Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Aesthetic Education
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of citizenship education
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of art education
Prospects of graduates

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia Hudobné umenie v kombinácii vie aplikovať získané odborné vedomosti, praktické zručnosti a schopnosti pri plánovaní a realizácii hudobno-edukačného  procesu - školského, v ZUŠ, záujmového a kultúrno-inštitucionálneho. Má všeobecný rozhľad, ovláda teoretické a praktické zručnosti tak, že zvládol študijnú záťaž obsahu študijného programu 2. stupňa podľa študijných plánov v predpísaných povinných, povinne voliteľných predmetoch pre program hudobné umenie vkombinácii, dosiahnutím 120 kreditov.  

Je spôsobilý byť učiteľom hudby v nižšom sekundárnom stupni ISCED 2 všeobecnovzdelávacieho školstva, súkromného aj cirkevného, vo vyššom sekundárnom stupni ISCED 3 a 3A–SPgŠa konzervatóriá, učiteľom na ZUŠ na základe preukázania štátnej skúšky z hry na nástroji, alebo sólového spevu ako súčasti súboru ŠZS.  po dosiahnutí požadovanej praxe učiteľom kontinuálneho vzdelávania. Absolvent štúdia disponuje vedomosťami muzikologického základu a špecifického odborovo-didaktického základu, ako aj požadovanými hudobnými zručnosťami v celom komplexe praktických disciplín, ktorá budoval na nástrojovej úrovni po absolutóriu konzervatória. Získava odbornú a pedagogickú spôsobilosť plánovať, organizovať a viesť edukačný proces v hudobnej výchove vo všetkých jej formách existujúcich v systéme všeobecnovzdelávacieho školstva i ZUŠ a ISCED-stupňoch ako aj v ďalších formách neformálneho vzdelávania. Jeho profesionálna stránka má sociálne, emocionálne a široké kultúrne dimenzie. Je tolerantný, solidárny, empatický, vnímavý pre kultúrne rozdiely a potreby žiakov. Dokáže adaptovať kurikulá hudobnej edukácie pre lokálne podmienky a využívať hudobno-pedagogický a hudobno-sociologický výskum. 

 

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa: 

 • učiteľ v predmeteHudobná výchova(štátna, súkromná, cirkevnáZŠ)Kultúra a umeniena gymnáziách 

 • učiteľ hudobno-pedagogických predmetov v strednom stupni vzdelávania ISCED 3 a 3A (konzervatória)  

 • učiteľ ZUŠ pre hudobnú náuku a nástroj, z ktorého vykonal bakalársku štátnu skúšku  

 • odborný pracovník štátnej a verejnej správy pre oblasť hudobného školstva a kultúry 

 • učiteľ kontinuálneho vzdelávania (po splnení stanovených požiadaviek praxe) 

 • zbormajster a dirigent, korepetítor vmimovyučovacícha mimoškolských (i profesionálnych) aktivitách 

 • hlasový pedagóg a korepetítor v amatérskych miestnych zboroch a folklórnych skupinách 

 • študent 3. stupňa - doktorandské štúdium v študijnom programe 1.1.10 Odborová didaktika Didaktikahudby 3. stupeň, (na univerzitách – UKF Nitra, Katolícka univerzita Ružomberok,  UMB Banská Bystrica )Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1)

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium podľa magisterských študijných programov (druhý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 53 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.

2)

Uchádzač môže byť na magisterský študijný program prijatý bez prijímacej skúšky, ak magisterský študijný program je pokračovaním bakalárskeho študijného programu v danom študijnom odbore a uchádzač vykonal štátnu skúšku z predmetov, ktoré sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky zodpovedajúceho bakalárskeho študijného programu na FF PU v Prešove.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Sabolová Fabianová Antónia, PhD.

 antonia.sabolova.fabianova@unipo.skGeneral information on the admission exam

a) Na FF PU si uchádzač môže podať maximálne dve prihlášky na štúdium s uvedením jedného študijného programu na jednej prihláške;

b) poplatok uchádzači uhradia prevodom, alebo poštovým peňažným poukazom U, doklado zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky;

c) prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované.

d) základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT: Swiftová adresa banky: SPSRSKBA , číslo účtu príjemcu platby, resp. číslo účtu klienta ŠP vo formáte SK87 8180 0000 0070 0007 8205 ; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov, účel platby: poplatok VS 10100041;

e) uchádzači študujúci na FF PU, resp. absolventi bakalárskeho štúdia na FF PU nevyplňujú výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch a nepredkladajú potvrdenie o správnosti údajov. K prihláške doložia štruktúrovaný životopis;

f) uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU, dôkladne vyplnia prvú a druhú stranu prihlášky;

g) uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU k prihláške doložia štruktúrovaný životopis a overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Úradne neoverené fotokópie sa nebudú akceptovať;

h) uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium na inej fakulte ako FF PU v roku 2021, doložia k prihláške výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy (pečiatka a podpis študijného oddelenia školy/fakulty).

i) uchádzači so špecifickými potrebami doložia k prihláške žiadosť, lekársky nález a odporúčanie odborného pracoviska pedagogicko-psychologického poradenstva;

j) uchádzači o štúdium predložia ako súčasť prihlášky i lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré je dostupné na webe fakulty;

k) prihlášku na štúdium môže zaslať aj taký uchádzač, ktorý doposiaľ pre daný typ štúdia nevykonal bakalársku štátnu skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje. Takýto uchádzač predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, na štúdium nemôže byť prijatý;

l) V prípade, že sa na niektorý študijný program prihlási menej záujemcov, ako je minimálny stanovený počet pre daný študijný program, dekan môže rozhodnúť o neotvorení programu pre daný akademický rok. Túto skutočnosť oznámi uchádzačom a vyzve ich k zmene študijného programu. V prípade, že uchádzač ponuku neakceptuje,  fakulta mu vráti poplatok za prijímacie konanie v plnej výške;

m) Filozofická fakulta sa pri prijímacom konaní riadi vnútorným predpisom Zásady prijímacieho konania Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol vydaný Akademickým senátom Filozofickej fakulty v Prešove dňa 16. 9. 2009.

n) Vyplnenú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte dekana FF PU alebo zaslať poštou na adresu: Filozofická fakulta PU, ul. 17. novembra 1,080 78 Prešov.Form of entrance exam

bez prijímacej skúšky resp. vedomostný písomný testTests

Vedomostný písomný test podľa výberu kombinácii:

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii: anglický jazyk, britská a americká literatúra;
 • učiteľstvo dejepisu v kombinácii: všeobecné dejiny, slovenské dejiny;
 • učiteľstvo estetiky v kombinácii: dejiny a teória estetiky, dejiny, teória a estetika vybraného druhu umenia;
 • učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii: dejiny filozofie a etiky, systematická etika;
 • učiteľstvo filozofie v kombinácii: dejiny filozofie, systematická filozofia;
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii: nemecký jazyk, nemecká literatúra;
 • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii: ruský jazyk a didaktika vyučovania ruského jazyka, ruská literatúra;


 • Apply the application for study

  30.04.2021

 • Send certificate to

  25.06.2021

 • Submit additional application form

  15.08.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

 

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Last update: 02.07.2021 19:33

Draw attention to not topical data