Teacher of Subjekt of art education

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Aesthetic Education
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Slovak language and literature

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia  výtvarné umeniev kombinácii dokáže uplatňovať svoje získané vedomosti, zručnosti a návyky pri plánovaní, projektovaní a realizácii edukačného procesu na rôznych typoch a stupňoch výtvarného vzdelávania. Predpokladom naplnenia študijného programu  je získanie predpísaného počtu kreditov v požadovanej štruktúre. 

 

Rozsah vedomostí absolventa: 

Teoretické vedomosti 

 • ovláda súčasné teoretické modely emocionálnej a kognitívnej socializácie a výchovy človeka, jeho personálneho a emočného vývinu; 

 • získava vedomosti z metodológie jednotlivých vied – pedagogických, psychologických a vied o výtvarnom umení; 

 • dobre sa orientuje v histórii slovenského a svetového umenia; 

 • vie ťažiť z odborových didaktík predmetov v súlade so zvoleným zámerom; 

 • teoreticky a prakticky ovláda technológiu jednotlivých druhov výtvarného umenia, výtvarných techník a materiálov; 

 • chápe princípy tvorby v umení v širších súvislostiach; 

 • má poznatky o organizácii výtvarného života a kultúry v domácom a svetovom kontexte; 

 • pozná inštitucionálne a organizačné štruktúry umeleckého vzdelávania. 

 

Praktické zručnosti a schopnosti 

 • vie sa pohotovo vyjadriť vo všetkých základných výtvarných disciplínach; 

 • ovláda aj vybrané špecifické výtvarné disciplíny, resp. vybrané umelecké remeslá; 

 • ovláda výtvarné materiály, základné techniky, technologické postupy a médiá od klasického po súčasné umenie; 

 • vie modifikovať výtvarné vyjadrenie vzhľadom na zvolený štýl, zámer a sociálno-komunikačné súvislosti; 

 • dokáže pohotovo komunikovať o problémoch výtvarného umenia s odborným aj didaktickým zámerom; 

 • má schopnosť plánovať, projektovať a viesť výtvarnú výchovu v školských a mimoškolských vzdelávacích zariadeniach; 

 • kreatívne reaguje na podmienky výtvarnej a vzdelávacej činnosti. 

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa: 

 • má osvojenú schopnosť kritického a metodického myslenia; 

 • v sociálnych kontaktoch a v edukačnom procese sa riadi princípmi humanizmu a altruizmu; 

 • ovláda súčasné informačno-komunikačné technológie a didaktickú techniku; 

 • získava skúsenosti s tvorbou umeleckých a edukačných projektov; 

 • ovláda metodiku záujmovej výtvarnej činnosti; 

 • pozná sociálne, právne, ekonomické a etické aspekty v danej oblasti; 

 • dokáže sa prezentovať aj v umeleckej výtvarnej činnosti.



Prospects of graduates

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa: 

 • učiteľ výtvarnej výchovy a súvisiacich predmetov na rôznych typoch a stupňoch výtvarného vzdelávania (ZŠ, SOŠ, gymnáziá,ZUŠ,VŠ) 

 • samostatný pracovník v oblasti kultúry 

 • odborný pracovník galérií, múzeí a i. 

 • odborný pracovník v oblasti reklamy, umeleckých  agentúr a i. 

 

Získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na výtvarné umenie.



Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1)

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium podľa magisterských študijných programov (druhý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 53 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.

2)

Uchádzač môže byť na magisterský študijný program prijatý bez prijímacej skúšky, ak magisterský študijný program je pokračovaním bakalárskeho študijného programu v danom študijnom odbore a uchádzač vykonal štátnu skúšku z predmetov, ktoré sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky zodpovedajúceho bakalárskeho študijného programu na FF PU v Prešove.



Coordinator for students with specific needs

 

doc. Mgr. Sabolová Fabianová Antónia, PhD.

antonia.sabolova.fabianova@unipo.sk



General information on the admission exam

a) Na FF PU si uchádzač môže podať maximálne dve prihlášky na štúdium s uvedením jedného študijného programu na jednej prihláške;

b) poplatok uchádzači uhradia prevodom, alebo poštovým peňažným poukazom U, doklado zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky;

c) prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované.

d) základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT: Swiftová adresa banky: SPSRSKBA , číslo účtu príjemcu platby, resp. číslo účtu klienta ŠP vo formáte SK87 8180 0000 0070 0007 8205 ; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov, účel platby: poplatok VS 10100041;

e) uchádzači študujúci na FF PU, resp. absolventi bakalárskeho štúdia na FF PU nevyplňujú výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch a nepredkladajú potvrdenie o správnosti údajov. K prihláške doložia štruktúrovaný životopis;

f) uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU, dôkladne vyplnia prvú a druhú stranu prihlášky;

g) uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU k prihláške doložia štruktúrovaný životopis a overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Úradne neoverené fotokópie sa nebudú akceptovať;

h) uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium na inej fakulte ako FF PU v roku 2021, doložia k prihláške výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy (pečiatka a podpis študijného oddelenia školy/fakulty).

i) uchádzači so špecifickými potrebami doložia k prihláške žiadosť, lekársky nález a odporúčanie odborného pracoviska pedagogicko-psychologického poradenstva;

j) uchádzači o štúdium predložia ako súčasť prihlášky i lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré je dostupné na webe fakulty;

k) prihlášku na štúdium môže zaslať aj taký uchádzač, ktorý doposiaľ pre daný typ štúdia nevykonal bakalársku štátnu skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje. Takýto uchádzač predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, na štúdium nemôže byť prijatý;

l) V prípade, že sa na niektorý študijný program prihlási menej záujemcov, ako je minimálny stanovený počet pre daný študijný program, dekan môže rozhodnúť o neotvorení programu pre daný akademický rok. Túto skutočnosť oznámi uchádzačom a vyzve ich k zmene študijného programu. V prípade, že uchádzač ponuku neakceptuje,  fakulta mu vráti poplatok za prijímacie konanie v plnej výške;

m) Filozofická fakulta sa pri prijímacom konaní riadi vnútorným predpisom Zásady prijímacieho konania Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol vydaný Akademickým senátom Filozofickej fakulty v Prešove dňa 16. 9. 2009.

n) Vyplnenú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte dekana FF PU alebo zaslať poštou na adresu: Filozofická fakulta PU, ul. 17. novembra 1,080 78 Prešov.



Form of entrance exam

Bez prijímacej skúšky, resp. kombinácia talentovej skúšky s ústnym pohovorom a vedomostný písomný test.



Tests

Skúška pozostáva z týchto častí:

 • kresba hlavy uhlíkom (2 hodiny);
 • maľba temperou – zátišie (2 hodiny);
 • predloženie a posúdenie domácich prác;
 • ústny pohovor z dejín výtvarného umenia.

Vedomostný písomný test podľa výberu kombinácii:

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii: anglický jazyk, britská a americká literatúra;
 • učiteľstvo dejepisu v kombinácii: všeobecné dejiny, slovenské dejiny;
 • učiteľstvo estetiky v kombinácii: dejiny a teória estetiky, dejiny, teória a estetika vybraného druhu umenia;
 • učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii: dejiny filozofie a etiky, systematická etika;
 • učiteľstvo filozofie v kombinácii: dejiny filozofie, systematická filozofia;
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii: nemecký jazyk, nemecká literatúra;
 • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii: ruský jazyk a didaktika vyučovania ruského jazyka, ruská literatúra;
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii: slovenský jazyk, slovenská literatúra;
 • učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry v kombinácii: ukrajinský jazyk, ukrajinská literatúra;
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii: dejiny filozofie, všeobecná ekonomická teória, sociológia, základy teórie štátu a práva, ústavné právo.

 

Uchádzač si na prijímaciu skúšku prinesie:

 • domáce práce (minimálne 20 prác realizovaných rôznymi technikami – maľba, kresba, grafika, fotografia, keramika, šperk, textil a i. – nie v elektronickej podobe);
 • uhlík (prírodný);
 • plastickú gumu;
 • temperové farby;
 • štetce;
 • nádobku na vodu;
 • paletu (sklo).



 • Apply the application for study

  15.08.2022

 • Performance of the entrance exam

  22.08.2022 - 26.08.2022

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

 

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Last update: 21.06.2022 12:02

Draw attention to not topical data