Technológia a manažment v stavebníctve

Absolventi inžinierskeho programu dokážu pripravovať a riadiť výstavbu zložitých stavieb, riadiť stavebnú firmu, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent získal hlboké znalosti v oblasti teórie technológie stavieb, vedel riadiť tím pracovníkov v oblasti prípravy a realizácie stavieb, bol spôsobilý samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Absolvent je schopný uplatňovať a rozvíjať získané teoretické vedomosti, analyzovať systémy, optimalizovať postupy a riešenia. Absolventi štúdia sú schopní chápať a riešiť problémy na regionálnej úrovni pri práci v rámci VÚC.Uplatnenie absolventov

Pri ukončení 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania sa absolvent programu uplatní pri príprave, realizácii všetkých druhov stavieb a súborov stavieb na  vyšších a riadiacich úrovniach:

 • hlavný stavbyvedúci, hlavný stavebný dozor,
 • interdisciplinárny odborník v oblasti ekonomiky a riadenia stavebníctva,
 • vedúci inžinier stavebnotechnologických projektov,
 • manažér kvality stavebnej firmy,
 • vedúci stavebných odborov v štátnej správe a samospráve
 • štátny stavebný dohľad a štátny dozor
 • manažér a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • koncepčný pracovník normotvornej činnosti,
 • koncepčný pracovník výstavby a regionálneho rozvoja,
 • odborník v oblasti expertíznej činnosti.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie bakalárského stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom stupni štúdia na základe posúdenia absolvovaných predmetov nosných oblastí poznania študijného programu.Podmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=9Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, PhD. - email: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

www.svf.tuke.sk • Podanie prihlášky na štúdium

  19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 6000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 6000 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.02.2020 10:42

Upozorniť na neaktuálne údaje