Technológia a manažment v stavebníctve

Absolventi inžinierskeho programu dokážu pripravovať a riadiť výstavbu zložitých stavieb, riadiť stavebnú firmu, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent získal hlboké znalosti v oblasti teórie technológie stavieb, vedel riadiť tím pracovníkov v oblasti prípravy a realizácie stavieb, bol spôsobilý samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Absolvent je schopný uplatňovať a rozvíjať získané teoretické vedomosti, analyzovať systémy, optimalizovať postupy a riešenia. Absolventi štúdia sú schopní chápať a riešiť problémy na regionálnej úrovni pri práci v rámci VÚC.Uplatnenie absolventov

Pri ukončení 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania sa absolvent programu uplatní pri príprave, realizácii všetkých druhov stavieb a súborov stavieb na  vyšších a riadiacich úrovniach:

 • hlavný stavbyvedúci, hlavný stavebný dozor,
 • interdisciplinárny odborník v oblasti ekonomiky a riadenia stavebníctva,
 • vedúci inžinier stavebnotechnologických projektov,
 • manažér kvality stavebnej firmy,
 • vedúci stavebných odborov v štátnej správe a samospráve
 • štátny stavebný dohľad a štátny dozor
 • manažér a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • koncepčný pracovník normotvornej činnosti,
 • koncepčný pracovník výstavby a regionálneho rozvoja,
 • odborník v oblasti expertíznej činnosti.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie bakalárského stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom stupni štúdia na základe posúdenia absolvovaných predmetov nosných oblastí poznania študijného programu.

1. úspešné ukončenie I. (bakalárskeho) stupňa štúdia

2. úspešné absolvovanie programu alebo odboru so štruktúrou absolvovaných predmetov, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať na inžinierskom štúdiu.Doplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=11681Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Panulinová, PhD. email: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

http://www.svf.tuke.sk/?page_id=253 • Podanie prihlášky na štúdium

  23.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • bakalársky diplom (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.11.2023 16:15

Upozorniť na neaktuálne údaje