Teaching of Subjects of German language and Literature

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Aesthetic Education
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of citizenship education
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of art education
Prospects of graduates

Absolvent magisterského štúdia v odbore učiteľstvo, študijný program nemecký jazyk a literatúra (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom nemčiny na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Má spoľahlivé a rozsiahle znalosti nemčiny v zmysle jazykovej a komunikatívnej kompetencie na základe ovládania jednotiek všetkých rovín jazyka, ich štruktúry a fungovania v reči, dobre ovláda jazykovú normu, plynulo a na primeranej úrovni komunikuje ústne a písomne, produkuje obsahovo-tematicky a intencionálne adekvátne texty a rozumie prijímaným informáciám rôzneho štylistického stvárnenia a textového typu. Disponuje rozsiahlou slovnou zásobou, slovotvornými a vetnými modelmi, ktoré umožňujú jazykovú kreativitu v produkcii a recepcii textu. V komunikácii je schopný spájať poznatky o vlastnej krajine a krajinách hovoriacich po nemecky, ako aj znalosti o svete do zmysluplných a jazykovo korektných hovorených a písaných textov a takýmto jazykovým produktom aj rozumieť. Na tomto základe je primerane tvorivý, didakticko-metodicky vynaliezavý a inovačný so zreteľom na dosahovanie vysokého efektu vlastného pedagogického pôsobenia, resp. pôsobenia mimo sféry vyučovania/vzdelávania. 

Ovláda základný obsah pedagogických a psychologických disciplín, didaktiky a metodiky vyučovania jazyka a je schopný projektovať a realizovať výučbu, analyzovať vyučovací proces a inovovať ho. Vie prispôsobiť vzdelávacie programy a ich varianty vo vyučovacích komponentoch predmetu na konkrétne schopnosti a záujmy žiakov, podmienky triedy a typu školy. Pozná a využíva modernú didaktickú techniku, informačné technológie a môže podporovať a rozvíjať informačnú gramotnosť žiakov. Transformuje a do vyučovania aktuálne zaraďuje informácie o dianí v živote a kultúre krajín nemecky hovoriacej oblasti. Je vybavený znalosťami o starších vývinových štádiách nemeckého jazyka, k tomu pozná dejiny, kultúru, hudbu a architektonické diela krajíngermanofónnejoblasti, čo spolu s dejinami literatúry od najstarších písomných dokumentov až do súčasnosti predstavuje taký znalostný a poznatkový fond, že absolvent germanistiky sa môže úspešne uplatniť v celom rade intelektuálne náročných profesií nad rámec učiteľstva. Cudzí a materinský jazyk využíva na hlbšie spoznávanie iných kultúr, na oboznamovanie zahraničia s našimi kultúrnymi a inými hodnotami, ale aj na dorozumievanie sa našej krajiny so svetom.   

Pozná smery, osobnosti a diela literatúry po nemecky hovoriacich krajín, ovláda pojmoslovie literárnej vedy (teóriu literatúry) a inštrumentárium štylistiky a textovej lingvistiky, čo mu umožňuje primerane analyzovať a interpretovať literárne dielo z hľadiska témy, motívov, štýlu a estetických hodnôt, resp. reflektovať problémy súčasnosti a písať o nich.Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1. The basic condition of admission to studies according to master study programmes (the second degree of university studies according to the Article 53 of the Act) is the completion of the study programme of the first degree.

2. Applicants for master study programme will be admitted without an entrance exam, if the master study programme is a continuation of the bachelor study programme in the given study field and if the applicant passed the state exam from subjects equivalent to subjects of the state exam corresponding with the bachelor study programme at the faculty and if their weighted study average during bachelor study did not exceed the limit of 2.5.

3. If conditions according to the Paragraph 2 are not fulfilled, the applicant can be admitted to the master study programme based on the entrance exam that will verify applicant´s ability. Knowledge written test will consist of the following subjects: History and theory of aesthetics, History, theory and aesthetics of a selected type of art, German language, German Literature.

4. The dean can drop taking of the entrance exam at the proposal of master study programme guarantor to applicants who have not fulfilled conditions according to the Paragraph 3 and who fulfil the basic criteria of admission according to the Paragraph 2, if capacity possibilities of the faculty enable it.

5. Master study programme can be studied also by applicants who graduated from bachelor study programme in the given or related study field at another faculty or another university.Additional information

a)  Na FF PU si uchádzač môže podať viac prihlášok na štúdium s uvedením jedného študijného programu na jednej prihláške;

b)  Poplatok uchádzači uhradia prevodom, alebo poštovým peňažným poukazom U, doklad o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky;

c)  Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované;

d) Základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT: swiftová adresa banky: SPSRSKBA, číslo účtu príjemcu platby, resp. číslo účtu klienta ŠP vo formáte SK87 8180 0000 0070 0007 8205; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov, účel platby: poplatok VS 10100041;

e) Uchádzači študujúci na FF PU, resp. absolventi bakalárskeho štúdia na FF PU nevyplňujú výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch a nepredkladajú potvrdenie o správnosti údajov. K prihláške doložia štruktúrovaný životopis; 

f)  Uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU, dôkladne vyplnia prvú a druhú stranu prihlášky;

g) Uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU, k prihláške doložia štruktúrovaný životopis a overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Úradne neoverené fotokópie sa nebudú akceptovať;

h) Uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium na inej fakulte ako FF PU v roku 2023, doložia k prihláške výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy (pečiatka a podpis študijného oddelenia školy/fakulty);

i)  Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami: 1. pred podaním prihlášky na štúdium kontaktujú fakultného (v prípade univerzitných pracovísk univerzitného) koordinátora s cieľom poradenstva pri výbere odboru štúdia a rozsahu podporných služieb na PU, 2. poskytnú fakultnému (v prípade univerzitných pracovísk univerzitnému) koordinátorovi dostatočné informácie o svojich obmedzeniach a potrebách, 3. v dostatočnom predstihu (obvykle 1 mesiac pred prijímacími skúškami) kontaktujú fakultného koordinátora pre zabezpečenie primeraných podmienok pri prijímacej skúške. Kontakt na fakultného koordinátora je zverejnený na stránke fakulty (https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/moznosti-studia/).

j) Uchádzači o štúdium predložia ako súčasť prihlášky i lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré je dostupné na webe fakulty;

k) Prihlášku na štúdium môže zaslať aj taký uchádzač, ktorý doposiaľ pre daný typ štúdia nevykonal bakalársku štátnu skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje. Takýto uchádzač predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, na štúdium nemôže byť prijatý;

l) V prípade, že sa na niektorý študijný program prihlási menej záujemcov, ako je minimálny stanovený počet pre daný študijný program, dekan môže rozhodnúť o neotvorení programu pre daný akademický rok. Túto skutočnosť oznámi uchádzačom a vyzve ich k zmene študijného programu. V prípade, že uchádzač ponuku neakceptuje, fakulta mu vráti poplatok za prijímacie konanie v plnej výške;

m) Filozofická fakulta sa pri prijímacom konaní riadi vnútorným predpisom Zásady prijímacieho konania Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol vydaný Akademickým senátom Filozofickej fakulty v Prešove dňa 16. 9. 2009.

 Conditions of admission without the entrance exam

1. The basic condition of admission to studies according to master study programmes (the second degree of university studies according to the Article 53 of the Act) is the completion of the study programme of the first degree.

2. Applicants for master study programme will be admitted without an entrance exam, if the master study programme is a continuation of the bachelor study programme in the given study field and if the applicant passed the state exam from subjects equivalent to subjects of the state exam corresponding with the bachelor study programme at the faculty and if their weighted study average during bachelor study did not exceed the limit of 2.5.Coordinator for students with specific needs

 

doc. Mgr. Sabolová Fabianová Antónia, PhD.

antonia.sabolova.fabianova@unipo.skGeneral information on the admission exam

applicants can submit a maximum of two application forms to studies at the Faculty of Arts of the University of Prešov in Prešov indicating one study programme on one application;

applicants will pay the fee using the postal money order of type U, the receipt confirming the payment needs to be glued on page 3 of the application form;

application forms without a receipt confirming the payment of the fee will not be accepted;

basic data needed to carry out a cross-border transfer through the SWIFT network:  Swift address of the bank:  SUBASKBX, Account number of the payment recipient or the Account number of the State Treasury client in the IBAN format:  SK  87  8180  0000 0070  0007  8205;  name of the bank:  Štátna  pokladnica,  Ul.  Radlinského  32,  010  05 Bratislava 15; unabbreviated name and address of the payment recipient, State Treasury client: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, Prešov, 080 78, purpose of payment: fee VS 101000401

applicants will thoroughly fill out the first and the second page of the application form and will have the physician confirm their ability to studies on the application form (expressed in words, a signature and a stamp of the physician is not enough);

applicant who have not completed their Bachelor study at the Faculty of Arts of the University of Prešov will attach to the application form their CV and verified photocopies of documents confirming completed studies (university diploma, state exam certificate, addenda to diploma). Photocopies not officially verified will not be accepted.

applicants with modified work ability will submit with the application form an evaluation issued by the evaluation committee;

application form to studies can be send also by such an applicant who have not yet taken bachelor state exam and can not indicate in the relevant part having passed the exam. Such applicant will submit a document on taking much exam additionally, no later than by a deadline set by the faculty. If the applicant does not submit such document, he/she can not be admitted to studies.

in case that fewer applicants than the minimum set number apply to a certain study programme (i.e. at least 15), the dean may decide not to open the programme in the given academic year and will announce it to the applicants and will asks them to change the study programme. In case that the applicant does not accept the offer, the faculty will return him/her the fee for admission procedure in full amount.

During the admission procedure, the Faculty of Arts follows internal regulation "Principles of admission procedure at the Faculty of Arts at the University of Prešov in Prešov" issued by the Academic Senate of the Faculty of Arts in Prešov on September 16, 2009.Form of entrance exam

without entrance exam or knowledge written testTests

Vedomostný písomný test podľa výberu kombinácii:

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii: anglický jazyk, britská a americká literatúra;
 • učiteľstvo dejepisu v kombinácii: všeobecné dejiny, slovenské dejiny;
 • učiteľstvo estetiky v kombinácii: dejiny a teória estetiky, dejiny, teória a estetika vybraného druhu umenia;
 • učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii: dejiny filozofie a etiky, systematická etika;
 • učiteľstvo filozofie v kombinácii: dejiny filozofie, systematická filozofia;
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii: nemecký jazyk, nemecká literatúra;
 • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii: ruský jazyk a didaktika vyučovania ruského jazyka, ruská literatúra;
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii: slovenský jazyk, slovenská literatúra;
 • učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry v kombinácii: ukrajinský jazyk, ukrajinská literatúra;
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii: dejiny filozofie, všeobecná ekonomická teória, sociológia, základy teórie štátu a práva, ústavné právo.


 • Apply the application for study

  31.03.2023

 • Performance of the entrance exam

  14.06.2023 - 16.06.2023

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Account number: 7000078205/8180

Variable symbol: 101000401

Constant symbol: 0308

Name of the bank: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15

Address: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Last update: 12.12.2022 14:46

Draw attention to not topical data