Filozofia

Naplnenie  cieľov a obsahových jednotiek určuje profil absolventa odb. FILOZOFIA (2.st.):  

Absolvent nadobudne prehĺbené znalosti z dejín i súčasnosti filozofického myslenia a súčasne  aj špeciálne (nadštandardné) poznanie špecifického okruhu filozofických tém a problémov. Rozsah a povaha jeho teoretickej erudície mu umožňuje  pokračovanie v štúdiu odboru3. stupňa (PhD.): Systematická filozofia alebo  Dejiny filozofie,  resp. logikaa metodológia vedy alebo pôsobeniev uvedených oblastiach. 

Študent  získa návyky pre samostatnú teoretickú prácu. Absolventi programu filozofia  sú spôsobilí úspešne vykonávať učiteľskú prax v predmetoch – filozofia, logika, etika, resp. občianska náuka, ak si túto orientáciu  dotovali vo voliteľnej  výučbe a absolvujú predpísanédoplnkovépedagogicko-psychologické štúdium.   

 

Rozsah vedomostí absolventa:  je kvalifikovaným špecialistom v oblasti filozofického poznania, ktorý nadobudol zodpovedajúce: 

 A. teoretické vedomosti – ovláda pojmový a kategoriálny aparát  filozofie; má detailné znalosti z dejín filozofie a je schopný vývoj v danej oblasti kriticky analyzovať;  má  poznatky zjednotlivýchoblastí filozofického myslenia a prehľad o spôsoboch riešenia filozoficko-teoretických problémov v týchto oblastiach, vrátane interdisciplinárnych; vie samostatne pracovať s prameňmi a analyzovať filozofické texty v kritickej konfrontácii s vlastným poznaním; je pripravený pracovať ako špecialista v oblasti filozofie; je schopný identifikovať a kriticky reflektovať aktuálne trendy a dynamiku spoločenského vývoja v tých najširších kontextoch; 

B. praktické schopnosti a zručnosti – dokáže registrovať problémovú situáciu a na základe osvojenej teórie hľadať optimálne riešenie; kriticky analyzovať a hodnotiť vedecké projekty a iniciatívy vo svojom odbore; disponuje schopnosťou zaujímať  odborné stanovisko k aktuálnym spoločenským problémom; je pripravený na analýzu, konštruovanie a posudzovanie projektov aj v širšej oblasti kultúry, politiky a sociálnej sféry z hľadiska svojej špecializácie; je pripravený na interdisciplinárnua medziodborovú spoluprácu pri riešení odborno-teoretických aj spoločensko-politických problémov.   

Absolvent  dokáže: pracovať samostatne a efektívne ako jednotlivec a aj ako člen tímu; identifikovať a vyhľadávať možnosti svojho odborného vývoja; posúdiť možné dôsledky navrhovaných riešení praktických problémov aj zo širšieho, predovšetkým morálneho a humánneho hľadiska. 

 

Absolvent študijného programu si prostredníctvom povinne voliteľnej a výberovej môže rozšíriť svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti o informačno-komunikačné technológie, cudzie jazyky a  ďalšie disciplíny podľa výberovej ponuky inštitútu, resp. fakulty.Prospects of graduates

Absolventi  sú spôsobilí hľadať uplatnenie vo verejnom i súkromnom sektore, resp. v štátnej službe. Môžu pôsobiť v širokom spektre spoločenských inštitúcií a mimoškolských zariadení – spoločenskovedne orientované výskumné organizácie a inštitúcie; vzdelávacie inštitúcie nevysokoškolského typu; vzdelávacie inštitúcie vysokoškolského typu – vysokoškolský učiteľ (asistent, lektor); vládne a mimovládne humanitné  inštitúcie a organizácie; organizácie a inštitúcie „tretieho sektora“; inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky); kultúrnospoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia; redakcie odborných a spoločenských časopisov; vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry; politické inštitúcie; štátna správ); masmédiá.Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1)

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium podľa magisterských študijných programov (druhý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 53 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.

2)

Uchádzač môže byť na magisterský študijný program prijatý bez prijímacej skúšky, ak magisterský študijný program je pokračovaním bakalárskeho študijného programu v danom študijnom odbore a uchádzač vykonal štátnu skúšku z predmetov, ktoré sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky zodpovedajúceho bakalárskeho študijného programu na FF PU v Prešove.Additional information

a)  Na FF PU si uchádzač môže podať viac prihlášok na štúdium s uvedením jedného študijného programu na jednej prihláške;

b)  Poplatok uchádzači uhradia prevodom, alebo poštovým peňažným poukazom U, doklad o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky;

c)  Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované;

d) Základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT: swiftová adresa banky: SPSRSKBA, číslo účtu príjemcu platby, resp. číslo účtu klienta ŠP vo formáte SK87 8180 0000 0070 0007 8205; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov, účel platby: poplatok VS 10100041;

e) Uchádzači študujúci na FF PU, resp. absolventi bakalárskeho štúdia na FF PU nevyplňujú výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch a nepredkladajú potvrdenie o správnosti údajov. K prihláške doložia štruktúrovaný životopis; 

f)  Uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU, dôkladne vyplnia prvú a druhú stranu prihlášky;

g) Uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU, k prihláške doložia štruktúrovaný životopis a overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Úradne neoverené fotokópie sa nebudú akceptovať;

h) Uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium na inej fakulte ako FF PU v roku 2023, doložia k prihláške výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy (pečiatka a podpis študijného oddelenia školy/fakulty);

i)  Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami: 1. pred podaním prihlášky na štúdium kontaktujú fakultného (v prípade univerzitných pracovísk univerzitného) koordinátora s cieľom poradenstva pri výbere odboru štúdia a rozsahu podporných služieb na PU, 2. poskytnú fakultnému (v prípade univerzitných pracovísk univerzitnému) koordinátorovi dostatočné informácie o svojich obmedzeniach a potrebách, 3. v dostatočnom predstihu (obvykle 1 mesiac pred prijímacími skúškami) kontaktujú fakultného koordinátora pre zabezpečenie primeraných podmienok pri prijímacej skúške. Kontakt na fakultného koordinátora je zverejnený na stránke fakulty (https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/moznosti-studia/).

j) Uchádzači o štúdium predložia ako súčasť prihlášky i lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré je dostupné na webe fakulty;

k) Prihlášku na štúdium môže zaslať aj taký uchádzač, ktorý doposiaľ pre daný typ štúdia nevykonal bakalársku štátnu skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje. Takýto uchádzač predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, na štúdium nemôže byť prijatý;

l) V prípade, že sa na niektorý študijný program prihlási menej záujemcov, ako je minimálny stanovený počet pre daný študijný program, dekan môže rozhodnúť o neotvorení programu pre daný akademický rok. Túto skutočnosť oznámi uchádzačom a vyzve ich k zmene študijného programu. V prípade, že uchádzač ponuku neakceptuje, fakulta mu vráti poplatok za prijímacie konanie v plnej výške;

m) Filozofická fakulta sa pri prijímacom konaní riadi vnútorným predpisom Zásady prijímacieho konania Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol vydaný Akademickým senátom Filozofickej fakulty v Prešove dňa 16. 9. 2009.

 Coordinator for students with specific needs

doc. Mgr. Skyba Michaela, PhD.              - michaela.skyba@unipo.skForm of entrance exam

Bez prijímacej skúšky, resp. vedomostný písomný test + talentová skúškaTests

Vedomostný test bude pozostávať z týchto tematických okruhov: dejiny filozofie a systematická filozofia. • Apply the application for study

  30.04.2024

 • Submit additional application form

  15.08.2024

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1300 €


The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

 

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

 • There are days left until the submission of a later application.
 • Add to Favorites
 • Academic year: 2024/2025
 • University University of Presov in Presov Faculty of Arts
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 15
 • Program code: 100451
 • Field of study: Philosophy
 • Level of study: 2.
 • Length of study: 2
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Mgr.
 • Information about teaching languages: Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Last update: 15.07.2024 07:54

Draw attention to not topical data