Politology

Prospects of graduates

Absolvent magisterského (druhého) stupňa štúdia v študijnom odbore politológia sa veľmi dobre orientuje nielen v odbornej politologickej literatúre, ale vie identifikovať a bližšie analyzovať trendy vývoja politickej vedy. Je schopný aplikovať nadobudnuté poznatky z príbuzných odborov vo svojom odbore. Vie analyzovať a komentovať politické javy neosobne, nadstranícky a objektívne s teoretickým nadhľadom. Dokáže analyzovať teoretické súvislosti a záležitosti, týkajúce sa politickej praxe. Na základe štúdia odbornej literatúry a samostatnej práce s nosným študijným materiálom získava širšie vedomosti, nadobúda schopnosti analytického myslenia a interpretácie textu z politologickej oblasti. Identifikuje a kriticky reflektuje aktuálne spoločensko-politické dianie a problémy vrátane formulácie návrhov a možnosti ich riešenia. Dokáže samostatne identifikovať, artikulovať a formulovať problémy a hľadať možnosti ich komplexného riešenia,  je v dostatočnej miere kompetentný tvoriť, analyzovať a posudzovať projekty z politologickej oblasti, je schopný interdisciplinárne spolupracovať pri riešení odborných problémov v rámci odboru, disponuje patričným prehľadom v odbornej knižnej literatúre a zároveň dokáže kriticky hodnotiť knižnú a časopiseckú produkciu odboru, dokáže formulovať vlastné názorové postoje a stanoviská na rozličné otázky a problémy straníckej a verejnej politiky, je schopný tvoriť odborné texty a kriticky hodnotiť a recenzovať inú politologickú vedeckú produkciu, formuluje vlastné hodnotiace súdy k študovanému materiálu, ktoré nie sú redukované iba na sumárne zhodnotenie naštudovaného odborného textu.  



Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1. The basic condition of admission to studies according to Master study programmes (the second degree of university studies according to the Article 53 of the Act) is the completion of the study programme of the first degree.

2. Applicants for Master study programme will be admitted without an entrance exam, if the Master study programme is a continuation of the Bachelor study programme in the given study field and if the applicant passed the state exam from subjects equivalent to subjects of the state exam corresponding with the Bachelor study programme at the faculty and if their weighted study average during Bachelor study did not exceed the limit of 2.0.

3. If conditions according to the Paragraph 2 are not fulfilled, the applicant can be admitted to the Master study programme based on the entrance exam that will verify applicant´s ability. Knowledge written test will consist of the following subjects: theory of policy and political systems, comparative politology, public administration (history and presence).

4. The dean can drop taking of the entrance exam at the proposal of Master study programme guarantor to applicants who have not fulfilled conditions according to the Paragraph 3 and who fulfil the basic criteria of admission according to the Paragraph 2, if capacity possibilities of the faculty enable it.

5. Master study programme can be studies also by applicants who graduated from Bachelor study programme in the given or related study field on another faculty or another university.



Additional information

Study field: 3.1.6 Politology



Conditions of admission without the entrance exam

1. The basic condition of admission to studies according to Master study programmes (the second degree of university studies according to the Article 53 of the Act) is the completion of the study programme of the first degree.

2. Applicant is admitted to Master study programme without an entrance exam, if the Master study programme is a continuation of the Bachelor study programme in the given study field and if the applicant took the state exam from subjects that are equivalent with subjects of the state exam corresponding to the Bachelor study programme at the faculty and if the weighted grade average during the bachelor study did not exceed the limit of 2.0.



Coordinator for students with specific needs

Mgr. Sabolová Fabianová Antónia, PhD.

 antonia.sabolova.fabianova@unipo.sk



General information on the admission exam

applicants can submit a maximum of two application forms to studies at the Faculty of Arts of the University of Prešov in Prešov indicating one study programme on one application;

applicants will pay the fee using the postal money order of type U, the receipt confirming the payment needs to be glued on page 3 of the application form;

application forms without a receipt confirming the payment of the fee will not be accepted;

basic data needed to carry out a cross-border transfer through the SWIFT network:  Swift address of the bank:  SUBASKBX, Account number of the payment recipient or the Account number of the State Treasury client in the IBAN format:  SK  87  8180  0000 0070  0007  8205;  name of the bank:  Štátna  pokladnica,  Ul.  Radlinského  32,  010  05 Bratislava 15; unabbreviated name and address of the payment recipient, State Treasury client: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, Prešov, 080 78, purpose of payment: fee VS 101000401

applicants will thoroughly fill out the first and the second page of the application form and will have the physician confirm their ability to studies on the application form (expressed in words, a signature and a stamp of the physician is not enough);

applicant who have not completed their Bachelor study at the Faculty of Arts of the University of Prešov will attach to the application form their CV and verified photocopies of documents confirming completed studies (university diploma, state exam certificate, addenda to diploma). Photocopies not officially verified will not be accepted.

applicants with modified work ability will submit with the application form an evaluation issued by the evaluation committee;

application form to studies can be send also by such an applicant who have not yet taken bachelor state exam and can not indicate in the relevant part having passed the exam. Such applicant will submit a document on taking much exam additionally, no later than by a deadline set by the faculty. If the applicant does not submit such document, he/she can not be admitted to studies.

in case that fewer applicants than the minimum set number apply to a certain study programme (i.e. at least 15), the dean may decide not to open the programme in the given academic year and will announce it to the applicants and will asks them to change the study programme. In case that the applicant does not accept the offer, the faculty will return him/her the fee for admission procedure in full amount.

During the admission procedure, the Faculty of Arts follows internal regulation "Principles of admission procedure at the Faculty of Arts at the University of Prešov in Prešov" issued by the Academic Senate of the Faculty of Arts in Prešov on September 16, 2009.



Form of entrance exam

without entrance exam or knowledge written test



Tests

Knowledge written test will consist of the following subjects: theory of politics and political systems, comparative politology, public administration (history and presence)



 • Open day

  12.02.2020

 • Apply the application for study

  31.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  15.06.2020

 • Send certificate to

  04.09.2020

 • Submit additional application form

  31.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Account number: 7000078205/8180

Variable symbol: 101000401

Constant symbol: 0308

Name of the bank: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15

Address: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@ff.unipo.sk
Last update: 07.07.2020 07:06

Draw attention to not topical data