Počítačová podpora strojárskej výroby

Charakteristika

Absolvent študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby má rozšírené vedomosti zo strojárskej výroby, konvenčných aj progresívnych technológií ako aj poznatky potrebné k použitiu nových inžinierskych materiálov. Rozumie prepojenosti manažmentu a výrobnej technológie v modernej štruktúre priemyslu a chápe informačné väzby vo výrobných systémoch. Analyzuje úzke miesta a optimalizuje strojárske technologické procesy s aplikáciou počítačom podporovaných systémov.  Absolvent ovláda PC techniku a softvérové aplikácie v oblasti CAD/CAM/CAPP/CAE/RP/RE, pri výrobnom plánovaní, pri modelovaní, simulácii a optimalizácii technologických  procesov. Je schopný vykonávať profesiu produktového konštruktéra, výrobného technológa, simulačného inžiniera, konštruktéra náradia, programátora CNC techniky, koordinátora výroby, kontrolóra kvality, servisného inžiniera. Uplatní sa vo výrobných podnikoch so strojárskym zameraním, v dodávateľských reťazcoch priemyslu ako aj v podnikoch s vlastným vývojom nových výrobkov.

Ciele vzdelávania

Absolvent študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby získa vedomosti a zručnosti z oblasti CAx technológií a ich implementácie do prípravy a realizácie strojárskej výroby. Absolvent ovláda CAD/CAM/CAPP/CAE/RP/RE systémy a je schopný stať sa plnohodnotným článkom systému súbežného inžinierstva. Absolvent je schopný aplikovať metódy a techniky počítačovej podpory vo výrobných technológiách, analyzovať, optimalizovať a riešiť problémy spojené s výrobnými technológiami v strojárstve a realizovať výskum a vývoj s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Je spôsobilý systémovo a komplexne riešiť technologické, materiálové, konštrukčné a organizačné úlohy v modernej strojárskej výrobe.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Absolvent študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby dokáže riešiť zložitejšie problémy súvisiace návrhom, plánovaním a prevádzkou výrobno-technologických systémov.  Má potrebné zručnosti aplikovať CAD/CAM/CAE systémy počítačovej podpory v konštrukcii, technológii a výrobe. Je tiež schopný ovládať softvérové aplikácie pri modelovaní, simulácii a optimalizácii technologických  procesov.
Má dostatočné vedomosti pre hlbšiu analýzu problémov a ich následnú špecifikáciu pre príslušnú participujúcu profesiu. Pri navrhovaní a optimalizácii procesov využíva nadobudnuté vedomosti a zručnosti z metód a techník počítačovej podpory výroby. Je schopný vyhotovovať pokročilejšie konštrukčné návrhy, návrhy technologických postupov výroby, programov pre CNC techniku, simulačné analýzy. Samostatne dokáže vyhotoviť konštrukčnú a technologickú dokumentáciu aplikáciou softvérových nástrojov.  Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať vlastné návrhy a odôvodňovať ich riešenia odbornému publiku. Je schopný efektívne pracovať samostatne a tiež ako člen tímu.

Obsadzované profesie

- strojársky špecialista konštruktér, projektant,

- konštruktér výrobkov, prípravkov, nástrojov a foriem,

- programátor výroby na NC a CNC strojoch,

- simulačný inžinier FEA.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2022 - 31.05.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.02.2023 16:29

Upozorniť na neaktuálne údaje