Glossary

Dear users of Portal VS,

in this part of user support you will find a briefly explanation of concepts with which you may encounter on the webside of Portal VS.

The concepts will be from time to time updated.

If you are meeting the unknown concept or think that the explanation of less familiar concept also help others, do not hesitate to write to us.

Click on the initial letter of the word whose meaning you are looking for.

Search for a term.

The meaning of terms beginning with the letters 1

1. stupeň štúdia na vysokej škole

bakalársky študijný program, ktorý trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky. Absolvent získava akademický titul bakalár (Bc.)

Zdroj: https://www.iedu.sk/vyucovanie_a_studium/studium_na_vysokej_skole/Stranky/default.aspx

1.a 2. stupeň štúdia na vysokej škole

spojený 1.a 2. stupeň vysokošk. štúdia do jedného celku. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej 4 roky a najviac 6 rokov.

Zdroj: https://www.iedu.sk/vyucovanie_a_studium/studium_na_vysokej_skole/Stranky/default.aspx

The meaning of terms beginning with the letters 2

2. stupeň štúdia na vysokej škole
magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program. Štúdium trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho programu 2. stupňa v tom istom... Viac

The meaning of terms beginning with the letters 3

3. stupeň štúdia na vysokej škole
doktorandský študijný program. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov. Absolvent získava akademický titulphilosophiae doctor (PhD.)artis doctor (ArtD.) v... Viac

The meaning of terms beginning with the letters A

absolvent

absolvent je ten, kto úspešne absolvoval štúdium.

Abstrakt (referát)

znamená skrátené, presné vyjadrenie obsahu dokumentu bez pridanej interpretácie alebo kritiky a bez ohľadu na to, kto je autorom abstraktu.

adaptívny

Ide o pojem, ktorý znamená prispôsobujúci sa podmienkam alebo daným okolnostia.

aforizmus

je stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku.

agentúra SAIA
Slovenská akademická informačná agentúra. Nezisková organizácia, ktorej poslaním je programami a službami napomáhať rozvoj vzdelávania na Slovensku. Informuje verejnosť o možnostiach štúdia v zahraničí a o podporných grantoch a... Viac
agility
Ide o kynologický šport, pri ktorom pomocou psovoda prekonáva pes prekážky. Prekážky sú na parkúre uložené podľa rozhodcu. Psovod a pes prekonávajú prekážky na čas a bez tresných bodov. Ide o celosvetovú súťaž, ktorej sa môžu... Viac
agregácia

slovo označujúce zoskupenie, spájanie, zhlukovanie alebo združovanie

agregátna ponuka

predstavuje množstvo statkov, ktoré sú všetci dodávatelia na trhu ochotní (schopní) vyprodukovať, pri rôznych úrovniach priemerných cien na agregátnom trhu.

agroekológia

náuka o vzájomných vzťahoch poľnohospodárskych plodín a vonkajšieho prostredia.

AIS

akademický informačný systém (AIS) je databázový informačný systém, ktorý prevádzkujú viaceré vysoké školy v SR. Ide o informačný systém sústreďujúci predovšetkým údaje súvisiace so štúdiom.

Akadémia vzdelávania

verejnoprávna, nezisková vzdelávacia inštitúcia s pobočkami v 38 mestách. Pôsobí predovšetkým v oblasti vzdelávania dospelých, je členom medzinárodnej Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (EAEA).

akademická obec
Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci, ak tak určí štatút vysokej školy... Viac
akademická pôda

Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká škola vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokých škôl a fakúlt.

akademická samospráva
Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, rektor, vedecká rada verejnej vysokej školy a disciplinárna komisia verejnej vysokej školy. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú... Viac
akademické insígnie a znaky
Akademické insígnie sú symbolom historických tradícií a samosprávnosti univerzity a jej fakúlt a právomocí rektora, prorektorov, dekanov a prodekanov. Patrí medzi ne pečať so znakom, prsteň univerzity, medaily na reťaziach rektora a... Viac
akademické obrady
Akademické obrady majú dlhoročnú tradíciu. Patria medzi nich imatrikulácia študentov, promócie absolventov, odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia a rigoróznych diplomov , dekrétov habilitovaným docentom a doktorom... Viac
akademické tituly
Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“). Absolventom magisterského štúdia sa udeľuje akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“), absolventom inžinierskeho štúdia... Viac
akademický rok

Akademický rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Z hľadiska výučby sa delí na dva semestre, alebo na tri trimestre.

akademický senát
Akademický senát verejnej vysokej školy je jedným zo štyroch orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy. Tvoria ho volení zástupcovia akademickej obce verejnej vysokej školy. Má najmenej 15 členov, z toho najmenej jednu... Viac
akceptovať

môžeme chápať ako niečo uznávať a prijímať alebo súhlasiť.

akreditácia

činnosť, ktorú vykonáva akreditačná komisia. V užšom zmysle slova je to priznanie práva vysokej škole konať štátne skúšky v niektorom z akreditovaných študijných programov.

akreditačná komisia
akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorý sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovanie.... Viac
akreditovaný študijný program
akreditácia študijného programu je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, posúdi spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať príslušný študijný program v študijnom odbore. Akreditačná komisia svoje... Viac
Akronym

jedná sa o slovo alebo názov pozostávajúci zo začiatočných písmen viacerých slov. 

algoritmizácia

je utváranie, utvorenie algoritmov; zostavovanie, zostavenie algoritmov.

Alma mater

z latinského prekladu Matka živiteľka, sa dnes používa pre označenie vysokej školy, na ktorej osoba absolvovala svoje štúdium

alopécia

je nákazlivá autoimunitná choroba spôsobujúca vypadávanie vlasov. Príčiny sú rôzne : dedičné, stres, nesprávne stravovanie.

alternatívny

zástupný, iný, náhradný, s možnosťou voľby

andragogika

je veda o výchove dospelých, o vzdelávaní dospelých a o starostlivosti o dospelých, ktorá pri tomto procese rešpektuje zvláštnosti dospelej populácie a zaoberá sa pri tom socializáciou, personalizáciou a enkulturáciou.

android studio

Ide o  vývojové prostredie založené na IntelliJ IDEA. Oficiálne bolo Android studio predstavené firmou GOOGLE v roku 2013 a je zadarmo k dispozícii pre užívateľovna platformách Windows, Mac OS X a Linux.

anglistika

je vedný odbor, ktorý sa zaoberá anglickým jazykom, anglickou literatúrou a anglickou kultúrou.

anotácia

je stručná poznámka alebo vysvetlenie, prípadne aj veľmi stručný popis dokumentu alebo jeho obsahu; zvyčajne sprevádza bibliografický záznam dokumentu.

antitradicionalizmus

môžeme chápať ako protitradičnosť.

antropológia

je veda alebo súbor vied o človeku a o ľudstve, o rôznorodosti vyhynutých aj dnešných ľudských populácií, o ontogenéze a fylogenéze človeka.

anulovaný let

anulovať znamená zrušiť, to znamená, že ide o zrušený let.

API

programové rozhranie aplikácie.

aplikovaná informatika

je veda, ktorej podstatu tvorí využívanie informačných a komunikačných technológií v rozhodovacích procesoch či ekonomických analýzach. Skúma automatizovateľnosť procesov v rozličných oblastiach pomocou počítača.

aplikovaná matematika

je oblasť matematiky zaoberajúca sa štúdiom matematických techník používaných pri aplikácii matematiky v nematematických odboroch.

APVV
agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet SR prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR. Napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené... Viac
archeológia

je spoločenská veda zaoberajúca sa štúdiom ľudskej minulosti vyhľadávaním, odkrývaním, dokumentáciou, analýzou a interpretáciou artefaktov a ekofaktov, architektúr, ľudských pozostatkov a historického reliéfu

architektonická tvorba

predstavuje tvorivú činnosť architekta.

ARRA
skratka znamená Akademická rankingová a ratingová agentúra , ktorá je zameraná na nezávislé hodnotenie kvality vzdelávania poskytovaného v jednotlivých študijných programoch a odboroch na vysokých školách na Slovensku. Pravidelne... Viac
asimilácia
Vo všeobecnosti tento výraz vyjadruje prispôsobenie sa. Ale v rôznych oblastiach má iný význam. Napr. v jazykovede je to synonymum pre spodobovanie. V biológií proces premeny potravy na látky, ktoré sú organizmu vlastné. Alebo v... Viac
Asociácia slovenských klubov agility ASKA

ASKA je občianske združenie, ktoré zastrešuje právnicke osoby čiže registrované miestne kluby agility (MKA) pod Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ).

audit

znamená úradné preskúmanie a zhodnotenie dokumentov, najmä účtov, nezávislou osobou.

aula

miestnosť určená predovšetkým na vykonávanie akademických obradov.

autodieľňa

znamená autoservis, miesto určené na opravu automobilov.

automatizácia
je prienikom poznatkov rôznych oborov ako napr. elektrotechniky, strojárstva alebo informatiky. Integruje ich a vytvára efektívnejšie riadenie technologických postupov. Vytvára možnosti rýchleho zvyšovania produktivity práce, rastu... Viac
autorizácia

je vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu.

autorské dielo

definuje sa ako dielo literárne a iné umelecké a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä slovesné dielo a počítačový program.

avionické systémy

všetky systémy na palube lietadla umožňujúce let na lietadle.

axiológia

je všeobecná teória hodnôt a hodnotenia. Usiluje sa o analýzu a jednotný opis rôznych druhov hodnôt (etických, estetických, ekonomických, biologických a iných), ako aj procesu hodnotenia.

The meaning of terms beginning with the letters B

bakalárska práca
Vypracovanie bakalárskej práce je povinné pre úspešné dokončenie bakalárskeho stupňa štúdia. Je to obsiahla práca (v rozsahu približne 30 - 60 strán A4) na vybrané témy, ktoré sa musia týkať študovaného programu. Je nutné si... Viac
banalita

Tento pojem môžeme chápať ako všednú prípadne bezvýznamnú vec.

 

banner

obrázková reklama

banská komora
Banská komora bola inštitúciou, ktorá spravovala bane, lesy určené pre baníctvo, komorské panstvá a vyberala poplatky z vyťažených kovov. Na čele banskej komory bol správca, za správcom nasledoval pokladník, účtovník, kontrolór,... Viac
báza

Pod pojmom báza môžeme chápať to, na čom niečo spočíva, zakladá sa alebo z čoho niečo vychádza, resp. čo tvorí podstatu.

 

beánia

študentská zábava, spravidla nasledujúca po imatrikulácii novoprijatých študentov.

bežné výdavky
ide najmä o rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, platy za trvanlivé tovary, vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov, rozpočtové výdavky určené iným... Viac
bežný

tento pojem vyjadruje často sa vyskytujúci, obyčajný, zvyčajný alebo každodenný jav. 

big data
Big data alebo slovensky veľké dáta môžeme charakterizovať  tromi V: Volume, Velocity a Variety (po slovensky objem, rýchlosť a rôznorodosť). Teda môžeme tvrdiť, že big data sú dáta, ktoré je nutné spracovávať paralelne na... Viac
bilaterálny

znamená dvojstranný, obojstranný

bilingvizmus

Ide o schopnosť plynule rozprávať dvojimi cudzímy jazykmy prípadne existencia dvoch rovnoprávnych jazykov v štáte.

biodegradácia

nazývame ňou rozklad odpadov pomocou mikroorganizmov alebo látkami biologického pôvodu

biodiverzita
biologická diverzita alebo biologická rozmanitosť - vyjadruje rozmanitosť a premenlivosť na všetkých organizačných úrovniach živej prírody. Od genetickej úrovne až po diverzitu spoločenstiev a ekosystémov, druhové bohatstvo... Viac
Biológia

je náuka o živote.

biomedicínske inžinierstvo

poskytuje široký prehľad o moderných technických prostriedkoch biomedicíny, diagnostických, liečebných a rehabilitačných prístrojoch, ich bezpečného použitia a svetovom trende ich vývoja.

biometalurgia

je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá metódami a riešením problémov súvisiacich s likvidáciou odpadov z hutníckej výroby.

biotechnika

využívanie vlastností živých organizmov pri konštruovaní a vývoji technických zariadení.

biotechnológia

je technológia založená na využívaní poznatkov z biológie, ktorá sa využíva v poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle a v medicíne. Ide najmä o využívanie mikroorganizmov.

bit

ide o základnú jednotku informácie.

bitcoin

Je peňažná mena. Je navrhnutá tak, aby ju nikto nemohol falšovať, ovplyvňovať a kontrolovať. Ide o alternatívu ku konvenčným platidlám, využívajúcu informačné technológie.

blacklist

zoznam nebezpečných adries.

Blended learning

kombinácia priameho (prezenčného – tvárou v tvár, kontaktného) vyučovania (napr. klasické prednášky, cvičenia, semináre, skupinové vyučovanie v cvičebni) alebo štúdia bez používania IKT s e-learningom.

blog

ide o webové sídlo, kde užívatelia môžu publikovať svoje názory na určitú tému.

bluetooth

je v informatike proprietárny otvorený štandard pre bezdrôtovú komunikáciu prepájajúci dve alebo viac elektronických zariadení, ako napríklad mobilný telefón, PDA, osobný počítač alebo bezdrôtové slúchadlá.

boilies

Ide o špeciálnu rybársku nástrahu a návnadu. Vyrába sa z vareného cesta a ďalších prísad. V priemyselne vyrábaných krmivách sa obvykle pridávajú aj aromatické látky, arómy a esencie.

Bolonská deklarácia
Výsledkom spoločného stretnutia 29 ministrov zodpovedných za vzdelávanie (vrátane ministra školstva SR), konaného 19. júna 1999 v Boloni bolo vyhlásenie, nazývané bolonská deklarácia. Určuje rámcovo smery, ktorými sa má uberať... Viac
Bossing

Môžeme chápať ako šikanovanie, ktorého sa dopúšťa priamy nadriadený. Napríklad ide často o zadávanie nezmyselných úloh, požiadaviek na splnenie nereálnych termínov, zvalovanie viny, ale i neoprávnenú kritiku. 

 

botnet

je sieť internetových robotov, ktorých ovláda hacker.

browser

program používaný na prezeranie HTML dokumentov, prehliadač.

The meaning of terms beginning with the letters C

CAE

Certificate of Advanced English je skúška uznávaná na takmer všetkých školách na svete. Je to doklad o dosiahnutej úrovni vzdelania

cache

Cache je anglický výraz pre vyrovnávaciu pamäť. Do cache sa pri prvej návšteve web stránky ukladajú údaje. Používanie cache zvyšuje rýchlosť načítavania stránky. 

captcha

obrázok s deformovanými znakmi slúžiaci na overenie používateľa.

cca

ide o skratku latinského slova circa - okolo, približne.

celoživotné vzdelávanie
Vzdelávanie počas celého života, ktoré umožňuje človeku získavať poznatky potrebné pre život, prácu a občiansku aktivitu. Pozostáva z formálneho vzdelávania, ak sa uskutočňuje vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách národnej... Viac
cena rektora
Rektor môže udeliť za vynikajúce študijné výsledky alebo za príkladný čin alebo postoj študentom a absolventom vysokej školy cenu rektora. Cena rektora môže byť spojená aj s finančnou odmenou. Podrobnosti určuje štatút vysokej... Viac
cenová stabilita

je situácia, keď ceny a množstvo dopytovaných tovarov a služieb sú v maximálnej možnej miere určované pôsobením trhových síl.

cestovné náhrady

môžeme chápať ako náhradu výdavkov, ktoré vzniknú pri výkone práce na pracovnej ceste

cicavec
Cicavce alebo savci sú triedou stavovcov, ktoré môžeme nájsť všade na Zemi. Ide o živočíchy s neobyčajne vyvinutou nervovou sústavou a zložitou stavbou mozgu. Typickým znakom cicavcov je, že svoje mláďatá vyživujú kožnými... Viac
cigán

Je člen kočovnej skupiny (národa) v Európe.

cookie
súbory cookie sú súbory vytvárané navštívenými webovými stránkami za účelom ukladania informácií o prehliadaní, ako sú napríklad predvoľby webových stránok a informácie o profile. Je dôležité, aby ste poznali nastavenia... Viac
Coronavirus

Korona vírus (COVID - 19) je infekčné ochorenie spôsobené novobjaveným koronavírusom. Ľudia infikovaný vírusom majú mierne až stredne ťažké ochorenie dýchacích ciest.

CREPČ

centrálny register Evidencie publikačnej činnosti

CRŠ

centrálny register študentov

curriculum vitae

z lat. životná cesta, v súčasnosti profesijný alebo štruktúrovaný životopis.

cvičenie

jedna z viacerých metodických foriem výučby, ktorá slúži spravidla na upevnenie a precvičenie učiva získaného napr. na prednáške. Špeciálnymi druhmi cvičení môžu byť praktické cvičenie alebo výpočtové cvičenie.

cvičné školy a cvičné školské zariadenia

Inštitúcia, s ktorou vysoká škola uzatvára zmluvu o spolupráci. Orientuje sa najmä na vykonávanie praktickej výučby (tzv. pedagogické praxe) v učiteľských študijných programoch.

CVTI (Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky)
je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje... Viac
čakry

sú predpokladané body spojenia medzi telom a astrálnym telom, energetické „centrá“, v tantrickom hinduizme, tantricko-budhistickej vadžrajáne, v joge, v tradičnej čínskej medicíne a niektorých ezoterických náukách.

Čistý ekonomický blahobyt

je upravené meradlo hrubého domáceho produktu, a navyše obsahuje tie statky, ktoré priamo ovplyvňujú subjektívne vnímanie ekonomického blahobytu, nad rámec vyčísleného HDP.

ČNP (čistý národný produkt)

predstavuje vlastne hrubý národný produkt, zmenšený o amortizáciu, teda o hodnotu spotrebovaných a opotrebovaných statkov.

charterový let

význam pochádza z anglickhého slova charter - najať. Ide o nepravidelný letecký spoj realizovaný leteckým dopravcom, pri ktorom sa prenajíma celé lietadlo.

chémia

je prírodná veda zaoberajúca sa štúdiom zloženia látok, ich vlastností a interakcií.

The meaning of terms beginning with the letters D

ďalšie vzdelávanie

súčasť celoživotného vzdelávania. Umožňuje záujemcovi rozšíriť si a prehĺbiť získané vzdelanie, rekvalifikáciu, uspokojenie svojho záujmu alebo pripravovať sa na získanie stupňa vzdelania v školskom systéme.

databáza

je množina štruktúrovaných dát alebo informácií uložených v počítačovom systéme, takým spôsobom, že počítačový program alebo človek môže použiť dopytovací jazyk (napr. SQL) na získavanie týchto informácií.

dedič

môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát. Na to, aby sa fyzická osoba alebo právnická osoba mohla stať dedičom, musí mať právnu subjektivitu (spôsobilosť mať práva a povinnosti).

dekadencia

dekadencia alebo aj décadence bol smer, ktorý stvárňoval alebo vyjadroval nálady smútku, pesimizmu, nudy a opovrhovania životom. 

dekan

akademický funkcionár, ktorý stojí na čele fakulty. Je zodpovedný za chod fakulty.

dekanát

administratívny, hospodársky a organizačný útvar fakulty, úrad dekana.

demografia

je veda o reprodukcii ľudských populácií.

demokracia
je taký druh politického zriadenia, ktorý umožňuje všetkým dospelým a plnoprávnym občanom účasť na vláde, na spravovaní a riadení štátu. Demokracia vychádza z dvoch hlavných princípov a to je princíp uznania slobody a rovnosti... Viac
denná forma štúdia

študent sa denne zúčastňuje na vzdelávacích činnostiach

depozitné peniaze

predstavujú bezhotovostnú formu peňazí, zápisy na účtoch v bankách, alebo iných finančných fondoch.

derniéra

Derniéra je posledné predstavenie napr. divadelnej hry alebo filmu. 

deskriptívna štatistika
úlohou deskriptívnej (opisnej) štatistiky je vytvorenie prehľadu o získaných údajoch, ktoré samé o sebe predstavujú neprehľadnú zmes čísel, prípadne aj písmen. Na splnenie tohto účelu slúžia: tabuľky, grafy a opisné... Viac
devalvácia meny

oficiálne zníženie pevného, alebo riadeného kurzu meny voči ostatným menám.

dies academicus

z lat. akademický deň. Na niektorých vysokých školách je tradíciou usporadúvať akademický deň (resp. akademické dni). Pri tejto príležitosti sa odovzdávajú ceny rektora a pamätné medaily vysokej školy.

Dies academicus

v preklade akademický deň – odovzdávanie cien pre študentov aj vyučujúcich, slávnostný deň celej školy, ktorý sa na rôznych školách usporadúva pravidelne aj nepravidelne

dieťa

chápeme nedospelého človeka do 18 rokov. Ide o potomka rodičov.

diferenciácia

ide o pojem, ktorý znamená rozlíšenie alebo odlíšenie

diplom

doklad o absolvovaní štúdia a o udelení akademického titulu. Vydáva ho vysoká škola a spravidla ho odovzdáva absolventovi na slávnostnej promócii.

diplomant

študent, ktorý má rozpracovanú diplomovú prácu.

diplomatika

je pomocná historická veda zaoberajúca sa spracovaním starých listín a dokumentov ako historického materiálu. Diplomatika v súčasnosti skúma aj ďalšie diplomatické kategórie a to mandáty, listy, knihy, spisy a účtovné písomnosti.

diplomová práca

Podobne ako bakalárska práca, s tým rozdielom, že je rozsiahlejšia, a je kladený väčší dôraz na vlastný prínos študenta k riešenej téme. Diplomovú prácu vypracovávajú študenti magisterského stupňa štúdia.

disciplinárna komisia
jeden z orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy alebo fakulty. Prerokúva disciplinárne priestupky študentov a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi, resp. dekanovi, ak ide o disciplinárnu komisiu fakulty. Polovicu členov... Viac
disciplinárne opatrenia

Medzi disciplinárne opatrenia patrí pokarhanie, podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia. Pri podmienečnom vylúčení zo štúdia sa určuje lehota a podmienky, pri splnení ktorých je podmienečné vylúčenie zrušené.

disciplinárny priestupok

je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vysokej školy alebo jej súčasti, alebo verejného poriadku.

disinhibičný efekt

znižovanie zábran a opatrnosti ľudí za internetom v dôsledku pocitu anonymity.

dištančné vzdelávanie
špecifická forma štúdia použiteľná pre väčšinu vzdelávacích programov od krátkych kurzov až po graduované vysokoškolské štúdium. Výučba sa uskutočňuje využívaním komunikačných prostriedkov špeciálne pripravených pre... Viac
dlhodobý zámer vysokej školy

vypracúva sa najmenej na päť rokov a sú v ňom obsiahnuté zámery v jednotlivých oblastiach pôsobenia vysokej školy, vyplývajúce z jej poslania.

docent
(1) vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia, v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo... Viac
dodatok k diplomu

obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Vydáva ho vysoká škola a odovzdáva ho absolventovi spolu s diplomom. Obsah dodatku určuje Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia.

doklady o absolvovaní štúdia

sú vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.

doklady o štúdiu

sú preukaz študenta, výkaz o štúdiu (index) a výpis výsledkov štúdia.

doktorand

študent 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania.

doktorát

označuje vedecký titul, ktorý absolvent dosiahne absolvovaním rigorózneho alebo doktorandského štúdia

dolný bod zvratu
predstavuje najnižšiu úroveň reálneho HDP, najnižšiu úroveň spotrebiteľského dopytu, najnižšiu ekonomickú aktivitu podnikateľských subjektov, a súčasne najvyššiu nezamestnanosť. Zároveň je to však obdobie, kedy ekonomika... Viac
dopyt

je špecifickým prejavom potrieb spotrebiteľov, resp. vyjadrením množstva tovaru, ktorý sú ochotní nakupovať za určitú cenu.

Dr.h.c
Doctor honoris causa – čestný doktor. Udeľuje sa významným osobnostiam z domova aj zo zahraničia na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady vysokej školy rozšírenej o vedecké rady fakúlt. Udeľovanie titulu Dr. h. c patrí medzi... Viac
drag and drop
Ide o techniku ťahaj a pusť, ktorá sa využíva pri premiestňovaní objektov pomocou myši. Spočíva v tom, že sa stlačí a drží stlačené tlačidlo myši a súčasne sa posúva po podložke do cieľového bodu, kde sa tlačidlo myši... Viac
DRC

Danube Rectors‘ Conference - konferencia rektorov podunajských štátov. Vznikla v roku 1983 z iniciatívy rektorov univerzít v Ulme, Linzi, Viedni a Budapešti a postupne sa rozšírila na 13 krajín a 44 vysokoškolských ustanovizní.

DrSc.

vedecká hodnosť „doctor scientiarum“ v skratke „DrSc.“; udeľuje ju vedecká rada verejnej vysokej školy po úspešnom obhájení doktorskej dizertačnej práce.

druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania

študijné programy druhého stupňa a študijné programy spájajúce prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania sú magisterský študijný program, inžiniersky študijný program a doktorský študijný program.

dvojfaktorová autentifikácia
Dvojstupňová alebo dvojfaktorová autentifikácia je jedným z najlepších spôsobov, ako zabrániť neoprávnenému prístupu k vášmu účtu. Na rozdiel od tradičného spôsobu autentifikácie (kedy sa vyžaduje iba heslo), dvojfaktorové... Viac
dynamo
Zariadenie na výrobu jednosmerného elektrického prúdu sa nazýva dynamo. Je to elektrický stroj, ktorý premieňa mechanickú energiu na elektrickú energiu vo forme jednosmerného prúdu. Je zložené zo statora a rotora. Stator je tvorený... Viac

The meaning of terms beginning with the letters E

e-vzdelávanie
e-vzdelávanie je systém vzdelávania, kde študujúci využíva na tvorbu, poskytovanie obsahu, riešenie úloh, komunikáciu a administráciu elektronické metódy spracovania, prenosu a uskladňovania informácií. Pojem "e-learning" sa používa... Viac
ECTS
European Credit Transfer System – európsky systém prenosu kreditov. Od roku 1989/90 pilotný projekt programu Erasmus, ktorý sa ujal a rozšíril prakticky do celej Európy. Iné modifikácie: CATS (Credit Accumulation and Transfer System –... Viac
edukológia

ide o vedu, ktorá zahrňuje základné a aplikované vedy o výchove. Edukológia sa vyvinula ako dôsledok diferenciácie a integrácie vied o výchove.

efendi

Efendi pochádza z tureckého slova a znamená pán. Tento výraz je však odvodený z gréčtiny, kde sa ním označovali osoby, ktoré dosiahli vyššie vzdelanie alebo úradníci. 

EFOS

European Federation of Older Students – Európska federácia starších študentov.

eIDAS
eIDAS (ang. electronic IDentification, Authentication and trust Services) je skratka pre nariadenie Evrópskej únie č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakce na vnútornom evrópskom ... Viac
ekológia

vedná disciplína zaoberajúca sa vzájomnými vzťahmi a procesmi prebiehajúcimi medzi živými organizmami navzájom a ich prostredím.

ekonometria

je aplikácia matematických a štatistických metód na riešenie ekonomických problémov.

ekonómia
je ekonomická veda, ktorá skúma na základe čoho a akým spôsobom spoločnosť rieši problém vzácnosti zdrojov. Skúma aj ekonomické vzťahy vznikajúce medzi subjektami, vyslovuje prognózy a formuluje ekonomické zákony, a to prevažne na... Viac
ekonomická súvaha

ide o finančný výkaz zahrňujúci aktíva, záväzky a vlastné imanie. Usporiadanie majetku (aktív) a zdrojov krytia (pasív) v peňažnom vyjadrení k určitému času.

ekonomická teória

je výskum pravidelností v správaní jednotlivcov na trhu so snahou objaviť optimálne spôsoby použitia obmedzených zdrojov za účelom maximalizácie spotrebiteľského uspokojenia.

ekonomický rast

zvyšovanie výstupu (produktu) v ekonomickom systéme.

ekonomika

predstavuje tú časť spoločenského života, ktorá sa priamo zaoberá ekonomickou činnosťou. Presnejšie, zaoberá sa spoločensko-výrobnými vzťahmi, ktoré vznikajú v procese výroby, rozdeľovania, výmeny a spotreby statkov.

elektrická trakcia

je sústava elektrických zariadení, ktoré slúžia na pohon dopravných prostriedkov.

elektroenergetika

je odbor elektrotechniky, ktorý sa zaoberá otázkami výroby, prenosu a distribúcie elektrickej energie.

elektronická komunikácia

je prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi

elektronická schránka
Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občana SR s orgánmi verejnej moci. Rozumieme ňou doručovanie elektronických dokumentov a zasielanie elektronických podaní. Tento spôsob komunikácie plne nahrádza klasický... Viac
elektronická schránka

je elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické správy. Miesto na prijímanie elektronických podaní a odosielanie elektronických úradných dokumentov.

elektronická správa

je logicky usporiadaný celok údajov obsahujúci identifikáciu odosielateľa a adresáta.

elektronická úradná komunikácia

je elektronická komunikácia, pri ktorej je prenášaná elektronická úradná správa.

elektronická úradná správa

je elektronická správa tvorená jedným elektronickým podaním alebo elektronickým úradným dokumentom, vrátane príloh.

elektronické podanie
sú údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktoré na účely výkonu verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgánu verejnej moci osoba, ktorá je účastníkom konania. Doručuje sa do elektronickej schránky... Viac
elektronický dokument

Elektronickým dokumentom môžeme nazvať akýkoľvek obsah uložený v elektronickej podobe ako text alebo zvukový, obrazový, audiovizuálny záznam.
 

elektronický formulár
je elektronický dokument obsahujúci automatizovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými prostriedkami vyplniť a prezentovať vyplnené údaje v štruktúrovanej forme, spracovateľnej aj automatizovaným... Viac
elektronický podpis
Elektronický podpis tvoria elektronické identifikačné údaje autora (odosielateľa) elektronického dokumentu, ktoré sú k dokumentu pripojené.Podľa nariadenia Európskej únie č. 910/2014, ktoré sa označuje skratkou eIDAS existujú 3... Viac
elektronický úradný dokument
sú údaje vyplnené podľa elektronického formulára,a) ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky,b) ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán... Viac
elektrotechnika

je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a využitím elektrickej energie.

endemit

Ide o druh, ktorý sa vyskytuje len na určitom území. 

environmentalistika

vedný odbor, ktorý sa zaoberá vzťahmi a procesmi medzi všetkými
druhmi ľudskej spoločnosti a prostredím, v ktorom sa tieto činnosti realizujú.

environmentálne manažérstvo
predstavuje riadené pôsobenie na činnosti a výrobky podniku, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na životné prostredie. Jeho cieľom je ochrana prírodných zdrojov, obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok a environmentálnych rizík... Viac
environmentálny manažment

je systém riadenia spoločností účelovo zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia v interakciách trvalo udržateľného rozvoja na globálnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

epigrafia

je veda, ktorá sa zaoberá nápismi na rozličných materiáloch pochádzajúcich z rozličných období. Zbiera, publikuje, interpretuje a sprístupňuje texty rôzneho obsahu pre bádateľov a pre laikov.

ergonómia

je veda, ktorá sa zaoberá tvarom predmetov s cieľom, čo najviac prispôsobiť predmety tvaru ľudského tela a tak zabezpečiť jeho prirodzené držanie.

esej

je žáner náučnej literatúry, úvaha, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika. Zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne a vecne chce presvedčiť alebo poučiť čitateľa.

estetika

je v širšom zmysle teória o prírodnej a zároveň umeleckej kráse, o jej podstate, zákonoch a pôsobení na človeka

etika

je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy.

etnológia
je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou vysvetľuje, ako kultúra vznikla, ako sa formuje, a ako sa prostredníctvom nej človek prejavuje aj v súčasnosti. Študuje prejavy človeka,... Viac
EUA
European University Association – Asociácia európskych univerzít. Hlavná organizácia združujúca európske univerzity a národné rektorské konferencie. Jej hlavným zámerom je podpora jednotného systému vysokoškolského vzdelávania v... Viac
EUCEN

European Universities Continuing Education Network - Sieť európskych univerzít ďalšieho vzdelávania.

EUNIS

European University Information System – Európsky univerzitný informačný systém. Na Slovensku pôsobí EUNIS Slovakia, združenie, ktoré je súčasťou EUNISu.

EURAG

nezisková európska organizácia združujúca starších ľudí za účelom skvalitňovania ich života. Jej významnou aktivitou je podpora celoživotného vzdelávania.

EURO <26

medzinárodný identifikačný preukaz, ktorý môžu získať všetci ľudia do 27 rokov

evaluácia
proces hodnotenia (napr. výučby) zameraný na zlepšenie kvality evaluovanej inštitúcie alebo jej jednotlivej činnosti. Môže sa konať formou vnútornej alebo externej evaluácie. V evaluačnom procese by mala evaluačná skupina analyzovať... Viac
evalvácia

znamená zhodnotenie, ocenenie alebo určenie hodnoty.

excitácia

Excitáciou môžeme chápať podráždenosť, vzrušenie. Zároveň vyjadruje prechod jadra atómu do vyššej energetickej hladiny alebo prechod fyzikálnej sústavy zo stavu s nižšou energiou do stavu s vyššou energiou.

exkurzia

metodická forma výučby spojená spravidla s prehliadkou nejakého podniku, ústavu, kultúrnej ustanovizne alebo prírodného výtvoru.

externá časť maturitnej skúšky
Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom... Viac
externá forma štúdia

je charakteristická hlavne samoštúdiom, ktoré sa dopĺňa konzultáciami s pedagógmi

externá vzdelávacia inštitúcia
Externou vzdelávacou inštitúciou je právnická osoba, ktorej ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu vydalo osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. S takouto inštitúciou musí vysoká škola uzatvoriť zmluvu, ktorej... Viac
externality

vedľajšie nepredpokladané efekty výrobnej činnosti, ktoré neprechádzajú trhom.

The meaning of terms beginning with the letters F

fakulta
súčasť vysokej školy, v ktorej sa vyučuje v študijných programoch. Fakulta rozvíja študijný odbor alebo viacero príbuzných študijných odborov vo vymedzenej oblasti poznania a vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú,... Viac
fakultná nemocnica

patrí medzi špecializované výučbové zariadenie vysokej školy, kde sa uskutočňuje praktická výučba študentov medicínskych odborov.

fanfáry

kratšia slávnostná hudobná skladba. Používa sa pri akademických obradoch v čase, keď sprievod akademických funkcionárov vstupuje do auly alebo z nej odchádza.

FAQ

Frequently Asked Questions - v preklade často kladené otázky

fašizmus
ide o formu radikálneho autoritatívneho nacionalizmu vyznačujúca sa predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a o národnom potupení, snažiaca sa o dosiahnutie národného znovuzrodenia. Termín fašizmus sa používa v rôznych... Viac
FCE

skúška, po ktorej získaní je absolvent uznaný ako veľmi dobre vzdelaný v oblasti anglického jazka.

firma

rozumieme obchodný alebo priemyselný podnik, obchod alebo závod. Ide o organizačnú jednotku ekonomiky.

Fiškálna politika

predstavuje proces hľadania takých optimálnych opatrení vo verejných financiách, ktoré pomáhajú tlmiť cyklické výkyvy vo vývoji národného hospodárstva a prispievajú k ekonomickému rastu.

flaming

zverejňovanie urážlivých správ.

forma

všeobcne označujeme ako tvar, spôsob spracovania, podania prejavu.

freeware

verzia softvéru, ktorý je zadarmo.

FSB

je zbernica zabezpečujúca komunikáciu medzi procesorom a radičom pamätí. Prenáša aj údaje medzi procesorom a perifériami. 

funkčné obdobie
doba, počas ktorej môžu rektor, dekan, prorektori, prodekani, členovia akademického senátu a členovia vedeckej rady vykonávať svoju funkciu, je obmedzená na štyri roky. Rektor a prorektori vysokej školy a dekan a prodekani fakulty môžu... Viac
funkčnosť

ide o synonymum slova účelnosť; slúžiaci k  nejakému účelu

fytológia

je náuka o rastlinách.

fyzioterapia

liečba fyzikálnymi metódami, napr. teplom, ultrazvukom

The meaning of terms beginning with the letters G

garant

osoba, ktorá na seba prevzala nejaký záväzok. V akademickom prostredí napr. garant študijného programu nesie zodpovednosť za jeho kvalitu a rozvoj.

Gaudeamus

Veseľme sa - začiatok starej latinskej piesne Gaudeamus Igitur. Z pôvodnej skladby sa dve slohy používajú dodnes ako neoficiálna študentská hymna.

geodézia

geodézia alebo zememeračstvo je vedný odbor zaoberajúci sa zisťovaním polohy objektov na Zemi, ich tvarov a tvaru samotnej Zeme.

geografia

je náuka (alebo súbor vedeckých disciplín) zaoberajúca sa krajinnou sférou, vzťahmi (najmä príčinnými) medzi systémom prírodného prostredia a systémom ľudskej spoločnosti (spoločensko-ekonomickou sférou) v priestore a čase.

geotechnika

široké spektrum prác zahrňujúce rozličné činnosti oborov geológie (inžinierska geológia, užitá geofyzika, hydrogeológia) a techniky (mechanika zemín, hornín, statika, dynamika) vo vzájomnej interakcií aj samostatne.

gestor

osoba alebo inštitúcia poverená riadením a koordináciou určitej činnosti. Napr. katedra môže gestorovať istý študijný program.

google
Google je internetový vyhľadávač. Okrem webových stránok dokáže vyhľadávač prehľadávať aj obrázky, diskusné skupiny, spravodajské servery, videá a ponuky on-line predaja. Google ponúka svoje rozhranie v mnohých jazykoch, vrátane... Viac
GPRS

vysokorýchlostné dátové prenosy v sieti GSM.

graduovať

udeľovať, resp. získavať akademickú hodnosť.

grafika

je druh výtvarného umenia, ktorý prenáša kresbový prejav do hmoty a technologickým postupom rozmnožuje do formy grafických listov.

grant

finančná podpora udelená jednotlivcovi alebo kolektívu na vyriešenie vopred zadanej úlohy.

grantová agentúra

inštitúcia, ktorá rozhoduje o prideľovaní grantov. V oblasti vysokého školstva sú najznámejšie VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR A SAV) a KEGA (Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR).

grantová úloha

úloha, ktorej vyriešenie je spojené s udelením grantu.

grémium

poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi grémia rektora sú spravidla prorektori a kvestor, členmi grémia dekana sú prodekani a tajomník fakulty.

grooming

vytváranie identity v snahe prilákať obeť.

The meaning of terms beginning with the letters H

habilitácia
je dosiahnutie akademickej hodnosti docenta na vysokej škole alebo skrátené označenie pre habilitačné pokračovanie. Habilitácia je výsledkom habilitačného pokračovania, ktorého súčasťou je obhajoba habilitačnej práce a habilitačná... Viac
habilitačná práca

jedna z podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu docent. Je to písomná práca, v ktorej habilitant preukazuje výsledky svojej vedeckej práce.

habilitačné konanie

proces, ktorého výsledkom je získanie vedecko-pedagogického titulu docent.

hardvér

je fyzická stránka počítača a jeho doplnkov.

harmonogram štúdia

časový plán, podľa ktorého prebieha výučba a s ňou spojené aktivity počas akademického roka.

HDP (hrubý domáci produkt)

je vyjadrením trhovej hodnoty všetkých finálnych statkov, vyprodukovaných v danej ekonomike za dané časové obdobie.

helpdesk
v širokej škále informačných systémov zameraných na zlepšenie komunikácie a podpory medzi zákazníkmi a poskytovateľmi služieb existuje skupina, ktorá sa prioritne zameriava na riešenie problémov s informačnými technológiami... Viac
heraldika

je veda, ktorá skúma erby, ich vývoj, používanie a umenie ich vyhotovovať, ako aj právo používať ich.

hipológia

je náuka o koňoch.

hĺbavý

Pod pojmom hĺbavý môžeme rozumieť človeka, ktorý rád hĺba, dúma, rozjíma alebo premýšľavý. 

hoax

je predovšetkým prostredníctvom internetu elektronicky šírená správa (najmä e-mailová), ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším používateľom systému.

hodnotenie študijných výsledkov

uskutočňuje sa priebežnou kontrolou vedomostí študenta počas výučbovej časti semestra, alebo skúškou na konci daného obdobia. Kvalitu osvojenia si vedomostí študenta hodnotí vyučujúci známkou pomocou klasifikačnej stupnice.

honorabilis, pl. -es

oslovenie prorektorov a prodekanov. Z lat. honorabilis - čestný, ctený, vážený.

hrast
Hrast alebo hrasť je vyššie položená tetkonická štruktúra. Vznikla sústavou rovnobežných poklesov s najvyššie položenou kryhou v strede. Hrasť je z oboch strán ohraničená grábenmi - poklesnutými kryhami. Vzniká najčastejšie pri... Viac
HTML

HTML (Hypertext Markup Language)

je značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných
informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači

hutníctvo

je priemyselné odvetvie výroby a spracovania kovov a zliatin. Je praktickou aplikácou poznatkov náuky takisto nazývanej metalurgia.

Hypertext

je nelineárne (nesekvenčné) usporiadanie textu, v ktorom sú
jednotlivé časti navzájom prepojené hypertextovými väzbami
reprezentujúcimi najčastejšie krížové odkazy

The meaning of terms beginning with the letters I

IČŠ
identifikačné číslo školy (organizačnej jednotky školy), skrátene nazývané IČŠ, je 9 miestny číselný identifikačný kód, ktorý sa používa k jednoznačnej identifikácií školy vrátane jej organizačných jednotiek (útvarov,... Viac
identifikácia

Ide o priradenie známej veličiny neznámej entite. Identifikátor je známa veličina a požaduje sa, aby bol jedinečný.

IKT

informačné a komunikačné technológie

imatrikulácia

ide o slávnostné prijatie nových študentov na univerzitu.

imatrikulačný list

doklad, ktorým vysoká škola potvrdzuje, že sa novoprijatý uchádzač o štúdium stal jej študentom.

index

vo vysokoškolskom prostredí ide o študijný preukaz, ekvivalent k stredoškolskej žiackej knižke. Na moderných školách sú indexy elektronické.

inflácia

je makroekonomický jav, ktorý signalizuje jednu z foriem ekonomickej nerovnováhy.

influencer

Môžeme nazvať osobu, ktorá vystupuje v roli moderátora na sociálnych sieťach a ovplyvňuje správanie divákov. Influencery môžu byť napríklad osoby z verejného života alebo členovia rôznych skupín.

informačná bezpečnosť

je súhrnné označenie pre aktivity smerujúce k ochrane informácií a informačných a komunikačných technológií.

informačné a komunikačné technológie
je integrovaný súbor informačných a komunikačných technológií používaných nielen na prípravu a spracovanie dát, ale taktiež na manažovanie informácií a procesov na dosiahnutie viac účinnejších a efektívnejších výsledkov... Viac
informačný list predmetu

obsahuje základné údaje o predmete.

informačný systém

je systém na zber, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie informácií.

informatika

je veda o informácii a jej automatickom spracovaní (je to veda o algoritmickom riešení problémov).

inkvizícia

môžeme chápať ako určitú formu stredovekého súdnictva. Ide o postup orgánov, pri ktorom inštitúcia koná proti podozrivým. Inštitúciou môže byť štát alebo cirkev.

instagram

Ide o aplikáciu pre platformu Windows Phone, iOS alebo Android. Používateľovi umožňuje zdieľať fotografie a celý rad filtrov umožňuje vybranú fotografiu aplikovať.

inštitúcia
Inštitúciou môže byť budova alebo ustanovizeň. Pod budovou chápeme ako súbor organizačných foriem, materiálnych prostriedkov určený na verejnoprospešnú činnosť. Ustanovizeň zas vyjadruje súhrn vzťahov medzi ľuďmi upravený... Viac
inštitút

Ústav, najmä vedecký alebo vzdelávací.

interná časť maturitnej skúšky
sa môže konať formou:a) ústnou,b) praktickou,c) predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu,d) obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu alebo úspešnej súťažnej práce,e) realizácie a obhajoby experimentu,f)... Viac
internet
hovorovo net alebo sieť je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta pomocou prepínania paketov za použitia štandardizovaného Internet Protocolu (IP) a mnohých ďalších... Viac
interpersonálny

môžeme nazvať aj ako medziľudský napr. vzťah

inzerent

je osoba, ktorá inzeruje.

ISC

International Student Club, skrátene ISC, je študentský klub, určený pre zahraničných študentov.

ISCED 1997
Medzinárodná norma pre klasifikáciu vzdelávania s názvom ISCED 1997 bola schválená na 29. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v novembri 1997. ISCED 1997 má dve na sebe nezávislé časti, stupne vzdelania a odbory vzdelania, pre... Viac
ISIC karta
je to základný identifikačný preukaz študenta. Vydáva sa na začiatku štúdia a platí jeden rok. Platnosť sa každý rok predlžuje predlžovacou známkou, ktorú študent zakúpi na študijnom oddelení. Bez predlžovacej známky na... Viac

The meaning of terms beginning with the letters J

JavaScript

je skriptovací programovací jazyk. Jazyk je používaný najmä pri tvorbe webových stránok.

jednoduchý elektronický podpis
Jednoduchý elektronický podpis sú elektronické identifikačné údaje autora (odosielateľa) elektronického dokumentu, pripojené k nemu. Môžeme elektronickým podpisom označovať aj jednoduché nešifrované uvedenie identifikačných... Viac

The meaning of terms beginning with the letters K

kampus

je uzavretá štvrť, v ktorej sa nachádzajú budovy vysokých škôl a ubytovacie zariadenia

kartografia

je vedný odbor zaoberajúci sa znázorňovaním zemského povrchu, nebeských telies a objektov, javov na nich a ich vzájomných vzťahov.

katedra

pedagogické pracovisko fakulty, spravidla organizované podľa vedného odboru, z oblasti ktorého rieši vedecké úlohy alebo podľa študijného odboru, ktorý katedra gestoruje.

 

katechetika

je náuka o vyučovaní náboženstva.

KEGA
kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA) Ministerstva školstva SR je vnútornou grantovou agentúrou Ministerstva školstva SR zameranou na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia,... Viac
klasifikačná stupnica
Klasifikačnú stupnicu tvorí šesť stupňov:A – výborne (vynikajúce výsledky),B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky),C – dobre (priemerné výsledky),D – uspokojivo (prijateľné výsledky),E – dostatočne (výsledky spĺňajú... Viac
klimatológia
je multioborová vedecká disciplína o podnebí a jeho zmenách, skúmajúca zákonitosti časového a priestorového priebehu klimatických prvkov. skúma aj prúdenie vzduchu v jednotlivých vrstvách atmosféry, tepelné prúdenie, vzťahy medzi... Viac
klub dekanov
je dobrovoľné záujmové združenie, ktorého členmi sú dekani fakúlt vysokých škôl Slovenskej republiky. Bolo založené v r. 1996 za účelom zlepšenia komunikácie medzi fakultami a na dosahovanie spoločných cieľov v pedagogickej,... Viac
kňazské semináre
inštitúcie, ktoré zriaďuje biskup a ktoré slúžia na formáciu budúcich kňazov. Keďže v nich prebieha vysokoškolské štúdium teologických odborov, sú spravidla súčasťou niektorej bohosloveckej fakulty. Zákon o vysokých školách... Viac
kodikológia

je pomocná historická veda, ktorá skúma rukopisy neúradnej povahy, čiže najmä kódexy, a to hlavne ich vznik, šírenie, funkciu a pôsobenie na kultúru.

kódovanie

je proces, pri ktorom sa každému znaku alebo postupnosti znakov daného súboru znakov (vzorov) jednoznačne priradí znak alebo postupnosť znakov (obrazov) z iného súboru znakov.

kognitívna veda

je veda, ktorá skúma a modeluje princípy organizácie a fungovania prirodzených a umelých intelektuálnych systémov.

kognitívny

majúci poznávací význam. 

kolégium
poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi kolégia rektora sú okrem členov grémia spravidla aj dekani fakúlt, zástupca akademického senátu vysokej školy, zástupca odborovej organizácie, zástupca študentskej... Viac
kolokvium
je špeciálny druh skúšky, ktorý má priebeh skupinovej diskusie s vyučujúcim. Niekedy na absolvovanie takejto skúšky stačí len samotná účasť na nej. Na skúške si vyučujúci všíma najmä schopnosť interakcií študentov, ich... Viac
Kombinačný študijný program (študijný program v kombinácii)

Kombinačný študijný program alebo študijný program v kombinácii je študijný program, ktorý pozostáva z kombinácie dvoch študijných programov.

kompetencia

Kompetencia môže byť právomoc alebo rozsah právomocí. Schopnosť človeka produkovať rečové prejavy podľa napr. jazykovej teórie generatívnej gramtiky. Môže to byť zároveň aj schopnosť buniek zabudovať a prijať cudziu DNA.

komplementárne, komplementárny

navzájom sa doplňujúci, doplnový, doplnové

komplexná akreditácia vysokej školy
proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých... Viac
kompresia dát

je proces, pri ktorom sa vstupné dáta premieňajú na výstupné, pričom cieľom je znížiť množstvo výstupných dát na minimum, pri prijateľnej časovej náročnosti.

komprimácia

zbalenie súborov do balíka za účelom zníženia veľkosti.

komunikácia

výmena informácií, názorov a pocitov medzi živými bytosťami prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov

konanie na vymenúvanie profesorov

proces, ktorého výsledkom je získanie vedecko-pedagogického titulu profesor.

konvencia

Môže ísť o dohovor, dohodu alebo zmluvu. Prípadne zvyklosť alebo obyčaj.

koordinátor
osoba, vymenovaná rektorom alebo dekanom, ak ide o pôsobenie na fakulte z radov vysokoškolských učiteľov, ktorá zabezpečuje študentskú mobilitu a poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých... Viac
koordinovať

Tento pojem môžeme chápať ako zlaďovať alebo uvádzať do súladu. Prípadne ako spoluprácu jednotlivých zložiek niečoho.

kreditový systém

znamená, že študent musí získať dosť kreditov na to, aby postúpil do ďalšieho ročníka a napokon úspešne ukončil štúdium.

kredity

číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, vyjadrujúce množstvo práce, potrebnej na ich absolvovanie.

kulturológia
je výskumná orientácia, študijný odbor formujúci sa ako holistická, komparatívna a interdisciplinárna veda o kultúre. Je to spoločenská veda, ktorá skúma kultúru ako superorganickú vrstvu reality, ktorá zahrňuje naučené a... Viac
kurikulum
Kurikulum hovorí komplexne o vyučovaní alebo o vzdelávacom procese a jeho dôležitých bodoch, o realizácii a výsledkoch. Prekračuje rámec učebných osnov a učebného plánu. Súčasťou sú informácie o učebných cieľoch, obsahu... Viac
kvalifikácia

stupeň odbornej spôsobilosti na výkon určitej zložitej práce v povolaní; jeho súčasťou sú odborné vzdelávanie a odborná prax.

kvalifikovaná elektronická pečať

Kvalifikovaná elektronická pečať je zdokonalená elektronická pečať, ktorá je vyhotovená pomocou kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronickej pečate a je založená na kvalifikovanom certifikáte pre elektronickú pečať.

kvalifikované zariadenie
Kvalifikované zariadenie, ktoré slúži na vyhotovenie elektronických podpisov musí zabezpečiť:dôveryhodnosť údajov na vyhotovenie elektronického podpisuúdaje na vytvorenie elektronického podpisu boli použité v praxi iba razpodpis bol... Viac
kvalifikovaný certifikát
Kvalifikovaný certifikát  je certifikát pre elektronickú pečať a elektronický podpis, ktorý vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb a ktorý obsahuje:v prípade právnickej osoby: názov alebo registračné... Viac
kvalifikovaný elektronický podpis
Kvalifikovaný elektronický podpis je možné vidieť častokrát označovaný skratkou „KEP“. Kvalifikovaný elektronický podpis nahrádza vlastnoručný podpis a je považovaný za najdôveryhodnejší elektronický podpis. V princípe ide... Viac
kvestor
Je vysokoškolský akademický úradník. Jeden z vedúcich zamestnancov verejnej vysokej školy, ktorý je podriadený priamo rektorovi a ktorý zabezpečuje hospodársky a administratívny chod vysokej školy. Menuje a odvoláva ho rektor vysokej... Viac
kybernetika

je disciplína, ktorá skúma riadiace a regulačné procesy v biologickej sfére, v technike a v spoločnosti a navrhuje modely na znázornenie, transformáciu a spracovanie informácií.

kynológia
je veda o psoch. Zaoberá sa psom ako najstarším a najbližším spoločníkom človeka všeobecne, čiže spája vedomosti o pôvode a genetike psa, šľachtiteľstvo psích plemien, výcvik psov a prácu so psami, psie športy, chov a odchov... Viac

The meaning of terms beginning with the letters L

LAN - lokálna počítačovaá sieť (Local Area Network)

je počítačová isieť vytvorená v rámci organizácie alebo vybudovaná v rámci univerzity, budovy.

laudatio

oslavný prejav (ústny alebo písomný) na osobu, ktorej vysoká škola udeľuje nejaký druh ocenenia (napr. titul Dr.h.c).

legalizácia

uzákonenie, zákonné schválenie; dodatočné uznanie; úradné overenie podpisu

legislatíva
môže byť zákonodarstvo (t.j. činnosť štátneho orgánu povereného výkonom zákonodarnej moci spočívajúca v tvorbe a schvaľovaní zákonných noriem), činnosť spojená s tvorbou právnych noriem alebo platné zákony a iné právne... Viac
lektorát

výučbová súčasť vysokej školy alebo fakulty zameraná spravidla na cudzojazyčnú prípravu študentov.

lesníctvo

je súhrn teoretických a praktických poznatkov týkajúcich sa lesa a lesného hospodárstva. Je to odvetvie zamerané na pestovanie lesov a lesných kultúr, ich výsadbu a ťažbu dreva.

liberálne štúdiá

ide o vzdelanie v oblasti sociálnych vied s dôrazom na politologickú, filozofickú a antropologickú špecializáciu.

likvidita

predstavuje určitú spôsobilosť, resp. pohotovosť na realizáciu platobných operácií.

lingvistika

je veda skúmajúca (spravidla prirodzený) jazyk. Skúma ho z hľadiska jeho jednotiek, stavby, funkcií a vývinu.

Lisabonská konvencia

Dohovor o uznávaní kvalifikácií, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne. Dokument bol zverejnený a podpísaný prvými signatármi 11.4.1997, Slovensko sa k nemu pripojilo 1.9.1999.

Lithiová batéria

Lithiová batéria alebo článok je druh nabíjacieho článku, kde je anóda tvorená kovovým líthiom a napájanie sa pohybuje od 1,5V do 3,7V.

LMS MOODLE

je systém na manažovanie vzdelávania, ktorý sa v poslednom období stal obľúbeným na univerzitách na celom svete.

log

údaje o prístupoch.

logika
je veda zaoberajúca sa vyplývaním. Skúma, aké formy môžu mať úsudky, ktoré sú bezosporné a snaží sa budovať formálny systém, ktorý najlepšie zachytí inferenčnú štruktúru prirodzeného jazyka. Logika sa zaoberá najmä... Viac
logistika
je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá optimálnou koordináciou, zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale aj tokov informácií a financií (v podnikovej ekonómii z... Viac
logo

logo ( z gréckeho logos = slovo, reč, zákon, pojem...) je označenie organizácie, spoločnosti, firmy alebo inštitúcie v grafickom prevedení. Pomáha pri identifikácii .

LTE

je technológia určená na vysokorýchlostný internet v mobilných sieťach. Teoretická rýchlosť sťahovania (downlink) je 172,8 Mbps (21.6 MB/s) a odosielania (uplink) 57,6 Mbps (7,2 MB/s).

ľúbostná poézia

Poézia je básnická tvorba. Ľúbostná poézia je umelecký slovesný prejav písaný veršom o láske.

The meaning of terms beginning with the letters M

magister

1. akademický titul, 2. absolvent magisterského štúdia

Magna charta universitatis
Dokument podpísaný rektormi európskych univerzít na stretnutí v Bologni pri príležitosti 900. výročia založenia najstaršej univerzity v Európe. Hovorí sa v ňom o poslaní univerzít, zdôrazňuje sa sloboda bádania a vzdelávania a... Viac
magnificencia

oslovenie rektora. Z lat. magnificus - veľkolepý, vznešený, nádherný a magnificentia - veľkodušné zmýšľanie, vznešenosť

makroekonómia

skúma fungovanie ekonomiky ako celku, zaoberá sa tzv. agregátnymi (súhrnnými) veličinami ako je inflácia, nezamestnanosť, menová a fiškálna (rozpočtová) politika štátov, ekonomický rast.

malý doktorát

je titul, ktorý absolvent získa absolvovaním rigorózneho konania. Môže ho absolvovať len absolvent magisterského alebo inžinierskeho štúdia.

manažment

anglicky management je systém a metódy riadenia podnikovej činnosti, hospodárstva; manažérstvo, vedenie, riadenie. Súbor činností riadenia organizácie prípadne celej ekonomiky.

mandátny certifikát
je kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona konať v mene orgánu verejnej moci. Slúži na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu a zároveň na preukázanie, že podpisujúci... Viac
marketing

je identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie alebo ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách. Marketing závisí od reklamy a trhu.

matematika

je väčšinou definovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru.

maturitná skúška
Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri... Viac
mediácia
je alternatívna a neagresívna forma mimosúdneho riešenia sporu medzi obvineným a poškodeným s cieľom spoločne hľadať zhodné a uspokojivé riešenie, ktoré má vzájomnou komunikáciou zmierniť alebo odstrániť vzniknutý... Viac
mediálna komunikácia

je komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom médií.

mediamatika
je hraničná, humanitne orientovaná vedná disciplína, zaoberajúca sa skúmaním základných kategórií, zákonitostí komunikácie i dôsledkov konvergencie telekomunikačných technológií, informatiky, elektronických médií a... Viac
medziodborové štúdium

ak sa študijný program uskutočňuje v kombinácii dvoch študijných odborov, pričom oba študijné odbory sú približne rovnako zastúpené, ide o medziodborové štúdium.

mechanika

je odbor fyziky, ktorý sa zaoberá pohybom, silou a mechanickými strojmi. Skúma zmeny vzájomnej polohy telies a príčiny týchto zmien.

mechatronika

je spojenie mechaniky, elektroniky a programovania, ktoré umožňuje vytvoriť jednoduché, ekonomickejšie, spoľahlivé a všestranné systémy.

meliorácie

zlepšovanie kvality pôdy a pôdohospodárskych objektov na zvýšenie ich úžitkovosti.

memorandum o ďalšom vzdelávaní

materiál, ktorý vydala v roku 2001 Európska komisia a vyzvala členské štáty EU ku konzultáciám a k zhromažďovaniu názorov o tom, ako najlepšie pokračovať v realizácii ďalšieho vzdelávania.

mena

je označenie národnej sústavy peňazí, pričom názov a hodnotu peňažnej jednotky, spôsob emisie a obehu, ako aj vzťah k iným menám sú stanovené zákonom.

menový kurz

vzájomný pomer, v ktorom sa dve meny navzájom vymieňajú, resp. cena jednej meny vyjadrená v jednotke inej meny.

menový systém

predstavuje vydávanie národných peňazí (meny), a ich obeh, vo vnútroštátnom i medzinárodnom meradle.

Menza (vysokoškolská jedáleň)

stravovacie zariadenia pre študentov

Metalingvistika

Je to náuka zaoberajúca sa analýzou intonácie, hlasitosti a rýchlosti reči.

metóda

Ide o zákon, ktorý je premenený na pravidlo alebo súbor pravidiel prípadne systém princípov. Je to uvedomelý a cieľavedomý postup, usporiadaná činnosť alebo usporiadanie operácií. 

metóda konečných prvkov
je numerická metóda slúžiaca na simuláciu priebehov napätia, deformácii, vlastných frekvencií, prúdenie tepla, javov elektromagnetizmu, prúdenie tekutín a pod. na vytvorenom fyzikálnom modeli. Jej princíp spočíva v diskretizácii... Viac
metodológia

je náuka o metóde, možnostiach metód a ich aplikácie na vedecký výskum.

metódy štúdia
Štúdium v rámci študijného programu je možné realizovať viacerými metódami: prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou. Prezenčná metóda je založená na priamom kontakte vyučujúceho so študentom a niekedy sa nazýva aj... Viac
metrológia

je odbor (veda) zaoberajúci sa meraním, meracími jednotkami a metódami, technikou merania, meradlami, stanovením fyzikálnych a materiálových konštánt a prípadne istými vlastnosťami osôb, ktoré meranie vykonávajú.

miera nezamestnanosti

je výsledkom podielu počtu nezamestnaných, t.j. tej časti pracovnej sily, ktorá hľadá prácu, k celkovému počtu osôb, ktoré tvoria úhrnnú pracovnú silu.

mikroekonómia
je časť ekonomickej teórie, ktorá skúma správanie sa jednotlivých ekonomických subjektov (predovšetkým firiem a jednotlivcov, resp. domácností), skúma situácie optimálne pre jednotlivé subjekty a rovnováhu na konkrétnych trhoch. Je... Viac
mikroelektronika

je pododbor elektroniky zaoberajúci sa fyzikálnymi a technologickými otázkami minitaurizácie elektronických obvodov.

monometalizmus

peňažná sústava, v ktorej vystupuje ako všeobecný ekvivalent jeden kov (zlato alebo striebro).

monopol

je jediným dodávateľom homogénneho produktu, ktorý nemá na danom trhu substitúty, a teda oň prejavuje záujem veľa kupujúcich.

monopolistická konkurencia

predstavuje takú formu nedokonalej konkurencie, kde pôsobí veľký počet predávajúcich, vyrábajúcich rôzne produkty s diferencovanými vlastnosťami, ale len malým vplyvom na cenu na trhu.

MOOC

predstavuje masový otvorený online kurz, ktorý sa rozšíril z USA do celého sveta.

MŠ SR

Minsterstvo školstva Slovenskej republiky

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

multimédiá

sú kombináciou textu, zvuku, grafiky, animácie, interaktivity a videa. Sú určené na informovanie publika. Multimédiá sú taktiež označované ako elektronické médiá na zálohovanie a predstavenie multimediálneho obsahu.

muzealita

je špecifický poznávací a hodnotiaci vzťah človeka k realite. Na základe tohto vzťahu človek vyberá predmety, ktoré chce uchovať a sprostredkovať spoločnosti.

muzeológia

je vedná disciplína, ktorej predmetom skúmania je muzealita.

The meaning of terms beginning with the letters N

na neskôr

Slove neskôr môžeme chápať ako v neskoršom čase, neskoršie.

nadväznosť predmetov
v kreditovom systéme štúdia existuje obmedzenie, že študent si nemôže zapísať predmet, ktorý vyžaduje vedomosti alebo zručnosti získané absolvovaním iného predmetu. Pri zostavovaní svojho študijného plánu teda musí študent... Viac
národné hospodárstvo

je súhrn všetkých ekonomických prostriedkov a vzťahov hospodárskych subjektov určitého štátu alebo hospodárskeho priestoru.

národný koordinátor ECTS

osoba, poverená Európskou komisiou koordináciou implementovania systému ECTS na vysokých školách v konkrétnej krajine.

navrhnúť

Môžeme definovať ako podanie návrhu alebo predloženie na schválenie.

ND (národný dôchodok)

je súhrnom všetkých dôchodkov, ktoré plynú z využívania výrobných faktorov za jeden rok.

neetický

Význam slova neetický spočíva v správaní proti pravidlám morálky. 

nehnuteľný majetok

Nehnuteľným majetkom môžeme chápať majetok, ktorý je pevne spojený s pôdou a nedá sa s ním pohybovať. Napr. pozemky, budovy alebo miestnosti v budovách.

Je to majetok, pri ktorom existuje možnosť založenia vlastníckeho práva. 

 

nerovnomernosť

môžeme inak nazvať aj nepravidelnosť

nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie
Do systému vzdelávania sú zapojené aj inštitúcie, ktoré nepatria medzi vysoké školy, ale získali právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijného programu (externé vzdelávacie inštitúcie). Napr. doktorandské štúdium býva... Viac
Newsletter

ide o zasielanie relevantných informácií, či reklamných informácií prostredníctvom emailu na základe predošlého súhlasu či vyžiadania zasielania

NFC

je krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie, umožňujúce výmenu dát medzi zariadeniami do vzdialenosti okolo 10 cm.

NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania)

je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

numizmatika
je pomocná historická veda, ktorá skúma mince a papierové platidlá a príbuzné pamiatky. Úlohou numizmatiky je aj štúdium dejín cien a miezd a starostlivosť o hmotný materiál - mince, medaily, účelové známky, plakety, žetóny a... Viac

The meaning of terms beginning with the letters O

obhajoba
verejné vystúpenie, ktorým sa preukazuje, že predložená práca spĺňa podmienky kladené na daný druh práce. Obhajoba záverečnej práce sa deje pred skúšobnou komisiou, keďže ide o súčasť štátnej skúšky. Obhajoba rigoróznej... Viac
obyčajný elektronický podpis
Obyčajný elektronický podpis (standard electronic signature – SES) je údaj v elektronickej forme, ktorý sa používa na podpisovanie. Ide o formu elektronického podpisu, ktorý využívame denne ako napr. podpis v e-maile (meno a priezvisko)... Viac
odborná prax

jedna z foriem vzdelávacích činností na vysokej škole je odborná prax. Študenti učiteľských študijných programov vykonávajú tzv. pedagogickú prax, a to spravidla na cvičných školách a cvičných školských zariadeniach.

odborná zložka maturitnej skúšky
Cieľom odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmiZdroj: Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení... Viac
odborová komisia
sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom odbore. Vysoké školy môžu na základe dohody vytvárať spoločné odborové komisie. Členmi odborovej komisie sú aj zástupcovia externej vzdelávacej inštitúcie, ak vysoká... Viac
odporúčaný študijný plán

Je pomôckou pre študenta pri voľbe študijného plánu. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, že umožňuje študentovi úspešne skončiť štúdium daného študijného programu v rámci štandardnej dĺžky štúdia.

oligopol

subsumuje niekoľkých výrobcov na trhu, so značnou ekonomickou silou, a s pomerne veľkým vplyvom na cenu.

opakovanie ročníka
V systéme štúdia podľa predchádzajúceho zákona o vysokých školách mohol požiadať študent, ktorý nesplnil podmienky na postup do vyššieho ročníka, o tzv. opakovanie ročníka. V kreditovom systéme štúdia stráca pojem ročník... Viac
operačná pamäť počítača

je pamäťou, v ktorej sa ukladajú dáta, ktoré procesor počítača momentálne nespracováva, ale budú potrebné neskôr.

operačný systém
je softvér, ktorý spravuje zdroje počítača a poskytuje programom rozhranie na prístup k týmto zdrojom. Operačný systém tiež spracúva systémové dáta a vstupy od používateľa a odpovedá alokovaním a spravovaním úloh a interných... Viac
operačný výskum
je využitie matematických modelov, štatistiky a algoritmov pri rozhodovaní. Používa sa na analýzu komplexných systémov reálneho sveta, zvyčajne s cieľom optimalizácie alebo zlepšenia výkonnosti. Je jednou z foriem aplikovanej... Viac
OPEX

označenie pre operačné (operatívne) náklady, t.j. náklady potrebné na zaistenie bežných podnikateľských činností. Medzi takéto náklady patria napríklad náklady na materiál, mzdy, opravy, školenia, reklamu a pod.

oponent
osoba, ktorej úlohou je posúdiť predloženú prácu a napísať na ňu posudok. Spravidla ide o záverečnú, rigoróznu, habilitačnú alebo doktorskú dizertačnú prácu, ale oponentúra môže byť predpísaná aj pre záverečnú správu o... Viac
organizácia
Organizácia je výsledok organizovania a teda premysleného a účelne usporiadeného celku, sústavy. Pod organizáciu môžeme rozumieť aj prípravu podujatia alebo akcie. Ďalším významom je združenie osôb so spoločným programom,... Viac
orgány akademickej samosprávy vysokej školy a fakulty
Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, rektor, vedecká rada verejnej vysokej školy a disciplinárna komisia pre študentov. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú akademický... Viac
osobná dokumentácia študenta
Osobné záznamy študenta ako aj výsledky ním dosahované počas štúdia sa ukladajú do osobného spisu študenta, ktorý zakladá a spravuje príslušné oddelenie (referát) univerzity alebo fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na... Viac
osobnosť

ide o relatívne stálu štruktúru vlastností a schopností osobnosti človeka. Je to súbor kvalít ľudského indivídua ako názor, záujem, potreba a iné.

osvedčenie

doklad, ktorý vydáva vysoká škola a ktorým potvrdzuje určitú skutočnosť, napr. absolvovanie kurzu.

The meaning of terms beginning with the letters P

P2P

je počítačová sieť, ktorá sa viac spolieha na výpočtovú silu koncových zariadení (počítačov) ako na sieť samotnú.

paleografia

je pomocná historická veda zaoberajúca sa skúmaním starého písma a jeho vývojom, formami písma, materiálom na písanie, zvyklosťami pri písaní a formami kníh.

pedagogika
je jednak spoločenská disciplína (veda, teória a náuka) o výchove a vzdelávaní a jednak príslušná prax. Opiera sa o výsledky spoločenských aj prírodných vied. Skúma výchovný proces so všetkými jeho činiteľmi, zložkami,... Viac
pedel

osoba, ktorá sprevádza rektora alebo dekana pri slávnostných príležitostiach so žezlom rektora alebo dekana.

peňažný trh

je miesto, kde sa v určitom čase sústreďuje dopyt a ponuka po peniazoch.

perfúzia

perfúziou môžeme nazvať prietok tekutiny určitým prostredím napr. v medicíne je to prietok krvi

perihélium

nazývame bodom na dráhe kozmického telesa okolo slnka, ktorým je najbližšie k slnku. 

PHP

Hypertext Preprocessor je skriptovací jazyk, ktorý sa používa najmä na programovanie aplikácií a pre vývoj dynamických webových stránok.

písomná forma internej časti maturitnej skúšky
je písomný test, ktorý zadáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republikyZdroj:... Viac
platforma

hardvérové alebo softvérové prostredie, v ktorom sa spúšťajú programy.

plug-in

(zásuvný modul alebo prídavný modul) je počítačový program, ktorý rozširuje funkcie iného programu alebo ho dopĺňa.

počítačová sieť

je súhrnné označenie počítačov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných pravidiel.

poistník

je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť dohodnuté poistné.

poisťovníctvo

je odvetvie národného hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou alebo sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia.

pojem

Pojem je významové dianie alebo kognitívny významový útvar, ktorý je výsledkom poznávania vlastností.

pojmový rámec

Pojmovým rámcom môžeme vo všeobecnosti chápať zastúpenie informácií, s ktorými zaobchádzame vo výskumnom procese. 

politológia

je veda o inštitucionálnych podobách, procesoch, obsahoch a normatívnych základoch politiky.

ponuka

je závislosť množstva statku, ktorý sú predávajúci ochotní predať v závislosti od jeho ceny.

poplatky spojené so štúdiom
Poplatok vo forme školného sú povinní uhrádzať vysokej škole tí študenti, ktorí študujú študijný program prvého alebo druhého stupňa a prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Študenti dennej formy doktorandského štúdia... Viac
portál

používa sa na označenie webu, ktorý slúži ľuďom ako vstupná stránka do internetu, umožňuje rýchly prístup k veľkému množstvu informácií na jednom mieste

portál

môžeme chápať v rôznych dimenziách napr. v stavebníctve a architektúre ako vchod alebo brána a v informatike ako vstupná stránka s odkazmi

postgraduálne štúdium

je konkrétna forma špecializovanej prípravy absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia. Je zameraná na získanie nových poznatkov.

potenciálny produkt

predstavuje hrubý domáci produkt vytvorený za predpokladu optimálneho využitia výrobných faktorov, ktoré má ekonomika k dispozícii.

povolanie
Povolanie alebo inak aj profesia je súhrn ustálených, kvalifikovane a systematicky vykonávaných činností, ktoré v značnej miere určujú spoločenské postavenie človeka. Výraz profesia zdôrazňuje, že je činnosť vykonávaná po... Viac
pozitivizmus

ide o filozofický smer vychádza z toho čo je pozitívne, čiže dané a faktické. Všetko okrem pozitívne daného sa považuje za nevedecké a neužitočné.

pôrodnícka vložka

Ide o špeciálne vložky určené hlavne na obdobie po pôrode.

prax

je podobne ako stáž účasť na pracovnom procese v partnerských inštitúciách a firmách vysokej školy. Rozdiel je v tom, že prax býva v mnohých prípadoch skutočne platená

prednášky
spravidla nie sú povinné, ale je veľmi prospešné ich navštevovať. Uľahčuje to prípravu na skúšky. Dobré je vypočuť si tu teoretický výklad a komentár k učivu, ktoré má študent zvládnuť. Prednášajúcimi sú predovšetkým... Viac
premenná

môžeme chápať z matematického hľadiska ako značku alebo označenie, z logického hľadiska ako obsadzovač miesta, ktorý je možné nahradiť nejakou premennou.

prerušenie štúdia

Študent môže za podmienok stanovených študijným poriadkom prerušiť štúdium študijného programu. Prerušenie štúdia povoľuje dekan, v študijných programoch, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor.

preskúmanie rozhodnutia o neprijatí

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.

preukaz študenta
je základným dokladom o štúdiu. Študentovi ho vydá vysoká škola po zápise do registra študentov. Preukaz študenta oprávňuje jeho nositeľa využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov a vnútorných predpisov vysokej... Viac
prevalencia

Je štatistický termín, ktorý udáva výskyt určitého javu na 100 alebo 1000 ľudí v určitom mieste a čase.

prezenčná metóda štúdia

učitelia sú v priamom kontakte so študentami, a teda študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú prezenčnou metódou štúdia

prezentovať
Prezentovať alebo prezentácia znamená predkladať, predložiť, predvádzať, predviesť, predstavovať, predstaviť, prezentovať sa. Pojem prezentácia označuje podávanie informácií jednej, alebo viacerým osobám využitím nielen... Viac
prijímacie konanie
je proces, ktorý umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok, stať sa študentom vysokej školy a študovať podľa zvoleného študijného programu. Začína sa doručením prihlášky na štúdium vysokej škole... Viac
prijímajúca vysoká škola
Podľa zákona o vysokých školách môže študent v rámci svojho študijného programu absolvovať časť štúdia aj na inej vysokej škole. Vysoká škola, ktorá vysiela študenta (resp. súhlasí s jeho štúdiom na inej vysokej škole), sa... Viac
príkazová ekonomika

je charakteristická tým, že základné ekonomické otázky nie sú riešené trhom, ale príkazmi vychádzajúcimi z centrálneho plánovania.

primárny kľúč

je v relačnej databáze jedinečný atribút alebo skupina atribútov, ktorý jednoznačne identifikuje každý záznam v relácii (tabuľke).

probácia
ide o organizovanie a výkon dohľadu nad obvineným, obžalovaným alebo odsúdeným, kontrola výkonu trestu nespojeného s odňatím slobody, vrátane uloženej povinnosti alebo obmedzenia, dohľad nad správaním obvineného v priebehu... Viac
prodekan
Prodekani zastupujú dekana v ním určenom rozsahu. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom fakulty dekan. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné a na tej istej fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu... Viac
profesor
(1) vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Riadnym profesorom je vysokoškolský učiteľ , ktorý má titul profesor a vykonáva funkciu profesora. Mimoriadny profesor je docent, vykonávajúci... Viac
profil absolventa

popis vedomostí a zručností, ktoré získa študent absolvovaním daného študijného programu a kde v praxi môže tieto získané vedomosti a zručnosti uplatniť.

Program Erasmus
je program Európskej únie, ktorý umožňuje slovenským študentom vycestovať na študijný pobyt do zahraničia a zahraničným študentom naopak prísť študovať na Slovensko. Každá univerzita má v rámci tohto programu partnerskú... Viac
programovanie

vytváranie a zapisovanie návodov riešenia problémov v programovacích jazykoch do tvaru programov na riadenie činnosti počítačov.

prokrastinácia

je označenie pre chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr (na zajtra).

promócia

jeden z akademických obradov, konajúci sa po skončení štúdia, pri ktorom sa odovzdávajú absolventom slávnostným spôsobom diplomy.

promótor

osoba poverená vykonaním promočného aktu.

promótor spravodlivosti
Promótor spravodlivosti alebo latinsky promotor iustitiae je cirkevný zástupca, ktorý je súčasťou súdneho personálu. Je teda členom diecéznej kúrie a je ustanovený pre sporové kauzy, v ktorých môže byť ohrozené všeobecné dobro a... Viac
prorektor
akademický funkcionár, ktorý zastupuje rektora v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom vysokej školy rektor. Funkčné obdobie prorektorov je štvorročné a na tej istej vysokej škole... Viac
prospechové štipendium

je finančný príspevok pre tých najlepších študentov, ktorí splnia všetky požiadavky na jeho pridelenie

prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania

Vysoké školy uskutočňujú študijné programy v troch stupňoch. Študijný program prvého stupňa je bakalársky študijný program. Každá vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných programov prvého stupňa

psychológia

je veda študujúca kognitívne procesy a afektívne stavy.

The meaning of terms beginning with the letters R

ranking

- v tej časti možno nájsť aktuálnu správu s rankingom vysokých škôl, ako aj staršie správy.

rasizmus
Rasizmom môžeme nazvať učenie, ktoré sa zakladá na nerovnosti ľudských rás. Ide o vieru, že určité skupiny ľudí majú rôzne charakterové vlastnosti, ktoré sú zodpovedajúce ich fyzickému vzhľadu a takto vnímané rasy sa môžu... Viac
rating

stanovenie sadzieb alebo dávok, tarifa; bodové hodnotenie rizík, medzinárodne ustálená klasifikácia miery dôveryhodnosti

recenzent

posudzovateľ vedeckého, odborného alebo umeleckého diela. Niekedy sa zamieňajú názvy oponent a recenzent.

recesia

ak reálny HDP neustále klesá počas dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokov.

regionálny rozvoj

vo všeobecnosti zahŕňa sociálne a ekonomické procesy, ktoré prebiehajú v prírodno-spoločenskom prostredí regiónu a ktoré by mali využívať, ale aj rešpektovať možnosti, osobitosti a predpoklady daného regiónu.

register študentov
slúži na evidenciu študentov a na rozpočtové a štatistické účely. Vysoká škola je povinná viesť register študentov a trvalo uchovávať údaje z tohto registra. Záznamy do registra študentov môžu vykonávať iba osobitne poverení... Viac
registrácia

registrácia v rámci Portálu VŠ, kde sa používa iba jendo prihlasovacie meno a heslo. Zaregistrovaním súčasne vyjadrujete súhlas so spracovaním identifikačných údajov, ktoré sa ukladajú do bázy dát.

registrácia predmetov
prebieha pred začiatkom každého semestra. Študent si tu zatiaľ nezáväzne registruje predmety, ktoré chce študovať v nadchádzajúcom semestri. V registrácii ide o rezervovanie si miesta v predmete. V povinných predmetoch je dostatok... Viac
rektor

akademický funkcionár, ktorý stojí na čele univerzity. Je zodpovedný za chod univerzity.

rektorát

administratívny, hospodársky a organizačný útvar vysokej školy, úrad rektora.

rekvalifikačné štúdium

druh celoživotného vzdelávania zameraného na zmenu kvalifikácie (preškolenie) účastníka vzdelávania.

religionistika

je humanitná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom relígií (náboženstviev), kultov a mytologických predstáv predchádzajúcich vzniku náboženstva.

renta

je ekonomický výraz, ktorý má viacero významov. Zo začiatku sa rentou označoval výnos z pôdy, ale neskôr sa pridali významy ako dôchodok alebo výnos výrobného faktora.

reštart

môžeme v oblasti počítačov chápať ako proces, v ktorom je znovu spustený systém a všetky programy sa automaticky ukončia.

revalvácia meny

oficiálne zvýšenie kurzu meny voči ostatným menám.

revidovaný preklad

Slovo revidovať znamená preskúmať alebo zisťovať správnosť. Preto môžeme pojem revidovaný preklad chápať ako preskúmaný resp. upravený na správnu mieru preklad. 

revízia

môžeme vysvetliť ako preskúmavanie, prieskum , preverovanie alebo skúmanie

rezervácia

Tento pojem môžeme chápať ako zaistenie vopred, výhradu, prípadne zákonom chránenú prírodnú oblasť

rezolúcia

pod týmto pojmom môžeme rozumieť rozhodnutie, vyhlásenie alebo uznesenie

režisér

je vedúcou osobnosťou umeleckých pracovníkov.

rigorózna skúška
je typ štátnej skúšky vysokoškolského štúdia. Po jej úspešnom ukončení je absolventovi pridelený príslušný akademický titul (napríklad MUDr- doktor medicíny, JUDr- doktor práv, PhDr- doktor filozofie, RNDr- doktor prírodných... Viac
rigorózne konanie

Na rigorózne konanie sa môže prihlásiť absolvent študijného programu, ktorý získal titul magister. Po vykonaní rigoróznej skúšky, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce, udelí vysoká škola akademický titul.

roadschow

môžeme preložiť ako prezentačné turné alebo sériu propagačných akcií.

robotika

je veda zaoberajúca sa robotmi.

rozhodnutie o prijatí/neprijatí
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhodnotiť písomne do 30 dní a musí byť doručené uchádzačovi do vlastných rúk. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia... Viac
rozlíšenie displeja
označuje počet bodov (pixelov), ktoré displej zobrazí. Čím je ich viac, tým je zobrazenie jemnejšie. Doporučujeme vyberať modely s rozlíšením aspoň 1024 x 600 bodov. Všeobecne platí jednoduché doporučenie - väčšie rozlíšenie... Viac
rozvrh

časový a priestorový plán konania výučby.

RSS
RSS je rodina XML formátov určených k čítaniu noviniek na webových stránkach a všeobecne o syndikácii obsahu. Technológia RSS umožňuje užívateľom Internetu prihlásiť sa k odberunoviniek z webu, ktorý ponúka RSS zdroj (RSS feed,... Viac

The meaning of terms beginning with the letters S

saldo

účtovný zostatok, inak povedané rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

samospráva

je spôsob riadenia určitého celku kedy subjekt v niektorých záležitostiach rozhoduje sám autonómnym spôsobom.

scenár

je textová predloha (teda libreto) pre vznik filmového, televízneho, rozhlasového príp. aj divadelného a komiksového diela, resp. len náčrt textovej predlohy so scénickými poznámkami.

semester

časť akademického roka v prípade, že sa tento delí na dve výučbové obdobia.

seminár

1. forma výučby doplňujúca prednášku, 2. forma kolektívneho odborného školenia, 3. inštitúcia vychovávajúca katolíckych kňazov

seminárna práca
je práca, ktorú zadáva vyučujúci na zadanú tému. Vypracúva sa v rámci cvičenia väčšinou v skupine 2 - 4 študentov. Rieši nejaký praktický problém týkajúci sa predmetu. Odovzdáva sa v tlačenej aj elektronickej podobe, súčasťou... Viac
separovať

Tento pojem môžeme inak nazvať ako oddeľovať alebo izolovať niečo alebo niekoho od ostatného. 

sezónnosť

Môžeme definovať ako jav, ktorý sa vyskytuje v určitom období napr. sezónna práca.

sfragistika

je pomocná veda historická, ktorá skúma vznik, vývoj, vyhotovovanie a používanie pečatí.

sieťová karta

je počítačový hardvér umožňujúci komunikáciu cez počítačovú sieť.

skenovanie

ide o postupné zosnímanie alebo zobrazenie pomocou skenera. Digitalizáciu predlôh do počítača.

skončenie štúdia
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dokladom o riadnom skončení štúdia je vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach. Okrem toho sa môže štúdium skončiť... Viac
skriptá
je odporúčaná študijná literatúra k danému predmetu. Skriptá väčšinou predstavujú základnú literatúru, ktorú je nutné preštudovať k úspešnému dokončeniu predmetu. Skriptá bývajú väčšinou písané niektorým z... Viac
skúškové obdobie

časť akademického roka, vyhradená na vykonanie skúšok

skúšky
Skúška je jednou z foriem hodnotenia vedomostí študenta. Skúšky sa spravidla uskutočňujú na konci výučbového obdobia (v tzv. skúškovom období). Okrem toho každý študijný program obsahuje ako jednu z podmienok na jeho absolvovanie... Viac
skúšobná komisia
Komisia určená rektorom alebo dekanom (ak sa skúšky vykonávajú na fakulte), na vykonanie štátnych, rigoróznych a dizertačných skúšok. Členmi skúšobnej komisie na vykonanie štátnych skúšok a rigoróznych skúšok môžu byť... Viac
skúšobníctvo

je skúšanie rýdzosti drahých kovov.

slavistika

je veda o Slovanoch, slovanstve, slovanských jazykoch a slovanských literatúrach, prípadne slovanskej kultúre a dejinách.

sloboda

Ide o jednu zo základných spoločenských hodnôt, kedy nemusíme robiť to čo sa nechce. Vyznačuje sa aj neprítomnosťou donucovania.

sľub

Súčasťou akademických obradov býva zvyčajne sľub, ktorý skladajú imatrikulovaní študenti, promovaní absolventi, novovymenovaní docenti a doktori vied, inaugurovaný rektor a dekani alebo čestný doktor.

sociálna exklúzia

Tento pojem vyjadruje sociálne vylúčenie tj. separácia jednotlivcov od spoločnosti.

sociálna práca
V užšom slova zmysle je to priamy, zámerný a pripravený kontakt sociálneho pracovníka a klienta s cieľom stanoviť sociálnu diagnózu a realizáciu sociálnej terapie.V širšom slova zmysle zahŕňa tiež sociálne technické opatrenia... Viac
sociálne štipendium

je finančný príspevok pre sociálne slabších študentov zo znevýhodnených podmienok na pokrytie nákladov ubytovania či iných výdavkov

sociálny

tento pojem môžeme označovať aj ako spoločenský, kamarátsky alebo aj priateľský.

sociológia

veda o ľudskej spoločnosti, spoločenských javoch a vzťahoch.

Socrates

Program Európskej únie na podporu vzdelávania a vedy. Jeho podprogramom je program Erasmus, v rámci ktorého môžu vysoké školy získať finančnú podporu na realizáciu svojich medzinárodných aktivít v oblasti vzdelávania.

softvér

je označenie pre programové vybavenie počítača alebo súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení.

softvérové inžinierstvo

sa zaoberá špecifikovaním, návrhom, vývojom a údržbou softvéru s využitím poznatkov informatiky, projektového manažmentu a ďalších oblastí.

sochárstvo

je trojrozmerný druh umenia, ktoré na svoju prezentáciu používa formovanie pevného (rôzne druhy kameňov – najčastejšie mramor, kov, drevo), alebo plastického materiálu (keramika, sklo, porcelán…).

spectabilis, pl. -es

oslovenie dekana. Z lat. spectabilis - nádherný, vynikajúci, úctyhodný, obdivuhodný, vážený, urodzený.

splatnosť

Označujeme ňou dátum alebo čas, do ktorého je dlžník povinný uhradiť svoj záväzok. Je to najneskorší termín, do ktorého sa dlžník zaväzuje veriteľovi zaplatiť splátku.

 

spoločný diplom (joint degree)
Aktivita EUA nadväzujúca na závery pražského stretnutia ministrov zodpovedných za vzdelávanie v máji 2001. Smeruje k tomu, aby partnerské univerzity v rozličných krajinách, ktoré sa dohodnú na spoločnom kreovaní študijných programov... Viac
spoločný európsky vzdelávací priestor

Snaha o zjednocovanie Európy zasahuje aj do oblasti vzdelávania. Európska únia si vytýčila plán vytvoriť do roku 2010 tzv. spoločný európsky vzdelávací priestor a umožniť tak mobilitu študentov v rámci celej Európy.

správna rada VŠ
Správna rada verejnej vysokej školy je orgán, ktorý posilňuje väzbu vysokej školy a spoločnosti a uplatňuje a presadzuje verejný záujem najmä v súvislosti s využívaním majetku vysokej školy a finančných prostriedkov poskytnutých... Viac
Spravodaj

ide o zasielanie relevantných informácií, či reklamných informácií prostredníctvom emailu na základe predošlého súhlasu či vyžiadania zasielania.

startup

ide o pojem označujúci novovznikajúci projekt alebo začínajúcu firmu.

stáž

je najčastejšie odborná neplatená prax v odbore

stream

dátový prenos; kontinuálny tok dát

strih

slovo využívané napr. v oblasti filmu (strihanie), v oblasti oblečenia (nákres alebo popis ušitia oblečenia) prípadne v oblasti mechaniky (spôsob mechanického namáhania objektu)

subkultúra

ide o malú skupinu vyznačujúcu sa špecifickými kultúrnymi znakmi odlišujúcimi sa od dominantnej (väčšinovej) kultúre. Subkultúra vzniká interakciou jednotlivcov rovnakého veku, názoru, identity alebo sociálneho postavenia. 

 

súkromná vysoká škola

je právnická osoba, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky na to udelila súhlas v mene štátu.

súkromný kľúč
Súkromný ​​kľúč má významnú úlohu v digitálnych certifikátoch a slúži na digitálne podpísanie žiadosti o podpísanie certifikátu a na zabezpečenie a overenie pripojení k serveru. Súkromný kľúč by mal byť prísne... Viac
Support vector machines (SVM)
Support vector machines (SVM) je metóda strojového učenia s učiteľom, ktorá slúži pre klasifikáciu a regresnú analýzu. Základom metódy SVM je rozdelenie dát zakreslených v bodovom diagrame na dve oblasti náležiace jednotlivým... Viac
svat

Môžeme chápať ako príbuzenský termín pre otca manželského páru. 

 

systém sociálnej podpory študentov
Sociálna podpora študentom sa poskytuje priamou formou, ktorou sú štipendiá, a nepriamou formou, ktorá zahrňuje najmä stravovanie a ubytovanie podľa možnosti s poskytnutím príspevku na náklady s tým spojené a finančná a organizačná... Viac
šifrovanie

je proces kódovania informácií tak, aby ich neoprávnené osoby nedokázali prečítať.

školiteľ
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať učitelia vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje doktorandské štúdium, a... Viac
školné
školné predstavuje poplatok, ktorý sú povinní uhrádzať študenti vysokých škôl, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Ide o výšku príspevku študentov na úhradu časti nákladov na štúdium - za nadštandardnú dĺžku... Viac
školstvo

je systém škôl a vzdelávacích zariadení. Týmto pojmom sa označuje aj celková organizácia a systém školskej výchovy.

špecializačné štúdium
druh celoživotného vzdelávania, ktorého absolvovaním sa získava certifikát. Osobitou formou špecializačného štúdia je špecializačné štúdium pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním, ktoré môžu vykonávať len... Viac
špeciálna pedagogika

je veda, ktorá sa zaoberá výchovou, vzdelávaním a vyučovaním postihnutých a ohrozených detí, mládeže a dospelých.

športová edukológia
orientuje sa na zhromažďovanie, odhaľovanie (získavanie) a osvojovanie si poznatkov o edukačnom procese, ktorý prebieha v rámci fenoménu školského športu, športu pre všetkých, športu ľudí s poruchou zdravia, výkonnostného... Viac
štandardná dĺžka štúdia
Dĺžka štúdia v rokoch, stanovená osobitne pre každý študijný program. Vysokoškolský zákon určuje intervaly, v ktorých sa štandardné dĺžky štúdia môžu nachádzať. Pre bakalárske študijné programy je to najmenej tri a najviac... Viac
štatistika

je veda založená na využívaní empirických (t. j. založených na skúsenostiach) dát.

štátna bakalárska skúška
koná sa pred komisiou po splnení všetkých študijných povinností tretieho ročníka. Je ústna z predmetov určených študijným plánom. Spravidla je súčasťou skúšky aj ústna obhajoba bakalárskej práce. Po úspešnom absolvovaní... Viac
štátna záverečná skúška
koná sa pred komisiou po splnení všetkých študijných povinností a odovzdania diplomovej práce. Pozostáva z obhajoby diplomovej práce a ústnej alebo písomnej skúšky z predmetov určených študijným programom. Po úspešnom absolvovaní... Viac
štatút

základný vnútorný predpis vysokej školy a fakulty.

štipendijný poriadok

vnútorný predpis vysokej školy alebo fakulty, upravujúci poskytovanie štipendií študentom.

štipendium
štipendium je finančná podpora študenta vysokej školy. Nárokovateľným druhom štipendia  je sociálne štipendium, ktoré sa priznáva študentovi, ktorého príjem na jedného člena rodiny nepresahuje určený limit. Okrem sociálneho... Viac
štrukturované financovanie

slúži na financovanie väčšieho rozsahu. Zameriava sa na špecifické projekty, ktoré sú riešené individuálnym prístupom. Ide o finančné produkty a postupy ponúkané investičnými bankami.

študent
študent je fyzická osoba, ktorá splnila požiadavky príjimacieho konania, bola prijatá na štúdium, zapísaná a vzdeláva sa v rámci študijného programu. Dňom skončenia štúdia alebo odo dňa prerušenia štúdia fyzická osoba prestáva... Viac
študentská mobilita

absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole doma alebo v zahraničí.

študentská pôžička
študentskú pôžičku môže poskytovať svojim študentom vysoká škola zo štipendijného fondu za podmienok, ktoré určuje štipendijný poriadok vysokej školy. O študentskú pôžičku môže požiadať každý študent dennej alebo... Viac
študentská vedecká konferencia

prehliadka študentských vedeckých a odborných prác na fakultnej, celoškolskej alebo celoštátnej úrovni spojená s vyhodnotením najlepších prác v jednotlivých kategóriách.

študentský domov

zariadenie slúžiace na poskytovanie ubytovania študentom (internát).

študijný odbor
študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania a vymedzuje sa obsahom, ktorý je charakterizovaný oblasťami a rozsahom vedomostí a schopností, ktoré profilujú absolventa. Súbor študijných... Viac
študijný plán

Študent si na základe pravidiel obsiahnutých v študijnom programe a rešpektujúc študijný poriadok zostavuje sám, resp. v spolupráci so študijným poradcom, svoj individuálny študijný plán.

študijný poradca

Študijného poradcu na fakulte vymenúva dekan z radov vysokoškolských učiteľov. Jeho úlohou je pomôcť študentom pri zostavovaní študijného plánu.

študijný poriadok
vnútorný predpis vysokej školy, ktorým sa upravuje štúdium vo všetkých formách a na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Fakulty si môžu v súlade so študijným poriadkom vysokej školy vypracovať vlastné študijné... Viac
študijný predmet
Študijný program sa člení na jednotlivé študijné predmety. Podľa záväznosti ich absolvovania sa delia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Podľa nadväznosti môžu byť študijné predmety podmienené absolvovaním iných... Viac
študijný program
predstavuje súbor vzdelávacích činností (napr. prednáška, seminár, cvičenie, diplomová práca, bakalárska práca, exkurzia, odborná prax (jednotka študijného programu), a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie... Viac
štúdium
štúdium je zámerné, cieľavedomé a systematické získavanie vedomostí, poznatkov, schopností a zručností. Štúdium na vysokej škole sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Denná forma sa vyznačuje dennou účasťou študenta na... Viac
štúdium LL.M.

LL.M. alebo Master of Laws je vysokoškolské štúdium zamerané na odbor práva

štúdium MBA
MBA je zahraničný titul, ktorý sa označuje ako Master of Business Administration. Ide o vysokoškolské štúdium, ktoré sa aj na Slovensku teší čoraz väčšej popularite. Po absolvovaní štúdia získava absolvent titul MBA, ktorý sa... Viac

The meaning of terms beginning with the letters T

Tag

otváracia alebo koncová značka prvku (elementu)

tajný

môžeme chápať aj ako neverejný, skytý, tajomný.

tajomník fakulty

je vedúci zamestnanec fakulty, podriadený priamo dekanovi a zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.

talár

slávnostný odev akademických hodnostárov používaný pri akademických obradoch a iných slávnostných príležitostiach vymedzených štatútom vysokej školy.

Tempus

Program Európskej komisie zameraný na spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Vznikol v roku 1990 a postupne bol inovovaný pod názvami Tempus II a Tempus III.

teológia

je náuka o Bohu.

termodynamika
je disciplína fyziky, popisujúca zákonitosti tepla a tepelných dejov, vzťahy medzi veličinami charakterizujúcimi makroskopický stav tepelnej sústavy a zmeny týchto veličín pri fyzikálnych dejoch spojených s výmenou tepla medzi... Viac
toner

Toner je čierny alebo farebný prášok, ktorý plní funkciu farbiva v laserových tlačiarňach a kopírovacích prístrojoch. Princípom tlačenia pomocou toneru je možnosť nanášania elektrostaticky na médium a následne zapečenie média.

topografia
je vedecko-technická disciplína, ktorá geografickými a geodetickými metódami skúma a opisuje tvary, rozmiestnenie a vlastnosti prírodných a socioekonomických objektov (pôdy, vodstvo, reliéf, osídlenie, komunikácie, priemyselné a... Viac
tras

Tras je odroda trachytového tufu patriaca k prirodzeným cementom.

tréningový proces

riadi a vykonáva tréner, ktorý má príslušné vzdelanie v oblasti, skúsenosti a zručnosti.

trhová ekonomika

je založená na systéme slobodného podnikania a voľnej súťaže, štát do hospodárstva nezasahuje.

trimester

časť akademického roka v prípade, že sa tento delí na tri výučbové obdobia.

tvárnenie

je technologický proces spracovania materiálu, pri ktorom dochádza k zmene jeho tvaru, bez porušenia materiálu.

tzv.

Jedná sa o skratku slova takzvaný. Takzvaný je slovo, ktoré predstavuje nazývaný iným spôsobom alebo nepravý, falošný. 

The meaning of terms beginning with the letters U

učiteľ
je osoba zaoberajúca sa vyučovaním a vychovávaním žiakov.Predpokladom pre povolanie učiteľa sú jeho vlastné vedomosti a schopnosť predávať tieto ďalej žiakom. Niektoré učiteľské smery vyžadujú akreditáciu, podloženú skúškou... Viac
účtovníctvo

je metóda evidencie hospodárskej činnosti prostrednictvom účtov; vnútorne usporiadaná sústava informácií a údajov v hodnotovom vyjadrení.

umelá inteligencia
Umelá inteligencia alebo z angl. slova artificial intelligence AI môžeme chápať ako simulovanie inteligentného riešenia problémov strojom. Ide o inteligenicu napodobenú vlastnosťami počítačových programov. V užšom zmysle slova je to... Viac
UMTS

bezdrôtový telekomunikačný systém.

UNICA
Institucional Network of the UNIversities from the CApitals of Europe – združenie viac ako 30 univerzít v hlavných mestách Európy. Vzniklo v roku 1990 za účelom podpory spolupráce európskych univerzít v rozvíjaní zásad bolonského... Viac
univerziáda

Medzinárodné vysokoškolské športové hry

upload

prenos dát od užívateľa na server.

urbanizmus

zaoberá sa problematikou rozvoja osídlenia na všetkých úrovniach od zonálnej, cez sídelnú, regionálnu až po kontinentálnu.

USB

USB (Universal Serial Bus)

je externé štandardizované rozhranie určené pre komunikáciu medzi počítačom a vonkajšími zariadeniami (modem, klávesnica, myš, skener, tlačiareň).

USB

Z angl. Universal Serial Bus – USB- Univerzálna sériová zbernica je štandard sériovej zbernice určenej najmä na pripojenie periférií k počítaču. Perifériu môže byť napr. tlačiareň, myš alebo klávesnica.

ústav

Vedecké alebo pedagogické pracovisko vysokej školy alebo fakulty, ktoré plní podobnú funkciu ako katedra.

Ústredný portál verejnej správy

je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci.

UTV
Univerzita tretieho veku. Poskytuje starším ľuďom záujmové, nekvalifikačné štúdium. Pri Univerzite Komenského v Bratislave vznikla UTV v roku 1990, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1992, postupne vznikali univerzity... Viac
uznávanie dokladov o vzdelaní

rozumie sa tým uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou za rovnocenný s dokladom vydaným vysokou školou v Slovenskej republike. Právo uznávať doklady o vzdelaní majú vysoké školy a Ministerstvo školstva SR.

The meaning of terms beginning with the letters V

veda
Veda je forma osvojovania si sveta človekom. Výsledkom sú teoreticky systematizované objektívne poznatky alebo súbor poznatkov nachádzajúcich sa v zdôvodnenom kontexte. Veda je predmetom skúmania radu metavedných disciplín, napr.... Viac
vedecká rada
Jedným z orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy je jej vedecká rada, (umelecká rada, vedecká a umelecká rada alebo na odbornej vysokej škole akademická rada). Členmi vedeckej rady verejnej vysokej školy sú významní... Viac
vedecko-pedagogické tituly
Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického (umeleckopedagogického) titulu docent je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a úspešné absolvovanie habilitačného konania. Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického... Viac
vedúci katedry, ústavu, inštitútu

vedúci zamestnanec fakulty, ktorý je zodpovedný za chod príslušného pracoviska v zmysle zákonov o verejnej službe a pracovného poriadku fakulty.

vedúci práce

vysokoškolský učiteľ, pod vedením ktorého študent vypracúva bakalársku alebo diplomovú prácu.

vedúci zamestnanci fakulty

tajomník fakulty, vedúci pracovísk a účelových zariadení

vedúci zamestnanci vysokej školy

Vedúcimi zamestnancami verejnej vysokej školy sú kvestor a vedúci súčastí vysokej školy. Miesta vedúcich zamestnancov sa obsadzujú konkurzom.

VEGA
Vedecká grantová agentúra (VEGA) Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied (SAV)  je vnútornou vedeckou agentúrou pre rezort školstva a SAV,  ktorá zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov... Viac
veľký doktorát

je udelený absolventovi doktorandského štúdia a označuje sa titulom PhD., ktorý sa píše za menom

verbálna komunikácia

ide o prenos informácii pomocou reči, slov

verejná správa
je činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh. Jej hlavným cieľom je prevádzkovanie verejného blahobytu prostredníctvom posilnenia občianskej... Viac
verejný kľúč - public key
Verejný kľúč (ang. public key) je informácia, ktorá je dostupná overovateľovi a slúži na overenie správnosti zdokonaleného elektronického podpisu pomocou súkromného kľuča, ktorý patrí k danému verejnému kľúču. Verejný kľúč... Viac
vexilológia

je historická vedná disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom vlajok, práporov, štandárd a iných podobných symbolov.

vietor
 Vietor je pohybujúci sa vzdušný prúd. Môžeme povedať, že je to pohyb vzduchu od oblasti vyššieho tlaku k oblasti nižšieho tlaku. Prirodzený prúd vzduchu prúdiaci z tlakovej výše do tlakovej níže a podstatný je jeho smer,... Viac
virtuálna realita (VR)
je prostredie vytvorené pomocou počítača simulujúce skutočnosť. Môžeme to chápať ako vytváranie vizuálneho zážitku zobrazovaného pomocou obrazovky počítača alebo pomocou špeciálnych zariadení. Interakcia je zabezpečená buď... Viac
vírus
Je častica pozostávajúca z nukleovej kyseliny vloženej do proteínovej schránky, ktorá infikuje živé bunky v biologických organizmoch. Vírusy sú vnútrobunkové parazity a radia sa  medzi nebunkové organizmy (Subcelullata). Môžu... Viac
vozový park

Tento pojem môžeme chápať ako súbor všetkých vozov používaných v rámci jednej organizačnej jednotky ako firma, štátna a verejná inštitúcia alebo spoločnosť.

vôľa ľudu
V súčasnosti sa prostredníctvom demokratických princípov a nástrojov realizuje v spoločnosti vôľa ľudu. V prípade, že tieto nástroje a princípy chýbajú, môžeme trvdiť, že namiesto demokracie máme totalitu, kedy sa nerealizuje... Viac
vrátane

ide o príslovku: včítane napr. platí do 5.augusta včítane alebo predložku s Genitívom (2. pádom) vyjadrujúcu prirátanie, pričlenenie k istému počtu, napr. bolo ich päť vrátane dievčat

vreckové

môžeme označiť ako ľudovo používané peniaze na drobné výdavky.

výmenné štúdium

podľa zákona môže študent absolvovať časť štúdia na inej vysokej škole, a to v SR aj v zahraničí.

vymenúvacie konanie

proces, ktorého úspešné absolvovanie vedie k získaniu vedeckopedagogického titulu profesor.

výpis výsledkov štúdia

patrí medzi doklady o štúdiu a obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci štúdia študijného programu splnil. Vydáva ho vysoká škola; ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, vydáva ho fakulta.

vyrovnávacia pamäť

Vyrovnávacia pamäť alebo anglicky cache slúži na ukladanie údajov pri prvej návšteve webovej stránky. Urýchľuje načítavanie stránky a nezahlcuje pamäť prístroja. Pozri pojem CACHE.

výskum
je systematická tvorivá vedecká činnosť, ktorej cieľom je poznať príčiny a podmienky existencie konkrétnych prírodných a spoločenských javov. Výskum sa usiluje o poznanie skutočností doposiaľ nepoznaných na podklade analýzy... Viac
vysoká škola
vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Hlavnou úlohou vysokých škôl je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivú umeleckú činnosť. Vysoké školy sú právnické... Viac
vysokoškolské vzdelávanie

hlavná úloha vysokých škôl.

vysokoškolskí učitelia

pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, hosťujúci docent, odborný asistent, asistent a lektor

vysokoškolský študent - vysokoškolák
Vysokoškolský študent tiež aj študent, poslucháč, študujúci, vysokoškolák je fyzická osoba, ktorá splnila požiadavky prijímacieho riadenia (stanovené inštitúciou), bola prijatá na štúdium, zapísaná a vzdeláva sa v rámci... Viac
vyťažiť

získať ťažbou, získať ako výsledok práce a úsilia, zaťažiť primeraným, požadovaným nákladom, vyťažiť pracovne, časovo napr. pracovníka

vzťah

Pod pojmom vzťah môžeme všeobecne chápať okolnosti, že niekto alebo niečo je v súvislosti, spojitosti s niekým alebo niečím. Môže to vyjadrovať aj emocionálny postoj človeka k niečomu alebo niekomu. 

 

The meaning of terms beginning with the letters W

wallpaper

obrázok na pozadí.

warez

je termín počítačového slangu označujúci autorské diela, s ktorými je nakladané v rozpore s autorským právom.

Wavlet transformation
Wavlet transformation (vlnková transformácia) je integrálna transformácia, ktorá umožňuje získať časovo-frekvenčný popis signálu. Uplatňuje sa napríklad pri detekcii nespojitosti signálu a jeho derivácii, identifikácií okamžitých... Viac
webinár

je živá forma online komunikácie. Táto komunikácia prebieha prostredníctvom internetu cez webový prehliadač. Účastníci webináru nepotrebujú extra software ani hardware.

The meaning of terms beginning with the letters X

XML
znamená eXtensible Markup Language, v preklade rozšíriteľný značkovací jazyk, ktorý bol vyvinutý a štandardizovaný konzorciom W3C (World Wide Web Consortium) ako pokračovanie jazyka SGML a HTML. Umožňuje jednoduché vytváranie... Viac

The meaning of terms beginning with the letters Z

zanechanie štúdia

Okrem riadneho skončenia štúdia sa môže štúdium skončiť z rozhodnutia študenta aj tzv. zanechaním štúdia. Študent oznámi zanechanie štúdia vysokej škole písomne a dňom doručenia jeho vyhlásenia prestáva byť študentom.

zápis
je aktom umožňujúcim získať práva študenta pre daný školský rok. Zápis do vyššieho ročníka je podmienený splnením podmienok štúdia, daných študijným plánom a študijným poriadkom. Pri zápise študent potvrdzuje predmety... Viac
zápočet

jedna z foriem hodnotenia študijných výsledkov študenta podľa predošlého vysokoškolského zákona.

zaručený elektronický podpis
Pojem zaručený elektronický podpis (ZEP) vychádza zo zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov. Tento zákon bol s účinnosťou od 18. októbra 2016 zrušený zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných... Viac
záverečná práca
Podmienkou úspešného absolvovania študijného programu na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania je obhajoba záverečnej práce. Na 1. stupni je to bakalárska práca, na 2. stupni diplomová práca a na 3. stupni dizertačná... Viac
zdanlivý

môžeme chápať aj ako neskutočný, údajný alebo predstieraný

zdokonalený elektronický podpis
Zdokonalený elektronický podpis (advanced electronic signature – AES) je elektronický podpis, pri ktorom sú kladené vyššie nároky na možnosť overenia totožnosti podpisujúcej osoby. Podpis musí byť jednoznačne spojený s podpisujúcou... Viac
zlievárenstvo

je priemyselné odvetvie zaoberajúce sa výrobou predmetov liatím do foriem.

zmiešaná ekonomika

je postavená na fungujúcom trhovom mechanizme, avšak v rôznej miere sa prejavujú príkazové prvky, a tradície.

znalostný manažment

nazývaný aj vedomostný manažment alebo manažérstvo vedomostí. Ide o stratégie a procesy na rozpoznanie, zachytenie a efektívne využitie znalostí s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti.

známky

sú podporou pedagogického procesu. Pomáhajú učiteľovi získať prehľad o postupe študentov v predmete a študentovi dávajú spätnú väzbu, ako je s ním učiteľ spokojný.

zvláštnosti stavebníctva

Pojem zvláštnosť vyjadruje odlišnosť alebo osobitosť. Pojem stavebníctvo zase vyjadruje technický odbor, ktorý sa zaoberá stavebnou činnosťou alebo výstavbou.

životná potreba

Potreba je nedostatok uspokojenia či už uvedomený alebo neuvedomený. Ľudská potreba znamená určitý nedostatok, ktorý sa človek snaží uspokojiť.

životné situácie
Životné situácie sú kategórie zaradenia elektronických služieb. Pojem vychádza z poznania, že človek prežíva v živote konkrétnu situáciu. Tento prístup zdôrazňuje orientáciu elektronických služieb na človeka. Životné situácie... Viac

Contact Form