Robotika a robototechnológie

Charakteristika

Absolvent študijného programu má komplexnú kombináciu viacerých vedomostí z oblasti robotiky a robototechnológie. Absolvent je schopný koordinovať vývojové tímy pri realizácii robotických buniek vo výrobných organizáciách. Absolvent je tiež schopný nasadzovať robotické zariadenia vo výrobných bunkách, vrátane potrebných periférnych zariadení a demonštrovať funkcie a charakteristiky na virtuálnom 3D modeli, so zreteľom na požiadavky Industry 4.0. Absolvent je  schopný rozumieť problémom súvisiacich s implementáciou umelej inteligencie do robotických systémov.

Ciele vzdelávania

Absolvent inžinierskeho stupňa, študijného odboru Robotika a robototechnológie vie aplikovať nadobudnuté znalosti z inžinierskej informatiky, automatizácie a robotiky. Pozná princípy a konštrukcie strojných zariadení a sústav vyznačujúcich sa vysokými funkčnými, pohybovými a manipulačnými schopnosťami s vysokou mechanickou presnosťou. Absolvent vie analyzovať princípy, funkcie a využívať priemyselné a servisné roboty na stanované úlohy. Pozná typy, vlastnosti, charakteristiky a ovláda programovanie bežných typov priemyselných a servisných robotov.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Absolvent má zručnosti navrhovať, konštruovať, projektovať, programovať automatizované a robotizované pracoviská. Rozumie a aplikuje modernú automatizačnú a počítačovú techniku s uplatňovaním prvkov umelej inteligencie. Je schopný riešiť inžinierske úlohy, spojené s komplexným systémovým návrhom, skúšobníctvom, výrobou a prevádzkou robotizovaných sústav, riadených počítačovými, spravidla distribuovanými systémami. Absolvent je schopný analyzovať, navrhovať a programovať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce robotickú techniku. Má vedomosti k realizácii úloh súvisiacich s robotizáciou samostatne alebo v multidisciplinárnych tímoch. Je schopný realizovať sa aj ako systémový integrátor automatizačnej techniky. Absolvent je schopný využívať svoje komunikačné zručnosti pre uplatnenie v  riadiacich a prevádzkových funkciách.

Obsadzované profesie

- špecialista robotiky,

- nastavovač priemyselných robotov,

- operátor robotiky,

- technik robotiky,

- analytik informačných a komunikačných technológií,

- technický špecialista,

- strojársky špecialista konštruktér, projektant.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2022 - 31.05.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.02.2023 16:29

Upozorniť na neaktuálne údaje