Anglický jazyk a anglofónne kultúry

Prospects of graduates

Absolventi tohto odboru sa môžu uplatniť ako filológovia, odborníci na anglický jazyk a anglofónne literatúry a kultúry na terciárnom stupni vzdelávania a v iných vzdelávacích, vedecko-výskumných inštitúciách, na vysokých školách, v Slovenskej akadémii vied, v Britskej rade, na veľvyslanectvách, v diplomatických službách a pod. Absolvent bude schopný samostatne kriticky a tvorivo vedecky myslieť. Súčasne bude schopný formulovať a riešiť vedecký problém, prezentovať a verejne obhájiť výsledky výskumu, prístupnou formu popularizovať svoju vedeckú oblasť, systematicky sledovať najnovšie tendencie vo vývine svojho odboru. Navyše bude schopný organizovať vedecký výskum na národnej úrovni a podieľať sa na organizácii výskumu medzinárodného charakteru. Štúdium ho pripraví na prácu na vysokoškolských aj výskumných pracoviskách. Bude ovládať metódy vedeckého formulovania problémov a bude schopný aplikovať svoje výsledky výskumu v odbornej praxi.Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou prijatia uchádzača na doktorandské štúdium je absolvovanie magisterského štúdia v odbore alebo v príbuznom odbore a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Súčaťou prijímacej skúšky je: a) prezentácia návrhu projektu výskumu viažuceho sa na tému dizertačnej práce, ktorú si uchádzač zvolil z vypísaných tém dizertačných prác; b) posúdenie celkových predpokladov (absolvované štúdium, zvládnutie predpísaných okruhov, doterajšie výsledky uchádzača v oblasti výskumu, vrátane kvalifikačných prác a publikačnej činnosti a pod.).

 

Ďalšie podmienky:

Je vhodné, ak uchádzač môže predložiť publikačnú činnosť, účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach súvisiacich so študijným odborom, ako aj  znalosť iného svetového jazyka.

 

Ďalšie informácie:

Uchádzačom odporúčame, aby pred výberom témy dizertačnej práce kontaktovali školiteľa, ktorý vypisuje vybranú tému dizertačnej práce.

Bližšie informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium sú zverejnené na https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/doktorandske-studium/prijimacie-skusky/        General information on the admission exam

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove sa pri prijímacom konaní riadi Študijným poriadkom Prešovskej univerzity v Prešove. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa.

Uchádzač sa prihlasuje na tlačive Prihláška na doktorandské štúdium ŠEVT s požadovanými prílohami, ktoré posiela na Útvar pre vzdelávanie a doktorandské štúdium FF PU v Prešove alebo vyplnenú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte.

Výpis výsledkov magisterského štúdia sa prikladá vo forme dodatku k diplomu (v takomto prípade nie je potrebné vypisovať tabuľku Výpis výsledkov magisterského štúdia na s. 2 v prihláške).

Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované. Poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom. Ústrižok o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Bližšie informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium sú zverejnené na https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/doktorandske-studium/prijimacie-skusky/        Form of entrance exam

Spôsob prijímacieho konania:

Prijímacia skúška sa uskutočňuje ústnou formou a pozostáva z týchto častí: predstavenie projektu dizertačnej práce; odpoveď na otázky dotýkajúce sa daného študijného programu (tematické okruhy sú súčasťou požiadaviek na prijímacie skúšky).

 Stanovenie okruhu a rozsahu požadovaných znalostí:

Požiadavky a tematické okruhy na prijímacie skúšky sú zverejnené na https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/doktorandske-studium/prijimacie-skusky/ • Apply the application for study

  23.03.2023 - 25.05.2023

 • Performance of the entrance exam

  03.07.2023 - 03.07.2023

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • životopis – podpísaný uchádzačom (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie – prilepte na 3. stranu prihlášky (paper form)
 • úradne overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu (výpis výsledkov magisterského štúdia); resp. potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky a obhajoby diplomovej práce); (paper form)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (paper form)
 • rámcový projekt dizertačnej práce k téme vypísanej školiteľom v anglickom jazyku vrátane povinnej anotácie v anglickom jazyku (5 – 10 riadkov). Odporúčaný rozsah projektu dizertačnej práce je 9 000 znakov vrátane medzier (5 normostrán). (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 3000 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 3000 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 50,- €.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT CODE: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Last update: 23.03.2023 12:48

Draw attention to not topical data