Teaching of Subjects of History

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Aesthetic Education
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of citizenship education
 • Faculty of Arts - Teaching of the Subjects of Fine Arts
Prospects of graduates

Absolventi študijného odboru dejepis, bakalársky stupeň.Učiteľstvo akademických predmetov v študijnom  programe učiteľstvo dejepisu kombinácii v prvom stupni štúdia sú pripravení pracovať ako kvalifikovaní odborníci, v rôznych inštitúciách, kde sa vyžaduje prvý stupeň vysokoškolského vzdelania a taktiež sú plne pripravení pre pokračovanie v druhom stupni štúdia dejepisu na VŠ. 

Absolventi dejepisu v učiteľskom štúdiu disponujú štruktúrovanými základnými historickými znalosťami z historických období, ktoré zahrňujú aspekty národných, regionálnych a svetových dejín, sú schopní neustále doplňovať svoje znalosti, ktoré získali v priebehu štúdia tak, aby zodpovedali úrovni vedeckého poznania v odbore histórie a didaktiky dejepisu, ovládajú metódy a pracovné techniky v odbore história, ovládajú prístup k primárnym a sekundárnym prameňom, ovládajú kritickú analýzu nielen historických písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov, ale aj výsledkov historického a pedagogického výskumu, súčasne dokážu tento výskum sprostredkúvať. Sú schopní pri kladení otázok v odbore história i v dejepise dôjsť k racionálnemu úsudku, sprostredkúvajú neustále súčasnosť, ktorá je poznačená minulosťou, teda v zmysle neustáleho rozvíjania a nadobúdania žitého prítomného vzťahu k minulosti (historické vedomie, historická kultúra). Disponujú reflektovanými skúsenosťami v oblastiach plánovania a realizácie výučby dejepisu zameraného na rozvoj kompetencií a poznajú zásady diagnostikovania výkonu a jeho posudzovanie v predmete.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Condition of admission to all study programmes in the study field of teaching of academic subjects is the evaluation of complex secondary school results (secondary school leaving exam (in case of foreign languages, taking of the secondary school leaving exam in foreign language at the B2 level will be awarded a bonus)), secondary school results emphasising specific subjects, participation and results from student olympiads, student scientific activity, state exams and foreign language certificates. No entrance exam requiring individual presence will be realised for these study programmes.

When evaluating pre-requisites of study, however, study results in subjects creating the selected study programme (or combination, e.g. philosophy - History etc.) will be emphasised. In case of study programmes focusing on subjects that are not obligatory at the secondary school or that cannot be a part of the secondary school leaving exam, emphasis will be put on evaluating other obligatory subjects or the total weighted study results (e.g. in case of Latin and in the subject of the Slovak language).Additional information

Study field: 1.1.1 Teaching of academic subjectsConditions for international students

Foreign students may be admitted only based on the results of the entrance exams and for a fee.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

PhDr. Branislav Frk, PhD., e-mail: frk@unipo.skGeneral information on the admission exam

applicant can submit at most two application forms to studies indicating one study programme on the Faculty of Arts of the University of Prešov on one application form

applicants pay the fee using postal money order of type U, the receipt confirming the payment needs to be glued on page 3 of the application form

application forms without a receipt confirming the payment of the fee will not be accepted

applicant who took the secondary school leaving exam in previous period will attach to the application form also verified copies of all annual school reports, a verified copy of the secondary school leaving exam certificate and CV

applicant who takes the secondary school leaving exam in 2010 indicates in the application grades for the 1st, 2nd and 3rd year (or the 4th year in case of 5-year studies), asks the school to confirm correctness of the data, attaches CV and after passing of the secondary school leaving exam will send to the faculty a verified copy of the secondary school leaving exam certificate (applies to applicants not taking the entrance exam), the others will bring the secondary school leaving exam certificates to the entrance exam

applicants will fill out the first and the second page and will ask the relevant youth physician to confirm in the application form their ability to study (in writing, a signature and a stamp of the physician is not enough)

officially not verified copies of certificates and not nostrified secondary school leaving exam certificates issued by foreign secondary schools will not be accepted

applicants with changed work ability will attach to the application form a statement issued by the evaluation committee

offered Bachelor´s study Programmes and their successful completion is one of conditions of continuing the study in accredited Master´s study Programmes

basic data needed to carry out a cross-border transfer abroad through the SWIFT network: Swift address of the bank: SUBASKBX, Account number of the payment recipient or the Account number of the State Treasury client in the IBAN format: SK87 8180 0000 0070 0007 8205, name of the bank: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15; unabbreviate name and address of the payment recipient, State Treasury client: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, Prešov, 080 78, purpose of payment: fee VS 101000401

During the admission procedure, the Faculty of Arts follows the internal regulation "Principles of admission procedure of the Faculty of Arts of the University of Prešov in Prešov" issued by the Academic Senate of the Faculty of Arts in Prešov on September 16, 2009Form of entrance exam

For this study field, entrance exam will not be realised with personal presence. • Apply the application for study

  30.04.2021

 • Performance of the entrance exam

  10.05.2021

 • Send certificate to

  21.05.2021

 • Submit additional application form

  15.08.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • leaving certificate (paper form)
 • overené výsledky stredoškolského štúdia (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Account number: 7000078205/8180

Variable symbol: 101000401

Constant symbol: 0308

Name of the bank: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15

Address: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Last update: 02.07.2021 19:17

Draw attention to not topical data