Politológia

Prospects of graduates

Novozískané poznatky absolventa doktorandského štúdia politológie ho výrazne posúvajú nad úroveň 2. stupňa vysokoškolského štúdia politológie alebo príbuzného študijného odboru. Rozsah a štruktúra nového poznania umožňuje ďalšie individuálne podoby kvalifikačného rastu aj za horizontom daného odboru.

Absolvent doktorandského študijného programu politológia je pripravený pre prácu (výskum a publikovanie) v danom odbore. Je disponovaný na vysokoškolskú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť. Uplatní sa v rozmanito zameraných teoretických a odborných, resp. aplikovaných oblastiach výskumu. Môže vstupovať do oblasti šírenia a popularizácie poznania v podobe  publikačnej, prekladateľskej, redaktorskej i mediálnej praxe.

Absolvent ovláda informačné technológie a je schopný samostatne editovať knižné publikácie.

Absolventi sú pripravení vstupovať do konkurenčného prostredia vo svojom odbore na úrovni medzinárodnej tímovej práce či grantových projektov.Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou prijatia uchádzača na doktorandské štúdium je absolvovanie magisterského štúdia v odbore alebo v príbuznom odbore a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Súčasťou prijímacej skúšky je: a) prezentácia návrhu projektu výskumu viažuceho sa na tému dizertačnej práce, ktorú si uchádzač zvolil z vypísaných tém dizertačných prác; b) posúdenie celkových predpokladov (absolvované štúdium, zvládnutie predpísaných okruhov, doterajšie výsledky uchádzača v oblasti výskumu, vrátane kvalifikačných prác a publikačnej činnosti a pod.).

 

Ďalšie podmienky:

Je vhodné, ak uchádzač môže predložiť publikačnú činnosť, účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach súvisiacich so študijným odborom, ako aj  znalosť iného svetového jazyka.

 

Ďalšie informácie:

Uchádzačom odporúčame, aby pred výberom témy dizertačnej práce kontaktovali školiteľa, ktorý vypisuje vybranú tému dizertačnej práce.

Bližšie informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium sú zverejnené na http://www.unipo.sk/1071/.General information on the admission exam

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove sa pri prijímacom konaní riadi Študijným poriadkom Prešovskej univerzity v Prešove. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa.

Uchádzač sa prihlasuje na tlačive Prihláška na doktorandské štúdium ŠEVT s požadovanými prílohami, ktoré posiela na Útvar pre vedu, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium FF PU v Prešove alebo vyplnenú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte.

Výpis výsledkov magisterského štúdia sa prikladá vo forme dodatku k diplomu (v takomto prípade nie je potrebné vypisovať tabuľku Výpis výsledkov magisterského štúdia na s. 2 v prihláške).

Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované. Poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom. Ústrižok o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Bližšie informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium sú zverejnené na http://www.unipo.sk/1071/.Form of entrance exam

Spôsob prijímacieho konania:

Prijímacia skúška sa uskutočňuje ústnou formou a pozostáva z týchto častí: predstavenie projektu dizertačnej práce; odpoveď na otázky dotýkajúce sa daného študijného programu (tematické okruhy sú súčasťou požiadaviek na prijímacie skúšky).

 Stanovenie okruhu a rozsahu požadovaných znalostí:

Požiadavky a tematické okruhy na prijímacie skúšky sú zverejnené na http://www.unipo.sk/1071/. • Apply the application for study

  18.03.2022 - 20.05.2022

 • Performance of the entrance exam

  01.07.2022 - 01.07.2022

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • životopis – podpísaný uchádzačom (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie – prilepte na 3. stranu prihlášky (paper form)
 • úradne overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu (výpis výsledkov magisterského štúdia); resp. potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky a obhajoby diplomovej práce); (paper form)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (paper form)
 • rámcový projekt dizertačnej práce k téme vypísanej školiteľom vrátane povinnej anotácie v anglickom jazyku. (paper form)
 • na prvej strane prihlášky (za témou dizertačnej práce) je potrebné uviesť aj svetový jazyk, z ktorého bude uchádzač robiť prijímaciu skúšku; používané skratky: AJ (anglický jazyk), NJ (nemecký jazyk), FJ (francúzsky jazyk), RJ (ruský jazyk). (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 800 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1500 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 50,- €.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT CODE: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Last update: 18.03.2022 12:24

Draw attention to not topical data