Pozemné stavby

Profil absolventa 

Absolvent študijného programu uskutočňovaného v študijnom odbore pozemné stavby rozširuje v rámci štúdia svoje  technicko-architektonické vzdelanie. Široký multidisciplinárny profil absolventa je koncipovaný tak, že pokrýva legislatívu projektovej dokumentácie stavieb v rozsahu komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho poradenstva. Absolventom to umožňuje riadiť projektové tímy špecialistov v oblasti techniky v architektúre a prevziať zodpovednosť za komplexnosť tohto riešenia.

Profil absolventa osobitnou mierou formuje vzdelávanie založené na konštrukčno-architektonických ateliérových tvorbách, ktoré sú vedené individuálne alebo v študentských tímoch pod vedením skupiny učiteľov, čo sa považuje za principiálnu učebnú metódu na dosiahnutie syntetických znalostí, zručností a postojov absolventa. Priame a osobné zásahy učiteľov do procesu navrhovania i technického rozvoja projektu, ako aj diskusie k nemu, sú nevyhnutnou súčasťou architektonického vzdelania.Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventa

  • manažér projektových  tímov  špecialista v rôznych oblastiach navrhovania,
  • vedúci  konštruktér,  technológ,  technik.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je

  1. úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore
  2. alebo úspešné absolvovanie programu alebo odboru so štruktúrou a obsahom absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu.


Doplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=9Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

bez prijímacích skúšokKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, e-mail: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

http://www.svf.tuke.sk/?page_id=253  • Podanie prihlášky na štúdium

    23.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
  • bakalársky diplom (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 06.11.2023 14:39

Upozorniť na neaktuálne údaje