Ethics - social work

Profily absolventov
ETIKA
Všeobecná charakteristika profilu absolventa
Absolventi odboru etika (1. stupeň) dokáţu analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov dejín etiky a filozofie, východiskových poznatkov disciplín všeobecnej a aplikovanej etiky. Dokáţu správne rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v ţivote človeka a rozhodovať sa v priestoroch morálnych konfliktov v kaţdodennom praktickom ţivote. Ovládajú základy psychológie, sociológie, teórie kultúry a komunikačných techník. Poznajú hlavné myšlienkové prúdy v súčasnej teoretickej, filozofickej i aplikovanej etike. Absolventi musia vedieť spolupracovať s manaţérmi vo vlastnom odbore, ale aj so špecialistami z iných profesií.Prospects of graduates

Absolventi odboru etika- sociálna práca majú prierezové vedomosti  z odborov etika a sociálna práca so zameraním na aplikačné využitie, ktoré zodpovedá súčasnému stavu poznania a rozvoja spoločenskej praxe. Sú pripravení na výkon sociálno-správnych činností, základného sociálno-právneho poradenstva, sociálneho diagnostikovania, sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany a depistáže, inej formy sociálnej intervencie (napr. krízová intervencia, terénna práca, sociálne služby, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta/tky, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ap.),použitia výsledkov výskumu v oblasti sociálnej práce, s dôrazom na jej etickú dimenziu, pre svoju prax, projektovania v sociálnej práci.Absolventi sú spôsobilídeskriptívnej reflexie a hodnotiaceho prístupu k etickým javom,na prípravu fungovania kodifikovanej etiky, aplikovať získané teoretické poznatky z oblasti etiky na konkrétne každodenné životné situácie, aktívne participovať na riešení etických problémov profesijnej etiky a adekvátne použiť praktické postupy a nástroje riešenia etických otázok v tejto oblasti,identifikovať podstatu etického problému nielen na teoretickej rovine, ale aj v praxi (napr. hodnotiť etickú situáciu v podniku, firme, organizácii alebo inštitúcii, a to v štátnom, súkromnom či verejnom sektore),využívať základné vedomosti z odboru sociológie, štatistiky, demografie, psychológie a teórie sociálnej práce, potrebné pre uskutočňovanie praktických úloh sociálnej práce, pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry na úrovniach rodina – obec – spoločnosť ,uplatňovať základné zručnosti práce v inštitucionálnom tíme, udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojom odbore, organizovať si vlastné učenie a vývoj a pokračovanie v zdokonalení svojho profesionálneho postavenia.  

Teoretické vedomosti: získali základy teórie a praxe sociálnej práce voči jednotlivým cieľovým skupinám a oblastiam riešenia sociálnych rizík, majú vedomosti o úlohách štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky, chápu nevyhnutnosť uplatňovania etickej dimenzie v jednotlivých oblastiach a sektoroch výkonu sociálnej práce. Dokážu správne rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a rozhodovať sa v priestoroch morálnych konfliktov v každodennom praktickom živote a v zložitých sociálnych konfliktoch a situáciách. 

Praktické schopnosti a zručnosti: schopnosť aplikovať relevantné riešenia sociálnych situácií v súlade so získanými teoretickými a praktickými poznatkami, s osobitným dôrazom na etický aspekt problému. Absolventi sú spôsobilí na prípravu a koordináciu fungovania kodifikovanej etiky – etické kódexy, etické komisie, etické audity a pod. Absolvent má schopnosť spolupracovať pri navrhovaní, implementovaní a vyhodnocovaní nových čiastkových riešení sociálnych situácií a problémov cieľových skupín, s osobitným dôrazom na etický aspekt problému,  schopnosť kritického úsudku pri prijímaní riešení sociálnych problémov ľudí v rozličných situáciách, schopnosť využívať moderné metódy a prostriedky, vrátane najnovších IKT, spolupracovať v projektových tímoch na vyvíjaní, zavádzaní, implementovaní a overovaní čiastkových riešení sociálnych problémov, s osobitným dôrazom na etický aspekt riešení, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny, predchádzanie diskriminácii vo svojej praxi a dodržiavanie zásady rovnosti príležitostí.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

During admission procedure to this study programme, a combination of evaluating complex results of the secondary studies will be applied with an emphasis on the subjects of science on society of civics (ethics), Slovak language and science on society (or civics) and knowledge test from the science on society and interview evaluating 50% of knowledge and motivation test and 50% complex evaluation of results of studies at the secondary school (secondary school leaving exam (in case of foreign languages, taking of the secondary school leaving exam from foreign language at the B2 level will be bonified)), study results at the secondary school with an emphasis on specific subjects, participation and results from student olympiad, secondary school research activity, state exam and certificates from foreign languages)Additional information

Study field: as inter-disciplinary studies in combination with the study field 2.1.5 Ethics and study field 3.1.14 Social workConditions for international students

International students may be admitted only based on the results of the entrance exams and for a fee.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

PhDr. Branislav Frk, PhD., e-mail: frk@unipo.skGeneral information on the admission exam

applicant can submit at most two application forms to studies indicating one study programme on the Faculty of Arts of the University of Prešov on one application form

applicants pay the fee using postal money order of type U, the receipt confirming the payment needs to be glued on page 3 of the application form

application forms without a receipt confirming the payment of the fee will not be accepted

applicant who took the secondary school leaving exam in previous period will attach to the application form also verified copies of all annual school reports, a verified copy of the secondary school leaving exam certificate and CV

applicant who takes the secondary school leaving exam in 2010 indicates in the application grades for the 1st, 2nd and 3rd year (or the 4th year in case of 5-year studies), asks the school to confirm correctness of the data, attaches CV and after passing of the secondary school leaving exam will send to the faculty a verified copy of the secondary school leaving exam certificate (applies to applicants not taking the entrance exam), the others will bring the secondary school leaving exam certificates to the entrance exam

applicants will fill out the first and the second page and will ask the relevant youth physician to confirm in the application form their ability to study (in writing, a signature and a stamp of the physician is not enough)

officially not verified copies of certificates and not nostrified secondary school leaving exam certificates issued by foreign secondary schools will not be accepted

applicants with changed work ability will attach to the application form a statement issued by the evaluation committee

offered Bachelor´s study Programmes and their successful completion is one of conditions of continuing the study in accredited Master´s study Programmes

basic data needed to carry out a cross-border transfer abroad through the SWIFT network: Swift address of the bank: SUBASKBX, Account number of the payment recipient or the Account number of the State Treasury client in the IBAN format: SK87 8180 0000 0070 0007 8205, name of the bank: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15; unabbreviate name and address of the payment recipient, State Treasury client: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, Prešov, 080 78, purpose of payment: fee VS 101000401

During the admission procedure, the Faculty of Arts follows the internal regulation "Principles of admission procedure of the Faculty of Arts of the University of Prešov in Prešov" issued by the Academic Senate of the Faculty of Arts in Prešov on September 16, 2009Tests

knowledge test from science on society and interview • Apply the application for study

  30.04.2021

 • Performance of the entrance exam

  10.05.2021

 • Send certificate to

  21.05.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Additions
 • CV (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • leaving certificate (paper form)
 • overené výsledky stredoškolského štúdia (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Account number: 7000078205/8180

Variable symbol: 101000401

Constant symbol: 0308

Name of the bank: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15

Address: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Last update: 07.04.2021 11:18

Draw attention to not topical data