University

University of Presov in Presov

University logo

University profile

Prešovská univerzita v Prešove (PU v   Prešove)  je verejnou vysokou školou a v rámci komplexnej akreditácie si obhájila  status univerzity a svoje doterajšie  zaradenie medzi univerzitné vysoké školy. Je  členom konferencie rektorov podunajských  štátov - Danube Rectors  Concerence (DRC) a organizácie združujúcej európske univerzity a  národné rektorské  konferencie, ktorej hlavným  zámerom je  podpora jednotného  systému vysokoškolského vzdelávania v  Európe,  Asociácie európskych univerzít -  European Universitities Association (EUA). PU v Prešove je spoluzakladateľom Alliance of Central-Eastern European Universities (ACEU) a Euromediteránnej univerzity (EMUNI). V rámci uvedených konzorcií sa podieľa na príprave spoločných študijných programov i projektov medzinárodnej spolupráce. Členstvo v European Associoation for Erasmus Coordinators umožňuje implementovať aktuálne stratégie týkajúce sa mobilít študentov a učiteľov.
V novembri 2011 PU v Prešove získala cenu za zapojenie sa do súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora) ako jediná univerzita na Slovensku.


Prešovská univerzita v Prešove ponúka vzdelanie na ôsmich fakultách:

Na univerzite je nielen široká paleta študijných programov, z ktorých viaceré sú najlepšie na Slovensku, ale pozornosť je venovaná aj vedecko-výskumným aktivitám. Postupne sa vybudovali tri centrá excelentnosti - Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum, Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu a Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka. V súčasnosti sa zúčastňujeme na príprave vedecko-technologického parku pod vedením Technickej univerzity v Košiciach, pričom výsledkom projektu by mali byť výskumné a technologické laboratóriá UNIPOLAB.

Popri fakultách sa úspešne rozvíjajú celouniverzitné pracoviská:

Súčasťou univerzity sú aj ďalšie inštituciálne jednotky, ktorých poslaním je formácia, poskytovanie ubytovacích, stravovacích,informačných, poradenských a iných služieb:

Prešovská univerzita v Prešove v uplynulom období venovala zvýšenú pozornosť budovaniu svojej značky. Jej ústredným sloganom je „magis quam erudition", čiže viac ako vzdelanie. Cieľom je poskytnúť našim študentom a pracovníkom stimulujúce prostredie pre osobný rozvoj, ktoré zahŕňa aj kultúrne a spoločenské vyžitie.
Univerzita sa usiluje participovať vlastnými umeleckými aktivitami, ktoré sa sústreďujú na literárno-dramatické, výtvarné a hudobné umenie. Na univerzite pôsobí Študentské divadlo FF, Divadlo P.A.D.A.K na PF,  Ženský spevácky zbor Iuventus Paedagogica, Vysokoškolský folklórny súbor Torysa, Komorný orchester Camerata Academica, Miešaný spevácky zbor Nostro Canto, Spevácky zbor sv. Romana Sladkopevca, Spevácky zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, Piano Vocal, a Akordeónové kvarteto. Úspešne pokračuje tradícia festivalu Akademický Prešov.  
Neodmysliteľnou súčasťou akademického života sú univerzitné média - internátne rádio Rádio PaF, univerzitný časopis NA PULZE, študentská internetová televízia Televízia Mediálka a študentský online časopis UNIPO PRESS. Na poli duchovného rozvoja sa mimoriadne pestrými aktivitami prezentuje Univerzitné pastoračné centrum.
V rámci športových aktivít sú aktívne športové kluby Slávia PU Prešov, basketbalový klub BK Akademik PU Prešov, volejbalový klub VK MIRAD PU PrešovKlub technických športov PU.
Pre študentov sú počas roka pripravené rôzne podujatia: University Opening Night, UNIPODAY A UNIPOFEST  (športovo-kultúrne podujatie), Vianočný koncert i ďalšie.

Study places

Seat of the university

Ul. 17. novembra č. 15, 080 01, Prešov

051/7563 110

 

Faculty of Humanities and Natural Sciences

Ul. 17.novembra č. 1, 080 01, Prešov

051/7570 620, 621, 623

051/77 255 47

 

Faculty of Management and Business

Konštantínova 16, 080 01, Prešov

+421 51 4880 505

 

Faculty of Sports

Ul. 17.novembra 13, 081 16, Prešov

051/ 7470 527

 

Faculty of Health Care

Partizánska č. 1, 080 01, Prešov

051/7562401

051/7562400

 

Faculty of Arts

Ul. 17. novembra 1, 080 01, Prešov

+421517570 834

 

Faculty of Greek-Catholic Theology

Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01, Prešov

051/77251 66

051/7733 840

 

Faculty of Education

Ul. 17.novembra č. 15, 080 01, Prešov

051/7470 554, 564, 553, 552

fax: 051/ 7470 551

 

Faculty of Orthodox Theology

Masarykova 15, 080 01, Prešov

+421 (0)51 7724 729

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University study programmes

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Newsletter