Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Filozofická fakulta PU je najväčšou humanitnou a spoločenskovednou fakultou na východnom Slovensku a z hľadiska záujmu o štúdium patrí do prvej desiatky fakúlt v SR. Výsledky komplexnej akreditácie potvrdili, že dlhodobo patrí k slovenskej špičke. V oblasti humanitných vied dosiahla FF PU najlepšie hodnotenie spomedzi všetkých fakúlt slovenských univerzít. Vynikajúce výsledky dosiahla tiež v oblasti spoločenských a behaviorálnych vied a v oblasti historických vied.

Tradícia. FF PU v Prešove je druhou najstaršou filozofickou fakultou na Slovensku. Spolu s košickou lekárskou fakultou vytvorila v roku 1959 základ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Filozofická fakulta bola súčasťou tejto univerzity do 1. januára 1997, keď prešovské fakulty založili Prešovskú univerzitu. Korene Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity však siahajú až do roku 1667, v ktorom bolo založené prešovské evanjelické kolégium.

Kvalita vzdelávania. Najlepšou vizitkou školy sú jej úspešní absolventi. FF PU počas svojej existencie vychovala viacero generácií špecialistov, pedagógov, uznávaných vedcov, expertov v rôznych oblastiach spoločenskej praxe. Mnohí z nich dnes pôsobia ako špičkoví odborníci na významných postoch doma i v zahraničí.

Pestrá ponuka vzdelania. Fakulta ponúka široké spektrum humanitných a spoločenskovedných študijných programov. V súčasnosti má akreditovaných 35 študijných programov na bakalárskom stupni, 33 programov na magisterskom stupni a 16 programov na doktorandskom stupni. Na fakulte aktuálne študuje cca 2100 študentov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a vyše 150 študentov na doktorandskom stupni štúdia.

Uplatnenie absolventov. Na svoju profesionálnu kariéru sa na FF PU pripravujú prekladatelia a tlmočníci, psychológovia, mediálni pracovníci, archivári a historici, jazykovedci, učitelia a ďalší odborníci. Jedinečné a na Slovensku jediné je štúdium učiteľstva ukrajinského jazyka a literatúry, ako aj štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v študijnom programe ukrajinský jazyk a kultúra v kombinácii.

Vedecký výskum. Študenti majú na fakulte možnosť zapojiť sa do výskumu vo viacerých vedných odboroch a aktívne sa zúčastňovať študentských vedeckých konferencií. Okrem riešenia národných a medzinárodných výskumných projektov na pôde fakulty pracujú dve centrá excelentnosti: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti; Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu. Na fakulte pôsobí tiež Katedra bioetiky UNESCO (UNESCO Chair in Bioethics).

Umelecká činnosť. Študenti sa môžu zapojiť do aktivít niekoľkých umeleckých telies fakulty: Študentské divadlo FF, Ženský spevácky zbor IUVENTUS PEDAGOGICA, Vysokoškolský folklórny súbor Torysa, Komorný orchester CAMERATA ACADEMICA, Miešaný spevácky zbor NOSTRO CANTO. Na Filozofickej fakulte PU pôsobia viacerí uznávaní umelci – hudobníci, výtvarníci, spisovatelia.

Možnosti štúdia v zahraničí. Časť svojho štúdia môžu študenti absolvovať pobytom na zahraničných univerzitách, s ktorými má fakulta podpísané bilaterálne dohody umožňujúce študentské mobility a stáže. Desiatky študentov FF PU každoročne vycestujú do Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Srbska, Rumunska, Bulharska, Grécka, Turecka, Talianska, Španielska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Fínska, Švédska, alebo Estónska.

Bližšie informácie o prijímacom konaní na FF PU v Prešove nájdete na http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/informacie-pre-uchadzacov/

Admission procedure

Teaching of Subjects Slovak language and literature Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 14.06.2021 – 18.06.2021

Teaching of Subjects of Philosophy Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 10.05.2021 – 14.05.2021

Social work Mgr., external

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 14.06.2021 – 18.06.2021

Ethics - social work Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 10.05.2021 – 14.05.2021

Ethics - social work Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 14.06.2021 – 18.06.2021

Ukrainian language and culture Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 10.05.2021 – 14.05.2021

Teaching of Subjects of German language and Literature Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 14.06.2021 – 18.06.2021

German language and Culture Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 10.05.2021 – 14.05.2021

Teacher of Subjekt of citizenship education Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 10.05.2021 – 14.05.2021

Teaching of Subjects of English language and Literature Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 14.06.2021 – 18.06.2021

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová (katarina.mikitova@unipo.sk)
Last update: 27.09.2019 06:57

Draw attention to not topical data