov na to, aby postúpil do ďalšieho ročníka a napokon úspešne ukončil štúdium.

kulturológia

je výskumná orientácia, študijný odbor formujúci sa ako holistická, komparatívna a interdisciplinárna veda o kultúre. Je to spoločenská veda, ktorá skúma kultúru ako superorganickú vrstvu reality, ktorá zahrňuje naučené a zdieľané vzorce ľudského chovania, normy, ideje a materiálne produkty cieľavedomej ľudskej práce.

kybernetika

je disciplína, ktorá skúma riadiace a regulačné procesy v biologickej sfére, v technike a v spoločnosti a navrhuje modely na znázornenie, transformáciu a spracovanie informácií.

kynológia

je veda o psoch. Zaoberá sa psom ako najstarším a najbližším spoločníkom človeka všeobecne, čiže spája vedomosti o pôvode a genetike psa, šľachtiteľstvo psích plemien, výcvik psov a prácu so psami, psie športy, chov a odchov psov, ošetrovanie a starostlivosť o psov a okrajovo aj časti veterinárneho lekárstva a psiu psychológiu.

Význam pojmov začínajúcich písmenom L

LAN - lokálna počítačovaá sieť (Local Area Network)

je počítačová isieť vytvorená v rámci organizácie alebo vybudovaná v rámci univerzity, budovy.

legalizácia

uzákonenie, zákonné schválenie; dodatočné uznanie; úradné overenie podpisu

legislatíva

môže byť zákonodarstvo (t.j. činnosť štátneho orgánu povereného výkonom zákonodarnej moci spočívajúca v tvorbe a schvaľovaní zákonných noriem),
činnosť spojená s tvorbou právnych noriem alebo platné zákony a iné právne predpisy

liberálne štúdiá

ide o vzdelanie v oblasti sociálnych vied s dôrazom na politologickú, filozofickú a antropologickú špecializáciu.

Lithiová batéria

Lithiová batéria alebo článok je druh nabíjacieho článku, kde je anóda tvorená kovovým líthiom a napájanie sa pohybuje od 1,5V do 3,7V.

LMS MOODLE

je systém na manažovanie vzdelávania, ktorý sa v poslednom období stal obľúbeným na univerzitách na celom svete.

logo

logo ( z gréckeho logos = slovo, reč, zákon, pojem...) je označenie organizácie, spoločnosti, firmy alebo inštitúcie v grafickom prevedení. Pomáha pri identifikácii .

Význam pojmov začínajúcich písmenom M

manažment

anglicky management je systém a metódy riadenia podnikovej činnosti, hospodárstva; manažérstvo, vedenie, riadenie. Súbor činností riadenia organizácie prípadne celej ekonomiky.

marketing

je identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie alebo ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách. Marketing závisí od reklamy a trhu.

maturitná skúška

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

Zdroj: Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

mediácia

je alternatívna a neagresívna forma mimosúdneho riešenia sporu medzi obvineným a poškodeným s cieľom spoločne hľadať zhodné a uspokojivé riešenie, ktoré má vzájomnou komunikáciou zmierniť alebo odstrániť vzniknutý a existujúci konfliktný stav.

mediálna komunikácia

je komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom médií.

mediamatika

je hraničná, humanitne orientovaná vedná disciplína, zaoberajúca sa skúmaním základných kategórií, zákonitostí komunikácie i dôsledkov konvergencie telekomunikačných technológií, informatiky, elektronických médií a počítačových sietí (napr. Internetu) na intrapersonálne i interpersonálne, spoločenské i multikulturálne formy komunikácie.

mechanika

je odbor fyziky, ktorý sa zaoberá pohybom, silou a mechanickými strojmi. Skúma zmeny vzájomnej polohy telies a príčiny týchto zmien.

mechatronika

je spojenie mechaniky, elektroniky a programovania, ktoré umožňuje vytvoriť jednoduché, ekonomickejšie, spoľahlivé a všestranné systémy.

meliorácie

zlepšovanie kvality pôdy a pôdohospodárskych objektov na zvýšenie ich úžitkovosti.

Metalingvistika

Je to náuka zaoberajúca sa analýzou intonácie, hlasitosti a rýchlosti reči.

metóda konečných prvkov

je numerická metóda slúžiaca na simuláciu priebehov napätia, deformácii, vlastných frekvencií, prúdenie tepla, javov elektromagnetizmu, prúdenie tekutín a pod. na vytvorenom fyzikálnom modeli. Jej princíp spočíva v diskretizácii spojitého kontinua do určitého (konečného) počtu prvkov, pričom zisťované parametre sú určované v jednotlivých uzlových bodoch.

metrológia

je odbor (veda) zaoberajúci sa meraním, meracími jednotkami a metódami, technikou merania, meradlami, stanovením fyzikálnych a materiálových konštánt a prípadne istými vlastnosťami osôb, ktoré meranie vykonávajú.

mikroelektronika

je pododbor elektroniky zaoberajúci sa fyzikálnymi a technologickými otázkami minitaurizácie elektronických obvodov.

MOOC

predstavuje masový otvorený online kurz, ktorý sa rozšíril z USA do celého sveta.

MŠ SR

Minsterstvo školstva Slovenskej republiky

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

multimédiá

sú kombináciou textu, zvuku, grafiky, animácie, interaktivity a videa. Sú určené na informovanie publika. Multimédiá sú taktiež označované ako elektronické médiá na zálohovanie a predstavenie multimediálneho obsahu.

muzealita

je špecifický poznávací a hodnotiaci vzťah človeka k realite. Na základe tohto vzťahu človek vyberá predmety, ktoré chce uchovať a sprostredkovať spoločnosti.

muzeológia

je vedná disciplína, ktorej predmetom skúmania je muzealita.

Význam pojmov začínajúcich písmenom N

navrhnúť

Môžeme definovať ako podanie návrhu alebo predloženie na schválenie.

nerovnomernosť

môžeme inak nazvať aj nepravidelnosť

NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania)

je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Význam pojmov začínajúcich písmenom O

odborná zložka maturitnej skúšky

Cieľom odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi

Zdroj: Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OPEX

označenie pre operačné (operatívne) náklady, t.j. náklady potrebné na zaistenie bežných podnikateľských činností. Medzi takéto náklady patria napríklad náklady na materiál, mzdy, opravy, školenia, reklamu a pod.

osobnosť

ide o relatívne stálu štruktúru vlastností a schopností osobnosti človeka. Je to súbor kvalít ľudského indivídua ako názor, záujem, potreba a iné.

Význam pojmov začínajúcich písmenom P

PHP

Hypertext Preprocessor je skriptovací jazyk, ktorý sa používa najmä na programovanie aplikácií a pre vývoj dynamických webových stránok.

písomná forma internej časti maturitnej skúšky

je písomný test, ktorý zadáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky

Zdroj: Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

počítačová sieť

je súhrnné označenie počítačov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných pravidiel.

poistník

je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť dohodnuté poistné.

portál

používa sa na označenie webu, ktorý slúži ľuďom ako vstupná stránka do internetu, umožňuje rýchly prístup k veľkému množstvu informácií na jednom mieste

portál

môžeme chápať v rôznych dimenziách napr. v stavebníctve a architektúre ako vchod alebo brána a v informatike ako vstupná stránka s odkazmi

pozitivizmus

ide o filozofický smer vychádza z toho čo je pozitívne, čiže dané a faktické. Všetko okrem pozitívne daného sa považuje za nevedecké a neužitočné.

pôrodnícka vložka

Ide o špeciálne vložky určené hlavne na obdobie po pôrode.

premenná

môžeme chápať z matematického hľadiska ako značku alebo označenie, z logického hľadiska ako obsadzovač miesta, ktorý je možné nahradiť nejakou premennou.

prevalencia

Je štatistický termín, ktorý udáva výskyt určitého javu na 100 alebo 1000 ľudí v určitom mieste a čase.

probácia

ide o organizovanie a výkon dohľadu nad obvineným, obžalovaným alebo odsúdeným, kontrola výkonu trestu nespojeného s odňatím slobody, vrátane uloženej povinnosti alebo obmedzenia, dohľad nad správaním obvineného v priebehu skúšobnej lehoty pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, napomáhanie obvinenému k tomu, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu boli uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní.  

programovanie

vytváranie a zapisovanie návodov riešenia problémov v programovacích jazykoch do tvaru programov na riadenie činnosti počítačov.

prokrastinácia

je označenie pre chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr (na zajtra).

Význam pojmov začínajúcich písmenom R

ranking

- v tej časti možno nájsť aktuálnu správu s rankingom vysokých škôl, ako aj staršie správy.

rating

stanovenie sadzieb alebo dávok, tarifa; bodové hodnotenie rizík, medzinárodne ustálená klasifikácia miery dôveryhodnosti

registrácia

registrácia v rámci Portálu VŠ, kde sa používa iba jendo prihlasovacie meno a heslo. Zaregistrovaním súčasne vyjadrujete súhlas so spracovaním identifikačných údajov, ktoré sa ukladajú do bázy dát.

rektor

akademický funkcionár, ktorý stojí na čele univerzity. Je zodpovedný za chod univerzity.

religionistika

je humanitná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom relígií (náboženstviev), kultov a mytologických predstáv predchádzajúcich vzniku náboženstva.

revízia

môžeme vysvetliť ako preskúmavanie, prieskum , preverovanie alebo skúmanie

rezervácia

Tento pojem môžeme chápať ako zaistenie vopred, výhradu, prípadne zákonom chránenú prírodnú oblasť

rezolúcia

pod týmto pojmom môžeme rozumieť rozhodnutie, vyhlásenie alebo uznesenie

režisér

je vedúcou osobnosťou umeleckých pracovníkov.

rigorózna skúška

je typ štátnej skúšky vysokoškolského štúdia. Po jej úspešnom ukončení je absolventovi pridelený príslušný akademický titul (napríklad MUDr- doktor medicíny, JUDr- doktor práv, PhDr- doktor filozofie, RNDr- doktor prírodných vied a podobne). Okrem vypracovania a obhájenia rigoróznej práce, je absolvovanie rigoróznej skúšky podmienené i úspešným zložením ústnej skúšky. Rigorózna skúška sa nazýva i malý doktorát.

roadschow

môžeme preložiť ako prezentačné turné alebo sériu propagačných akcií.

robotika

je veda zaoberajúca sa robotmi.

rozlíšenie displeja

označuje počet bodov (pixelov), ktoré displej zobrazí. Čím je ich viac, tým je zobrazenie jemnejšie. Doporučujeme vyberať modely s rozlíšením aspoň 1024 x 600 bodov. Všeobecne platí jednoduché doporučenie - väčšie rozlíšenie znamena kvalitnejší obraz.

RSS

RSS je rodina XML formátov určených k čítaniu noviniek na webových stránkach a všeobecne o syndikácii obsahu. Technológia RSS umožňuje užívateľom Internetu prihlásiť sa k odberu noviniek z webu, ktorý ponúka RSS zdroj (RSS feed, tiež RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj sa väčšinou vyskytuje na stránkach, kde se obsah mení a pridáva veľmi často (napríklad spravodajské servery). Na našom portáli nájdete na adrese http://www.portalvs.sk/sk/rss

Význam pojmov začínajúcich písmenom S

samospráva

je spôsob riadenia určitého celku kedy subjekt v niektorých záležitostiach rozhoduje sám autonómnym spôsobom.

scenár

je textová predloha (teda libreto) pre vznik filmového, televízneho, rozhlasového príp. aj divadelného a komiksového diela, resp. len náčrt textovej predlohy so scénickými poznámkami.

sezónnosť

Môžeme definovať ako jav, ktorý sa vyskytuje v určitom období napr. sezónna práca.

skenovanie

ide o postupné zosnímanie alebo zobrazenie pomocou skenera. Digitalizáciu predlôh do počítača.

skúšobníctvo

je skúšanie rýdzosti drahých kovov.

sloboda

Ide o jednu zo základných spoločenských hodnôt, kedy nemusíme robiť to čo sa nechce. Vyznačuje sa aj neprítomnosťou donucovania.

sociálna práca

V užšom slova zmysle je to priamy, zámerný a pripravený kontakt sociálneho pracovníka a klienta s cieľom stanoviť sociálnu diagnózu a realizáciu sociálnej terapie.

V širšom slova zmysle zahŕňa tiež sociálne technické opatrenia (poskytnutie služieb a dávok sociálnej starostlivosti), účelné a odborné využívanie odborných nálezov, posudkov, rozhodnutí a spoluprácu s inými odborníkmi v oblasti starostlivosti o človeka.

sociálny

tento pojem môžeme označovať aj ako spoločenský, kamarátsky alebo aj priateľský.

sociológia

veda o ľudskej spoločnosti, spoločenských javoch a vzťahoch.

softvér

je označenie pre programové vybavenie počítača alebo súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení.

startup

ide o pojem označujúci novovznikajúci projekt alebo začínajúcu firmu.

stream

dátový prenos; kontinuálny tok dát

strih

slovo využívané napr. v oblasti filmu (strihanie), v oblasti oblečenia (nákres alebo popis ušitia oblečenia) prípadne v oblasti mechaniky (spôsob mechanického namáhania objektu)

súkromná vysoká škola

je právnická osoba, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky na to udelila súhlas v mene štátu.

školné

školné predstavuje poplatok, ktorý sú povinní uhrádzať študenti vysokých škôl, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Ide o výšku príspevku študentov na úhradu časti nákladov na štúdium - za nadštandardnú dĺžku štúdia.Školné poplatky sú príjmom vysokej školy a rektor ich môže znížiť alebo odpustiť.

školstvo

je systém škôl a vzdelávacích zariadení. Týmto pojmom sa označuje aj celková organizácia a systém školskej výchovy.

športová edukológia

orientuje sa na zhromažďovanie, odhaľovanie (získavanie) a osvojovanie si poznatkov o edukačnom procese, ktorý prebieha v rámci fenoménu školského športu, športu pre všetkých, športu ľudí s poruchou zdravia, výkonnostného a vrcholového športu.

štipendium

štipendium je finančná podpora študenta vysokej školy. Nárokovateľným druhom štipendia  je sociálne štipendium, ktoré sa priznáva študentovi, ktorého príjem na jedného člena rodiny nepresahuje určený limit. Okrem sociálneho štipendia udeľuje vysoká škola z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu aj motivačné štipendium, a to najmä za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendium), dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (mimoriadne štipendium).

štrukturované financovanie

slúži na financovanie väčšieho rozsahu. Zameriava sa na špecifické projekty, ktoré sú riešené individuálnym prístupom. Ide o finančné produkty a postupy ponúkané investičnými bankami.

študent

študent je fyzická osoba, ktorá splnila požiadavky príjimacieho konania, bola prijatá na štúdium, zapísaná a vzdeláva sa v rámci študijného programu. Dňom skončenia štúdia alebo odo dňa prerušenia štúdia fyzická osoba prestáva byť študentom.

študentská pôžička

študentskú pôžičku môže poskytovať svojim študentom vysoká škola zo štipendijného fondu za podmienok, ktoré určuje štipendijný poriadok vysokej školy. O študentskú pôžičku môže požiadať každý študent dennej alebo externej formy štúdia.

študijný odbor

študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania a vymedzuje sa obsahom, ktorý je charakterizovaný oblasťami a rozsahom vedomostí a schopností, ktoré profilujú absolventa. Súbor študijných odborov v Slovenskej republike tvorí tzv. sústavu študijných odborov vysokoškolského vzdelávania.

študijný program

predstavuje súbor vzdelávacích činností (napr. prednáška, seminár, cvičenie, diplomová práca, bakalárska práca, exkurzia, odborná prax (jednotka študijného programu), a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní stanovených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (titul bakalár – „Bc.“). Absolventi magisterského študijného programu získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (titul – „Mgr.“). Absolventi doktorandského študijného programu získajú vzdelenie tretieho stupňa (titul doktor – „PhD.“). Študijný program sa uskutočňuje v študijnom odbore, ktorý je súčasťou sústavy študijných odborov. Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných odborov.

štúdium

štúdium je zámerné, cieľavedomé a systematické získavanie vedomostí, poznatkov, schopností a zručností. Štúdium na vysokej škole sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Denná forma sa vyznačuje dennou účasťou študenta na výučbe a externá forma sa vyznačuje prevažne samostatným štúdiom a konzultáciami.

Význam pojmov začínajúcich písmenom T

Tag

otváracia alebo koncová značka prvku (elementu)

tajný

môžeme chápať aj ako neverejný, skytý, tajomný.

termodynamika

je disciplína fyziky, popisujúca zákonitosti tepla a tepelných dejov, vzťahy medzi veličinami charakterizujúcimi makroskopický stav tepelnej sústavy a zmeny týchto veličín pri fyzikálnych dejoch spojených s výmenou tepla medzi sústavou a jej okolím.

tréningový proces

riadi a vykonáva tréner, ktorý má príslušné vzdelanie v oblasti, skúsenosti a zručnosti.

tvárnenie

je technologický proces spracovania materiálu, pri ktorom dochádza k zmene jeho tvaru, bez porušenia materiálu.

Význam pojmov začínajúcich písmenom U

učiteľ

je osoba zaoberajúca sa vyučovaním a vychovávaním žiakov.

Predpokladom pre povolanie učiteľa sú jeho vlastné vedomosti a schopnosť predávať tieto ďalej žiakom. Niektoré učiteľské smery vyžadujú akreditáciu, podloženú skúškou a potvrdením o dostatočnej vedomostnej a schopnostnej úrovni učiteľa pre daný odbor.

UIPŠ

Ústav informácií a prognóz školstva

urbanizmus

zaoberá sa problematikou rozvoja osídlenia na všetkých úrovniach od zonálnej, cez sídelnú, regionálnu až po kontinentálnu.

USB

USB (Universal Serial Bus)

je externé štandardizované rozhranie určené pre komunikáciu medzi počítačom a vonkajšími zariadeniami (modem, klávesnica, myš, skener, tlačiareň).

USB

Z angl. Universal Serial Bus – USB- Univerzálna sériová zbernica je štandard sériovej zbernice určenej najmä na pripojenie periférií k počítaču. Perifériu môže byť napr. tlačiareň, myš alebo klávesnica.

Význam pojmov začínajúcich písmenom V

VEGA

Vedecká grantová agentúra (VEGA) Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied (SAV)  je vnútornou vedeckou agentúrou pre rezort školstva a SAV,  ktorá zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva a predsedovi SAV výšku dotácie MŠ SR, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

verbálna komunikácia

ide o prenos informácii pomocou reči, slov

vrátane

ide o príslovku: včítane napr. platí do 5.augusta včítane alebo predložku s Genitívom (2. pádom) vyjadrujúcu prirátanie, pričlenenie k istému počtu, napr. bolo ich päť vrátane dievčat

vreckové

môžeme označiť ako ľudovo používané peniaze na drobné výdavky.

výskum

je systematická tvorivá vedecká činnosť, ktorej cieľom je poznať príčiny a podmienky existencie konkrétnych prírodných a spoločenských javov. Výskum sa usiluje o poznanie skutočností doposiaľ nepoznaných na podklade analýzy skutočností už známych.

vysoká škola

vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Hlavnou úlohou vysokých škôl je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivú umeleckú činnosť. Vysoké školy sú právnické osoby, ktoré sa delia na verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné vysoké školy. Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. Podľa charakteru a rozsahu svojej činnosti sa členia na univerzitné vysoké školy a neuniverzitné vysoké školy. Neuniverzitné vysoké školy sa označujú ako odborné vysoké školy a poskytujú vysokoškolské vzdelávanie prevažne v študijných odboroch prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.

vysokoškolský študent - vysokoškolák

Vysokoškolský študent tiež aj študent, poslucháč, študujúci, vysokoškolák je fyzická osoba, ktorá splnila požiadavky prijímacieho riadenia (stanovené inštitúciou), bola prijatá na štúdium, zapísaná a vzdeláva sa v rámci študijného programu danej fakulty alebo niekoľkých fakúlt vysokej školy.

vyťažiť

získať ťažbou, získať ako výsledok práce a úsilia, zaťažiť primeraným, požadovaným nákladom, vyťažiť pracovne, časovo napr. pracovníka

Význam pojmov začínajúcich písmenom X

XML

znamená eXtensible Markup Language, v preklade rozšíriteľný značkovací jazyk, ktorý bol vyvinutý a štandardizovaný konzorciom W3C (World Wide Web Consortium) ako pokračovanie jazyka SGML a HTML. Umožňuje jednoduché vytváranie konkrétnych značkovacích jazykov na rôzne účely a široké spektrum rôznych typov údajov.

Jazyk je určený predovšetkým na výmenu údajov medzi aplikáciami a na publikovanie dokumentov. Jazyk umožňuje popísať štruktúru dokumentu z hľadiska vecného obsahu jednotlivých častí a nezaoberá sa sám o sobe vzhľadom dokumentu alebo jeho časti. Prezentácia dokumentu (vzhľadu) sa potom definuje pripojeným štýlom. Ďalšou možnosťou je pomocou rôznych štýlov vykonať transformáciu do iného typu dokumentu alebo do inej štruktúry XML.

Význam pojmov začínajúcich písmenom Z

zdanlivý

môžeme chápať aj ako neskutočný, údajný alebo predstieraný

zlievárenstvo

je priemyselné odvetvie zaoberajúce sa výrobou predmetov liatím do foriem.

znalostný manažment

nazývaný aj vedomostný manažment alebo manažérstvo vedomostí. Ide o stratégie a procesy na rozpoznanie, zachytenie a efektívne využitie znalostí s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti.

známky

sú podporou pedagogického procesu. Pomáhajú učiteľovi získať prehľad o postupe študentov v predmete a študentovi dávajú spätnú väzbu, ako je s ním učiteľ spokojný.

životná potreba

Potreba je nedostatok uspokojenia či už uvedomený alebo neuvedomený. Ľudská potreba znamená určitý nedostatok, ktorý sa človek snaží uspokojiť.

Kontaktný formulár