Technológia a manažment v stavebníctve

Absolventi dokážu analyzovať problémy v príprave a realizácii rôznych druhov stavieb, navrhovať jednoduché stavby, analyzovať a viesť základnú ekonomickú agendu. Ovládajú základné poznatky z oblasti riadenia ľudských zdrojov, podnikateľskej činnosti, práva, zásad tímovej práce a koordinácie špecialistov iných profesií. Vedia tvorivo rozvíjať základné teoretické vedomosti smerom k principiálnemu chápaniu problematiky a k pružnému zvládnutiu organizačných a technologických úloh pri rešpektovaní zásad kvality, bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia a ekonomickej efektívnosti stavebnej činnosti.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu  sa uplatní pri zhotovovaní všetkých druhov stavieb a navrhovaní konštrukcií jednoduchých stavieb. Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať všetky funkcie a činnosti pri príprave, realizácii a rekonštrukciách všetkých druhov stavieb a pri výrobe stavebných hmôt a polotovarov na nižších úrovniach.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na program budú študenti prijímaní podľa poradovníka na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

Hodnotia sa:

1. Celkové výsledky štúdia na strednej škole (Max. 150 bodov)

2. Výsledky štúdia matematiky na strednej škole (Max. 100 bodov)Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, e-mail: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • včasné zaslanie kompletnej prihlášky s uvedením zvoleného študijného programu,
  • ústrižok nalepte na 3. stranu prihlášky,
  • po zaregistrovaní a vyhodnotení prihlášok budú uchádzačom zaslané ďalšie potrebné informácie.


  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.05.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 5000 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.02.2020 11:59

Upozorniť na neaktuálne údaje