Teória technológie a riadenia v stavebníctve

Absolvent ovláda vedecké metódy v oblasti teórie technológie stavieb, ekonomiky stavieb a manažmentu v stavebníctve. Na základe získaného podrobného prehľadu o súčasnom stave riešenia problematiky u nás i v zahraničí, rieši vedecké problémy, s dôrazom na efektívnosť riadenia výstavbových procesov. Orientuje sa na schopnosť jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve a riešiť sformulovaný problém s uvedomovaním si spoločenských, etických, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce. Súčasťou jeho vedomostí je aplikácia ekonomických a matematických modelov optimalizácie pre podporu hypotéz, vyslovených v danom probléme. Absolvent je schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj študijného odboru a pre stavebnú prax.Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu technológia stavieb vedecky báda a prináša vlastné riešenia v oblasti teórie technológie staveb, modelovaní výstavbového procesu, užívaní a likvidácii stavieb so zameraním na správu nehnuteľností a ekonomické a technologické aspekty likvidácie staveb, využívaní stavebných materiálov novej generácie pre trvalo udržateľnú výstavbu, kvality výstavby v celom životnom cykle stavby, vrátane využívania manažérskych systémov, nových technológií na výstavbu a rekonštrukcie budov. Uplatní sa na univerzitných pracoviskách, výskumných a vývojových pracoviskách, štátnych orgánoch (ministerstvo,  koordinátor eurofondov, ...), medzinárodných poradenských firmách (zameranie na riadenie technických a investičných rizík).Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2015/2016 je úspešné ukončenie inžinierskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore. Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa, je potrebné doručiť na referát pre vzdelávanie SvF, prípadne poslať poštou.Doplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=9Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, PhD. email: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

www.svf.tuke.sk • Podanie prihlášky na štúdium

  01.02.2020 - 12.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.07.2020 - 03.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493,
Konštantný symbol: 0308,
Variabilný symbol: 061050036
Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.02.2020 11:19

Upozorniť na neaktuálne údaje