Strojárske technológie a materiály (Mechanical engineering technologies and materials)

Charakteristika

Absolvent  študijného  programu  Strojárske  technológie  a materiály získa hlboké vedomosti  o materiáloch, znalosti z procesov konvenčných a progresívnych strojárskych technológií. Rozumie  a vie hodnotiť a optimalizovať technologické procesy a výrobné postupy využitím inovačných riešení a vedeckých metód. Je schopný vytvárať simulačné modely a riešiť úlohy s využitím CAx technológií, navrhovať materiálové riešenia pre konkrétne konštrukcie a aplikovať  experimentálne a inovačné metódy odboru.

Ciele vzdelávania

Doktorand sa naučí charakterizovať a chápať zákonitosti fyzikálnej metalurgie, fyziky materiálov a cielene využívať získané poznatky pri navrhovaní technologických procesov vo vede, výskume a v praxi. Rozvinie svoje poznatky hlavne z oblasti súčasných metód skúšania materiálov, hodnotenia ich štruktúr, predikcie vlastností materiálov na základe ich vnútornej stavby, z oblasti zavádzania moderných technológií a optimalizácie výrobných procesov s ohľadom na kvalitu a ekonomickosť výroby. Štúdium umožní doktorandovi získať ucelené teoretické vedomosti, praktické skúsenosti a zvládnuť metodiky samostatnej vedeckej práce v oblastiach strojárskych technológií. Počas štúdia si osvojí zručnosti a metódy vedeckého výskumu spojené s odborom, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu vedeckého poznania a vlastnou tvorivou činnosťou prispeje k získaniu nových poznatkov v tejto oblasti. Absolvent je schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových komplexných konceptov inžinierskych riešení. V priebehu prvého nominálneho ročníka študent nadobúda znalosti najmä teoretického charakteru, ktoré nadväzujú na vedomosti II. stupňa štúdia. Získa hlboké znalosti z predmetov širšieho vedného základu z oblasti náuky o materiáloch a moderných spracovateľských technológií, ako aj pokročilé znalosti z procesov konvenčných a progresívnych strojárskych technológií. Časťou teoretickej prípravy je aj modelovanie a simulácia technologických procesov s využitím CAx technológií, projektovanie výrobných procesov a systémov, posudzovanie technologickosti a kvality výrobkov.  V ďalších ročníkoch štúdia aplikuje experimentálne, vedecké a inovačné metódy odboru pri riešení dizertačnej práce. Súčasťou štúdia je aj jazyková príprava doktoranda s dôrazom na odbornú terminológiu s cieľom zabezpečiť možnosť prezentácie výsledkov vlastného výskumu medzinárodnej vedeckej komunite ako aj laickej verejnosti.Uplatnenie absolventov

Výstupy vzdelávania

Absolventi ŠP strojárske technológie a materiály majú kompetentnosti:
• aplikovať odborné a vedecké poznatky z materiálových a technologických vedných disciplín
• analyzovať materiálové a technologické problémy a tvoriť inžinierske riešenia aplikáciou nadobudnutých znalostí
• hodnotiť a optimalizovať technologické procesy a výrobné postupy využitím inovačných riešení a vedeckých metód
• vytvárať simulačné modely a riešiť úlohy s využitím CAx technológií
• navrhovať materiálové riešenia pre konkrétne konštrukčné uzly
• aplikovať experimentálne a inovačné metódy odboru
• navrhovať a optimalizovať procesné parametre moderných spracovateľských technológií
• navrhnúť a realizovať inžiniersky experiment pre identifikáciu neznámych parametrov alebo verifikáciu vlastností výrobku alebo procesu
• komunikovať v jednom svetovom jazyku na odbornej úrovni
• využívať informačné technológie pri kontrole a riadení technologických procesov.

Obsadzované profesie

- vedecko-výskumný pracovník
- pracovník v oblasti skúšania vlastností materiálov
- manažér strojárskej výroby
- vývojový pracovník
- koordinátor výroby.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

The basic conditions of doctoral studies (III. degree of higher education) are regulated by § 54 of Act No.131/2002 Coll. on Higher Education and on Amendments and Supplements to Certain Acts, as amended.

Admission to doctoral studies at the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Košice is carried out on the basis of the Internal Regulation of the Technical University of Košice pursuant to Article 49(4)(c) of the Statute of the Technical University of Košice - Principles of the organisation, evaluation and termination of doctoral studies and the principles of the establishment of expert committees of doctoral studies at the Technical University of Košice.

The basic condition for admission to doctoral studies is the completion of the second cycle of university studies and successful completion of the admission procedure.

Application is submitted in electronic form - e-application.
In the application form it is necessary to indicate the name of the study programme, the title of the topic of one dissertation (written in the relevant study programme in the given academic year) together with the name of the supervisor, the form of study (full-time, part-time) and the language of study (Slovak, English). Knowledge of at least one foreign language should also be indicated.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/en/study-programs/phd/Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 7,000.

Fees for studying an external study program in a non-national language are € 5,000.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Barrier-free centre: https://accesscentre.tuke.sk

Prof. Eng. Alena Galajdová, PhD.
email: alena.galajdova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377Všeobecné informácie k prijímacej skúške

The completed application form for doctoral studies must be accompanied by:

 • resume
 • certified copies of documents certifying completion of studies (university diploma, state examination certificate, diploma supplement)
 • statement of results of studies
 • proof of payment of the admission fee (postal order, bank statement)
 • list of professional and scientific works published so far.


Forma prijímacej skúšky

Written, oralTesty

Foreign language (English) • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  16.06.2023 - 16.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, poštová poukážka) (elektronická forma)
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (VŠ diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) (elektronická forma)
 • výpis výsledkov štúdia (elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 7000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

The fee can be paid by transfer order or by U-type postal order.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variable symbol: 9

Address: Technical University of Košice,

Faculty of Mechanical Engineering,

Letná 1/9,

042 00 Košice-North

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Ján Slota, PhD. – jan.slota@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 09.02.2023 22:01

Upozorniť na neaktuálne údaje