Nosné konštrukcie a dopravné stavby

Absolvent inžinierskeho štúdia v študijnom programe nosné konštrukcie a dopravné stavby (ŠP NKDS) získa vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na prehĺbenie a rozšírenie základnej a špecializovanej teoretickej prípravy pre navrhovanie, konštruovanie a prevádzkovanie nosných konštrukcií inžinierskych stavieb i pozemných stavieb z betónu, ocele, dreva a iných stavebných materiálov, dopravných stavieb, ako aj na riešenie geotechnických problémov. Dôraz je kladený na to, aby absolvent získal potrebné znalosti na teoretickú analýzu inžinierskych stavieb i pozemných stavieb, umožňujúce mu navrhovať bezpečné, používateľné, trvanlivé a estetické konštrukcie pri čo najširšom využívaní výpočtovej techniky. Dôležitou súčasťou komplexnej prípravy je rozvoj samostatnosti a tvorivosti, tak, aby absolvent po primeranej praxi mohol riadiť tím pracovníkov, vedel samostatne viesť aj veľké projekty a dokázal prevziať zodpovednosť za ich komplexné technické riešenia. Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa študijného programu nosných konštrukcií a dopravných stavieb sú aj experimentálne a diagnostické práce ako aj metódy a postupy vyhodnotenia získaných údajov.Uplatnenie absolventov
 • projektant
 • lektor vysokej školy
 • hlavný projektový manažér
 • inžinier pre statiku stavieb
 • odborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadok
 • inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
 • riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve
 • riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve
 • špecialista v stavebno-technologickom výskume a vývoji


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia uchádzača sú:

 1. úspešné ukončenie I. (bakalárskeho) stupňa štúdia
 2. úspešné absolvovanie programu alebo odboru so štruktúrou absolvovaných predmetov, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu.


Doplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatia

email: studium.svf@tuke.skBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatia

https://eprihlaska.tuke.sk/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Panulinová, PhD., e-mail: eva.panulinova@tuke.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  23.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 055/ 602 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.11.2023 15:43

Upozorniť na neaktuálne údaje