Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Absolvent bude pripravený buď na štúdium na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania vo svojom alebo príbuznom študijnom odbore, alebo na okamžitý nástup do praxe. V súlade so získanými teoretickými vedomosťami, praktickými zručnosťami a zručnosťami bude pripravený na projektovanie, výstavbu a prevádzku pozemných stavieb, dopravných stavieb ale aj nosných konštrukcií rôzneho druhu a účelu ako sú: mosty, nadjazdy, veže , stožiare, nádrže, silá, cesty, diaľnice, letiská, železnice, tunely, budovy, rôzne nevýrobné a výrobné objekty a iné.

Dokáže analyzovať problémy pri príprave a realizácii rôznych druhov stavieb, navrhovať jednoduché stavby, analyzovať a viesť základnú ekonomickú agendu.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu pozemné stavby a dopravné stavby nájdu uplatnenie v mnohých profesiách strojárstva a pozemného staviteľstva. Ako projektant a asistent projektanta dokáže navrhovať jednoduchšie inžinierske stavby a dopravné stavby aj nosné konštrukcie budov. Ako majster, pomocný stavbyvedúci a stavbyvedúci dokáže zabezpečiť výstavbu rôznych inžinierskych a pozemných stavieb. Absolvent študijného programu nájde uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, samosprávy, úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych stavieb a dopravných stavieb. Podnikať môže aj na základe živnostenského oprávnenia v oblasti výstavby a projektovania jednoduchých stavieb.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie bude prebiehať bez osobnej účasti uchádzačov. Na bakalárske študijné programy budú uchádzači prijímaní na základe bodov podľa hodnotiacich kritérií, kde sú hodnotení:
1) Celkové výsledky stredoškolského štúdia
2) Výsledky štúdia matematiky na strednej školeDoplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatia

email: studium.svf@tuke.skBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Panulinová PhD., e-mail: eva.panulinova@tuke.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    21.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • uznanie dokladu o vzdelaní (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 5000 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 055/ 602 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.11.2023 16:31

Upozorniť na neaktuálne údaje