Technológia a manažment v stavebníctve

Absolvent dokáže analyzovať problémy pri príprave a realizácii rôznych druhov stavieb, navrhovať jednoduché stavby, analyzovať a viesť základnú ekonomickú agendu. Ovláda základné poznatky z oblasti riadenia ľudských zdrojov, obchodnej činnosti, práva, princípov tímovej práce a koordinácie špecialistov z iných profesií. Vedia tvorivo rozvíjať základné teoretické poznatky smerom k principiálnemu chápaniu problematiky a flexibilnému zvládaniu organizačných a technologických úloh pri rešpektovaní zásad kvality, bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia a ekonomickej efektívnosti stavebnej činnosti. Absolventi študijného programu sa uplatnia pri stavbe všetkých druhov stavieb a navrhovaní jednoduchých stavieb. Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať všetky funkcie a činnosti pri príprave, realizácii a rekonštrukcii všetkých druhov stavieb a vo výrobe stavebných materiálov a polotovarov na nižších stupňoch.Uplatnenie absolventov
 • asistent stavbyvedúceho,
  stavebný dozor,
  odborník na rozpočet,
  inšpektor kvality, inšpektor v stavebníctve,
  inšpektor kvality, inšpektor vo výrobe stavebných materiálov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie bude prebiehať bez osobnej účasti uchádzačov. Na bakalárske študijné programy budú uchádzači prijímaní na základe bodov podľa hodnotiacich kritérií, kde sú hodnotení:
1) Výsledky posledného ročníka stredoškolského štúdia
2) Výsledky štúdia matematiky na strednej školeDoplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatia

email: studium.svf@tuke.skBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatia

https://eprihlaska.tuke.sk/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Panulinová, e-mail: eva.panulinova@tuke.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  21.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 5000 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 055/ 602 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.11.2023 16:05

Upozorniť na neaktuálne údaje