Bezpečnosť technických systémov

Charakteristika

Absolvent inžinierskeho študijného programu Bezpečnosť technických systémov  má vedomosti širšieho teoretického a praktického poznania v oblasti manažérstva kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Študent aplikuje znalosti z oblasti kvality produkcie v strojárskej výrobe, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, závažných priemyselných havárií, ochrany pred požiarom, ako aj základné informácie o požiadavkách na riadenie údržby, nástrojoch technickej diagnostiky a bezpečnosti strojov. Rozumie zákonitostiam riadenia strojárskej výroby, vie aplikovať podporné nástroje riadenia bezpečnosti na pracovisku. Absolvent rozumie slovenskej ako aj európskej legislatíve v oblasti  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj bezpečnosti technických systémov. Je schopný vytvárať  a riadiť podmienky výrobného procesu z hľadiska bezpečnosti práce.

Ciele vzdelávania

Absolvent inžinierskeho študijného programu Bezpečnosť technických systémov aplikuje znalostí z oblastí,  ako je posudzovania rizík strojov a procesov, prevencie závažných priemyselných havárií, krízového riadenia a integrovaných systémov manažérstva. Absolvent rozumie súvislostiam medzi  bezpečnosťou - údržbou - kvalitou - kontinuitou. Analyzuje technické systémy využitím prístupu myslenia založeného na riziku ( Risk based Thinking RBT). Absolvent vie:
- používať metódy pre účinnú prevenciu v systéme človek -stroj -prostredie s aplikáciou pre inteligentný priemysel,
- využívať moderné softvérové prostriedky pre tvorbu a analýzu modelov konštrukcií strojov,
- tvorivo aplikovať legislatívu pre bezpečné postupy a produkty,
- zdokonaľovať jestvujúce strojné zariadenia v kontexte Integrovanej bezpečnosti.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Absolvent je schopný:
- aplikovať softvérové prostriedky pre simuláciu a riadenie rizík na všetkých úrovniach technického života produktu a priemyselných technológii,
- aplikovať legislatívne požiadavky pre bezpečné produkty a postupy s cieľom ich čo najjednoduchšej aplikácie v praxi,
- posudzovať riziká strojov, strojových systémov a priemyselných technológií, ako súčasti  integrovanej bezpečnosti,
- vyvíjať metodiky a postupy pre účinnú prevenciu v systéme človek-stroj-prostredie s aplikáciou pre inteligentný priemysel (Industry 4.0),
- navrhovať  a testovať účinné systémy pre manažérstvo rizík ako súčasti zvyšovania spoľahlivosti priemyselných technológií vrátane ľudského faktora a integrovaného manažérstva.

Obsadzované profesie

- bezpečnostný technik,

- inšpektor jadrovej bezpečnosti,

- lektor v oblasti bezpečnostných služieb,

- projektový špecialista (projektový manažér),

- riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2022 - 31.05.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.02.2023 16:29

Upozorniť na neaktuálne údaje