Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola založená v roku 1977. Za viac ako 46 rokov fungovania jej brány opustilo vyše 8 000 absolventov, ktorí pôsobia na rozličných postoch ako úspešní projektanti, stavbyvedúci, manažéri, generálni riaditelia, vedecko-výskumní a pedagogickí pracovníci.

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach (SvF TUKE) bola založená v roku 1976, s pôsobnosťou od februára 1977, ako v poradí piata fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Za roky existencie SvF TUKE jej brány opustilo viac ako 8 000 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktorí pôsobia na rozličných postoch, a to ako stavbyvedúci, manažéri, generálni riaditelia, úspešní projektanti, vedecko-výskumní alebo pedagogickí pracovníci.

Počas svojej existencie SvF TUKE prechádzala neustálym vývojom, až sa vyprofilovala na fakultu, ktorá je uznávaná nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Svojimi výsledkami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej oblasti sa v súčasnom období SvF TUKE zaradila medzi stabilné fakulty TUKE, čoho dôkazom je aj certifikát o medzinárodnej akreditácií EUR-ACE, podľa kritérií európskych akreditačných agentúr, ktorý garantuje, že úroveň fakulty zodpovedá úrovni európskych technických univerzít.

V súčasnosti na SvF TUKE študuje vo všetkých stupňoch a formách štúdia viac ako 900 študentov. SvF TUKE realizuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia, v študijnom odbore stavebníctvo.

SvF TUKE tvoria štyri výskumno-pedagogické pracoviská, ktoré zabezpečujú výskum a komplexnú pedagogickú činnosť:

  • Ústav inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb
  • Ústav pozemného staviteľstva
  • Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve
  • Inštitút pre udržateľné a cirkulárne stavebníctvo

Ústavy pozostávajú z akademických pracovísk (oddelení, laboratórií), ktoré spoločne zabezpečujú vzdelávanie v študijnom odbore stavebníctvo.

Za účelom koordinácie vybraných aktivít fakulty v oblasti výskumu, vývoja inovácií a znaleckej činnosti boli na SvF TUKE zriadené účelové pracoviská:

  • Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve
  • Znalecký ústav v odbore stavebníctvo

Nutným predpokladom kvalitného univerzitného vzdelávania je jeho prepojenie s výskumom. Naši pedagogickí a vedeckí pracovníci spolu so študentmi, hlavne tretieho stupňa, sú zapojení do riešení domácich a zahraničných výskumných projektov.

K skvalitňovaniu výskumnej práce fakulty značne prispeli projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie, prostredníctvom ktorých má SvF TUKE zriadené „Centrum excelentného integrovaného výskumu progresívnych konštrukcií, materiálov a technológií“, ktoré je významným výskumným a vzdelávacím pracoviskom, umožňujúcim realizovať náročný výskumný program v oblasti stavebníctva.

SvF TUKE má akreditované študijné programy v I. a II. stupni štúdia so zameraním na inžinierske konštrukcie, dopravné stavby, pozemné stavby, moderné technológie, ekonomiku a manažment v oblasti stavebníctva. Vo všetkých akreditovaných študijných programoch SvF TUKE vytvára podmienky na priebežné absolvovanie praxe počas semestra v realizačných a projekčných firmách, čo výrazne prispieva k uplatneniu našich absolventov na trhu práce.

Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania na fakulte je aj celoživotné vzdelávanie, v ktorom SvF TUKE ponúka akreditované programy zamerané na vzdelávanie a prípravu znalcov v odbore stavebníctvo, na prípravu odborníkov pre projektovanie v systéme BIM, na vzdelávanie manažérov stavebných projektov, stavbyvedúcich a stavebných dozorov, a tiež na prípravu odborníkov v oblasti vodných stavieb.

SvF TUKE udržiava a rozvíja kontakty s mnohými univerzitami, fakultami a vedecko-pedagogickými pracoviskami doma a v zahraničí, hlavne prostredníctvom mobilít študentov a pedagógov, ako aj prostredníctvom vzdelávacích a výskumných programov.

Pre neustále zlepšovanie výkonnosti fakulty v hlavných procesoch univerzitného systému zameraného na činnosti v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a podnikania, a na podporu transferu znalostí a konkrétnych aktivít, SvF TUKE spolupracuje s inštitúciami zo štátnej a verejnej správy a z podnikateľskej sféry.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Možnosti ubytovania a stravovania študentov:

Zabezpečujú celouniverzitné Študentské domovy a jedálne, bližšie informácie a cenové relácie:

www.tuke.sk/sdtu/

 

Stravovanie

Možnosti ubytovania a stravovania študentov:

Zabezpečujú celouniverzitné Študentské domovy a jedálne, bližšie informácie a cenové relácie:

www.tuke.sk/sdtu/

Ostatné služby

V rámci ÚSTAVU SÚDNEHO ZNALECTVA v odbore stavebníctvo vo všetkých jeho odvetviach, ponúkame širokej laickej aj odbornej verejnosti možnosť vypracovania znaleckých posudkov v odbore stavebníctvo. Bližšie informácie na https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/spolupraca/znalecky-ustav

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. (katarina.krajnikova@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 25.04.2024 11:38

Upozorniť na neaktuálne údaje