Všeobecná psychológia

Prospects of graduates

Študijný program poskytuje doktorandom možnosť získavať najnovšie informácie a zručnosti v oblasti výskumu všeobecnej psychológie s interfunkčným a interdisciplinárnym pohľadom a v celostnom historicko-sociálnom kontexte. Doktorand nadobúda orientáciu v histórii a súčasných smeroch psychológie ako bio-sociálnej vedy. Ďalej ovláda metodologické prístupy psychologického výskumu, vrátane pokročilých štatistických metód disciplíny. Stáva sa spôsobilým rozvíjať psychologický výskum na Slovensku a udržiavať kontinuitu tohto výskumu výchovou nových študentov/tiek.

Uplatnenie absolventa  je predovšetkým v akademickej sfére, t. j. vo vysokoškolskom vzdelávaní a na výskumných pracoviskách. Perspektívne pôjde o rozšírenie možnosti jeho uplatnenia vo všetkých spoločensko–ekonomických oblastiach.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou prijatia uchádzača na doktorandské štúdium je absolvovanie magisterského štúdia v odbore alebo v príbuznom odbore a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Súčaťou prijímacej skúšky je: a) prezentácia návrhu projektu výskumu viažuceho sa na tému dizertačnej práce, ktorú si uchádzač zvolil z vypísaných tém dizertačných prác; b) posúdenie celkových predpokladov (absolvované štúdium, zvládnutie predpísaných okruhov, doterajšie výsledky uchádzača v oblasti výskumu, vrátane kvalifikačných prác a publikačnej činnosti a pod.).

Ďalšie podmienky:

Je vhodné, ak uchádzač môže predložiť publikačnú činnosť, účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach súvisiacich so študijným odborom, ako aj  znalosť iného svetového jazyka.

 

Ďalšie informácie:

Uchádzačom odporúčame, aby pred výberom témy dizertačnej práce kontaktovali školiteľa, ktorý vypisuje vybranú tému dizertačnej práce.

Bližšie informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium sú zverejnené na http://www.unipo.sk/1071/.         General information on the admission exam

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove sa pri prijímacom konaní riadi Študijným poriadkom Prešovskej univerzity v Prešove. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa.

Uchádzač sa prihlasuje na tlačive Prihláška na doktorandské štúdium ŠEVT s požadovanými prílohami, ktoré posiela na Útvar pre vedu, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium FF PU v Prešove alebo vyplnenú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte.

Výpis výsledkov magisterského štúdia sa prikladá vo forme dodatku k diplomu (v takomto prípade nie je potrebné vypisovať tabuľku Výpis výsledkov magisterského štúdia na s. 2 v prihláške).

Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované. Poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom. Ústrižok o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Bližšie informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium sú zverejnené na http://www.unipo.sk/1071/.Form of entrance exam

Prijímacia skúška sa uskutočňuje ústnou formou a pozostáva z týchto častí: predstavenie projektu dizertačnej práce; odpoveď na otázky dotýkajúce sa daného študijného programu (tematické okruhy sú súčasťou požiadaviek na prijímacie skúšky); základy odbornej komunikácie v cudzom jazyku.

Stanovenie okruhu a rozsahu požadovaných znalostí:

Požiadavky a tematické okruhy na prijímacie skúšky sú zverejnené na http://www.unipo.sk/1071/. • Open day

  12.02.2020

 • Apply the application for study

  23.03.2020 - 29.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  07.07.2020 - 07.07.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
5


Prílohy
 • životopis – podpísaný uchádzačom; (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie – prilepte na 3. stranu prihlášky; (paper form)
 • úradne overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu – výpis výsledkov magisterského štúdia; resp. potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky a obhajoby diplomovej práce); (paper form)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác; (paper form)
 • rámcový projekt dizertačnej práce k téme vypísanej školiteľom (1 – 3 strany) vrátane povinnej anotácie v anglickom jazyku (5 – 10 riadkov); (paper form)
 • na prvej strane prihlášky (za témou dizertačnej práce) je potrebné uviesť aj svetový jazyk, z ktorého bude uchádzač robiť prijímaciu skúšku; používané skratky: AJ (anglický jazyk), NJ (nemecký jazyk), FJ (francúzsky jazyk), RJ (ruský jazyk). (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 700 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1500 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 50,- €.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT CODE: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@ff.unipo.sk
Last update: 23.03.2020 16:03

Draw attention to not topical data