Bezpečnosť technických systémov

Absolvent druhého stupňa štúdia je schopný vykonávať inžinierske činnosti v oblasti bezpečnosti technických a technologických systémov v širšom ponímaní. Dokáže podieľať sa na systémových riešeniach v oblasti systémov riadenia kvality ako aj v oblastiach environmentálnych systémov riadenia. V rámci študijného odboru BTS je možné pomocou voliteľných predmetov špecificky sa zamerať na smerovanie k získaniu schopnosti a zručnosti pri používaní CA - techník, v oblasti systémov riadenia údržby, tvorbe bezpečných technických a technologických systémov  produktov a postupov ako aj pri systémoch ich riadenia v prevádzke.

Absolvent dokáže navrhovať a konštrukčne riešiť celú škálu problémov z uvedených oblastí, ovláda problematiku analýzy dynamických sústav, navrhovanie zložitých mechanizmov, optimalizáciu strojných súčiastok, navrhovania vhodných materiálov. Ovláda metódy experimentálneho výskumu a skúšania strojov pri rešpektovaní bezpečnosti navrhovaných konštrukcií. Má znalosti z materiálových tokov so zohľadnením moderných logistických princípov v súvislosti s aplikovaním príslušných dopravných strojov a manipulačných zariadení.Uplatnenie absolventov

Absolvent je schopný zostaviť a viesť experimentálny tím v záujmovej oblasti ako aj viesť tímy pre dozor, inšpekciu a certifikáciu technických systémov s ohľadom na bezpečnosť ich prevádzky v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvent štúdia získa nasledovné schopnosti a zručnosti, ktoré vie uplatniť v praxi:

 • diagnostikovať a experimentálne modelovať technické a technologické systémy,
 • pracovať a riadiť údržbárske tímy na úsekoch TQM,
 • vývoja a realizácie systémov riadenia rizík technických systémov,
 • pracovať ako samostatný konštruktér, resp. vedúci tímu konštruovania bezpečnosti technických systémov,
 • aplikovať výsledky výskumu a vedeckej práce do nových konštrukcií,
 • identifikovať poruchy a určiť ich zdroj s ohľadom na možnosť vzniku škody a navrhovať riešenia na ich minimalizáciu,
 • tvorivo aplikovať legislatívu v podmienkach všetkých činnosti a pracovať v najvyšších funkciách v rámci dozoru a inšpekcie práce,
 • uplatnenie pri tvorbe bezpečných technických a technologických systémov produktov a postupov, navrhovaniu materiálov, skúšania strojov a technických zariadení.

Je schopný vykonať teoretický a experimentálny rozbor jednotlivých problémov analyzovať a aplikovať bezpečné produkty a postupy, modelovať (experimentálne a počítačovo) vyšetrované produkty a procesy, realizovať simulačné postupy a riešiť úlohy pomocou virtuálnych modelov. Vie formulovať závery a následne ich aplikovať. Na základe získaných skúseností a výsledkov experimentálnych meraní je schopný zdokonaľovať jestvujúce strojné zariadenia a technológie v súlade s modernými výpočtovými metódami. Je schopný projektovať výrobnú dokumentáciu jednotlivých aj zložitých výrobných zariadení prostredníctvom výpočtovej techniky. V tejto súvislosti má prehĺbené vedomosti z aplikovanej matematiky, aplikovanej mechaniky, meracej a automatizačnej techniky, informačných technológii ako aj aplikácii systémov CA - techník.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/inzinierske-studiumDoplňujúce informácie

Vybraným študentom fakulty je umožnené

 • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na viac študijných programov, pričom

 • kópiu ústrižku o zaplatení administratívneho poplatku je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky,
 • k prihláške je potrebné doložiť overené fotokópie bakalárskeho diplomu a dodatku k diplomu obsahujúceho podrobnosti o absolvovanom študijnom programe vrátane výpisu vykonaných skúšok s hodnotením,
 • k prihláške je potrebné doložiť životopis
 • fakulta si na základe obsahu absolvovaného bakalárskeho štúdia vyhradzuje právo uchádzača neprijať alebo prijať so stanovením diferenčných predmetov
 • podmienkou otvorenia študijného programu v dennej forme je minimálne 10 uchádzačov, v externej forme 15 uchádzačov.


Forma prijímacej skúšky

bez • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 29.06.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 19.12.2019 09:56

Upozorniť na neaktuálne údaje