Dopravná technika a logistika

Všeobecná charakteristika:

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v  študijnom odbore Dopravné stroje a zariadenia, študijného programu Dopravná technika a logistika, je spôsobilý vykonávať profesiu strojného inžiniera v širokej oblasti projektovania a konštruovania dopravno-manipulačných zariadení, ako aj v samotnej prevádzke a pri údržbe dopravných strojov a manipulačných zariadení. Po absolvovaní 3. stupňa vzdelávania v danom odbore získava teoreticko-praktické predpoklady  a zručnosti pre samostatnú, tvorivú vedecko-výskumnú prácu v uvedenom odbore.

Teoretické poznatky a praktické schopnosti:

Absolvent študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia, študijného programu Dopravná technika a logistika, má vedomosti z oblasti teórie, konštruovania a stavby dopravných a manipulačných zariadení (napr. žeriavy. dopravníky, výťahy, manipulačné prostriedky) a z oblasti projektovania logistických (dopravných a manipulačných) systémov, akými sú napríklad riadenie a regulácia materiálových tokov, skladové hospodárstvo, systémové riešenie manipulácie s materiálom a pod.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia nachádza široké uplatnenie vo všetkých sférach národného hospodárstva, keďže doprava a manipulácia s materiálom je významnou integrálnou súčasťou všetkých výrobných procesov a obslužných systémov. Jeho profesná špecializácia umožňuje vykonávať prácu v oblasti konštrukcie, projekcie, údržby a prevádzky dopravných strojov a zariadení. Cieľovým segmentom hospodárstva pre plné využitie schopností absolventa tohto odboru je široká oblasť manipulácie a dopravy materiálu a osôb. Má profesné predpoklady pracovať vo výskumných a projekčných inštitúciách, ako aj v strojárskych podnikoch orientovaných na výrobu dopravnej a manipulačnej techniky. Okrem toho sa uplatní v širokej škále podnikov, ktoré musia riešiť problémy materiálových tokov a skladovania.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/inzinierske-studiumDoplňujúce informácie

Študenti môžu absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na viac študijných programov, pričom

 • kópiu ústrižku o zaplatení administratívneho poplatku je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky,
 • k prihláške je potrebné doložiť overené fotokópie bakalárskeho diplomu a dodatku k diplomu obsahujúceho podrobnosti o absolvovanom študijnom programe vrátane výpisu vykonaných skúšok s hodnotením,
 • k prihláške je potrebné doložiť životopis
 • fakulta si na základe obsahu absolvovaného bakalárskeho štúdia vyhradzuje právo uchádzača neprijať alebo prijať so stanovením diferenčných predmetov
 • podmienkou otvorenia študijného programu v dennej forme je minimálne 10 uchádzačov, v externej forme 15 uchádzačov.


Forma prijímacej skúšky

bez • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 29.06.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 19.12.2019 09:56

Upozorniť na neaktuálne údaje