Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Filozofická fakulta - anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - French language and Culture
 • Faculty of Arts - German language and Culture
 • Faculty of Arts - Russian language and Culture
 • Faculty of Arts - Ukrainian language and culture
Prospects of graduates

Cieľom magisterského štúdia je vzdelávanie prekladateľov a tlmočníkov ako odborníkov v oblastitranskultúrnejkomunikácie medzi príslušníkmi odlišných kultúr a jazykov. Na základe vedeckých poznatkov disponujú absolventi patričnými odbornými, mentálnymi a sociálnymi dispozíciami na zvládnutie nárokov, ktoré na prekladateľov a tlmočníkov kladie profesionálny trh. Popri jazykových a kultúrnych kompetenciách nadobúdajú aj nevyhnutné vedecké (translatologické) znalosti, ako aj všeobecné a špeciálne translatologické kompetencie v oblasti prekladu a tlmočenia. Dôležitou súčasťou týchto kompetencií je flexibilita, schopnosť interdisciplinárnej kooperácie, ako aj iné kľúčové kompetencie (práca v pracovnom tíme, schopnosť zvládať stresové situácie).  

Absolventi sú schopní prezentovať pomocou využitia relevantných prekladateľských a tlmočníckych techník, stratégií a pracovných pomôcok (tlmočnícka technika, prekladateľský softvér) situačne špecifické texty a informácie v cieľovom jazyku, a to v písomnej a ústnej forme. 

Absolventi nadobúdajú kompetencie v bilaterálnom tlmočení (obchodné rokovania, rozhovory, súdne tlmočenie), ako aj v oblastikonzekutívnehoa simultánneho tlmočenia na odborných konferenciách k rôznym tematickým oblastiam (politika, hospodárstvo, právo, prírodné a spoločenské vedy, medicína, technika atď.), rovnako aj nevyhnutné rétorické kompetencie.  

Na základe lingvistických a translatologickýchvedomostí je absolvent schopný analyzovať rozdiely medzi nemeckým a slovenským jazykom v procese prekladu, resp. tlmočenia a riešiť zistené diskrepancie. Je schopný produkovať a upravovať texty účelovo podľa typu a požiadaviek adresáta.Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additional information

a)  Na FF PU si uchádzač môže podať viac prihlášok na štúdium s uvedením jedného študijného programu na jednej prihláške;

b)  Poplatok uchádzači uhradia prevodom, alebo poštovým peňažným poukazom U, doklad o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky;

c)  Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované;

d) Základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT: swiftová adresa banky: SPSRSKBA, číslo účtu príjemcu platby, resp. číslo účtu klienta ŠP vo formáte SK87 8180 0000 0070 0007 8205; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov, účel platby: poplatok VS 10100041;

e) Uchádzači študujúci na FF PU, resp. absolventi bakalárskeho štúdia na FF PU nevyplňujú výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch a nepredkladajú potvrdenie o správnosti údajov. K prihláške doložia štruktúrovaný životopis; 

f)  Uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU, dôkladne vyplnia prvú a druhú stranu prihlášky;

g) Uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU, k prihláške doložia štruktúrovaný životopis a overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Úradne neoverené fotokópie sa nebudú akceptovať;

h) Uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium na inej fakulte ako FF PU v roku 2023, doložia k prihláške výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy (pečiatka a podpis študijného oddelenia školy/fakulty);

i)  Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami: 1. pred podaním prihlášky na štúdium kontaktujú fakultného (v prípade univerzitných pracovísk univerzitného) koordinátora s cieľom poradenstva pri výbere odboru štúdia a rozsahu podporných služieb na PU, 2. poskytnú fakultnému (v prípade univerzitných pracovísk univerzitnému) koordinátorovi dostatočné informácie o svojich obmedzeniach a potrebách, 3. v dostatočnom predstihu (obvykle 1 mesiac pred prijímacími skúškami) kontaktujú fakultného koordinátora pre zabezpečenie primeraných podmienok pri prijímacej skúške. Kontakt na fakultného koordinátora je zverejnený na stránke fakulty (https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/moznosti-studia/).

j) Uchádzači o štúdium predložia ako súčasť prihlášky i lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré je dostupné na webe fakulty;

k) Prihlášku na štúdium môže zaslať aj taký uchádzač, ktorý doposiaľ pre daný typ štúdia nevykonal bakalársku štátnu skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje. Takýto uchádzač predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, na štúdium nemôže byť prijatý;

l) V prípade, že sa na niektorý študijný program prihlási menej záujemcov, ako je minimálny stanovený počet pre daný študijný program, dekan môže rozhodnúť o neotvorení programu pre daný akademický rok. Túto skutočnosť oznámi uchádzačom a vyzve ich k zmene študijného programu. V prípade, že uchádzač ponuku neakceptuje, fakulta mu vráti poplatok za prijímacie konanie v plnej výške;

m) Filozofická fakulta sa pri prijímacom konaní riadi vnútorným predpisom Zásady prijímacieho konania Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol vydaný Akademickým senátom Filozofickej fakulty v Prešove dňa 16. 9. 2009.

 Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

 

doc. Mgr. Sabolová Fabianová Antónia, PhD.

antonia.sabolova.fabianova@unipo.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  30.04.2024

 • Submit additional application form

  15.08.2024

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1300 €


The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

 

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Last update: 04.06.2024 07:33

Draw attention to not topical data