Pozemné stavby a architektúra

Absolvent študijného programu pozemné stavby a architektúra uskutočňovaného v študijnom odbore stavebníctvo sa zameriava na problematiku navrhovania budov so zohľadnením širších spoločenských, ekonomických  a environmentálnych súvislostí. Ovláda využitie 3D počítačovej grafiky  a vyspelých výpočtových postupov v oblasti projektovania a posudzovania stavebných konštrukcií a priestorov z hľadiska statiky, stavebnej fyziky, technických zariadení budov  a ich prostredia.  Dokáže tvorivo rozvíjať základné teoretické vedomosti smerom k principiálnemu chápaniu problematiky a k flexibilnému zvládnutiu úloh smerujúcich k vyhotoveniu komplexnej projektovej dokumentácie na stavebné konanie a realizáciu budov na bývanie, aj náročnejších pozemných stavieb, ako aj podieľať sa na príprave a realizácii  stavieb bytových, nebytových nevýrobných, výrobných, poľnohospodárskych a ostatných budov a ich obnovy. Široký multidisciplinárny profil absolventa dopĺňajú aj jazykové znalosti.Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventa

  • konštruktér (v projekcii a vo výrobných firmách),
  • technológ, technik (v investorských útvaroch, v útvaroch štátnej správy a územných celkov),
  • v príprave architektonických stavieb a prevádzke budov
  • je pripravený na plynulý prechod do druhého stupňa štúdia.

Povolania: stavebný projektant, asistent stavbyvedúceho, asistent stavebného dozoru, interiérový dizajnér, špecialista informačného modelovania budov (BIM)Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov je získanie úplného stredného všeobecného alebo odborného vzdelania.

Prijímacie konanie prebehne bez osobnej účasti uchádzačov. Na bakalárske študijné programy budú uchádzači prijatí na základe bodového poradia podľa hodnotiacich kritérií, kde sa hodnotia:

1. výsledky štúdia na strednej škole za posledný rok štúdia,

2. typ strednej školy,

3.maturitná skúška z matematiky alebo fyziky,

4.počet dokladovaných (nahratých v systéme MAIS) úspešných účastí v krajskom, celoštátnom alebo vyššom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej súťaže.

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatia

https://eprihlaska.tuke.sk/Doplňujúce informácie

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/studium/bakalarske-studium/pozemne-stavby-a-architekturaBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatia

https://eprihlaska.tuke.sk/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Panulinová, PhD. email: eva.panulinova@tuke.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    26.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
190


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 055/ 602 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 06.11.2023 14:34

Upozorniť na neaktuálne údaje