The Technical University of Košice

Faculty of Civil Engineering

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola založená v roku 1976, s pôsobnosťou od februára 1977, ako v poradí piata fakulta Technickej univerzity. Za 42 rokov fungovania fakulty jej brány opustilo viac ako 7 800 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktorí pôsobia na rozličných postoch, a to ako stavbyvedúci, manažéri, generálni riaditelia, úspešní projektanti, vedecko-výskumní, či pedagogickí  pracovníci. Počas svojej existencie fakulta prechádzala neustálym vývojom a  vyprofilovala sa na fakultu, ktorá je uznávaná nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Svojimi výsledkami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej oblasti sa v súčasnom období zaradila medzi stabilné fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti na Stavebnej fakulte študuje vo všetkých stupňoch a formách viac ako 800 študentov. Fakulta realizuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v študijných odboroch Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Stavebníctvo a Environmentálne inžinierstvo. Vo všetkých štyroch vyššie uvedených študijných odboroch má fakulta udelené aj práva habilitácií a inaugurácií.

Vo všetkých akreditovaných študijných programoch fakulta vytvára podmienky na priebežné absolvovanie praxe počas semestra v realizačných a projekčných firmách, čo výrazne prispieva k uplatneniu našich absolventov. Od tohto akademického roku fakulta získala akreditáciu EUR-ACE pre študijný program Pozemné stavby a architektúra. Akreditácia a získanie značky kvality EUR-ACE poskytuje študentom istotu, že absolvovaním akreditovaného štúdia, budú spĺňať najprísnejšie kritériá, kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi.

Fakultu tvoria štyri výskumno-pedagogické pracoviská, ktoré zabezpečujú výskum a komplexnú pedagogickú činnosť. Sú to: Ústav inžinierskeho staviteľstva, Ústav pozemného staviteľstva, Ústav environmentálneho inžinierstva a Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve. Ústavy pozostávajú z akademických pracovísk – katedier a laboratórií, ktoré spoločne zabezpečujú vzdelávanie v jednotlivých študijných odboroch. Súčasťou fakulty sú aj účelové pracoviská, a to: Laboratórium excelentného výskumu a Ústav súdneho znalectva v odbore stavebníctvo.

Nutným predpokladom kvalitného univerzitného vzdelávania je jeho prepojenie s výskumom. Naši pedagogickí  a vedeckí pracovníci spolu so študentmi, hlavne tretieho stupňa, sú zapojení do riešenia domácich a zahraničných výskumných projektov. K skvalitňovaniu výskumnej práce fakulty prispievajú projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie, prostredníctvom ktorých fakulta zriadila Centrum excelentného integrovaného výskumu progresívnych konštrukcií, materiálov a technológií, ktoré je významným výskumným a vzdelávacím pracoviskom, umožňujúcim realizovať náročný výskumný program v oblasti stavebníctva.

Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania na fakulte je aj celoživotné vzdelávanie, v ktorom fakulta ponúka akreditované programy zamerané na vzdelávanie a prípravu znalcov v odbore stavebníctvo, na prípravu odborníkov pre projektovanie v systéme BIM, na vzdelávanie manažérov stavebných projektov, stavbyvedúcich a stavebných dozorov a tiež na prípravu odborníkov v oblasti vodných stavieb.

 

 pozemné stavby a architektúra,

 

 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,

 

 stavebníctvo a

 

 environmentálne inžinierstvo,

v ktorých má fakulta akreditované študijné programy vo všetkých formách štúdia, bakalárskom, inžinierskom alebo doktorandskom.

 

 

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Možnosti ubytovania a stravovania študentov:

Zabezpečujú celouniverzitné Študentské domovy a jedálne, bližšie informácie a cenové relácie:

www.tuke.sk/sdtu/

 

Boarding

Možnosti ubytovania a stravovania študentov:

Zabezpečujú celouniverzitné Študentské domovy a jedálne, bližšie informácie a cenové relácie:

www.tuke.sk/sdtu/

Other services

V rámci ÚSTAVU SÚDNEHO ZNALECTVA v odbore stavebníctvo vo všetkých jeho odvetviach, ponúkame širokej laickej aj odbornej verejnosti možnosť vypracovania znaleckých posudkov v odbore stavebníctvo. Bližšie informácie na http://www.svf.tuke.sk/?page_id=811. 

Ponuka vypracovania rôznych expertíz, skúšok, dokumnetácií ... súvisiach s výstavbou. Bližšie informácie na http://www.svf.tuke.sk/?page_id=986.

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. (katarina.krajnikova@tuke.sk)
Last update: 26.08.2020 13:51

Draw attention to not topical data