Slovník pojmov

Vážení používatelia Portálu VŠ,

v tejto časti používateľskej podpory nájdete stručné vysvetlenie pojmov, s ktorými sa môžete stretnúť na stránkach Portálu VŠ.

Pojmy budú priebežne dopĺňané.

Ak ste sa stretli s neznámym pojmom alebo si myslíte, že by vysvetlenie menej známeho pojmu pomohlo aj ostatným, neváhajte nám napísať.

Kliknite na začiatočné písmeno slova, ktorého hľadáte význam.

Vyhľadanie pojmu.

Význam pojmov začínajúcich písmenom 1

1. stupeň štúdia na vysokej škole

bakalársky študijný program, ktorý trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky. Absolvent získava akademický titul bakalár (Bc.)

Zdroj: https://www.iedu.sk/vyucovanie_a_studium/studium_na_vysokej_skole/Stranky/default.aspx

1.a 2. stupeň štúdia na vysokej škole

spojený 1.a 2. stupeň vysokošk. štúdia do jedného celku. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej 4 roky a najviac 6 rokov.

Zdroj: https://www.iedu.sk/vyucovanie_a_studium/studium_na_vysokej_skole/Stranky/default.aspx

Význam pojmov začínajúcich písmenom 2

2. stupeň štúdia na vysokej škole

magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program. Štúdium trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho programu 2. stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej 5 rokov.

Zdroj: https://www.iedu.sk/vyucovanie_a_studium/studium_na_vysokej_skole/Stranky/default.aspx

Význam pojmov začínajúcich písmenom 3

3. stupeň štúdia na vysokej škole

doktorandský študijný program. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.

Absolvent získava akademický titul

  • philosophiae doctor (PhD.)
  • artis doctor (ArtD.) v oblasti umenia
  • licenciát (katolíckej) teológie (ThLic.)
  • doktor (katolíckej) teológie (ThDr.)

Zdroj: https://www.iedu.sk/vyucovanie_a_studium/studium_na_vysokej_skole/Stranky/default.aspx

Význam pojmov začínajúcich písmenom A

absolvent

absolvent je ten, kto úspešne absolvoval štúdium.

Abstrakt (referát)

znamená skrátené, presné vyjadrenie obsahu dokumentu bez pridanej interpretácie alebo kritiky a bez ohľadu na to, kto je autorom abstraktu.

adaptívny

Ide o pojem, ktorý znamená prispôsobujúci sa podmienkam alebo daným okolnostia.

aforizmus

je stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku.

agentúra SAIA

Slovenská akademická informačná agentúra. Nezisková organizácia, ktorej poslaním je programami a službami napomáhať rozvoj vzdelávania na Slovensku. Informuje verejnosť o možnostiach štúdia v zahraničí a o podporných grantoch a štipendiách.

agility

Ide o kynologický šport, pri ktorom pomocou psovoda prekonáva pes prekážky. Prekážky sú na parkúre uložené podľa rozhodcu. Psovod a pes prekonávajú prekážky na čas a bez tresných bodov. Ide o celosvetovú súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť všetky plemená psov.

agregácia

slovo označujúce zoskupenie, spájanie, zhlukovanie alebo združovanie

agregátna ponuka

predstavuje množstvo statkov, ktoré sú všetci dodávatelia na trhu ochotní (schopní) vyprodukovať, pri rôznych úrovniach priemerných cien na agregátnom trhu.

agroekológia

náuka o vzájomných vzťahoch poľnohospodárskych plodín a vonkajšieho prostredia.

AIS

akademický informačný systém (AIS) je databázový informačný systém, ktorý prevádzkujú viaceré vysoké školy v SR. Ide o informačný systém sústreďujúci predovšetkým údaje súvisiace so štúdiom.

Akadémia vzdelávania

verejnoprávna, nezisková vzdelávacia inštitúcia s pobočkami v 38 mestách. Pôsobí predovšetkým v oblasti vzdelávania dospelých, je členom medzinárodnej Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (EAEA).

akademická obec

Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci, ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce) a študenti vysokej školy (študentská časť akademickej obce). Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci zaradení na fakulte ak tak určí štatút vysokej školy ( zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce)

akademická pôda

Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká škola vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokých škôl a fakúlt.

akademická samospráva

Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, rektor, vedecká rada verejnej vysokej školy a disciplinárna komisia verejnej vysokej školy. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká alebo umelecká rada alebo v prípade odbornej vysokej
školy akademická rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov.

akademické insígnie a znaky

Akademické insígnie sú symbolom historických tradícií a samosprávnosti univerzity a jej fakúlt a právomocí rektora, prorektorov, dekanov a prodekanov. Patrí medzi ne pečať so znakom, prsteň univerzity, medaily na reťaziach rektora a dekanov, žezlá rektora a dekanov. Znak používa univerzita najmä na označenie diplomov, vysvedčení, publikácií, tlače a korešpondencie.

akademické obrady

Akademické obrady majú dlhoročnú tradíciu. Patria medzi nich imatrikulácia študentov, promócie absolventov, odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia a rigoróznych diplomov , dekrétov habilitovaným docentom a doktorom vied, inaugurácia rektora a dekanov fakúlt a udeľovanie čestného doktorátu (doctor honoris causa).

akademické tituly

Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“). Absolventom magisterského štúdia sa udeľuje akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“), absolventom inžinierskeho štúdia akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“), absolventom inžinierskeho štúdia v oblasti architektúry akademický titul
„inžinier architekt“ (v skratke „Ing. arch.“). Absolventom doktorského štúdia v oblasti všeobecného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul „doktor medicíny“ (v skratke „MUDr.“), v oblasti zubného humánneho lekárstva titul „doktor zubného lekárstva“ (v skratke „MDDr.“) a absolventom doktorského štúdia v oblasti veterinárskeho lekárstva „doktor veterinárskej medicíny“ (v skratke „MVDr.“). Absolventom umeleckých magisterských programov sa udeľuje akademický titul „magister umenia“ (v skratke „Mgr. art.“). Absolventi, ktorí získali titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu a získať akademický titul v prírodovedných študijných programoch „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“), vo farmaceutických študijných programoch „doktor farmácie“ (v skratke  „PharmDr.“), v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“ ), v právnických študijných programoch „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“), v učiteľských a telovýchovných študijných programoch „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“), v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“). Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „philosophiae doctor“ (v skratke „PhD.“, píše sa za menom). Absolventom umeleckých doktorandských študijných programov sa udeľuje titul „artis doctor“ (v skratke „ArtD.“, píše sa za menom). Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti štúdia udeľuje titul „licenciát teológie“ (v skratke ThLic.“), absolventom aj titul „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“).

akademický rok

Akademický rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Z hľadiska výučby sa delí na dva semestre, alebo na tri trimestre.

akademický senát

Akademický senát verejnej vysokej školy je jedným zo štyroch orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy. Tvoria ho volení zástupcovia akademickej obce verejnej vysokej školy. Má najmenej 15 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. Akademický senát fakulty má najmenej 11 členov a najmenej tretinu z nich tvoria študenti.

akceptovať

môžeme chápať ako niečo uznávať a prijímať alebo súhlasiť.

akreditácia

činnosť, ktorú vykonáva akreditačná komisia. V užšom zmysle slova je to priznanie práva vysokej škole konať štátne skúšky v niektorom z akreditovaných študijných programov.

akreditačná komisia

akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorý sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovanie. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. Akreditačná komisia sa vyjadruje k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul, k spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu, k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.  Ďalej sa vyjadruje k návrhom na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej a štátnej vysokej školy alebo ich fakúlt, k návrhu na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe pôsobiť ako súkromná vysoká škola, k návrhu na začlenenie vysokej školy medzi univerzitné alebo neuniverzitné vysoké školy.  Akreditačná komisia uskutočňuje aj komplexné akreditácie činností vysokých škôl.

 

akreditovaný študijný program

akreditácia študijného programu je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, posúdi spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať príslušný študijný program v študijnom odbore. Akreditačná komisia svoje vyjadrenie oznámi ministrovi školstva SR, ktorý následne rozhodne o priznaní práva udeľovať absolventom tohto študijného programu zodpovedajúci akademický titul. Takýto program sa v zákone o vysokých školách nazýva akreditovaný študijný program.

zdroj: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=45

Akronym

jedná sa o slovo alebo názov pozostávajúci zo začiatočných písmen viacerých slov. 

algoritmizácia

je utváranie, utvorenie algoritmov; zostavovanie, zostavenie algoritmov.

Alma mater

z latinského prekladu Matka živiteľka, sa dnes používa pre označenie vysokej školy, na ktorej osoba absolvovala svoje štúdium

alopécia

je nákazlivá autoimunitná choroba spôsobujúca vypadávanie vlasov. Príčiny sú rôzne : dedičné, stres, nesprávne stravovanie.

alternatívny

zástupný, iný, náhradný, s možnosťou voľby

andragogika

je veda o výchove dospelých, o vzdelávaní dospelých a o starostlivosti o dospelých, ktorá pri tomto procese rešpektuje zvláštnosti dospelej populácie a zaoberá sa pri tom socializáciou, personalizáciou a enkulturáciou.

android studio

Ide o  vývojové prostredie založené na IntelliJ IDEA. Oficiálne bolo Android studio predstavené firmou GOOGLE v roku 2013 a je zadarmo k dispozícii pre užívateľovna platformách Windows, Mac OS X a Linux.

anglistika

je vedný odbor, ktorý sa zaoberá anglickým jazykom, anglickou literatúrou a anglickou kultúrou.

anotácia

je stručná poznámka alebo vysvetlenie, prípadne aj veľmi stručný popis dokumentu alebo jeho obsahu; zvyčajne sprevádza bibliografický záznam dokumentu.

antitradicionalizmus

môžeme chápať ako protitradičnosť.

antropológia

je veda alebo súbor vied o človeku a o ľudstve, o rôznorodosti vyhynutých aj dnešných ľudských populácií, o ontogenéze a fylogenéze človeka.

anulovaný let

anulovať znamená zrušiť, to znamená, že ide o zrušený let.

API

programové rozhranie aplikácie.

aplikovaná informatika

je veda, ktorej podstatu tvorí využívanie informačných a komunikačných technológií v rozhodovacích procesoch či ekonomických analýzach. Skúma automatizovateľnosť procesov v rozličných oblastiach pomocou počítača.

aplikovaná matematika

je oblasť matematiky zaoberajúca sa štúdiom matematických techník používaných pri aplikácii matematiky v nematematických odboroch.

APVV

agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet SR prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR. Napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

archeológia

je spoločenská veda zaoberajúca sa štúdiom ľudskej minulosti vyhľadávaním, odkrývaním, dokumentáciou, analýzou a interpretáciou artefaktov a ekofaktov, architektúr, ľudských pozostatkov a historického reliéfu

architektonická tvorba

predstavuje tvorivú činnosť architekta.

ARRA

skratka znamená Akademická rankingová a ratingová agentúra , ktorá je zameraná na nezávislé hodnotenie kvality vzdelávania poskytovaného v jednotlivých študijných programoch a odboroch na vysokých školách na Slovensku. Pravidelne zostavuje poradie vysokých škôl, príbuzných fakúlt a odborov podľa kvality poskytovaného vzdelávania a kvality výskumu a vývoja.

Asociácia slovenských klubov agility ASKA

ASKA je občianske združenie, ktoré zastrešuje právnicke osoby čiže registrované miestne kluby agility (MKA) pod Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ).

audit

znamená úradné preskúmanie a zhodnotenie dokumentov, najmä účtov, nezávislou osobou.

aula

miestnosť určená predovšetkým na vykonávanie akademických obradov.

autodieľňa

znamená autoservis, miesto určené na opravu automobilov.

automatizácia

je prienikom poznatkov rôznych oborov ako napr. elektrotechniky, strojárstva alebo informatiky. Integruje ich a vytvára efektívnejšie riadenie technologických postupov. Vytvára možnosti rýchleho zvyšovania produktivity práce, rastu výroby, znižovania vlastných nákladov a zlepšovania kvality výrobkov, možnosti zvyšovania efektivnosti riadenia výroby.

autorizácia

je vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu.

autorské dielo

definuje sa ako dielo literárne a iné umelecké a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä slovesné dielo a počítačový program.

avionické systémy

všetky systémy na palube lietadla umožňujúce let na lietadle.

axiológia

je všeobecná teória hodnôt a hodnotenia. Usiluje sa o analýzu a jednotný opis rôznych druhov hodnôt (etických, estetických, ekonomických, biologických a iných), ako aj procesu hodnotenia.

Význam pojmov začínajúcich písmenom B

bakalárska práca

Vypracovanie bakalárskej práce je povinné pre úspešné dokončenie bakalárskeho stupňa štúdia. Je to obsiahla práca (v rozsahu približne 30 - 60 strán A4) na vybrané témy, ktoré sa musia týkať študovaného programu. Je nutné si medzi vyučujúcimi zvoliť vedúceho práce, ktorý zabezpečuje odborný dozor pri vypracovaní bakalárskej práce. Študent si môže tému práca zvoliť sám, ak mu ju jeho vedúci schváli. Vypracovanie práce môže trvať aj celý rok. Študent musí prácu odovzdať zviazanú v tlačenej podobe a pri štátnych skúškach tiež prezentuje výsledky svojej práce a prácu obhajuje pred komisiou.

banner

obrázková reklama

báza

Pod pojmom báza môžeme chápať to, na čom niečo spočíva, zakladá sa alebo z čoho niečo vychádza, resp. čo tvorí podstatu.

 

beánia

študentská zábava, spravidla nasledujúca po imatrikulácii novoprijatých študentov.

bežné výdavky

ide najmä o rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, platy za trvanlivé tovary, vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov, rozpočtové výdavky určené iným právnickým osobám a fyzickým osobám.

bežný

tento pojem vyjadruje často sa vyskytujúci, obyčajný, zvyčajný alebo každodenný jav. 

big data

Big data alebo slovensky veľké dáta môžeme charakterizovať  tromi V: Volume, Velocity a Variety (po slovensky objem, rýchlosť a rôznorodosť). Teda môžeme tvrdiť, že big data sú dáta, ktoré je nutné spracovávať paralelne na tisíckach počítačov, ktoré do systému pribúdajú rýchlo a sú rôznorodé. Najznámejšou aplikáciou, ktorá spracováva big data je Google. Ďalej k nim môžeme priradiť aj aplikácie ako Facebook, Amazon, eBay, Bing alebo Yahoo! a mnohé iné. 

 

bilaterálny

znamená dvojstranný, obojstranný

bilingvizmus

Ide o schopnosť plynule rozprávať dvojimi cudzímy jazykmy prípadne existencia dvoch rovnoprávnych jazykov v štáte.

biodegradácia

nazývame ňou rozklad odpadov pomocou mikroorganizmov alebo látkami biologického pôvodu

biodiverzita

biologická diverzita alebo biologická rozmanitosť - vyjadruje rozmanitosť a premenlivosť na všetkých organizačných úrovniach živej prírody. Od genetickej úrovne až po diverzitu spoločenstiev a ekosystémov, druhové bohatstvo organizmov, ktoré sa v danom mieste vyskytujú a vyrovnanosť v rozložení jedincov medzi druhmi spoločenstva.

Biológia

je náuka o živote.

biomedicínske inžinierstvo

poskytuje široký prehľad o moderných technických prostriedkoch biomedicíny, diagnostických, liečebných a rehabilitačných prístrojoch, ich bezpečného použitia a svetovom trende ich vývoja.

biometalurgia

je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá metódami a riešením problémov súvisiacich s likvidáciou odpadov z hutníckej výroby.

biotechnika

využívanie vlastností živých organizmov pri konštruovaní a vývoji technických zariadení.

biotechnológia

je technológia založená na využívaní poznatkov z biológie, ktorá sa využíva v poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle a v medicíne. Ide najmä o využívanie mikroorganizmov.

bit

ide o základnú jednotku informácie.

bitcoin

Je peňažná mena. Je navrhnutá tak, aby ju nikto nemohol falšovať, ovplyvňovať a kontrolovať. Ide o alternatívu ku konvenčným platidlám, využívajúcu informačné technológie.

blacklist

zoznam nebezpečných adries.

Blended learning

kombinácia priameho (prezenčného – tvárou v tvár, kontaktného) vyučovania (napr. klasické prednášky, cvičenia, semináre, skupinové vyučovanie v cvičebni) alebo štúdia bez používania IKT s e-learningom.

blog

ide o webové sídlo, kde užívatelia môžu publikovať svoje názory na určitú tému.

bluetooth

je v informatike proprietárny otvorený štandard pre bezdrôtovú komunikáciu prepájajúci dve alebo viac elektronických zariadení, ako napríklad mobilný telefón, PDA, osobný počítač alebo bezdrôtové slúchadlá.

boilies

Ide o špeciálnu rybársku nástrahu a návnadu. Vyrába sa z vareného cesta a ďalších prísad. V priemyselne vyrábaných krmivách sa obvykle pridávajú aj aromatické látky, arómy a esencie.

Bolonská deklarácia

Výsledkom spoločného stretnutia 29 ministrov zodpovedných za vzdelávanie (vrátane ministra školstva SR), konaného 19. júna 1999 v Boloni bolo vyhlásenie, nazývané bolonská deklarácia. Určuje rámcovo smery, ktorými sa má uberať vytváranie tzv. spoločného európskeho vzdelávacieho priestoru. Hlavnými zámermi bolonskej deklarácie sú prijať systém transparentných a porovnateľných akademických hodností, zaviesť pregraduálny a graduálny stupeň vysokoškolského vzdelávania, zriadiť kreditový systém štúdia, podporiť študentskú mobilitu, zlepšiť spoluprácu pri hodnotení kvality vzdelávania.

Bossing

Môžeme chápať ako šikanovanie, ktorého sa dopúšťa priamy nadriadený. Napríklad ide často o zadávanie nezmyselných úloh, požiadaviek na splnenie nereálnych termínov, zvalovanie viny, ale i neoprávnenú kritiku. 

 

botnet

je sieť internetových robotov, ktorých ovláda hacker.

browser

program používaný na prezeranie HTML dokumentov, prehliadač.

Význam pojmov začínajúcich písmenom C

CAE

Certificate of Advanced English je skúška uznávaná na takmer všetkých školách na svete. Je to doklad o dosiahnutej úrovni vzdelania

cache

Cache je anglický výraz pre vyrovnávaciu pamäť. Do cache sa pri prvej návšteve web stránky ukladajú údaje. Používanie cache zvyšuje rýchlosť načítavania stránky. 

captcha

obrázok s deformovanými znakmi slúžiaci na overenie používateľa.

cca

ide o skratku latinského slova circa - okolo, približne.

celoživotné vzdelávanie

Vzdelávanie počas celého života, ktoré umožňuje človeku získavať poznatky potrebné pre život, prácu a občiansku aktivitu. Pozostáva z formálneho vzdelávania, ak sa uskutočňuje vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách národnej výchovno-vzdelávacej sústavy, neformálneho vzdelávania, ktoré sa uskutočňuje v inštitúciách s výchovno-vzdelávacími cieľmi, ale mimo tejto sústavy a informálneho vzdelávania, ktoré je výsledkom nezámerného, často neuvedomelého poznávania.

cena rektora

Rektor môže udeliť za vynikajúce študijné výsledky alebo za príkladný čin alebo postoj študentom a absolventom vysokej školy cenu rektora. Cena rektora môže byť spojená aj s finančnou odmenou. Podrobnosti určuje štatút vysokej školy. Podobne môže na fakulte udeľovať cenu aj dekan.

cenová stabilita

je situácia, keď ceny a množstvo dopytovaných tovarov a služieb sú v maximálnej možnej miere určované pôsobením trhových síl.

cestovné náhrady

môžeme chápať ako náhradu výdavkov, ktoré vzniknú pri výkone práce na pracovnej ceste

cigán

Je člen kočovnej skupiny (národa) v Európe.

cookie

súbory cookie sú súbory vytvárané navštívenými webovými stránkami za účelom ukladania informácií o prehliadaní, ako sú napríklad predvoľby webových stránok a informácie o profile. Je dôležité, aby ste poznali nastavenia súborov cookie. Súbory cookie totiž môžu webovým stránkam povoliť sledovať vašu navigáciu počas návštevy týchto stránok.

Coronavirus

Korona vírus (COVID - 19) je infekčné ochorenie spôsobené novobjaveným koronavírusom. Ľudia infikovaný vírusom majú mierne až stredne ťažké ochorenie dýchacích ciest.

CREPČ

centrálny register Evidencie publikačnej činnosti

CRŠ

centrálny register študentov

curriculum vitae

z lat. životná cesta, v súčasnosti profesijný alebo štruktúrovaný životopis.

cvičenie

jedna z viacerých metodických foriem výučby, ktorá slúži spravidla na upevnenie a precvičenie učiva získaného napr. na prednáške. Špeciálnymi druhmi cvičení môžu byť praktické cvičenie alebo výpočtové cvičenie.

cvičné školy a cvičné školské zariadenia

Inštitúcia, s ktorou vysoká škola uzatvára zmluvu o spolupráci. Orientuje sa najmä na vykonávanie praktickej výučby (tzv. pedagogické praxe) v učiteľských študijných programoch.

CVTI (Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky)

je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.

čakry

sú predpokladané body spojenia medzi telom a astrálnym telom, energetické „centrá“, v tantrickom hinduizme, tantricko-budhistickej vadžrajáne, v joge, v tradičnej čínskej medicíne a niektorých ezoterických náukách.

Čistý ekonomický blahobyt

je upravené meradlo hrubého domáceho produktu, a navyše obsahuje tie statky, ktoré priamo ovplyvňujú subjektívne vnímanie ekonomického blahobytu, nad rámec vyčísleného HDP.

ČNP (čistý národný produkt)

predstavuje vlastne hrubý národný produkt, zmenšený o amortizáciu, teda o hodnotu spotrebovaných a opotrebovaných statkov.

charterový let

význam pochádza z anglickhého slova charter - najať. Ide o nepravidelný letecký spoj realizovaný leteckým dopravcom, pri ktorom sa prenajíma celé lietadlo.

chémia

je prírodná veda zaoberajúca sa štúdiom zloženia látok, ich vlastností a interakcií.

Význam pojmov začínajúcich písmenom D

ďalšie vzdelávanie

súčasť celoživotného vzdelávania. Umožňuje záujemcovi rozšíriť si a prehĺbiť získané vzdelanie, rekvalifikáciu, uspokojenie svojho záujmu alebo pripravovať sa na získanie stupňa vzdelania v školskom systéme.

databáza

je množina štruktúrovaných dát alebo informácií uložených v počítačovom systéme, takým spôsobom, že počítačový program alebo človek môže použiť dopytovací jazyk (napr. SQL) na získavanie týchto informácií.

dedič

môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát. Na to, aby sa fyzická osoba alebo právnická osoba mohla stať dedičom, musí mať právnu subjektivitu (spôsobilosť mať práva a povinnosti).

dekadencia

dekadencia alebo aj décadence bol smer, ktorý stvárňoval alebo vyjadroval nálady smútku, pesimizmu, nudy a opovrhovania životom. 

dekan

akademický funkcionár, ktorý stojí na čele fakulty. Je zodpovedný za chod fakulty.

dekanát

administratívny, hospodársky a organizačný útvar fakulty, úrad dekana.

demografia

je veda o reprodukcii ľudských populácií.

demokracia

je taký druh politického zriadenia, ktorý umožňuje všetkým dospelým a plnoprávnym občanom účasť na vláde, na spravovaní a riadení štátu. Demokracia vychádza z dvoch hlavných princípov a to je princíp uznania slobody a rovnosti občanov a podriadení sa menšiny väčšine.

denná forma štúdia

študent sa denne zúčastňuje na vzdelávacích činnostiach

depozitné peniaze

predstavujú bezhotovostnú formu peňazí, zápisy na účtoch v bankách, alebo iných finančných fondoch.

derniéra

Derniéra je posledné predstavenie napr. divadelnej hry alebo filmu. 

deskriptívna štatistika

úlohou deskriptívnej (opisnej) štatistiky je vytvorenie prehľadu o získaných údajoch, ktoré samé o sebe predstavujú neprehľadnú zmes čísel, prípadne aj písmen. Na splnenie tohto účelu slúžia: tabuľky, grafy a opisné charakteristiky.

devalvácia meny

oficiálne zníženie pevného, alebo riadeného kurzu meny voči ostatným menám.

dies academicus

z lat. akademický deň. Na niektorých vysokých školách je tradíciou usporadúvať akademický deň (resp. akademické dni). Pri tejto príležitosti sa odovzdávajú ceny rektora a pamätné medaily vysokej školy.

Dies academicus

v preklade akademický deň – odovzdávanie cien pre študentov aj vyučujúcich, slávnostný deň celej školy, ktorý sa na rôznych školách usporadúva pravidelne aj nepravidelne

dieťa

chápeme nedospelého človeka do 18 rokov. Ide o potomka rodičov.

diferenciácia

ide o pojem, ktorý znamená rozlíšenie alebo odlíšenie

diplom

doklad o absolvovaní štúdia a o udelení akademického titulu. Vydáva ho vysoká škola a spravidla ho odovzdáva absolventovi na slávnostnej promócii.

diplomant

študent, ktorý má rozpracovanú diplomovú prácu.

diplomatika

je pomocná historická veda zaoberajúca sa spracovaním starých listín a dokumentov ako historického materiálu. Diplomatika v súčasnosti skúma aj ďalšie diplomatické kategórie a to mandáty, listy, knihy, spisy a účtovné písomnosti.

diplomová práca

Podobne ako bakalárska práca, s tým rozdielom, že je rozsiahlejšia, a je kladený väčší dôraz na vlastný prínos študenta k riešenej téme. Diplomovú prácu vypracovávajú študenti magisterského stupňa štúdia.

disciplinárna komisia

jeden z orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy alebo fakulty. Prerokúva disciplinárne priestupky študentov a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi, resp. dekanovi, ak ide o disciplinárnu komisiu fakulty. Polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria študenti. Jej činnosť sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie.

disciplinárne opatrenia

Medzi disciplinárne opatrenia patrí pokarhanie, podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia. Pri podmienečnom vylúčení zo štúdia sa určuje lehota a podmienky, pri splnení ktorých je podmienečné vylúčenie zrušené.

disciplinárny priestupok

je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vysokej školy alebo jej súčasti, alebo verejného poriadku.

disinhibičný efekt

znižovanie zábran a opatrnosti ľudí za internetom v dôsledku pocitu anonymity.

dištančné vzdelávanie

špecifická forma štúdia použiteľná pre väčšinu vzdelávacích programov od krátkych kurzov až po graduované vysokoškolské štúdium. Výučba sa uskutočňuje využívaním komunikačných prostriedkov špeciálne pripravených pre tento účel. Okrem klasických tlačených materiálov sa veľký dôraz dáva aj na materiály prístupne prostredníctvom Internetu, resp. na CD/DVD.

dlhodobý zámer vysokej školy

vypracúva sa najmenej na päť rokov a sú v ňom obsiahnuté zámery v jednotlivých oblastiach pôsobenia vysokej školy, vyplývajúce z jej poslania.

docent

(1) vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia, v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore. Dekan môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom vedeckej rady fakulty pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho docenta.

dodatok k diplomu

obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Vydáva ho vysoká škola a odovzdáva ho absolventovi spolu s diplomom. Obsah dodatku určuje Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia.

doklady o absolvovaní štúdia

sú vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.

doklady o štúdiu

sú preukaz študenta, výkaz o štúdiu (index) a výpis výsledkov štúdia.

doktorand

študent 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania.

doktorát

označuje vedecký titul, ktorý absolvent dosiahne absolvovaním rigorózneho alebo doktorandského štúdia

dolný bod zvratu

predstavuje najnižšiu úroveň reálneho HDP, najnižšiu úroveň spotrebiteľského dopytu, najnižšiu ekonomickú aktivitu podnikateľských subjektov, a súčasne najvyššiu nezamestnanosť. Zároveň je to však obdobie, kedy ekonomika mobilizuje svoje sily k obnove, k oživeniu.

dopyt

je špecifickým prejavom potrieb spotrebiteľov, resp. vyjadrením množstva tovaru, ktorý sú ochotní nakupovať za určitú cenu.

Dr.h.c

Doctor honoris causa – čestný doktor. Udeľuje sa významným osobnostiam z domova aj zo zahraničia na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady vysokej školy rozšírenej o vedecké rady fakúlt. Udeľovanie titulu Dr. h. c patrí medzi akademické obrady.

DRC

Danube Rectors‘ Conference - konferencia rektorov podunajských štátov. Vznikla v roku 1983 z iniciatívy rektorov univerzít v Ulme, Linzi, Viedni a Budapešti a postupne sa rozšírila na 13 krajín a 44 vysokoškolských ustanovizní.

DrSc.

vedecká hodnosť „doctor scientiarum“ v skratke „DrSc.“; udeľuje ju vedecká rada verejnej vysokej školy po úspešnom obhájení doktorskej dizertačnej práce.

druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania

študijné programy druhého stupňa a študijné programy spájajúce prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania sú magisterský študijný program, inžiniersky študijný program a doktorský študijný program.

dvojfaktorová autentifikácia

Dvojstupňová alebo dvojfaktorová autentifikácia je jedným z najlepších spôsobov, ako zabrániť neoprávnenému prístupu k vášmu účtu. Na rozdiel od tradičného spôsobu autentifikácie (kedy sa vyžaduje iba heslo), dvojfaktorové overenie je rozšírené o ďalší krok slúžiaci k vyššej bezpečnosti. Vyžiadaním jedinečného overovacieho kódu pri každom prihlásení je Váš účet ochránený voči neoprávnenému prístupu.

Význam pojmov začínajúcich písmenom E

e-vzdelávanie

e-vzdelávanie je systém vzdelávania, kde študujúci využíva na tvorbu, poskytovanie obsahu, riešenie úloh, komunikáciu a administráciu elektronické metódy spracovania, prenosu a uskladňovania informácií. Pojem "e-learning" sa používa cca. od roku 1997. Základným nástrojom e-vzdelávania sú textové editory.

ECTS

European Credit Transfer System – európsky systém prenosu kreditov. Od roku 1989/90 pilotný projekt programu Erasmus, ktorý sa ujal a rozšíril prakticky do celej Európy. Iné modifikácie: CATS (Credit Accumulation and Transfer System – systém akumulácie a prenosu kreditov) alebo EUROCATS.

edukológia

ide o vedu, ktorá zahrňuje základné a aplikované vedy o výchove. Edukológia sa vyvinula ako dôsledok diferenciácie a integrácie vied o výchove.

EFOS

European Federation of Older Students – Európska federácia starších študentov.

ekológia

vedná disciplína zaoberajúca sa vzájomnými vzťahmi a procesmi prebiehajúcimi medzi živými organizmami navzájom a ich prostredím.

ekonometria

je aplikácia matematických a štatistických metód na riešenie ekonomických problémov.

ekonómia

je ekonomická veda, ktorá skúma na základe čoho a akým spôsobom spoločnosť rieši problém vzácnosti zdrojov. Skúma aj ekonomické vzťahy vznikajúce medzi subjektami, vyslovuje prognózy a formuluje ekonomické zákony, a to prevažne na základe metriky.

ekonomická súvaha

ide o finančný výkaz zahrňujúci aktíva, záväzky a vlastné imanie. Usporiadanie majetku (aktív) a zdrojov krytia (pasív) v peňažnom vyjadrení k určitému času.

ekonomická teória

je výskum pravidelností v správaní jednotlivcov na trhu so snahou objaviť optimálne spôsoby použitia obmedzených zdrojov za účelom maximalizácie spotrebiteľského uspokojenia.

ekonomický rast

zvyšovanie výstupu (produktu) v ekonomickom systéme.

ekonomika

predstavuje tú časť spoločenského života, ktorá sa priamo zaoberá ekonomickou činnosťou. Presnejšie, zaoberá sa spoločensko-výrobnými vzťahmi, ktoré vznikajú v procese výroby, rozdeľovania, výmeny a spotreby statkov.

elektrická trakcia

je sústava elektrických zariadení, ktoré slúžia na pohon dopravných prostriedkov.

elektroenergetika

je odbor elektrotechniky, ktorý sa zaoberá otázkami výroby, prenosu a distribúcie elektrickej energie.

elektronická komunikácia

je prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi

elektronická schránka

je elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické správy. Miesto na prijímanie elektronických podaní a odosielanie elektronických úradných dokumentov.

elektronická správa

je logicky usporiadaný celok údajov obsahujúci identifikáciu odosielateľa a adresáta.

elektronická úradná komunikácia

je elektronická komunikácia, pri ktorej je prenášaná elektronická úradná správa.

elektronická úradná správa

je elektronická správa tvorená jedným elektronickým podaním alebo elektronickým úradným dokumentom, vrátane príloh.

elektronické podanie

sú údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktoré na účely výkonu verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgánu verejnej moci osoba, ktorá je účastníkom konania. Doručuje sa do elektronickej schránky orgánu verejnej moci.

elektronický formulár

je elektronický dokument obsahujúci automatizovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými prostriedkami vyplniť a prezentovať vyplnené údaje v štruktúrovanej forme, spracovateľnej aj automatizovaným spôsobom informačnými systémami. Elektronický formulár tvoria identifikačné údaje, dátové prvky tvoriace dátovú štruktúru bez vyplnených údajov a pravidlá na vyplnenie a na zobrazenie vyplnených údajov.

elektronický úradný dokument

sú údaje vyplnené podľa elektronického formulára,
a) ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky,
b) ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán verejnej moci osobe, ktorá je účastníkom konania
c) ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického úradného dokumentu – údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti.
Doručuje sa účastníkovi konania do jeho elektronickej schránky.

elektrotechnika

je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a využitím elektrickej energie.

endemit

Ide o druh, ktorý sa vyskytuje len na určitom území. 

environmentalistika

vedný odbor, ktorý sa zaoberá vzťahmi a procesmi medzi všetkými
druhmi ľudskej spoločnosti a prostredím, v ktorom sa tieto činnosti realizujú.

environmentálne manažérstvo

predstavuje riadené pôsobenie na činnosti a výrobky podniku, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na životné prostredie. Jeho cieľom je ochrana prírodných zdrojov, obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok a environmentálnych rizík a ochrana zdravia ľudí.

environmentálny manažment

je systém riadenia spoločností účelovo zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia v interakciách trvalo udržateľného rozvoja na globálnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

epigrafia

je veda, ktorá sa zaoberá nápismi na rozličných materiáloch pochádzajúcich z rozličných období. Zbiera, publikuje, interpretuje a sprístupňuje texty rôzneho obsahu pre bádateľov a pre laikov.

ergonómia

je veda, ktorá sa zaoberá tvarom predmetov s cieľom, čo najviac prispôsobiť predmety tvaru ľudského tela a tak zabezpečiť jeho prirodzené držanie.

esej

je žáner náučnej literatúry, úvaha, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika. Zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne a vecne chce presvedčiť alebo poučiť čitateľa.

estetika

je v širšom zmysle teória o prírodnej a zároveň umeleckej kráse, o jej podstate, zákonoch a pôsobení na človeka

etika

je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy.

etnológia

je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou vysvetľuje, ako kultúra vznikla, ako sa formuje, a ako sa prostredníctvom nej človek prejavuje aj v súčasnosti. Študuje prejavy človeka, spôsob, akým si vysvetľuje svet, ako žije a komunikuje ako člen určitej spoločnosti.

EUA

European University Association – Asociácia európskych univerzít. Hlavná organizácia združujúca európske univerzity a národné rektorské konferencie. Jej hlavným zámerom je podpora jednotného systému vysokoškolského vzdelávania v Európe.

EUCEN

European Universities Continuing Education Network - Sieť európskych univerzít ďalšieho vzdelávania.

EUNIS

European University Information System – Európsky univerzitný informačný systém. Na Slovensku pôsobí EUNIS Slovakia, združenie, ktoré je súčasťou EUNISu.

EURAG

nezisková európska organizácia združujúca starších ľudí za účelom skvalitňovania ich života. Jej významnou aktivitou je podpora celoživotného vzdelávania.

EURO <26

medzinárodný identifikačný preukaz, ktorý môžu získať všetci ľudia do 27 rokov

evaluácia

proces hodnotenia (napr. výučby) zameraný na zlepšenie kvality evaluovanej inštitúcie alebo jej jednotlivej činnosti. Môže sa konať formou vnútornej alebo externej evaluácie. V evaluačnom procese by mala evaluačná skupina analyzovať silné a slabé stránky inštitúcie a vypracovať záverečnú správu.

evalvácia

znamená zhodnotenie, ocenenie alebo určenie hodnoty.

excitácia

Excitáciou môžeme chápať podráždenosť, vzrušenie. Zároveň vyjadruje prechod jadra atómu do vyššej energetickej hladiny alebo prechod fyzikálnej sústavy zo stavu s nižšou energiou do stavu s vyššou energiou.

exkurzia

metodická forma výučby spojená spravidla s prehliadkou nejakého podniku, ústavu, kultúrnej ustanovizne alebo prírodného výtvoru.

externá časť maturitnej skúšky

Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Dozor pri vykonávaní externej časti maturitnej skúšky a oprave testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa externá časť maturitnej skúšky koná.

Zdroj: Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

externá forma štúdia

je charakteristická hlavne samoštúdiom, ktoré sa dopĺňa konzultáciami s pedagógmi

externality

vedľajšie nepredpokladané efekty výrobnej činnosti, ktoré neprechádzajú trhom.

Význam pojmov začínajúcich písmenom F

fakulta

súčasť vysokej školy, v ktorej sa vyučuje v študijných programoch. Fakulta rozvíja študijný odbor alebo viacero príbuzných študijných odborov vo vymedzenej oblasti poznania a vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť.

fakultná nemocnica

patrí medzi špecializované výučbové zariadenie vysokej školy, kde sa uskutočňuje praktická výučba študentov medicínskych odborov.

fanfáry

kratšia slávnostná hudobná skladba. Používa sa pri akademických obradoch v čase, keď sprievod akademických funkcionárov vstupuje do auly alebo z nej odchádza.

FAQ

Frequently Asked Questions - v preklade často kladené otázky

fašizmus

ide o formu radikálneho autoritatívneho nacionalizmu vyznačujúca sa predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a o národnom potupení, snažiaca sa o dosiahnutie národného znovuzrodenia. Termín fašizmus sa používa v rôznych významoch. Fašistická politická prax sa po prvýkrát presadila v medzivojnovom Taliansku, neskôr sa výrazne rozvinula v Nemecku, kde bola označovaná ako nacizmus.

FCE

skúška, po ktorej získaní je absolvent uznaný ako veľmi dobre vzdelaný v oblasti anglického jazka.

firma

rozumieme obchodný alebo priemyselný podnik, obchod alebo závod. Ide o organizačnú jednotku ekonomiky.

Fiškálna politika

predstavuje proces hľadania takých optimálnych opatrení vo verejných financiách, ktoré pomáhajú tlmiť cyklické výkyvy vo vývoji národného hospodárstva a prispievajú k ekonomickému rastu.

flaming

zverejňovanie urážlivých správ.

forma

všeobcne označujeme ako tvar, spôsob spracovania, podania prejavu.

freeware

verzia softvéru, ktorý je zadarmo.

FSB

je zbernica zabezpečujúca komunikáciu medzi procesorom a radičom pamätí. Prenáša aj údaje medzi procesorom a perifériami. 

funkčné obdobie

doba, počas ktorej môžu rektor, dekan, prorektori, prodekani, členovia akademického senátu a členovia vedeckej rady vykonávať svoju funkciu, je obmedzená na štyri roky. Rektor a prorektori vysokej školy a dekan a prodekani fakulty môžu vykonávať svoju funkciu najviac dve funkčné obdobia za sebou.

funkčnosť

ide o synonymum slova účelnosť; slúžiaci k  nejakému účelu

fytológia

je náuka o rastlinách.

fyzioterapia

liečba fyzikálnymi metódami, napr. teplom, ultrazvukom

Význam pojmov začínajúcich písmenom G

garant

osoba, ktorá na seba prevzala nejaký záväzok. V akademickom prostredí napr. garant študijného programu nesie zodpovednosť za jeho kvalitu a rozvoj.

Gaudeamus

Veseľme sa - začiatok starej latinskej piesne Gaudeamus Igitur. Z pôvodnej skladby sa dve slohy používajú dodnes ako neoficiálna študentská hymna.

geodézia

geodézia alebo zememeračstvo je vedný odbor zaoberajúci sa zisťovaním polohy objektov na Zemi, ich tvarov a tvaru samotnej Zeme.

geografia

je náuka (alebo súbor vedeckých disciplín) zaoberajúca sa krajinnou sférou, vzťahmi (najmä príčinnými) medzi systémom prírodného prostredia a systémom ľudskej spoločnosti (spoločensko-ekonomickou sférou) v priestore a čase.

geotechnika

široké spektrum prác zahrňujúce rozličné činnosti oborov geológie (inžinierska geológia, užitá geofyzika, hydrogeológia) a techniky (mechanika zemín, hornín, statika, dynamika) vo vzájomnej interakcií aj samostatne.

gestor

osoba alebo inštitúcia poverená riadením a koordináciou určitej činnosti. Napr. katedra môže gestorovať istý študijný program.

google

Google je internetový vyhľadávač. Okrem webových stránok dokáže vyhľadávač prehľadávať aj obrázky, diskusné skupiny, spravodajské servery, videá a ponuky on-line predaja. Google ponúka svoje rozhranie v mnohých jazykoch, vrátane slovenčiny a češtiny. Popularita Googlu dosahuje také rozmery, že sa dnes už používa aj sloveso googlovať, alebo googliť v zmysle hľadať na Internete. 

GPRS

vysokorýchlostné dátové prenosy v sieti GSM.

graduovať

udeľovať, resp. získavať akademickú hodnosť.

grafika

je druh výtvarného umenia, ktorý prenáša kresbový prejav do hmoty a technologickým postupom rozmnožuje do formy grafických listov.

grant

finančná podpora udelená jednotlivcovi alebo kolektívu na vyriešenie vopred zadanej úlohy.

grantová agentúra

inštitúcia, ktorá rozhoduje o prideľovaní grantov. V oblasti vysokého školstva sú najznámejšie VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR A SAV) a KEGA (Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR).

grantová úloha

úloha, ktorej vyriešenie je spojené s udelením grantu.

grémium

poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi grémia rektora sú spravidla prorektori a kvestor, členmi grémia dekana sú prodekani a tajomník fakulty.

grooming

vytváranie identity v snahe prilákať obeť.

Význam pojmov začínajúcich písmenom H

habilitácia

je dosiahnutie akademickej hodnosti docenta na vysokej škole alebo skrátené označenie pre habilitačné pokračovanie. Habilitácia je výsledkom habilitačného pokračovania, ktorého súčasťou je obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška. Podmienky vymenúvania docentov presne neupravuje zákon, ale je v pôsobnosti vedeckej rady tej ktorej vysokej školy.

habilitačná práca

jedna z podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu docent. Je to písomná práca, v ktorej habilitant preukazuje výsledky svojej vedeckej práce.

habilitačné konanie

proces, ktorého výsledkom je získanie vedecko-pedagogického titulu docent.

hardvér

je fyzická stránka počítača a jeho doplnkov.

harmonogram štúdia

časový plán, podľa ktorého prebieha výučba a s ňou spojené aktivity počas akademického roka.

HDP (hrubý domáci produkt)

je vyjadrením trhovej hodnoty všetkých finálnych statkov, vyprodukovaných v danej ekonomike za dané časové obdobie.

helpdesk

v širokej škále informačných systémov zameraných na zlepšenie komunikácie a podpory medzi zákazníkmi a poskytovateľmi služieb existuje skupina, ktorá sa prioritne zameriava na riešenie problémov s informačnými technológiami (počítačmi, softvérovými produktami, a pod.) Tieto sú súhrnne označované ako helpdesk systémy. Ich realizácia sa líši v závislosti od požiadaviek spoločnosti. Vo svete sa však najčastejšie stretávame s helpdeskami vo forme:

  • Telefonického centra (call centrum)
  • Internetovej aplikácie
  • E - mailovej podpory
heraldika

je veda, ktorá skúma erby, ich vývoj, používanie a umenie ich vyhotovovať, ako aj právo používať ich.

hipológia

je náuka o koňoch.

hĺbavý

Pod pojmom hĺbavý môžeme rozumieť človeka, ktorý rád hĺba, dúma, rozjíma alebo premýšľavý. 

hoax

je predovšetkým prostredníctvom internetu elektronicky šírená správa (najmä e-mailová), ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším používateľom systému.

hodnotenie študijných výsledkov

uskutočňuje sa priebežnou kontrolou vedomostí študenta počas výučbovej časti semestra, alebo skúškou na konci daného obdobia. Kvalitu osvojenia si vedomostí študenta hodnotí vyučujúci známkou pomocou klasifikačnej stupnice.

honorabilis, pl. -es

oslovenie prorektorov a prodekanov. Z lat. honorabilis - čestný, ctený, vážený.

HTML

HTML (Hypertext Markup Language)

je značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných
informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači

hutníctvo

je priemyselné odvetvie výroby a spracovania kovov a zliatin. Je praktickou aplikácou poznatkov náuky takisto nazývanej metalurgia.

Hypertext

je nelineárne (nesekvenčné) usporiadanie textu, v ktorom sú
jednotlivé časti navzájom prepojené hypertextovými väzbami
reprezentujúcimi najčastejšie krížové odkazy

Význam pojmov začínajúcich písmenom I

IČŠ

identifikačné číslo školy (organizačnej jednotky školy), skrátene nazývané IČŠ, je 9 miestny číselný identifikačný kód, ktorý sa používa k jednoznačnej identifikácií školy vrátane jej organizačných jednotiek (útvarov, zložiek). V súčasnosti IČŠ prideľuje ÚIPŠ Bratislava vysokým školám a neškolským organizáciám nezávisle na ich právnej subjektivite.

IKT

informačné a komunikačné technológie

imatrikulácia

ide o slávnostné prijatie nových študentov na univerzitu.

imatrikulačný list

doklad, ktorým vysoká škola potvrdzuje, že sa novoprijatý uchádzač o štúdium stal jej študentom.

index

vo vysokoškolskom prostredí ide o študijný preukaz, ekvivalent k stredoškolskej žiackej knižke. Na moderných školách sú indexy elektronické.

inflácia

je makroekonomický jav, ktorý signalizuje jednu z foriem ekonomickej nerovnováhy.

influencer

Môžeme nazvať osobu, ktorá vystupuje v roli moderátora na sociálnych sieťach a ovplyvňuje správanie divákov. Influencery môžu byť napríklad osoby z verejného života alebo členovia rôznych skupín.

informačná bezpečnosť

je súhrnné označenie pre aktivity smerujúce k ochrane informácií a informačných a komunikačných technológií.

informačné a komunikačné technológie

je integrovaný súbor informačných a komunikačných technológií používaných nielen na prípravu a spracovanie dát, ale taktiež na manažovanie informácií a procesov na dosiahnutie viac účinnejších a efektívnejších výsledkov optimizovaním manažmentu zdrojov a distribúcie informácií a know-how.

informačný list predmetu

obsahuje základné údaje o predmete.

informačný systém

je systém na zber, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie informácií.

informatika

je veda o informácii a jej automatickom spracovaní (je to veda o algoritmickom riešení problémov).

inkvizícia

môžeme chápať ako určitú formu stredovekého súdnictva. Ide o postup orgánov, pri ktorom inštitúcia koná proti podozrivým. Inštitúciou môže byť štát alebo cirkev.

instagram

Ide o aplikáciu pre platformu Windows Phone, iOS alebo Android. Používateľovi umožňuje zdieľať fotografie a celý rad filtrov umožňuje vybranú fotografiu aplikovať.

inštitút

Ústav, najmä vedecký alebo vzdelávací.

interná časť maturitnej skúšky

sa môže konať formou:

a) ústnou,
b) praktickou,
c) predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu,
d) obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu alebo úspešnej súťažnej práce,
e) realizácie a obhajoby experimentu,
f) kombinácie foriem podľa písmen a) až e).

Zdroj: Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

internet

hovorovo net alebo sieť je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta pomocou prepínania paketov za použitia štandardizovaného Internet Protocolu (IP) a mnohých ďalších protokolov. Pozostáva z tisícok menších komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí. Slúži ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby ako napr. elektronická pošta, chat a systém vzájomne prepojených webstránok a dokumentov World Wide Webu (WWW).

interpersonálny

môžeme nazvať aj ako medziľudský napr. vzťah

inzerent

je osoba, ktorá inzeruje.

ISC

International Student Club, skrátene ISC, je študentský klub, určený pre zahraničných študentov.

ISCED 1997

Medzinárodná norma pre klasifikáciu vzdelávania s názvom ISCED 1997 bola schválená na 29. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v novembri 1997. ISCED 1997 má dve na sebe nezávislé časti, stupne vzdelania a odbory vzdelania, pre samostatné používanie.

ISIC karta

je to základný identifikačný preukaz študenta. Vydáva sa na začiatku štúdia a platí jeden rok. Platnosť sa každý rok predlžuje predlžovacou známkou, ktorú študent zakúpi na študijnom oddelení. Bez predlžovacej známky na príslušný rok je karta neplatná. Karta umožňuje využívanie študentských zliav, nákup jedál v menze alebo bufete, tlač materiálov, vstup do priestorov (učební), do ktorých má študent oprávnený prístup, k požičiavaniu kníh, skrípt, pri vstupe na koľaje, ...

Význam pojmov začínajúcich písmenom J

JavaScript

je skriptovací programovací jazyk. Jazyk je používaný najmä pri tvorbe webových stránok.

Význam pojmov začínajúcich písmenom K

kampus

je uzavretá štvrť, v ktorej sa nachádzajú budovy vysokých škôl a ubytovacie zariadenia

kartografia

je vedný odbor zaoberajúci sa znázorňovaním zemského povrchu, nebeských telies a objektov, javov na nich a ich vzájomných vzťahov.

katedra

pedagogické pracovisko fakulty, spravidla organizované podľa vedného odboru, z oblasti ktorého rieši vedecké úlohy alebo podľa študijného odboru, ktorý katedra gestoruje.

 

katechetika

je náuka o vyučovaní náboženstva.

KEGA

kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA) Ministerstva školstva SR je vnútornou grantovou agentúrou Ministerstva školstva SR zameranou na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva SR v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

klasifikačná stupnica

Klasifikačnú stupnicu tvorí šesť stupňov:
A – výborne (vynikajúce výsledky),
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky),
C – dobre (priemerné výsledky),
D – uspokojivo (prijateľné výsledky),
E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá),
FX – nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá)

klimatológia

je multioborová vedecká disciplína o podnebí a jeho zmenách, skúmajúca zákonitosti časového a priestorového priebehu klimatických prvkov. skúma aj prúdenie vzduchu v jednotlivých vrstvách atmosféry, tepelné prúdenie, vzťahy medzi prúdením vzduchu v spodných vrstvách atmosféry a povrchom Zeme (vegetácia, topografické nerovnosti, zastavané plochy) a fyzikálno-chemické zloženie atmosféry.

klub dekanov

je dobrovoľné záujmové združenie, ktorého členmi sú dekani fakúlt vysokých škôl Slovenskej republiky. Bolo založené v r. 1996 za účelom zlepšenia komunikácie medzi fakultami a na dosahovanie spoločných cieľov v pedagogickej, vedeckovýskumnej a riadiacej činnosti fakúlt.

kňazské semináre

inštitúcie, ktoré zriaďuje biskup a ktoré slúžia na formáciu budúcich kňazov. Keďže v nich prebieha vysokoškolské štúdium teologických odborov, sú spravidla súčasťou niektorej bohosloveckej fakulty. Zákon o vysokých školách ich zahŕňa pod špecializované výučbové zariadenia vysokých škôl.

kodikológia

je pomocná historická veda, ktorá skúma rukopisy neúradnej povahy, čiže najmä kódexy, a to hlavne ich vznik, šírenie, funkciu a pôsobenie na kultúru.

kódovanie

je proces, pri ktorom sa každému znaku alebo postupnosti znakov daného súboru znakov (vzorov) jednoznačne priradí znak alebo postupnosť znakov (obrazov) z iného súboru znakov.

kognitívna veda

je veda, ktorá skúma a modeluje princípy organizácie a fungovania prirodzených a umelých intelektuálnych systémov.

kognitívny

majúci poznávací význam. 

kolégium

poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi kolégia rektora sú okrem členov grémia spravidla aj dekani fakúlt, zástupca akademického senátu vysokej školy, zástupca odborovej organizácie, zástupca študentskej časti akademickej obce a hlavný kontrolór vysokej školy. Členmi kolégia dekana sú okrem členov grémia aj vedúci katedier a ústavov (inštitútov, centier).

kolokvium

je špeciálny druh skúšky, ktorý má priebeh skupinovej diskusie s vyučujúcim. Niekedy na absolvovanie takejto skúšky stačí len samotná účasť na nej. Na skúške si vyučujúci všíma najmä schopnosť interakcií študentov, ich zapájanie a prínos do diskusie, ale aj to, čo si odniesli zo semestra

Kombinačný študijný program (študijný program v kombinácii)

Kombinačný študijný program alebo študijný program v kombinácii je študijný program, ktorý pozostáva z kombinácie dvoch študijných programov.

kompetencia

Kompetencia môže byť právomoc alebo rozsah právomocí. Schopnosť človeka produkovať rečové prejavy podľa napr. jazykovej teórie generatívnej gramtiky. Môže to byť zároveň aj schopnosť buniek zabudovať a prijať cudziu DNA.

komplementárne, komplementárny

navzájom sa doplňujúci, doplnový, doplnové

komplexná akreditácia vysokej školy

proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu všetkých študijných programov a o akreditáciu habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov, v ktorých chce vysoká škola mať priznané zodpovedajúce práva. Komplexná akreditácia vysokej školy sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu.

kompresia dát

je proces, pri ktorom sa vstupné dáta premieňajú na výstupné, pričom cieľom je znížiť množstvo výstupných dát na minimum, pri prijateľnej časovej náročnosti.

komprimácia

zbalenie súborov do balíka za účelom zníženia veľkosti.

komunikácia

výmena informácií, názorov a pocitov medzi živými bytosťami prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov

konanie na vymenúvanie profesorov

proces, ktorého výsledkom je získanie vedecko-pedagogického titulu profesor.

konvencia

Môže ísť o dohovor, dohodu alebo zmluvu. Prípadne zvyklosť alebo obyčaj.

koordinátor

osoba, vymenovaná rektorom alebo dekanom, ak ide o pôsobenie na fakulte z radov vysokoškolských učiteľov, ktorá zabezpečuje študentskú mobilitu a poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách.

koordinovať

Tento pojem môžeme chápať ako zlaďovať alebo uvádzať do súladu. Prípadne ako spoluprácu jednotlivých zložiek niečoho.

kreditový systém

znamená, že študent musí získať dosť kreditov na to, aby postúpil do ďalšieho ročníka a napokon úspešne ukončil štúdium.

kredity

číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, vyjadrujúce množstvo práce, potrebnej na ich absolvovanie.

kulturológia

je výskumná orientácia, študijný odbor formujúci sa ako holistická, komparatívna a interdisciplinárna veda o kultúre. Je to spoločenská veda, ktorá skúma kultúru ako superorganickú vrstvu reality, ktorá zahrňuje naučené a zdieľané vzorce ľudského chovania, normy, ideje a materiálne produkty cieľavedomej ľudskej práce.

kvalifikácia

stupeň odbornej spôsobilosti na výkon určitej zložitej práce v povolaní; jeho súčasťou sú odborné vzdelávanie a odborná prax.

kvestor

Je vysokoškolský akademický úradník. Jeden z vedúcich zamestnancov verejnej vysokej školy, ktorý je podriadený priamo rektorovi a ktorý zabezpečuje hospodársky a administratívny chod vysokej školy. Menuje a odvoláva ho rektor vysokej školy.

kybernetika

je disciplína, ktorá skúma riadiace a regulačné procesy v biologickej sfére, v technike a v spoločnosti a navrhuje modely na znázornenie, transformáciu a spracovanie informácií.

kynológia

je veda o psoch. Zaoberá sa psom ako najstarším a najbližším spoločníkom človeka všeobecne, čiže spája vedomosti o pôvode a genetike psa, šľachtiteľstvo psích plemien, výcvik psov a prácu so psami, psie športy, chov a odchov psov, ošetrovanie a starostlivosť o psov a okrajovo aj časti veterinárneho lekárstva a psiu psychológiu.

Význam pojmov začínajúcich písmenom L

LAN - lokálna počítačovaá sieť (Local Area Network)

je počítačová isieť vytvorená v rámci organizácie alebo vybudovaná v rámci univerzity, budovy.

laudatio

oslavný prejav (ústny alebo písomný) na osobu, ktorej vysoká škola udeľuje nejaký druh ocenenia (napr. titul Dr.h.c).

legalizácia

uzákonenie, zákonné schválenie; dodatočné uznanie; úradné overenie podpisu

legislatíva

môže byť zákonodarstvo (t.j. činnosť štátneho orgánu povereného výkonom zákonodarnej moci spočívajúca v tvorbe a schvaľovaní zákonných noriem),
činnosť spojená s tvorbou právnych noriem alebo platné zákony a iné právne predpisy

lektorát

výučbová súčasť vysokej školy alebo fakulty zameraná spravidla na cudzojazyčnú prípravu študentov.

lesníctvo

je súhrn teoretických a praktických poznatkov týkajúcich sa lesa a lesného hospodárstva. Je to odvetvie zamerané na pestovanie lesov a lesných kultúr, ich výsadbu a ťažbu dreva.

liberálne štúdiá

ide o vzdelanie v oblasti sociálnych vied s dôrazom na politologickú, filozofickú a antropologickú špecializáciu.

likvidita

predstavuje určitú spôsobilosť, resp. pohotovosť na realizáciu platobných operácií.

lingvistika

je veda skúmajúca (spravidla prirodzený) jazyk. Skúma ho z hľadiska jeho jednotiek, stavby, funkcií a vývinu.

Lisabonská konvencia

Dohovor o uznávaní kvalifikácií, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne. Dokument bol zverejnený a podpísaný prvými signatármi 11.4.1997, Slovensko sa k nemu pripojilo 1.9.1999.

Lithiová batéria

Lithiová batéria alebo článok je druh nabíjacieho článku, kde je anóda tvorená kovovým líthiom a napájanie sa pohybuje od 1,5V do 3,7V.

LMS MOODLE

je systém na manažovanie vzdelávania, ktorý sa v poslednom období stal obľúbeným na univerzitách na celom svete.

log

údaje o prístupoch.

logika

je veda zaoberajúca sa vyplývaním. Skúma, aké formy môžu mať úsudky, ktoré sú bezosporné a snaží sa budovať formálny systém, ktorý najlepšie zachytí inferenčnú štruktúru prirodzeného jazyka. Logika sa zaoberá najmä analýzou formálnej stavby úsudkov ako základných jednotiek usudzovania.

logistika

je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá optimálnou koordináciou, zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale aj tokov informácií a financií (v podnikovej ekonómii z hľadiska uspokojenia zákazníka pri vynaložení primeraných prostriedkov).

logo

logo ( z gréckeho logos = slovo, reč, zákon, pojem...) je označenie organizácie, spoločnosti, firmy alebo inštitúcie v grafickom prevedení. Pomáha pri identifikácii .

LTE

je technológia určená na vysokorýchlostný internet v mobilných sieťach. Teoretická rýchlosť sťahovania (downlink) je 172,8 Mbps (21.6 MB/s) a odosielania (uplink) 57,6 Mbps (7,2 MB/s).

ľúbostná poézia

Poézia je básnická tvorba. Ľúbostná poézia je umelecký slovesný prejav písaný veršom o láske.

Význam pojmov začínajúcich písmenom M

magister

1. akademický titul, 2. absolvent magisterského štúdia

Magna charta universitatis

Dokument podpísaný rektormi európskych univerzít na stretnutí v Bologni pri príležitosti 900. výročia založenia najstaršej univerzity v Európe. Hovorí sa v ňom o poslaní univerzít, zdôrazňuje sa sloboda bádania a vzdelávania a uvádzajú sa prostriedky, ktorými sa má dosiahnuť naplnenie poslania univerzít.

magnificencia

oslovenie rektora. Z lat. magnificus - veľkolepý, vznešený, nádherný a magnificentia - veľkodušné zmýšľanie, vznešenosť

makroekonómia

skúma fungovanie ekonomiky ako celku, zaoberá sa tzv. agregátnymi (súhrnnými) veličinami ako je inflácia, nezamestnanosť, menová a fiškálna (rozpočtová) politika štátov, ekonomický rast.

malý doktorát

je titul, ktorý absolvent získa absolvovaním rigorózneho konania. Môže ho absolvovať len absolvent magisterského alebo inžinierskeho štúdia.

manažment

anglicky management je systém a metódy riadenia podnikovej činnosti, hospodárstva; manažérstvo, vedenie, riadenie. Súbor činností riadenia organizácie prípadne celej ekonomiky.

mandátny certifikát

je kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona konať v mene orgánu verejnej moci. Slúži na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu a zároveň na preukázanie, že podpisujúci koná v mene orgánu verejnej moci.

marketing

je identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie alebo ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách. Marketing závisí od reklamy a trhu.

matematika

je väčšinou definovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru.

maturitná skúška

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

Zdroj: Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

mediácia

je alternatívna a neagresívna forma mimosúdneho riešenia sporu medzi obvineným a poškodeným s cieľom spoločne hľadať zhodné a uspokojivé riešenie, ktoré má vzájomnou komunikáciou zmierniť alebo odstrániť vzniknutý a existujúci konfliktný stav.

mediálna komunikácia

je komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom médií.

mediamatika

je hraničná, humanitne orientovaná vedná disciplína, zaoberajúca sa skúmaním základných kategórií, zákonitostí komunikácie i dôsledkov konvergencie telekomunikačných technológií, informatiky, elektronických médií a počítačových sietí (napr. Internetu) na intrapersonálne i interpersonálne, spoločenské i multikulturálne formy komunikácie.

medziodborové štúdium

ak sa študijný program uskutočňuje v kombinácii dvoch študijných odborov, pričom oba študijné odbory sú približne rovnako zastúpené, ide o medziodborové štúdium.

mechanika

je odbor fyziky, ktorý sa zaoberá pohybom, silou a mechanickými strojmi. Skúma zmeny vzájomnej polohy telies a príčiny týchto zmien.

mechatronika

je spojenie mechaniky, elektroniky a programovania, ktoré umožňuje vytvoriť jednoduché, ekonomickejšie, spoľahlivé a všestranné systémy.

meliorácie

zlepšovanie kvality pôdy a pôdohospodárskych objektov na zvýšenie ich úžitkovosti.

memorandum o ďalšom vzdelávaní

materiál, ktorý vydala v roku 2001 Európska komisia a vyzvala členské štáty EU ku konzultáciám a k zhromažďovaniu názorov o tom, ako najlepšie pokračovať v realizácii ďalšieho vzdelávania.

mena

je označenie národnej sústavy peňazí, pričom názov a hodnotu peňažnej jednotky, spôsob emisie a obehu, ako aj vzťah k iným menám sú stanovené zákonom.

menový kurz

vzájomný pomer, v ktorom sa dve meny navzájom vymieňajú, resp. cena jednej meny vyjadrená v jednotke inej meny.

menový systém

predstavuje vydávanie národných peňazí (meny), a ich obeh, vo vnútroštátnom i medzinárodnom meradle.

Menza (vysokoškolská jedáleň)

stravovacie zariadenia pre študentov

Metalingvistika

Je to náuka zaoberajúca sa analýzou intonácie, hlasitosti a rýchlosti reči.

metóda

Ide o zákon, ktorý je premenený na pravidlo alebo súbor pravidiel prípadne systém princípov. Je to uvedomelý a cieľavedomý postup, usporiadaná činnosť alebo usporiadanie operácií. 

metóda konečných prvkov

je numerická metóda slúžiaca na simuláciu priebehov napätia, deformácii, vlastných frekvencií, prúdenie tepla, javov elektromagnetizmu, prúdenie tekutín a pod. na vytvorenom fyzikálnom modeli. Jej princíp spočíva v diskretizácii spojitého kontinua do určitého (konečného) počtu prvkov, pričom zisťované parametre sú určované v jednotlivých uzlových bodoch.

metodológia

je náuka o metóde, možnostiach metód a ich aplikácie na vedecký výskum.

metódy štúdia

Štúdium v rámci študijného programu je možné realizovať viacerými metódami: prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou. Prezenčná metóda je založená na priamom kontakte vyučujúceho so študentom a niekedy sa nazýva aj kontaktnou metódou. Dištančná metóda využíva na kontakt učiteľa so študentom komunikačné prostriedky, najmä počítačové siete.

metrológia

je odbor (veda) zaoberajúci sa meraním, meracími jednotkami a metódami, technikou merania, meradlami, stanovením fyzikálnych a materiálových konštánt a prípadne istými vlastnosťami osôb, ktoré meranie vykonávajú.

miera nezamestnanosti

je výsledkom podielu počtu nezamestnaných, t.j. tej časti pracovnej sily, ktorá hľadá prácu, k celkovému počtu osôb, ktoré tvoria úhrnnú pracovnú silu.

mikroekonómia

je časť ekonomickej teórie, ktorá skúma správanie sa jednotlivých ekonomických subjektov (predovšetkým firiem a jednotlivcov, resp. domácností), skúma situácie optimálne pre jednotlivé subjekty a rovnováhu na konkrétnych trhoch. Je to pohľad na ekonomiku zdola, na jej základné prvky, ich správanie a vzájomné vzťahy. Zaoberá sa správaním subjektov s ohľadom na ich preferencie a motiváciu, skúma podstatu hodnoty, spôsoby tvorby cien jednotlivých produktov, okrem dokonalej konkurencie objasňuje aj fungovanie rôznych trhových štruktúr v rámci nedokonalej konkurencie.

mikroelektronika

je pododbor elektroniky zaoberajúci sa fyzikálnymi a technologickými otázkami minitaurizácie elektronických obvodov.

monometalizmus

peňažná sústava, v ktorej vystupuje ako všeobecný ekvivalent jeden kov (zlato alebo striebro).

monopol

je jediným dodávateľom homogénneho produktu, ktorý nemá na danom trhu substitúty, a teda oň prejavuje záujem veľa kupujúcich.

monopolistická konkurencia

predstavuje takú formu nedokonalej konkurencie, kde pôsobí veľký počet predávajúcich, vyrábajúcich rôzne produkty s diferencovanými vlastnosťami, ale len malým vplyvom na cenu na trhu.

MOOC

predstavuje masový otvorený online kurz, ktorý sa rozšíril z USA do celého sveta.

MŠ SR

Minsterstvo školstva Slovenskej republiky

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

multimédiá

sú kombináciou textu, zvuku, grafiky, animácie, interaktivity a videa. Sú určené na informovanie publika. Multimédiá sú taktiež označované ako elektronické médiá na zálohovanie a predstavenie multimediálneho obsahu.

muzealita

je špecifický poznávací a hodnotiaci vzťah človeka k realite. Na základe tohto vzťahu človek vyberá predmety, ktoré chce uchovať a sprostredkovať spoločnosti.

muzeológia

je vedná disciplína, ktorej predmetom skúmania je muzealita.

Význam pojmov začínajúcich písmenom N

nadväznosť predmetov

v kreditovom systéme štúdia existuje obmedzenie, že študent si nemôže zapísať predmet, ktorý vyžaduje vedomosti alebo zručnosti získané absolvovaním iného predmetu. Pri zostavovaní svojho študijného plánu teda musí študent rešpektovať nadväznosť predmetov.

národné hospodárstvo

je súhrn všetkých ekonomických prostriedkov a vzťahov hospodárskych subjektov určitého štátu alebo hospodárskeho priestoru.

národný koordinátor ECTS

osoba, poverená Európskou komisiou koordináciou implementovania systému ECTS na vysokých školách v konkrétnej krajine.

navrhnúť

Môžeme definovať ako podanie návrhu alebo predloženie na schválenie.

ND (národný dôchodok)

je súhrnom všetkých dôchodkov, ktoré plynú z využívania výrobných faktorov za jeden rok.

neetický

Význam slova neetický spočíva v správaní proti pravidlám morálky. 

nerovnomernosť

môžeme inak nazvať aj nepravidelnosť

nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie

Do systému vzdelávania sú zapojené aj inštitúcie, ktoré nepatria medzi vysoké školy, ale získali právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijného programu (externé vzdelávacie inštitúcie). Napr. doktorandské štúdium býva často realizované v spolupráci vysokej školy a Slovenskej akadémie vied.

Newsletter

ide o zasielanie relevantných informácií, či reklamných informácií prostredníctvom emailu na základe predošlého súhlasu či vyžiadania zasielania

NFC

je krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie, umožňujúce výmenu dát medzi zariadeniami do vzdialenosti okolo 10 cm.

NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania)

je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

numizmatika

je pomocná historická veda, ktorá skúma mince a papierové platidlá a príbuzné pamiatky. Úlohou numizmatiky je aj štúdium dejín cien a miezd a starostlivosť o hmotný materiál - mince, medaily, účelové známky, plakety, žetóny a ďalšie hmotné pramene, ktoré majú s numizmatikou súvislosť.

Význam pojmov začínajúcich písmenom O

obhajoba

verejné vystúpenie, ktorým sa preukazuje, že predložená práca spĺňa podmienky kladené na daný druh práce. Obhajoba záverečnej práce sa deje pred skúšobnou komisiou, keďže ide o súčasť štátnej skúšky. Obhajoba rigoróznej práce, dizertačnej práce alebo habilitačnej práce prebieha pred komisiou, ktorej zloženie stanovuje zákon.

odborná prax

jedna z foriem vzdelávacích činností na vysokej škole je odborná prax. Študenti učiteľských študijných programov vykonávajú tzv. pedagogickú prax, a to spravidla na cvičných školách a cvičných školských zariadeniach.

odborná zložka maturitnej skúšky

Cieľom odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi

Zdroj: Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

odborová komisia

sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom odbore. Vysoké školy môžu na základe dohody vytvárať spoločné odborové komisie. Členmi odborovej komisie sú aj zástupcovia externej vzdelávacej inštitúcie, ak vysoká škola uskutočňuje doktorandské štúdium v spolupráci s touto inštitúciou.

odporúčaný študijný plán

Je pomôckou pre študenta pri voľbe študijného plánu. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, že umožňuje študentovi úspešne skončiť štúdium daného študijného programu v rámci štandardnej dĺžky štúdia.

oligopol

subsumuje niekoľkých výrobcov na trhu, so značnou ekonomickou silou, a s pomerne veľkým vplyvom na cenu.

opakovanie ročníka

V systéme štúdia podľa predchádzajúceho zákona o vysokých školách mohol požiadať študent, ktorý nesplnil podmienky na postup do vyššieho ročníka, o tzv. opakovanie ročníka. V kreditovom systéme štúdia stráca pojem ročník zmysel, pretože absolvovanie predmetu nie je striktne viazané ku konkrétnemu semestru, resp. akademickému roku. Z toho dôvodu stráca zmysel aj opakovanie ročníka.

operačná pamäť počítača

je pamäťou, v ktorej sa ukladajú dáta, ktoré procesor počítača momentálne nespracováva, ale budú potrebné neskôr.

operačný systém

je softvér, ktorý spravuje zdroje počítača a poskytuje programom rozhranie na prístup k týmto zdrojom. Operačný systém tiež spracúva systémové dáta a vstupy od používateľa a odpovedá alokovaním a spravovaním úloh a interných zdrojov počítača ako služby pre užívateľa. OS vykonáva základné úlohy ako kontrola a alokovanie pamäte, pridelenie priority systémovým požiadavkám, kontrola vstupných a výstupných zariadení, umožnenie pripojenia do siete a správa súborov.

operačný výskum

je využitie matematických modelov, štatistiky a algoritmov pri rozhodovaní. Používa sa na analýzu komplexných systémov reálneho sveta, zvyčajne s cieľom optimalizácie alebo zlepšenia výkonnosti. Je jednou z foriem aplikovanej matematiky.

OPEX

označenie pre operačné (operatívne) náklady, t.j. náklady potrebné na zaistenie bežných podnikateľských činností. Medzi takéto náklady patria napríklad náklady na materiál, mzdy, opravy, školenia, reklamu a pod.

oponent

osoba, ktorej úlohou je posúdiť predloženú prácu a napísať na ňu posudok. Spravidla ide o záverečnú, rigoróznu, habilitačnú alebo doktorskú dizertačnú prácu, ale oponentúra môže byť predpísaná aj pre záverečnú správu o riešení výskumného projektu a pod.

orgány akademickej samosprávy vysokej školy a fakulty

Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, rektor, vedecká rada verejnej vysokej školy a disciplinárna komisia pre študentov. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov.

osobná dokumentácia študenta

Osobné záznamy študenta ako aj výsledky ním dosahované počas štúdia sa ukladajú do osobného spisu študenta, ktorý zakladá a spravuje príslušné oddelenie (referát) univerzity alebo fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.

osobnosť

ide o relatívne stálu štruktúru vlastností a schopností osobnosti človeka. Je to súbor kvalít ľudského indivídua ako názor, záujem, potreba a iné.

osvedčenie

doklad, ktorý vydáva vysoká škola a ktorým potvrdzuje určitú skutočnosť, napr. absolvovanie kurzu.

Význam pojmov začínajúcich písmenom P

P2P

je počítačová sieť, ktorá sa viac spolieha na výpočtovú silu koncových zariadení (počítačov) ako na sieť samotnú.

paleografia

je pomocná historická veda zaoberajúca sa skúmaním starého písma a jeho vývojom, formami písma, materiálom na písanie, zvyklosťami pri písaní a formami kníh.

pedagogika

je jednak spoločenská disciplína (veda, teória a náuka) o výchove a vzdelávaní a jednak príslušná prax. Opiera sa o výsledky spoločenských aj prírodných vied. Skúma výchovný proces so všetkými jeho činiteľmi, zložkami, metódami a podmienkami.

pedel

osoba, ktorá sprevádza rektora alebo dekana pri slávnostných príležitostiach so žezlom rektora alebo dekana.

peňažný trh

je miesto, kde sa v určitom čase sústreďuje dopyt a ponuka po peniazoch.

perfúzia

perfúziou môžeme nazvať prietok tekutiny určitým prostredím napr. v medicíne je to prietok krvi

perihélium

nazývame bodom na dráhe kozmického telesa okolo slnka, ktorým je najbližšie k slnku. 

PHP

Hypertext Preprocessor je skriptovací jazyk, ktorý sa používa najmä na programovanie aplikácií a pre vývoj dynamických webových stránok.

písomná forma internej časti maturitnej skúšky

je písomný test, ktorý zadáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky

Zdroj: Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

platforma

hardvérové alebo softvérové prostredie, v ktorom sa spúšťajú programy.

plug-in

(zásuvný modul alebo prídavný modul) je počítačový program, ktorý rozširuje funkcie iného programu alebo ho dopĺňa.

počítačová sieť

je súhrnné označenie počítačov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných pravidiel.

poistník

je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť dohodnuté poistné.

poisťovníctvo

je odvetvie národného hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou alebo sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia.

pojem

Pojem je významové dianie alebo kognitívny významový útvar, ktorý je výsledkom poznávania vlastností.

pojmový rámec

Pojmovým rámcom môžeme vo všeobecnosti chápať zastúpenie informácií, s ktorými zaobchádzame vo výskumnom procese. 

politológia

je veda o inštitucionálnych podobách, procesoch, obsahoch a normatívnych základoch politiky.

ponuka

je závislosť množstva statku, ktorý sú predávajúci ochotní predať v závislosti od jeho ceny.

poplatky spojené so štúdiom

Poplatok vo forme školného sú povinní uhrádzať vysokej škole tí študenti, ktorí študujú študijný program prvého alebo druhého stupňa a prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Študenti dennej formy doktorandského štúdia školné neplatia. Pre cudzincov určí školné a poplatky spojené so štúdiom vysoká škola. Vysoká škola môže požadovať poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce, za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií, za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované v cudzom jazyku, za vydanie kópiií dokladov o absolvovaní štúdia a za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu. Školné a poplatky spojené so štúdiom sú príjmom vysokej školy. Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti.

portál

používa sa na označenie webu, ktorý slúži ľuďom ako vstupná stránka do internetu, umožňuje rýchly prístup k veľkému množstvu informácií na jednom mieste

portál

môžeme chápať v rôznych dimenziách napr. v stavebníctve a architektúre ako vchod alebo brána a v informatike ako vstupná stránka s odkazmi

postgraduálne štúdium

je konkrétna forma špecializovanej prípravy absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia. Je zameraná na získanie nových poznatkov.

potenciálny produkt

predstavuje hrubý domáci produkt vytvorený za predpokladu optimálneho využitia výrobných faktorov, ktoré má ekonomika k dispozícii.

pozitivizmus

ide o filozofický smer vychádza z toho čo je pozitívne, čiže dané a faktické. Všetko okrem pozitívne daného sa považuje za nevedecké a neužitočné.

pôrodnícka vložka

Ide o špeciálne vložky určené hlavne na obdobie po pôrode.

prax

je podobne ako stáž účasť na pracovnom procese v partnerských inštitúciách a firmách vysokej školy. Rozdiel je v tom, že prax býva v mnohých prípadoch skutočne platená

prednášky

spravidla nie sú povinné, ale je veľmi prospešné ich navštevovať. Uľahčuje to prípravu na skúšky. Dobré je vypočuť si tu teoretický výklad a komentár k učivu, ktoré má študent zvládnuť. Prednášajúcimi sú predovšetkým profesori a docenti.

premenná

môžeme chápať z matematického hľadiska ako značku alebo označenie, z logického hľadiska ako obsadzovač miesta, ktorý je možné nahradiť nejakou premennou.

prerušenie štúdia

Študent môže za podmienok stanovených študijným poriadkom prerušiť štúdium študijného programu. Prerušenie štúdia povoľuje dekan, v študijných programoch, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor.

preskúmanie rozhodnutia o neprijatí

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.

preukaz študenta

je základným dokladom o štúdiu. Študentovi ho vydá vysoká škola po zápise do registra študentov. Preukaz študenta oprávňuje jeho nositeľa využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov a vnútorných predpisov vysokej školy ako aj z dohôd s inými právnickými osobami.

prevalencia

Je štatistický termín, ktorý udáva výskyt určitého javu na 100 alebo 1000 ľudí v určitom mieste a čase.

prezenčná metóda štúdia

učitelia sú v priamom kontakte so študentami, a teda študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú prezenčnou metódou štúdia

prijímacie konanie

je proces, ktorý umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok, stať sa študentom vysokej školy a študovať podľa zvoleného študijného programu. Začína sa doručením prihlášky na štúdium vysokej škole alebo fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Vysoká škola alebo fakulta môže stanoviť ako súčasť overovania, či uchádzač spĺňa určené podmienky aj prijímaciu skúšku. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšku vždy. Prijímacia skúška môže byť písomná, ústna alebo praktická.

prijímajúca vysoká škola

Podľa zákona o vysokých školách môže študent v rámci svojho študijného programu absolvovať časť štúdia aj na inej vysokej škole. Vysoká škola, ktorá vysiela študenta (resp. súhlasí s jeho štúdiom na inej vysokej škole), sa nazýva vysielajúca vysoká škola, tá, ktorá ho prijme na absolvovanie časti štúdia, je prijímajúca vysoká škola.

príkazová ekonomika

je charakteristická tým, že základné ekonomické otázky nie sú riešené trhom, ale príkazmi vychádzajúcimi z centrálneho plánovania.

primárny kľúč

je v relačnej databáze jedinečný atribút alebo skupina atribútov, ktorý jednoznačne identifikuje každý záznam v relácii (tabuľke).

probácia

ide o organizovanie a výkon dohľadu nad obvineným, obžalovaným alebo odsúdeným, kontrola výkonu trestu nespojeného s odňatím slobody, vrátane uloženej povinnosti alebo obmedzenia, dohľad nad správaním obvineného v priebehu skúšobnej lehoty pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, napomáhanie obvinenému k tomu, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu boli uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní.  

prodekan

Prodekani zastupujú dekana v ním určenom rozsahu. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom fakulty dekan. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné a na tej istej fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu prodekana najviac dve po sebe nasledujúce obdobia.

profesor

(1) vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Riadnym profesorom je vysokoškolský učiteľ , ktorý má titul profesor a vykonáva funkciu profesora. Mimoriadny profesor je docent, vykonávajúci funkciu profesora. Emeritný profesor je čestný titul, ktorý môže udeliť rektor na návrh vedeckej rady profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako jej riadny profesor. Rektor, alebo dekan, ak ide o pracovné miesto zaradené na fakulte, môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom vedeckej rady vysokej školy pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora.

profil absolventa

popis vedomostí a zručností, ktoré získa študent absolvovaním daného študijného programu a kde v praxi môže tieto získané vedomosti a zručnosti uplatniť.

Program Erasmus

je program Európskej únie, ktorý umožňuje slovenským študentom vycestovať na študijný pobyt do zahraničia a zahraničným študentom naopak prísť študovať na Slovensko. Každá univerzita má v rámci tohto programu partnerskú univerzitu, na ktorú môže študent na rok alebo jeden semester odísť študovať. V zahraničí študuje časť svojho študijného programu. Študentom odchádzajúcim do zahraničia sú tiež poskytované štipendiá.

programovanie

vytváranie a zapisovanie návodov riešenia problémov v programovacích jazykoch do tvaru programov na riadenie činnosti počítačov.

prokrastinácia

je označenie pre chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr (na zajtra).

promócia

jeden z akademických obradov, konajúci sa po skončení štúdia, pri ktorom sa odovzdávajú absolventom slávnostným spôsobom diplomy.

promótor

osoba poverená vykonaním promočného aktu.

promótor spravodlivosti

Promótor spravodlivosti alebo latinsky promotor iustitiae je cirkevný zástupca, ktorý je súčasťou súdneho personálu. Je teda členom diecéznej kúrie a je ustanovený pre sporové kauzy, v ktorých môže byť ohrozené všeobecné dobro a pre trestné kauzy.

 

prorektor

akademický funkcionár, ktorý zastupuje rektora v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom vysokej školy rektor. Funkčné obdobie prorektorov je štvorročné a na tej istej vysokej škole môže vykonávať funkciu prorektora tá istá osoba najviac dve po sebe nasledujúce obdobia.

prospechové štipendium

je finančný príspevok pre tých najlepších študentov, ktorí splnia všetky požiadavky na jeho pridelenie

prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania

Vysoké školy uskutočňujú študijné programy v troch stupňoch. Študijný program prvého stupňa je bakalársky študijný program. Každá vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných programov prvého stupňa

psychológia

je veda študujúca kognitívne procesy a afektívne stavy.

Význam pojmov začínajúcich písmenom R

ranking

- v tej časti možno nájsť aktuálnu správu s rankingom vysokých škôl, ako aj staršie správy.

rating

stanovenie sadzieb alebo dávok, tarifa; bodové hodnotenie rizík, medzinárodne ustálená klasifikácia miery dôveryhodnosti

recenzent

posudzovateľ vedeckého, odborného alebo umeleckého diela. Niekedy sa zamieňajú názvy oponent a recenzent.

recesia

ak reálny HDP neustále klesá počas dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokov.

regionálny rozvoj

vo všeobecnosti zahŕňa sociálne a ekonomické procesy, ktoré prebiehajú v prírodno-spoločenskom prostredí regiónu a ktoré by mali využívať, ale aj rešpektovať možnosti, osobitosti a predpoklady daného regiónu.

register študentov

slúži na evidenciu študentov a na rozpočtové a štatistické účely. Vysoká škola je povinná viesť register študentov a trvalo uchovávať údaje z tohto registra. Záznamy do registra študentov môžu vykonávať iba osobitne poverení zamestnanci vysokej školy, ktorí sú povinní pri práci s registrom dodržiavať platné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Ministerstvo vedie centrálny register študentov, ktorý vznikne z registrov jednotlivých vysokých škôl ich zlúčením.

registrácia

registrácia v rámci Portálu VŠ, kde sa používa iba jendo prihlasovacie meno a heslo. Zaregistrovaním súčasne vyjadrujete súhlas so spracovaním identifikačných údajov, ktoré sa ukladajú do bázy dát.

registrácia predmetov

prebieha pred začiatkom každého semestra. Študent si tu zatiaľ nezáväzne registruje predmety, ktoré chce študovať v nadchádzajúcom semestri. V registrácii ide o rezervovanie si miesta v predmete. V povinných predmetoch je dostatok kapacity pre všetkých študentov, vo voliteľných predmetoch je kapacita však obmedzená.

rektor

akademický funkcionár, ktorý stojí na čele univerzity. Je zodpovedný za chod univerzity.

rektorát

administratívny, hospodársky a organizačný útvar vysokej školy, úrad rektora.

rekvalifikačné štúdium

druh celoživotného vzdelávania zameraného na zmenu kvalifikácie (preškolenie) účastníka vzdelávania.

religionistika

je humanitná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom relígií (náboženstviev), kultov a mytologických predstáv predchádzajúcich vzniku náboženstva.

renta

je ekonomický výraz, ktorý má viacero významov. Zo začiatku sa rentou označoval výnos z pôdy, ale neskôr sa pridali významy ako dôchodok alebo výnos výrobného faktora.

reštart

môžeme v oblasti počítačov chápať ako proces, v ktorom je znovu spustený systém a všetky programy sa automaticky ukončia.

revalvácia meny

oficiálne zvýšenie kurzu meny voči ostatným menám.

revidovaný preklad

Slovo revidovať znamená preskúmať alebo zisťovať správnosť. Preto môžeme pojem revidovaný preklad chápať ako preskúmaný resp. upravený na správnu mieru preklad. 

revízia

môžeme vysvetliť ako preskúmavanie, prieskum , preverovanie alebo skúmanie

rezervácia

Tento pojem môžeme chápať ako zaistenie vopred, výhradu, prípadne zákonom chránenú prírodnú oblasť

rezolúcia

pod týmto pojmom môžeme rozumieť rozhodnutie, vyhlásenie alebo uznesenie

režisér

je vedúcou osobnosťou umeleckých pracovníkov.

rigorózna skúška

je typ štátnej skúšky vysokoškolského štúdia. Po jej úspešnom ukončení je absolventovi pridelený príslušný akademický titul (napríklad MUDr- doktor medicíny, JUDr- doktor práv, PhDr- doktor filozofie, RNDr- doktor prírodných vied a podobne). Okrem vypracovania a obhájenia rigoróznej práce, je absolvovanie rigoróznej skúšky podmienené i úspešným zložením ústnej skúšky. Rigorózna skúška sa nazýva i malý doktorát.

rigorózne konanie

Na rigorózne konanie sa môže prihlásiť absolvent študijného programu, ktorý získal titul magister. Po vykonaní rigoróznej skúšky, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce, udelí vysoká škola akademický titul.

roadschow

môžeme preložiť ako prezentačné turné alebo sériu propagačných akcií.

robotika

je veda zaoberajúca sa robotmi.

rozhodnutie o prijatí/neprijatí

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhodnotiť písomne do 30 dní a musí byť doručené uchádzačovi do vlastných rúk. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v prípade, že ide o rozhodnutie o neprijatí.

rozlíšenie displeja

označuje počet bodov (pixelov), ktoré displej zobrazí. Čím je ich viac, tým je zobrazenie jemnejšie. Doporučujeme vyberať modely s rozlíšením aspoň 1024 x 600 bodov. Všeobecne platí jednoduché doporučenie - väčšie rozlíšenie znamena kvalitnejší obraz.

rozvrh

časový a priestorový plán konania výučby.

RSS

RSS je rodina XML formátov určených k čítaniu noviniek na webových stránkach a všeobecne o syndikácii obsahu. Technológia RSS umožňuje užívateľom Internetu prihlásiť sa k odberu noviniek z webu, ktorý ponúka RSS zdroj (RSS feed, tiež RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj sa väčšinou vyskytuje na stránkach, kde se obsah mení a pridáva veľmi často (napríklad spravodajské servery). Na našom portáli nájdete na adrese http://www.portalvs.sk/sk/rss

Význam pojmov začínajúcich písmenom S

saldo

účtovný zostatok, inak povedané rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

samospráva

je spôsob riadenia určitého celku kedy subjekt v niektorých záležitostiach rozhoduje sám autonómnym spôsobom.

scenár

je textová predloha (teda libreto) pre vznik filmového, televízneho, rozhlasového príp. aj divadelného a komiksového diela, resp. len náčrt textovej predlohy so scénickými poznámkami.

semester

časť akademického roka v prípade, že sa tento delí na dve výučbové obdobia.

seminár

1. forma výučby doplňujúca prednášku, 2. forma kolektívneho odborného školenia, 3. inštitúcia vychovávajúca katolíckych kňazov

seminárna práca

je práca, ktorú zadáva vyučujúci na zadanú tému. Vypracúva sa v rámci cvičenia väčšinou v skupine 2 - 4 študentov. Rieši nejaký praktický problém týkajúci sa predmetu. Odovzdáva sa v tlačenej aj elektronickej podobe, súčasťou odovzdania býva aj prezentácia práce. V rámci prezentácie si študenti pripravia podklady v Power Pointe, predstúpia pred triedu a zoznámia ostatných študentov a vyučujúceho s obsahom a s výsledkami svojej práce. Vypracovanie seminárnej práce býva jednou z podmienok získania zápočtu.

separovať

Tento pojem môžeme inak nazvať ako oddeľovať alebo izolovať niečo alebo niekoho od ostatného. 

sezónnosť

Môžeme definovať ako jav, ktorý sa vyskytuje v určitom období napr. sezónna práca.

sfragistika

je pomocná veda historická, ktorá skúma vznik, vývoj, vyhotovovanie a používanie pečatí.

sieťová karta

je počítačový hardvér umožňujúci komunikáciu cez počítačovú sieť.

skenovanie

ide o postupné zosnímanie alebo zobrazenie pomocou skenera. Digitalizáciu predlôh do počítača.

skončenie štúdia

Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dokladom o riadnom skončení štúdia je vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach. Okrem toho sa môže štúdium skončiť zanechaním štúdia, vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo
študijného poriadku, vylúčením zo štúdia z disciplinárnych dôvodov, neskončením štúdia v stanovenom termíne (viac ako dva roky po uplynutí štandardnej dĺžky štúdia) a zrušením študijného programu, ak študent neprijme ponuku vysokej školy pokračovať v štúdiu iného študijného programu.

skriptá

je odporúčaná študijná literatúra k danému predmetu. Skriptá väčšinou predstavujú základnú literatúru, ktorú je nutné preštudovať k úspešnému dokončeniu predmetu. Skriptá bývajú väčšinou písané niektorým z vyučujúcich predmetu a dajú sa kúpiť priamo v škole alebo od študentov z vyšších ročníkov. Vyučujúci môžu k predmetu odporučiť aj inú literatúru.

skúškové obdobie

časť akademického roka, vyhradená na vykonanie skúšok

skúšky

Skúška je jednou z foriem hodnotenia vedomostí študenta. Skúšky sa spravidla uskutočňujú na konci výučbového obdobia (v tzv. skúškovom období). Okrem toho každý študijný program obsahuje ako jednu z podmienok na jeho absolvovanie vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok. Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Pred skúšobnou komisiou sa vykonávajú aj rigorózne skúšky (pozri rigorózne konanie) a dizertačné skúšky, ktoré sú podmienkou úspešného skončenia doktorandského štúdia.

skúšobná komisia

Komisia určená rektorom alebo dekanom (ak sa skúšky vykonávajú na fakulte), na vykonanie štátnych, rigoróznych a dizertačných skúšok. Členmi skúšobnej komisie na vykonanie štátnych skúšok a rigoróznych skúšok môžu byť vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a významní odborníci z iných vysokých škôl, výskumných zariadení alebo z praxe, ktorých schváli príslušná vedecká rada. Členmi komisie na vykonanie dizertačných skúšok sú v prípade, že tému dizertačnej práce vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, aj zástupcovia tejto inštitúcie.

skúšobníctvo

je skúšanie rýdzosti drahých kovov.

slavistika

je veda o Slovanoch, slovanstve, slovanských jazykoch a slovanských literatúrach, prípadne slovanskej kultúre a dejinách.

sloboda

Ide o jednu zo základných spoločenských hodnôt, kedy nemusíme robiť to čo sa nechce. Vyznačuje sa aj neprítomnosťou donucovania.

sľub

Súčasťou akademických obradov býva zvyčajne sľub, ktorý skladajú imatrikulovaní študenti, promovaní absolventi, novovymenovaní docenti a doktori vied, inaugurovaný rektor a dekani alebo čestný doktor.

sociálna exklúzia

Tento pojem vyjadruje sociálne vylúčenie tj. separácia jednotlivcov od spoločnosti.

sociálna práca

V užšom slova zmysle je to priamy, zámerný a pripravený kontakt sociálneho pracovníka a klienta s cieľom stanoviť sociálnu diagnózu a realizáciu sociálnej terapie.

V širšom slova zmysle zahŕňa tiež sociálne technické opatrenia (poskytnutie služieb a dávok sociálnej starostlivosti), účelné a odborné využívanie odborných nálezov, posudkov, rozhodnutí a spoluprácu s inými odborníkmi v oblasti starostlivosti o človeka.

sociálne štipendium

je finančný príspevok pre sociálne slabších študentov zo znevýhodnených podmienok na pokrytie nákladov ubytovania či iných výdavkov

sociálny

tento pojem môžeme označovať aj ako spoločenský, kamarátsky alebo aj priateľský.

sociológia

veda o ľudskej spoločnosti, spoločenských javoch a vzťahoch.

Socrates

Program Európskej únie na podporu vzdelávania a vedy. Jeho podprogramom je program Erasmus, v rámci ktorého môžu vysoké školy získať finančnú podporu na realizáciu svojich medzinárodných aktivít v oblasti vzdelávania.

softvér

je označenie pre programové vybavenie počítača alebo súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení.

softvérové inžinierstvo

sa zaoberá špecifikovaním, návrhom, vývojom a údržbou softvéru s využitím poznatkov informatiky, projektového manažmentu a ďalších oblastí.

sochárstvo

je trojrozmerný druh umenia, ktoré na svoju prezentáciu používa formovanie pevného (rôzne druhy kameňov – najčastejšie mramor, kov, drevo), alebo plastického materiálu (keramika, sklo, porcelán…).

spectabilis, pl. -es

oslovenie dekana. Z lat. spectabilis - nádherný, vynikajúci, úctyhodný, obdivuhodný, vážený, urodzený.

spoločný diplom (joint degree)

Aktivita EUA nadväzujúca na závery pražského stretnutia ministrov zodpovedných za vzdelávanie v máji 2001. Smeruje k tomu, aby partnerské univerzity v rozličných krajinách, ktoré sa dohodnú na spoločnom kreovaní študijných programov a ktoré uplatňujú študentskú mobilitu v rámci týchto programov, mohli vydávať študentovi aj spoločný doklad o absolvovaní štúdia.

spoločný európsky vzdelávací priestor

Snaha o zjednocovanie Európy zasahuje aj do oblasti vzdelávania. Európska únia si vytýčila plán vytvoriť do roku 2010 tzv. spoločný európsky vzdelávací priestor a umožniť tak mobilitu študentov v rámci celej Európy.

správna rada VŠ

Správna rada verejnej vysokej školy je orgán, ktorý posilňuje väzbu vysokej školy a spoločnosti a uplatňuje a presadzuje verejný záujem najmä v súvislosti s využívaním majetku vysokej školy a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom. Správna rada má 14 členov a vymenúva ich a odvoláva minister.

Spravodaj

ide o zasielanie relevantných informácií, či reklamných informácií prostredníctvom emailu na základe predošlého súhlasu či vyžiadania zasielania.

startup

ide o pojem označujúci novovznikajúci projekt alebo začínajúcu firmu.

stáž

je najčastejšie odborná neplatená prax v odbore

stream

dátový prenos; kontinuálny tok dát

strih

slovo využívané napr. v oblasti filmu (strihanie), v oblasti oblečenia (nákres alebo popis ušitia oblečenia) prípadne v oblasti mechaniky (spôsob mechanického namáhania objektu)

súkromná vysoká škola

je právnická osoba, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky na to udelila súhlas v mene štátu.

systém sociálnej podpory študentov

Sociálna podpora študentom sa poskytuje priamou formou, ktorou sú štipendiá, a nepriamou formou, ktorá zahrňuje najmä stravovanie a ubytovanie podľa možnosti s poskytnutím príspevku na náklady s tým spojené a finančná a organizačná podpora športových a kultúrnych činností. Do systému sociálnej podpory patrí aj poskytovanie
zvýhodnených pôžičiek študentom.

šifrovanie

je proces kódovania informácií tak, aby ich neoprávnené osoby nedokázali prečítať.

školiteľ

Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať učitelia vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje doktorandské štúdium, a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade vysokej školy alebo fakulty, ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje na fakulte. Funkciu školiteľa pre témy vypísané externou vzdelávacou inštitúciou môžu vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou.

školné

školné predstavuje poplatok, ktorý sú povinní uhrádzať študenti vysokých škôl, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Ide o výšku príspevku študentov na úhradu časti nákladov na štúdium - za nadštandardnú dĺžku štúdia.Školné poplatky sú príjmom vysokej školy a rektor ich môže znížiť alebo odpustiť.

školstvo

je systém škôl a vzdelávacích zariadení. Týmto pojmom sa označuje aj celková organizácia a systém školskej výchovy.

špecializačné štúdium

druh celoživotného vzdelávania, ktorého absolvovaním sa získava certifikát. Osobitou formou špecializačného štúdia je špecializačné štúdium pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním, ktoré môžu vykonávať len vysoké školy. O získaní špecializácie vydá vysoká škola diplom o špecializácii.

špeciálna pedagogika

je veda, ktorá sa zaoberá výchovou, vzdelávaním a vyučovaním postihnutých a ohrozených detí, mládeže a dospelých.

športová edukológia

orientuje sa na zhromažďovanie, odhaľovanie (získavanie) a osvojovanie si poznatkov o edukačnom procese, ktorý prebieha v rámci fenoménu školského športu, športu pre všetkých, športu ľudí s poruchou zdravia, výkonnostného a vrcholového športu.

štandardná dĺžka štúdia

Dĺžka štúdia v rokoch, stanovená osobitne pre každý študijný program. Vysokoškolský zákon určuje intervaly, v ktorých sa štandardné dĺžky štúdia môžu nachádzať. Pre bakalárske študijné programy je to najmenej tri a najviac štyri roky, pre študijný program druhého stupňa najmenej jeden a najviac tri roky (pre bakalárske štúdium a nadväzujúce štúdium druhého stupňa najmenej päť rokov), pre študijné programy spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania najmenej štyri a najviac šesť rokov. Doktorandský študijný program má štandardnú dĺžku štúdia najmenej tri a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.

štatistika

je veda založená na využívaní empirických (t. j. založených na skúsenostiach) dát.

štátna bakalárska skúška

koná sa pred komisiou po splnení všetkých študijných povinností tretieho ročníka. Je ústna z predmetov určených študijným plánom. Spravidla je súčasťou skúšky aj ústna obhajoba bakalárskej práce. Po úspešnom absolvovaní tejto skúšky študent dostane bakalársky diplom.

štátna záverečná skúška

koná sa pred komisiou po splnení všetkých študijných povinností a odovzdania diplomovej práce. Pozostáva z obhajoby diplomovej práce a ústnej alebo písomnej skúšky z predmetov určených študijným programom. Po úspešnom absolvovaní tejto skúšky študent dostane magisterský (inžiniersky) diplom.

štatút

základný vnútorný predpis vysokej školy a fakulty.

štipendijný poriadok

vnútorný predpis vysokej školy alebo fakulty, upravujúci poskytovanie štipendií študentom.

štipendium

štipendium je finančná podpora študenta vysokej školy. Nárokovateľným druhom štipendia  je sociálne štipendium, ktoré sa priznáva študentovi, ktorého príjem na jedného člena rodiny nepresahuje určený limit. Okrem sociálneho štipendia udeľuje vysoká škola z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu aj motivačné štipendium, a to najmä za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendium), dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (mimoriadne štipendium).

štrukturované financovanie

slúži na financovanie väčšieho rozsahu. Zameriava sa na špecifické projekty, ktoré sú riešené individuálnym prístupom. Ide o finančné produkty a postupy ponúkané investičnými bankami.

študent

študent je fyzická osoba, ktorá splnila požiadavky príjimacieho konania, bola prijatá na štúdium, zapísaná a vzdeláva sa v rámci študijného programu. Dňom skončenia štúdia alebo odo dňa prerušenia štúdia fyzická osoba prestáva byť študentom.

študentská mobilita

absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole doma alebo v zahraničí.

študentská pôžička

študentskú pôžičku môže poskytovať svojim študentom vysoká škola zo štipendijného fondu za podmienok, ktoré určuje štipendijný poriadok vysokej školy. O študentskú pôžičku môže požiadať každý študent dennej alebo externej formy štúdia.

študentská vedecká konferencia

prehliadka študentských vedeckých a odborných prác na fakultnej, celoškolskej alebo celoštátnej úrovni spojená s vyhodnotením najlepších prác v jednotlivých kategóriách.

študentský domov

zariadenie slúžiace na poskytovanie ubytovania študentom (internát).

študijný odbor

študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania a vymedzuje sa obsahom, ktorý je charakterizovaný oblasťami a rozsahom vedomostí a schopností, ktoré profilujú absolventa. Súbor študijných odborov v Slovenskej republike tvorí tzv. sústavu študijných odborov vysokoškolského vzdelávania.

študijný plán

Študent si na základe pravidiel obsiahnutých v študijnom programe a rešpektujúc študijný poriadok zostavuje sám, resp. v spolupráci so študijným poradcom, svoj individuálny študijný plán.

študijný poradca

Študijného poradcu na fakulte vymenúva dekan z radov vysokoškolských učiteľov. Jeho úlohou je pomôcť študentom pri zostavovaní študijného plánu.

študijný poriadok

vnútorný predpis vysokej školy, ktorým sa upravuje štúdium vo všetkých formách a na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Fakulty si môžu v súlade so študijným poriadkom vysokej školy vypracovať vlastné študijné poriadky.

študijný predmet

Študijný program sa člení na jednotlivé študijné predmety. Podľa záväznosti ich absolvovania sa delia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Podľa nadväznosti môžu byť študijné predmety podmienené absolvovaním iných študijných predmetov, alebo bez toho, že by na seba nadväzovali.

študijný program

predstavuje súbor vzdelávacích činností (napr. prednáška, seminár, cvičenie, diplomová práca, bakalárska práca, exkurzia, odborná prax (jednotka študijného programu), a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní stanovených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (titul bakalár – „Bc.“). Absolventi magisterského študijného programu získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (titul – „Mgr.“). Absolventi doktorandského študijného programu získajú vzdelenie tretieho stupňa (titul doktor – „PhD.“). Študijný program sa uskutočňuje v študijnom odbore, ktorý je súčasťou sústavy študijných odborov. Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných odborov.

štúdium

štúdium je zámerné, cieľavedomé a systematické získavanie vedomostí, poznatkov, schopností a zručností. Štúdium na vysokej škole sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Denná forma sa vyznačuje dennou účasťou študenta na výučbe a externá forma sa vyznačuje prevažne samostatným štúdiom a konzultáciami.

štúdium LL.M.

LL.M. alebo Master of Laws je vysokoškolské štúdium zamerané na odbor práva

štúdium MBA

MBA je zahraničný titul, ktorý sa označuje ako Master of Business Administration. Ide o vysokoškolské štúdium, ktoré sa aj na Slovensku teší čoraz väčšej popularite. Po absolvovaní štúdia získava absolvent titul MBA, ktorý sa píše za meno. MBA ja najmä v západných krajinách vyžadovaný ako hlavná podmienka pri uchádzaní sa o zamestnanie. Počas štúdia získava absolvent množstvo teoretických, ale najmä praktických manažérskych zručností, ktoré ho pripravia na prácu na manažérskom poste aj pri práci alebo podnikaní v medzinárodnom obchode.

Význam pojmov začínajúcich písmenom T

Tag

otváracia alebo koncová značka prvku (elementu)

tajný

môžeme chápať aj ako neverejný, skytý, tajomný.

tajomník fakulty

je vedúci zamestnanec fakulty, podriadený priamo dekanovi a zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.

talár

slávnostný odev akademických hodnostárov používaný pri akademických obradoch a iných slávnostných príležitostiach vymedzených štatútom vysokej školy.

Tempus

Program Európskej komisie zameraný na spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Vznikol v roku 1990 a postupne bol inovovaný pod názvami Tempus II a Tempus III.

teológia

je náuka o Bohu.

termodynamika

je disciplína fyziky, popisujúca zákonitosti tepla a tepelných dejov, vzťahy medzi veličinami charakterizujúcimi makroskopický stav tepelnej sústavy a zmeny týchto veličín pri fyzikálnych dejoch spojených s výmenou tepla medzi sústavou a jej okolím.

toner

Toner je čierny alebo farebný prášok, ktorý plní funkciu farbiva v laserových tlačiarňach a kopírovacích prístrojoch. Princípom tlačenia pomocou toneru je možnosť nanášania elektrostaticky na médium a následne zapečenie média.

topografia

je vedecko-technická disciplína, ktorá geografickými a geodetickými metódami skúma a opisuje tvary, rozmiestnenie a vlastnosti prírodných a socioekonomických objektov (pôdy, vodstvo, reliéf, osídlenie, komunikácie, priemyselné a poľnohospodárske stavby ap.) v krajine.

tras

Tras je odroda trachytového tufu patriaca k prirodzeným cementom.

tréningový proces

riadi a vykonáva tréner, ktorý má príslušné vzdelanie v oblasti, skúsenosti a zručnosti.

trhová ekonomika

je založená na systéme slobodného podnikania a voľnej súťaže, štát do hospodárstva nezasahuje.

trimester

časť akademického roka v prípade, že sa tento delí na tri výučbové obdobia.

tvárnenie

je technologický proces spracovania materiálu, pri ktorom dochádza k zmene jeho tvaru, bez porušenia materiálu.

Význam pojmov začínajúcich písmenom U

učiteľ

je osoba zaoberajúca sa vyučovaním a vychovávaním žiakov.

Predpokladom pre povolanie učiteľa sú jeho vlastné vedomosti a schopnosť predávať tieto ďalej žiakom. Niektoré učiteľské smery vyžadujú akreditáciu, podloženú skúškou a potvrdením o dostatočnej vedomostnej a schopnostnej úrovni učiteľa pre daný odbor.

účtovníctvo

je metóda evidencie hospodárskej činnosti prostrednictvom účtov; vnútorne usporiadaná sústava informácií a údajov v hodnotovom vyjadrení.

UMTS

bezdrôtový telekomunikačný systém.

UNICA

Institucional Network of the UNIversities from the CApitals of Europe – združenie viac ako 30 univerzít v hlavných mestách Európy. Vzniklo v roku 1990 za účelom podpory spolupráce európskych univerzít v rozvíjaní zásad bolonského procesu a vytváraní spoločného európskeho vzdelávacieho priestoru.

univerziáda

Medzinárodné vysokoškolské športové hry

upload

prenos dát od užívateľa na server.

urbanizmus

zaoberá sa problematikou rozvoja osídlenia na všetkých úrovniach od zonálnej, cez sídelnú, regionálnu až po kontinentálnu.

USB

USB (Universal Serial Bus)

je externé štandardizované rozhranie určené pre komunikáciu medzi počítačom a vonkajšími zariadeniami (modem, klávesnica, myš, skener, tlačiareň).

USB

Z angl. Universal Serial Bus – USB- Univerzálna sériová zbernica je štandard sériovej zbernice určenej najmä na pripojenie periférií k počítaču. Perifériu môže byť napr. tlačiareň, myš alebo klávesnica.

ústav

Vedecké alebo pedagogické pracovisko vysokej školy alebo fakulty, ktoré plní podobnú funkciu ako katedra.

Ústredný portál verejnej správy

je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci.

UTV

Univerzita tretieho veku. Poskytuje starším ľuďom záujmové, nekvalifikačné štúdium. Pri Univerzite Komenského v Bratislave vznikla UTV v roku 1990, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1992, postupne vznikali univerzity tretieho veku aj na ďalších vysokých školách na Slovensku.

uznávanie dokladov o vzdelaní

rozumie sa tým uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou za rovnocenný s dokladom vydaným vysokou školou v Slovenskej republike. Právo uznávať doklady o vzdelaní majú vysoké školy a Ministerstvo školstva SR.

Význam pojmov začínajúcich písmenom V

veda

Veda je forma osvojovania si sveta človekom. Výsledkom sú teoreticky systematizované objektívne poznatky alebo súbor poznatkov nachádzajúcich sa v zdôvodnenom kontexte. Veda je predmetom skúmania radu metavedných disciplín, napr. filozofie vedy, logiky, teórie vedy a i. Vedou sa môže nazývať aj skrátene vedný odbor.

vedecká rada

Jedným z orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy je jej vedecká rada, (umelecká rada, vedecká a umelecká rada alebo na odbornej vysokej škole akademická rada). Členmi vedeckej rady verejnej vysokej školy sú významní odborníci z oblastí, v ktorých verejná vysoká škola uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Analogicky je na fakultách zriadená vedecká rada, umelecká rada, vedecká a umelecká rada alebo akademická rada fakulty.

vedecko-pedagogické tituly

Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického (umeleckopedagogického) titulu docent je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a úspešné absolvovanie habilitačného konania. Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického (umelecko-pedagogického) titulu profesor je predchádzajúce získanie titulu docent a úspešné absolvovanie vymenúvacieho konania.

vedúci katedry, ústavu, inštitútu

vedúci zamestnanec fakulty, ktorý je zodpovedný za chod príslušného pracoviska v zmysle zákonov o verejnej službe a pracovného poriadku fakulty.

vedúci práce

vysokoškolský učiteľ, pod vedením ktorého študent vypracúva bakalársku alebo diplomovú prácu.

vedúci zamestnanci fakulty

tajomník fakulty, vedúci pracovísk a účelových zariadení

vedúci zamestnanci vysokej školy

Vedúcimi zamestnancami verejnej vysokej školy sú kvestor a vedúci súčastí vysokej školy. Miesta vedúcich zamestnancov sa obsadzujú konkurzom.

VEGA

Vedecká grantová agentúra (VEGA) Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied (SAV)  je vnútornou vedeckou agentúrou pre rezort školstva a SAV,  ktorá zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva a predsedovi SAV výšku dotácie MŠ SR, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

veľký doktorát

je udelený absolventovi doktorandského štúdia a označuje sa titulom PhD., ktorý sa píše za menom

verbálna komunikácia

ide o prenos informácii pomocou reči, slov

verejná správa

je činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh. Jej hlavným cieľom je prevádzkovanie verejného blahobytu prostredníctvom posilnenia občianskej spoločnosti a sociálnej spravodlivosti.

vexilológia

je historická vedná disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom vlajok, práporov, štandárd a iných podobných symbolov.

virtuálna realita (VR)

je prostredie vytvorené pomocou počítača simulujúce skutočnosť. Môžeme to chápať ako vytváranie vizuálneho zážitku zobrazovaného pomocou obrazovky počítača alebo pomocou špeciálnych zariadení. Interakcia je zabezpečená buď klávesnicou a myšou alebo špeciálnymi prostriedkami ako okuliare, oblečenie a pod.. Takto vytvorené prostredie vytvára predstavu skutočného sveta.

vírus

Je častica pozostávajúca z nukleovej kyseliny vloženej do proteínovej schránky, ktorá infikuje živé bunky v biologických organizmoch. Vírusy sú vnútrobunkové parazity a radia sa  medzi nebunkové organizmy (Subcelullata). Môžu reprodukovať iba vo vnútri živej bunky, pretože nemajú vlastný proteosyntetický aparát. Veda o vírusoch sa nazýva virológia.

 

vozový park

Tento pojem môžeme chápať ako súbor všetkých vozov používaných v rámci jednej organizačnej jednotky ako firma, štátna a verejná inštitúcia alebo spoločnosť.

vrátane

ide o príslovku: včítane napr. platí do 5.augusta včítane alebo predložku s Genitívom (2. pádom) vyjadrujúcu prirátanie, pričlenenie k istému počtu, napr. bolo ich päť vrátane dievčat

vreckové

môžeme označiť ako ľudovo používané peniaze na drobné výdavky.

výmenné štúdium

podľa zákona môže študent absolvovať časť štúdia na inej vysokej škole, a to v SR aj v zahraničí.

vymenúvacie konanie

proces, ktorého úspešné absolvovanie vedie k získaniu vedeckopedagogického titulu profesor.

výpis výsledkov štúdia

patrí medzi doklady o štúdiu a obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci štúdia študijného programu splnil. Vydáva ho vysoká škola; ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, vydáva ho fakulta.

vyrovnávacia pamäť

Vyrovnávacia pamäť alebo anglicky cache slúži na ukladanie údajov pri prvej návšteve webovej stránky. Urýchľuje načítavanie stránky a nezahlcuje pamäť prístroja. Pozri pojem CACHE.

výskum

je systematická tvorivá vedecká činnosť, ktorej cieľom je poznať príčiny a podmienky existencie konkrétnych prírodných a spoločenských javov. Výskum sa usiluje o poznanie skutočností doposiaľ nepoznaných na podklade analýzy skutočností už známych.

vysoká škola

vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Hlavnou úlohou vysokých škôl je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivú umeleckú činnosť. Vysoké školy sú právnické osoby, ktoré sa delia na verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné vysoké školy. Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. Podľa charakteru a rozsahu svojej činnosti sa členia na univerzitné vysoké školy a neuniverzitné vysoké školy. Neuniverzitné vysoké školy sa označujú ako odborné vysoké školy a poskytujú vysokoškolské vzdelávanie prevažne v študijných odboroch prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.

vysokoškolské vzdelávanie

hlavná úloha vysokých škôl.

vysokoškolskí učitelia

pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, hosťujúci docent, odborný asistent, asistent a lektor

vysokoškolský študent - vysokoškolák

Vysokoškolský študent tiež aj študent, poslucháč, študujúci, vysokoškolák je fyzická osoba, ktorá splnila požiadavky prijímacieho riadenia (stanovené inštitúciou), bola prijatá na štúdium, zapísaná a vzdeláva sa v rámci študijného programu danej fakulty alebo niekoľkých fakúlt vysokej školy.

vyťažiť

získať ťažbou, získať ako výsledok práce a úsilia, zaťažiť primeraným, požadovaným nákladom, vyťažiť pracovne, časovo napr. pracovníka

vzťah

Pod pojmom vzťah môžeme všeobecne chápať okolnosti, že niekto alebo niečo je v súvislosti, spojitosti s niekým alebo niečím. Môže to vyjadrovať aj emocionálny postoj človeka k niečomu alebo niekomu. 

 

Význam pojmov začínajúcich písmenom W

wallpaper

obrázok na pozadí.

warez

je termín počítačového slangu označujúci autorské diela, s ktorými je nakladané v rozpore s autorským právom.

webinár

je živá forma online komunikácie. Táto komunikácia prebieha prostredníctvom internetu cez webový prehliadač. Účastníci webináru nepotrebujú extra software ani hardware.

Význam pojmov začínajúcich písmenom X

XML

znamená eXtensible Markup Language, v preklade rozšíriteľný značkovací jazyk, ktorý bol vyvinutý a štandardizovaný konzorciom W3C (World Wide Web Consortium) ako pokračovanie jazyka SGML a HTML. Umožňuje jednoduché vytváranie konkrétnych značkovacích jazykov na rôzne účely a široké spektrum rôznych typov údajov.

Jazyk je určený predovšetkým na výmenu údajov medzi aplikáciami a na publikovanie dokumentov. Jazyk umožňuje popísať štruktúru dokumentu z hľadiska vecného obsahu jednotlivých častí a nezaoberá sa sám o sobe vzhľadom dokumentu alebo jeho časti. Prezentácia dokumentu (vzhľadu) sa potom definuje pripojeným štýlom. Ďalšou možnosťou je pomocou rôznych štýlov vykonať transformáciu do iného typu dokumentu alebo do inej štruktúry XML.

Význam pojmov začínajúcich písmenom Z

zanechanie štúdia

Okrem riadneho skončenia štúdia sa môže štúdium skončiť z rozhodnutia študenta aj tzv. zanechaním štúdia. Študent oznámi zanechanie štúdia vysokej škole písomne a dňom doručenia jeho vyhlásenia prestáva byť študentom.

zápis

je aktom umožňujúcim získať práva študenta pre daný školský rok. Zápis do vyššieho ročníka je podmienený splnením podmienok štúdia, daných študijným plánom a študijným poriadkom. Pri zápise študent potvrdzuje predmety ktoré si vybral a v týchto predmetoch sa zapisuje na konkrétne termíny.

zápočet

jedna z foriem hodnotenia študijných výsledkov študenta podľa predošlého vysokoškolského zákona.

záverečná práca

Podmienkou úspešného absolvovania študijného programu na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania je obhajoba záverečnej práce. Na 1. stupni je to bakalárska práca, na 2. stupni diplomová práca a na 3. stupni dizertačná práca. Študent vypracúva záverečnú prácu pod vedením vedúceho práce a obhajuje ju pred komisiou pre štátne skúšky (skúšobná komisia). Záverečnú prácu posudzuje oponent/oponenti a vypracuje/ú na ňu oponentský posudok. Dizertačnú prácu vypracúva študent doktorandského štúdia pod vedením školiteľa.

zdanlivý

môžeme chápať aj ako neskutočný, údajný alebo predstieraný

zlievárenstvo

je priemyselné odvetvie zaoberajúce sa výrobou predmetov liatím do foriem.

zmiešaná ekonomika

je postavená na fungujúcom trhovom mechanizme, avšak v rôznej miere sa prejavujú príkazové prvky, a tradície.

znalostný manažment

nazývaný aj vedomostný manažment alebo manažérstvo vedomostí. Ide o stratégie a procesy na rozpoznanie, zachytenie a efektívne využitie znalostí s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti.

známky

sú podporou pedagogického procesu. Pomáhajú učiteľovi získať prehľad o postupe študentov v predmete a študentovi dávajú spätnú väzbu, ako je s ním učiteľ spokojný.

zvláštnosti stavebníctva

Pojem zvláštnosť vyjadruje odlišnosť alebo osobitosť. Pojem stavebníctvo zase vyjadruje technický odbor, ktorý sa zaoberá stavebnou činnosťou alebo výstavbou.

životná potreba

Potreba je nedostatok uspokojenia či už uvedomený alebo neuvedomený. Ľudská potreba znamená určitý nedostatok, ktorý sa človek snaží uspokojiť.

Kontaktný formulár