Found 38 courses

View:
Ordering:

Overview of courses

Modul eVzdelávanie vznikol za účelom evidencie vysokoškolských e-kurzov a e-objektov.

Modul je určený najmä pre učiteľov VŠ, aby získali prehľad, ktoré kurzy a v akom rozsahu sú na slovenských VŠ vyvinuté, aby mohli nadviazať spoluprácu s autormi týchto kurzov, aby sa predchádzalo zbytočnej práci – tvorbe duplicít kurzov, ak už bol kurz s určitou témou vyvinutý, ak je ho možné použiť v študijnom programe alebo ako ďalšiu podporu výučby. Modul môže slúžiť aj na možný výber gestorov predmetov s už pripravenou podporou výučby. Modul je určený aj študentom všetkých stupňov štúdia, ktorí si môžu takouto formou nájsť ďalšie zdroje pre štúdium, nakoľko dosť kurzov, resp. objektov je voľne prístupných, resp. ich je možné študovať na diaľku.


Course name School Author
Tabuľkový kalkulátor (Tabuľkový procesor) UKF Mgr. Martin Vozár, PhD.
Applied English Lexicology SPU Katarína Veselá
Moodle KI UKF UKF Martin Cápay
Ochrana stromov pri stavebnej činnosti SPU prof. Ing. Viera Paganová,PhD.
Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka unentered Mgr. Ondřej Sezima
Obnoviteľné zdroje pre rozvoj vidieka SPU Zuzana Palkova
Databázové systémy UKF Martin Drlík
Programovanie 1 - Delphi UKF Martin Cápay
Viera Palmárová
Ján Skalka
Výtvarné aktivity v MŠ/ZŠ UMB Lenka Lipárová
Renáta Pondelíková
Počítačové siete 1 UKF Peter Švec
Marek Vrábel
Milan Turčáni

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course