Dopravná technika a logistika

Charakteristika

Absolvent študijného programu Dopravná technika a logistika má vedomosti o konštrukcií dopravných a manipulačných zariadení. Rozumie teóriám pevnosti, spoľahlivosti a životnosti s využitím moderných CAD systémov. Chápe princípy použitia okrajových podmienok riešených úloh dopravy a manipulácie s materiálom. Dokáže efektívne hodnotiť, analyzovať a riadiť logistické systémy. Dokáže aplikovať navrhované riešenia s ohľadom na požiadavky ich funkčnosti. Má znalosti z experimentálnych metód merania.

Ciele vzdelávania

Absolvent študijného programu Dopravná technika a logistika dokáže aplikovať vedomosti z oblasti teórie, konštruovania a stavby dopravných a manipulačných zariadení (napr. žeriavy, dopravníky, výťahy, manipulačné prostriedky). Rozumie problematike projektovania logistických (dopravných a manipulačných) systémov, akými sú napríklad riadenie a regulácia materiálových tokov, skladové hospodárstvo, systémové riešenie manipulácie s materiálom a pod. Chápe princípy použitia a definovania okrajových (pracovných) podmienok vhodných pre riešenie úloh dopravy a manipulácie s materiálom. Dokáže použiť získané vedomosti a je schopný hodnotiť, analyzovať a riadiť vysoko efektívne integrované logistické systémy s dopravnými strojmi zariadeniami v širších kontextoch, presahujúcich aj odbor ich štúdia. Rozumie teóriám pevnosti, spoľahlivosti a životnosti konštrukcií s využitím aktuálnych počítačových projekčných systémov. V rámci štúdia je oboznámený s experimentálnymi metódami skúšania strojov. Je schopný integrovať získané vedomosti, hodnotiť a aplikovať vhodné rozhodnutia aj pri neúplných informáciách. Dokáže samostatne navrhovať a konštruovať dopravné stroje a zariadenia s ohľadom na požiadavky ich funkčnosti, efektívnosti dimenzovania, spoľahlivosti a životnosti. Ovláda metódy konštruovania a skúšania dopravných strojov a manipulačných zariadení a zásady projektovania materiálových tokov s využitím moderných logistických princípov. Vie jasne komunikovať závery, poznatky a zdôvodnenia ako laikom tak i odborníkom. Má znalosti zo zavádzania teórie spoľahlivosti do praktických aplikácií. V oblasti vzdelávania má rozvinuté návyky, ktoré mu dovoľujú pokračovať aj v ďalšom samoštúdiu.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Absolventi druhého stupňa študijného programu Dopravná technika a logistika v študijnom odbore Strojárstvo:
- vedia použiť získané vedomosti pri čítaní a vytváraní technickej dokumentácie podľa aktuálne platných technických noriem,
- sú schopní komplexne riešiť technické problémy aplikáciou získaných vedomostí z oblasti prírodných vied, technológie, inžinierstva a aplikovaných vied v odbore,
- majú schopnosť sa efektívne rozhodovať v súvislosti s výberom a použitím vhodných metód, techník a prostriedkov pri riešení problémov z praxe,
- vedia využívať najmodernejšie CAD systémy pri konštruovaní, modelovaní, simulácii a optimalizácii strojov a zariadení dopravno-manipulačnej techniky,
- sú schopní analyzovať konštrukcie dopravno-manipulačných zariadení a ich častí pomocou MKP,
- majú rozvinuté zručnosti pripraviť a vyhodnotiť experimentálne merania s využitím moderných meracích zariadení,
- sú schopní tvorivo aplikovať nové poznatky výskumu v praxi s využitím moderných informačno-komunikačných technológií,
- dokážu prezentovať vlastné výsledky, námety, problémy a ich riešenia,
- vedia využívať moderné postupy pri tvorbe technickej dokumentácie,
- dokážu riešiť úlohy dopravy a manipulácie s materiálom,
- majú schopnosť realizovať a riadiť vysoko efektívne integrované logistické systémy,
- vedia efektívne pracovať s najmodernejšími CAX softvérmi,
- dokážu samostatne navrhovať, dimenzovať a optimalizovať konštrukčné uzly podľa aktuálne platných technických noriem,
- majú rozvinuté zručnosti aplikovať a vyhodnocovať metódy experimentálneho skúšania strojov,
- majú hlboké znalosti v oblasti strojárstva umožňujúce im riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,
- sú schopní pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen tímu aj ako jeho vedúci,
- zvládajú primerané praktiky v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny,
- majú rozvinuté vzdelávacie zručnosti držať krok s modernými postupmi vo svojej disciplíne.

Obsadzované profesie

- strojársky špecialista konštruktér, projektant,

- strojársky špecialista v oblasti údržby,

- riadiaci pracovník (manažér) v logistike,

- riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe,

- procesný špecialista v strojárskej výrobe,

- strojársky špecialista vo výskume a vývoji.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Termín podania prihlášky: 31. 05. 2022
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2022 - 31.05.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.02.2023 16:29

Upozorniť na neaktuálne údaje